ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Lấy dữ liệu cũ để sửa ,hoặc lưu thành dữ liệu mới =>1FORM NHẬP DỮ LIỆUSửa cũ
2
3
Content1a1*
4
Content2a2*
5
Content3a3*
6
Content4a4*
7
Content5a5*
8
Content6a6*
9
Content7a7*
10
Content8a8*
11
Content9a9*
12
Content10a10*
13
Content11a11*
14
Content12a12*
15
Content13a13
16
Content14a14*
17
Content15a15
18
Content16a16
19
Content17a17*
20
Content18a18
21
Content19a19*
22
23
Hướng dẫn:
24
Các chức năng của ô H1:
25
Nhập mới
nhập dữ liệu mới trong F3:F21
26
Lưu ý: khi ô H1 bỏ trống, bạn sẽ không thể điền thêm data mới nào
27
Sửa cũ
ghi số thứ tự của data muốn sửa vào ô E1
28
Khi chọn Sửa cũ, ô I1 sẽ xuất hiện 3 lựa chọn:
29
Bắt đầu sửa
tiến hành sửa data F3:F21
30
bạn sẽ không thể sửa được data nếu không còn lựa chọn này
31
khi chọn "Bắt đầu sửa", ô H1 sẽ chuyển sang "Nhập mới", sẽ không ảnh hưởng đâu, đừng lo ^^
32
Lưu cũ
lưu F3:F21 đã sửa vào data cũ (số thứ tự ở ô E1)
33
Lưu mới
lưu F3:F21 thành 1 dòng mới trong sheet "Dich"
34
Sau khi chọn "Lưu cũ" hoặc "Lưu mới", data sẽ tự động làm sạch
35
Kiểm tra
kiểm tra những dòng nào có dấu (*) nhưng bỏ trống
36
ghi sang cột H: "Chưa nhập" nếu bỏ trống, "OK" nếu đã có dữ liệu
37
Chuyển
sau khi nhập dữ liệu mới, bấm "Chuyển" để ghi sang sheet "Dich"
38
Lưu ý: dù kết quả trong "Kiểm tra" có như thế nào, thì khi chọn "Chuyển", dải ô vẫn sẽ chuyển
39
nếu bạn muốn khi vẫn còn ô trống thì không được chuyển, thì hãy tự phát triển thêm nhé ^^
40
Cột G
tùy chọn những content nào bắt buộc nhập -> dấu (*), không bắt buộc nhập -> bỏ trống
41
Ô E1
nếu muốn sửa data cũ, thì chọn "Sửa cũ" trong H1, và nhập số thứ tự của data muốn sửa vào đây
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100