ม.3_6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายพงศ์ชัย เสนาวัฒน์ นางสุปราณี เทียมพันธ์
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายพัชรพันธุ์ งามดี
ม.3/6
0.00FALSE
9
2
เด็กชายกฤตภาส คาน
ม.3/6
0.00FALSE
10
3
นายกิตติภพ โสมเกษตรินทร์
ม.3/6
0.00FALSE
11
4
นายจิรภัทร ภูริปัญญา
ม.3/6
0.00FALSE
12
5
นายจิรวัฒน์ พงษ์ภาพ
ม.3/6
0.00FALSE
13
6
นายณัฐกมล ประเสริฐทรง
ม.3/6
0.00FALSE
14
7
นายธนวัฒน์ ดวงทอง
ม.3/6
0.00FALSE
15
8
เด็กชายนครินทร์ บุญทรง
ม.3/6
0.00FALSE
16
9
นายบัณทัต กาหาวงค์
ม.3/6
0.00FALSE
17
10
นายปรเมศ วงศ์จำปา
ม.3/6
0.00FALSE
18
11
นายปิยเชษฐ์ แสนชาติ
ม.3/6
0.00FALSE
19
12
เด็กชายวรพล มุสิกสาร
ม.3/6
0.00FALSE
20
13
นายวรากร ไกยสิทธิ์
ม.3/6
0.00FALSE
21
14นายสราวุธ มานุช
ม.3/6
0.00FALSE
22
15
เด็กชายอดิศักดิ์ สุดศรี
ม.3/6
0.00FALSE
23
16
เด็กชายอนุชา กลมเกลียว
ม.3/6
0.00FALSE
24
17
นายอภิชัย ชัยช่วย
ม.3/6
0.00FALSE
25
18
เด็กชายก้องกิตติ ขาววงศ์
ม.3/6
0.00FALSE
26
19
เด็กชายทรงศักดิ์ โคกโพธิ์
ม.3/6
0.00FALSE
27
20
นายศุภกฤช แสงทอง
ม.3/6
0.00FALSE
28
21นายอรรถพล ซาเสน
ม.3/6
0.00FALSE
29
22
นายฉัตรชัย ทองเสี่ยน
ม.3/6
0.00FALSE
30
23
นายธรรมรัตน์ เบญมาตย์
ม.3/6
0.00FALSE
31
24
นางสาวกนกวรรณ โชติแก้ว
ม.3/6
0.00FALSE
32
25
นางสาวกมลลักษณ์ อาตวงค์
ม.3/6
0.00FALSE
33
26
นางสาวจารุณี ป้องปิด
ม.3/6
0.00FALSE
34
27
นางสาวจิตราพร จุปะมานะ
ม.3/6
0.00FALSE
35
28
นางสาวธนาภรณ์ พุทธวงศ์
ม.3/6
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงธัญพิชชา นาคำ
ม.3/6
0.00FALSE
37
30
นางสาวนันท์นภัส นิสาภัย
ม.3/6
0.00FALSE
38
31
นางสาวมุฑิตา พลภักดี
ม.3/6
0.00FALSE
39
32
นางสาววรัญญา ทิมา
ม.3/6
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงวริศรา เฉลิมศรี
ม.3/6
0.00FALSE
41
34
นางสาวสุทธวีร์ คัทธพันธ์
ม.3/6
0.00FALSE
42
35
นางสาวสุธาสินี ไชยรัตน์
ม.3/6
0.00FALSE
43
36
นางสาวหทัยภัทร อาจมาลา
ม.3/6
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงอรวดี แช่มชื่น
ม.3/6
0.00FALSE
45
38
นางสาวอารียา พรมหล่อ
ม.3/6
0.00FALSE
46
39
เด็กหญิงสิริยากร กลิ่นหอม
ม.3/6
0.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu