ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)สำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายใน มก.) ไม่เกิน 6 หลักสูตรสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
2/17/2023 12:12:08รศ.ดร.เบญญา กสานติกุลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรวศ.บ.เครื่องกลDipl.Ing.วศ.ด.เครื่องกลการจัดการพลังงาน การออกแบบอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน65ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
089-610-9911benya.k@ku.th, fengbyk@ku.ac.thทั่วไป
3
2/17/2023 14:23:08รศ.ดร.ธนรัตน์​ แต้วัฒนา​ประธานหลักสู​ตร​ป.โทนวัตกรรม​การศึกษา​อส. บ. (เทคโนโลยี​ขนถ่ายวัสดุ)​ค. อ. ม. (วิศวกรรม​เครื่องกล)​ปร. ด. (เทคโนโลยี​เทคนิคศึกษา)​นวัตกรรม​การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563ไม่มีคณะ​ศึกษา​ศาสตร์​และพัฒ​น​ศาสตร์​083-093-3510thanarat.tae@ku.th ทั่วไป
4
2/21/2023 10:43:12รศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์-วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ วิศวกรรมการแปรรูป คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน3ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565กรรมการวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์085-175-5727fengsnn@ku.ac.thทั่วไป
5
2/21/2023 10:43:15อ.ดร.วันวิสา ชุ่มเงินผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. ความปลอดภัยของอาหาร (ผลิตผลจากสัตว์)Ph.D. Animal ScienceAnimal products management, Meat Science, Animal productionคณะเกษตร กำแพงแสน1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการวท.บ.สัตวศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 0645549929wanwisa.c@ku.thทั่วไป
6
2/21/2023 10:49:29ผศ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉาประธานหลักสูตรวศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)โลจิสติกส์, การจำลองสถานการณ์, การหาค่าคำตอบที่เหมาะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน0919195149fengwyn@ku.thทั่วไป
7
2/21/2023 10:50:58อ.ดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพรรองหัวหน้าภาควิชาอ.บ. (สังคมศาสตร์การพัฒนา)สม.ม. (มานุษยวิทยา)ปร.ด. (พัฒนศึกษา)การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเกษตรและชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน การส่งเสริมเกษตร ธุรกิจเพื่อสังคม คณะเกษตร กำแพงแสน53ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน 0927811584donchida.w@ku.thทั่วไป
8
2/21/2023 10:51:56ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการประจำคณะเกษตรกำแพงแสนวท.บ (เกษตรศาสตร์)วท.ม (กีฏวิทยา)ปร.ด (วิจัยและพ้ฒนาการดกษตร)กีฏวิทยาทางการเกษตรคณะเกษตร กำแพงแสน11ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563ประธานกรรมการวทม. และ ปรด. (การปรับปรุงพันธ์พืช) วทม.และ ปรด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) วทม.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน) วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)วทม. (การจัดการเกษตรและชุมชน)ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน 081-944-9664agruwn@ku.ac.thทั่วไป
9
2/21/2023 10:57:05ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ-วศ.บ.(ชลประทาน)วศ.ม.(ทรัพยากรน้ำ)วศ.ด.(ทรัพยากรน้ำ)วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการวิศวกรรมอาหารภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ 731400863833289fengwwt@ku.ac.thทั่วไป
10
2/21/2023 10:57:44อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและอำนวยการศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยวบธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.ม.การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
Ph.D. Human Resources Department (International)การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ การตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะอุตสาหกรรมบริการ95ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565ประธานกรรมการบธ.บ. การจัดการ
บธ.บ.บัญชีบริหาร
ปรด.บริหารธุรกิจ
ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน065-482-8294Khewika.s@ku.thทั่วไป
11
2/21/2023 10:58:01ผศ.ดร.วิราวรรณ นุชนารถไม่มีวท.บ.(ประมง)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)Dr.agr (Doctor of Agricultural)วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อาหารคณะเกษตร กำแพงแสน51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565กรรมการหลักสูตรสัตวศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน0926423559wirawan.nu@ku.thทั่วไป
12
2/21/2023 10:59:35ผศ.ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการศศ.บ.(พลศึกษา)ศศ.บ.(พลศึกษา)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563ไม่มีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0935325335famtnt@ku.ac.thมังสวิรัต
13
2/21/2023 11:01:23ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษวท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)วท.ม. (สัตวศาสตร์)ปร.ด. (สัตวศาสตร์)การจัดการของเสีย พลังงานทดแทนคณะเกษตร กำแพงแสน3ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการ1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน0964535593agrwdj@ku.ac.thทั่วไป
14
2/21/2023 11:08:15ผศ.ดร.จำเนียร ชมภู-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Agricultural Science)วิทยาการวัชพืชคณะเกษตร กำแพงแสน6ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการวท.บ. (สัตวศาสตร์) วท.ม. (วิทยาการพืชสวน)ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140082-248-5234agrjnc@ku.ac.thทั่วไป
15
2/21/2023 11:25:42ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุลไม่มีวศบ. วิศวกรรมไฟฟ้าวศม. วิศวกรรมอาหารวศด. วิศวกรรมอาหารOhmic heatingคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565ยังไม่มีภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน084-650-3614fengkska@ku.ac.thทั่วไป
16
2/21/2023 11:41:21ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์หัวหน้าภาควิชาปฐพัวิทยา/ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์วท.บ. (เกษตรศาสตร์)ไม่มีปร.ด. (ปฐพีวิทยา)การสำรวจดิน การจำแนกดิน ข้อมูลดินและการประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ ดินปัญหาทางการเกษตรและการจัดการคณะเกษตร กำแพงแสน6ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564ยังไม่ได้รับการทาบทามภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 089-811-6265agrnpp@ku.ac.thทั่วไป
17
2/21/2023 11:47:51รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศศ.บ. (พลศึกษา)ศศ.ม. (พลศึกษา)ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา)พลศึกษา มวยไทยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์5ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565กรรมการไม่มีภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-423-1970fedutsk@ku.ac.thทั่วไป
18
2/21/2023 12:05:27ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Animal Science)โภชนศาสตร์สัคว์กระเพาะเดี่ยว การผลิตสัตว์ปีกคณะเกษตร กำแพงแสน2ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563วท.ม. (คลีนิกศึกษาทางสัตวแพทย์)
ปรด. (คลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140086-059-6929agropp@ku.ac.thทั่วไป
19
2/21/2023 18:20:05ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุลหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาวท.บ.(เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)วท.ม.(พันธุวิศวกรรม)วท.ด.(พันธุวิศวกรรม)เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววินิจฉัยสัตวแพทยศาสตร์ (ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน)3ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565ประธานกรรมการวท.ม.(ปศุสัตว์)ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน0840201087preeda.le@ku.thทั่วไป
20
2/22/2023 15:51:01รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์-วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมนุม)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์4ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการวท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน0819418776apichat.j@ku.thทั่วไป
21
2/23/2023 9:23:43ผศ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส-วท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (จุลชีววิทยา)PhD. (molecular microbiology)การตรึงไนโตรเจน, ความหลากหลายของแบคทีเรีย, จุบชีววิทยาโมเลกุล, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์คณะเกษตร กำแพงแสน4ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการหลักสูตร ป.ตรี สัตวศาสตร์ และหลักสูตร ป.โท-เอก โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน097-043-8120agrsrnp@ku.ac.thทั่วไป
22
2/23/2023 13:55:51ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาวศ.บ.วศ.ม.D.Eng.วิศวกรรมโยธา โครงสร้าง วัสดุคอนกรีตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา5ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230094-489-9639 anuwat@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
23
2/23/2023 20:23:29อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน-วท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมี)-เคมีวิเคราะห์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการวท.บ.(เกษตรศาสตร์)สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะ ศวท. มก. กพส.086-813-9502faaswls@ku.ac.thทั่วไป
24
2/23/2023 21:07:16อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่มรองหัวหน้าภาควท.บ.เคมีM.Sc.(Polymer Science)Ph.D.(Polymer Science)พอลิเมอร์ / พอลิเมอร์สังเคราะห์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์3ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565ประธานกรรมการ, กรรมการศศ.บ.ภาษาอังกฤษสาขาว่ชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์061-263-6154varangkana.j@ku.thทั่วไป
25
2/24/2023 7:21:47ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล-วท.บ. เคมีไม่มี
วท.ด. (เคมี)เคมีอนินทรีย์ ของแข็ง เคมีทางยาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการวิทยาการพืชสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน0954515639Weenawan.s@ku.thทั่วไป
26
2/24/2023 11:03:44ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรีปธ. หลักสูตรวท.บ.ชีววิทยาวท.ม.พฤกษศาสตร์วท.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพอนุกรมวิธานพืชคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการ-คณะ ศวท. มก.081-345-5990faassnps@ku.ac.thทั่วไป
27
2/27/2023 17:44:01อ.ดร.กนิษฐา​ เชาว์​วัฒน​กุล-ศษ.บ.(การสอน​คณิตศาสตร์)​ศศ.ม.(ศึกษา​ศาสตร์-การสอนคณิตศาสตร์)​ปร.ด.(หลักสูตร​และการสอน)​หลักสูตร​และการสอน​ การสอนคณิตศาสตร์​คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์3ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565ประธานกรรมการศษ.ม.(การสอน​คณิตศาสตร์)
ศษ.ด.(การสอนคณิตศาสตร์)​
คณะศึกษา​ศาสตร์​และพัฒ​น​ศาสตร์​ มหาวิทยาลั​ยเกษตร​ศาสตร์​ วิทยา​เข​ตก​ำ​แพง​แสน​089-918-9082Kanitha.ch@ku.th​ทั่วไป
28
2/27/2023 17:49:21ผศ.ดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์-สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)-Ph.D. (Population Medicine)Swine Population Medicine and Clinical Nutritionคณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563-ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน094-291-4063nitipong.h@ku.thทั่วไป
29
2/28/2023 13:42:23ผศ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์-วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปร.ด. เทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน21ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564-ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์0816163421fengdpj@ku.ac.thทั่วไป
30
2/28/2023 21:34:40รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ-กศ.บ.(คณิตศาสตร์)วท.ม.(คณิตศาสตร์)-คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์2ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563ประธานกรรมการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร29/1 หมู่ 1 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140085-982-8817wirat.s@ku.thมังสวิรัต + ปลา
31
3/1/2023 17:02:40ผศ.ดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์-วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ประมงสังเกตุการณ์ 1 ครั้งไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565-ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง0819332292Satid.ch@ku.thทั่วไป
32
3/2/2023 17:31:59ผศ.ดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์-วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)-วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)ชีวโมเลกุลพืช สรีรวิทยาพืชคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565ภาษาอังกฤษภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์095-554-6890siriporn.srip@ku.thทั่วไป
33
3/2/2023 17:53:09อ.ดร.พิมพ์ชนก สตภูมินทร์-วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)Ph.D. in Plant Breeding and Plant GeneticsMolecular breedingคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้สังเกตการณ์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565หลักสูตรการจัดการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์0968472112satapoomin@hotmail.comทั่วไป
34
3/3/2023 16:10:14อ.พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)-Business intelligence and visualization คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการวิทยาการคอมพิวเตอร์อาคาร SC9 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 085-503-9146Pitchayaporn.po@ku.thทั่วไป
35
3/3/2023 16:11:08ผศ.ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง-วศ.บ คอมพิวเตอร์วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศPh.dInformation system คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์11ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, วศ.ม ชั้น 3 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กำแพงแสน 0801550980saranya.sa@ku.thทั่วไป
36
3/3/2023 17:46:35ผศ.ดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทองหัวหน้าสาขาวท.บ (เกษตรศาสตร์)วท.ม (เกษตรศาสตร์)Dr.of Agricultural SciencePlant physiologyคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพO861423388faasprr@ku.ac.thทั่วไป
37
3/7/2023 10:56:47ผศ.ดร.เอกฉัตร ตันศิริอาจารย์Marketing Aviation ManagementDBAAviation International Business คณะอุตสาหกรรมบริการ22ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการบริหาร ศรีราชาคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสนekachat@hotmail.comทั่วไป
38
3/10/2023 16:22:05อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหมรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วศ.บ.วศ.ม.Ph.D.Roboticsคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565กรรมการ-ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน0825561645pichet.s@ku.ac.thทั่วไป
39
3/10/2023 18:07:23ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบายหัวหน้าภาควิชาพืชสวนวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)วท.ด. (พืชสวน)สรีรวิทยาพืชสวน ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดพืชสวนคณะเกษตร กำแพงแสน5ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563กรรมการวท.ม และ ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ม.เกษตรศาสตร์
081-553-8905agrwyi@ku.ac.thทั่วไป
40
3/11/2023 9:49:00ผศ.ดร.อมรศรี ขุนอินทร์-ค.บ. (ชีววิทยา)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร)โรคพืช, ไส้เดือนฝอยศัตรู, การบริหารจัดการโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช, การใช้โดรนเพื่อการสำรวจและการเกษตรคณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563-ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 731400824241453agramsk@ku.ac.thทั่วไป
41
3/11/2023 10:44:49รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งามหัวหน้าภาควิชาวท.บ. เกษตรศาสตร์วท.ม. โรคพืชวิทยาPh.D. Agricultural Science โรคพืชที่้เกิดจากเชื้อรา molecular biology Fungal diversity Genetic of fungi คณะเกษตร กำแพงแสน51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรน้ำตาลภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน091-661-5964agrjne@ku.ac.thทั่วไป
42
3/11/2023 14:41:16รศ.ดร.อรรัตน์ มงคลพร-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (พืชสวน)PhD (Plant Breeding)พืชสวน, ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพคณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565กรรมการ-ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน0880800811orarat.m@ku.thทั่วไป
43
3/11/2023 14:58:16รศ.ดร.เกียรสุดา เหลืองวิลัยไม่มีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)MSc (Horticulture and Agronomy)Ph.D. (Plant biology)พืชสวนคณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563ไม่ได้รับทาบทาม และไม่เคยขึ้นทะเบียน แต่สนใจเพราะได้นำไปปรับใช้ตอนทำรายงานของหลักสูตรภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน094-486-9538kietsuda.l@ku.ac.thทั่วไป
44
3/17/2023 9:53:21ผศ.ดร.กรกช ชั้นจิรกุลรองคณบดีฝ่ายบริหารวทบ.(เกษตรศาสตร์)วทม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)วทด.(พืชสวน)สรีรวิทยาพืช. ชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์. ม.ศิลปากรไม่ได้เป็นผู้ประเมิน8 หลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565วทม. วิทยาการพืชสวนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 73000089-546-5262chanjirakul_k@su.ac.thทั่วไป
45
3/19/2023 14:18:20ผศ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญาโท
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)ปร.ด. (อายุรรศาสตร์เขตร้อน)ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมทางสัตวแพทย์ และสัขภาพหนึ่งเดียว
คณะสัตวแพทยศาสตร์5ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2564, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563
ประธานกรรมการ
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวชลประทาน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
081-854-0091fvetwrp@ku.ac.thทั่วไป
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100