ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
REGULAR DAILY SCHEDULE: Mon/Tues/Thurs/FridPLC SCHEDULE:Wednesday
2
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
3
A6:40 AM7:25 AMA6:40 AM7:25 AM
4
17:30 AM8:20 AM17:30 AM8:06 AM
5
28:24AM9:12 AM28:10 AM8:46 AM
6
39:16 AM10:04 AMLEGION8:50 AM9:24 AM
7
410:08 AM10:56 AM39:28 AM10:04 AM
8
5 JH LUNCH11:00 AM11:48 AM410:08 AM10:44 AM
9
6 HS LUNCH11:48 AM12:36 PM5 JH LUNCH 10:48 AM11:24 AM
10
712:40 PM1:28 PM6 HS LUNCH11:24 AM12:00 PM
11
81:32 PM2:20 PM712:04 PM12:40 PM
12
812:44 PM1:20 PM
13
14
NON PLC WEDNESDAY SCHEDULE
HALF DAY SCHEDULE
15
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
16
A6:40 AM7:25 AMA6:55 AM7:25 AM
17
17:30 AM8:13 AM17:30 AM8:00 AM
18
28:17 AM9:00 AM28:04 AM8:33 AM
19
LEGION9:04 AM9:42 AM38:37 AM9:06 AM
20
39:46 AM10:29 AM49:10 AM9:39 AM
21
410:33 AM11:16 AM5/69:43 AM10:12 AM
22
5 JH LUNCH11:20 AM12:03 PM710:16 AM10:45 AM
23
6 HS LUNCH12:03 PM12:46 PM810:49 AM11:20 AM
24
712:50 PM1:33 PM
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 8/1/22, 10/26/22,
25
81:37 PM2:20 PM1/25/23, 3/1/23
26
27
ASSEMBLY SCHEDULE-AM
ASSEMBLY SCHEDULE-PM
28
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
29
17:30 AM8:10 AM17:30 AM8:10 AM
30
28:14 AM8:54 AM28:14 AM8:54 AM
31
LEGION-ASSEMBLY8:58 AM9:58 AM38:58 AM9:38 AM
32
310:02 AM10:44 AM49:42 AM10:22 AM
33
410:48 AM11:28 AM5 JH LUNCH10:26 AM11:06 AM
34
5 JH LUNCH11:32 AM12:12 PM6 HS LUNCH11:06 AM11:47 AM
35
6 HS LUNCH12:12 PM12:52 PM711:51 AM12:31 PM
36
712:56 PM1:36 PM812:35 PM1:15 PM
37
81:40 PM2:20 PMLEGION-ASSEMBLY1:20 PM2:20 PM
38
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 9/13/23, 9/23/22
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: TBD
39
40
FULL DAY TESTING SCHEDULE-Day 1
HALF DAY TESTING SCHEDULE-DAY 2
41
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
42
17:50 AM9:32 AM27:50 AM9:33 AM
43
LEGION9:36 AM9:48 AM39:37 AM11:20 AM
44
49:52 AM11:34 AM
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 12/19/22, 5/24/23
45
JH & HS LUNCH11:34 AM12:34 PM
46
5/612:38 PM2:20 PM
47
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 12/16/22, 5/23/23
48
49
HALF DAY TESTING SCHEDULE-DAY 3
50
CLASS PERIOD Start TimeEnd Time
51
77:50 AM9:33 AM
52
89:37 AM11:20 AM
53
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 12/20/22, 5/25/23