สถานที่ฝึกงานนักศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ - สกุลสถานทีฝึกงานสถานะการตอบรับผึกงาน
2
นางสาวภมรรัตน์ โพดจะโป๊ะสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนยินดีรับ
3
นางสาวสุกานดา ใจแก้วสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนยินดีรับ
4
นางสาวเกตุมณี ศาลางามโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีรับ
5
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์นนท์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีรับ
6
นางสาวสุกาวเดือน ประดิษฐบุญบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัดยินดีรับ
7
นางสาวพัชรี วัลย์เปรียงเถาว์บริิษัท พันพิลา จำกัดยินดีรับ
8
นางสาวอริสา ชะรอยรัมย์บริิษัท พันพิลา จำกัดยินดีรับ
9
นางสาวริญญ์รภัส พรศิรธนารมย์บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัดยินดีรับ
10
นางสาวจัักรีรัตน์ หมั่นนึกศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีรับ
11
นางสาวชุติกาญจน์ พัลวันศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีรับ
12
นางสาวสุมิตรา แสนรัมย์บริษััท ไอซีทีบิซ จำกัดยินดีรับ
13
นางสาวบังอร ดัสโกบริษััท ไอซีทีบิซ จำกัดยิินดีรับ
14
นางสาวอรนี ติลาโพธิ์บริษััท ไอซีทีบิซ จำกัดยินดีีรับ
15
นายสหรัฐ ใจดีบริษััท ไอซีทีบิซ จำกัดยินดีรัับ
16
นายรัฐศาสตร์ รอดไธสงบริษัท เมาเทน(ไทยแลนด์) จำกัดยินดีรับ
17
นางสาวศุมินทร เย็นสกุลบริษัท เมาเทน(ไทยแลนด์) จำกัดยินดีรับ
18
นางสาวณัฐธิรา เพียรอดวงศ์บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดยินดีรับ
19
นางสาวภัทรสุดา สารประโคนบริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดยินดีรับ
20
นางสาวนวลอนงค์ แก้วหล่อสถาบัันเทคโนโลยีแห่งเอเชียยินดีรับ
21
นางสาวอินทุอร คุณเลิศสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียยินดีรับ
22
นางสาวสิริมา จิตรสัตย์บริษัท เอ็นชัวร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดยินดีรับ
23
นางสาวนฤมล สุนทรถวิลบริษัท เอ็นชัวร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดยินดีรับ
24
นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี โรงพยาบาลมหาสารคามยินดีรับ
25
นางสาวศศิวิมล โคกแก้ว โรงพยาบาลมหาสารคามยินดีรับ
26
นางสาวพัิมพ์ณัฏชยา ขจรพันธ์บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)ยินดีรับ
27
นายพงศกร ศรีกิมแก้วโรงพยาบาลนางรองยินดีรับ
28
นายฐิติชัย อาจทวีกุลโรงพยาบาลนางรองยินดีรับ
29
นายกฤษไกร รักมิตรบริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัดยินดีรับ
30
นายสกล อัมรารัมย์บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัดยินดีรับ
31
นายกิตติพงษ์ อุ่มพิมายบริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัดยินดีรับ
32
นายสิทธิชัย บุดดาวงค์บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัดยินดีรับ
33
นายอมรเพชร ตลับทองบริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัดยินดีรับ
34
นายอำนวย กลีบม่วงบริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัดยินดีรับ
35
นายภาณุพงษ์ กลิ่นหอมบริษัท เอ คอมเมิร์ซ จำกัดยินดีรับ
36
นายธนากร ไชยสูงเนินบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ เอ็กทรีม จำกัดยินดีรับ
37
นายศุราวุฒิ เกลื่อนกราดบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัดยินดีรับ
38
นายวัชรพล จันทะพลสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายินดีรับ
39
นายธนวัฒน์ แช่อึ้งบริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัดยินดีรับ
40
นายศุภกร ปลื้มสุดบริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัดยินดีรับ
41
นางสาวจันทร์์ประภา ชาวะลังเทศบาลนครขอนแก่นยินดีรับ
42
นายวุฒิพงษ์ อินทร์โสมเทศบาลนครขอนแก่นยินดีรับ
43
นายปิยะวัฒน์ แป้นศิริมงคลกุลกรมการจัดหางานยินดีรับ
44
นายชิตพล ยอดเพชรกรมการจัดหางานยินดีรับ
45
นายนนทวัฒน์ บุญปลั่งกรมการจัดหางานยินดีรับ
46
นายชาญวิทย์ วลัยศรีบริษัท สยาม คริลตัล คอนซัลติ้ง จำกัดยินดีรับ
47
นางสาวตรีณัชฌา ปัสสำราญบริษัท อิสานสตูดิโอ จำกัดยินดีรับ
48
นางสาวอัญชิสา สร้อยเสนาบริํษัท อิสานสตูดิโอ จำกัดยินดีรับ
49
นายวสุ แดงสกุลบริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดยินดีรับ
50
นายวรากร เลิศล้ำสำนัักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีรับ
51
นายพิทยา ชะเทียนรัมย์สำนักคอมพิิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีรับ
52
นายวริศ เฮงประกอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32รอตอบกลับจากหน่วยงาน
53
นายธีรภัทร บุราสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32รอตอบกลับจากหน่วยงาน
54
นายบุญเพิ่ม ปรากฏรัตน์บริษัท พิโกะ โอเค อินเตอร์เนชันแนล จำกัดยินดีรับ
55
นายกฤติพงศ์ บานไธสง บริษัท ทาร์เล้น เทคโนโลยี จำกัดยินดีรับ
56
นายวัฒนา เจือจันทร์บริษัท ทาร์เล้น เทคโนโลยี จำกัดยินดีรับ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu