Картиране на данни - Визия за София (Responses) - Обработени - без лични данни
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCG
1
TimestampСтруктура в СООтдел
Моля, въведете вашия имейл адрес
Моля, въведете телефонен номер
Наименование на списъка с данни
Правно основание за събирането/обработката на данните
Практическа причина за събирането/обработката на данните
Кои са основните полета, които съдържат данните?
От къде идват данните при Вас? [Физически лица]
От къде идват данните при Вас? [Юридически лица]
От къде идват данните при Вас? [Дружества и администрации на общината]
От къде идват данните при Вас? [Държавни дружества и администрации]
Какъв е форматът на предоставените данни? [Структуриран (табличен, по шаблон)]
Какъв е форматът на предоставените данни? [Неструктуриран (свободен текст, тел. разговор)]
Какъв е носителят на предоставените данни? [Въвеждат се в електронна система от източника]
Какъв е носителят на предоставените данни? [Въвеждат се в електронна система от служител на Вашата дирекция]
Какъв е носителят на предоставените данни? [Предоставят се като файл]
Какъв е носителят на предоставените данни? [Хартиен носител]
Какъв е носителят на предоставените данни? [Друг носител]
Изисква ли се съхраняването на данните, предоставени от източника, в оригиналния им вид?
Схемата и форматът на данните следват ли зададен стандарт?
Посочете стандарта, който следват схемата и форматът на данните?
Имат ли данните уникален идентификатор?
Моля, посочете първичния ключ.
Имат ли данните връзка/идентификатор с друг регистър на данни?
Моля, избройте регистрите, с които данните имат връзка.
Данните пространствени/геолoкирани ли са?
Моля, посочете дали данните следват насоките на директивата INSPIRE?
Данните имат ли метаданни?
Извършва ли се проверка за автентичност на източника на данни?
Какво гарантира автентичността на източника?
Извършва ли се проверка за коректността на данните?
Какво гарантира коректността на данните?
Качествени ли са данните по Ваша преценка?
Как се въвеждат данните? [Автоматично импортиране]
Как се въвеждат данните? [Ръчно импортиране]
Как се въвеждат данните? [Копиране от цифров източник]
Как се въвеждат данните? [Преписване от хартиен носител]
Как се въвеждат данните? [Диктуване по телефон]
В данните съдържат ли се лични данни?
В обработката на данните включени ли са трети страни?
Какъв е приблизително обемът на съхраняваните данни в брой записи?
Какъв е обемът на съхраняваните на цифров носител данни?
Колко често се въвеждат нови данни?
Колко често се налага да се обновяват въведените данни?
Могат ли различни служители да променят данните едновременно?
Моля, опишете как се синхронизират промените направени от различни служители.
Публикуват ли се данните онлайн?
В какъв формат се публикуват данните?
Колко често се обновяват публикуваните данни?
Има ли възможност за софтуерен достъп до данните (API)?
Публикувана ли е препратка към набора от данни в ИИСДА?
Какво е нивото на регламентиран достъп до данните от служители?
Какво е нивото на публичен достъп до данните?
Моля, уточнете правното основание за ограничението или липсата на частичен или пълен публичен достъп.
Моля, уточнете
Данните съхраняват ли се в някоя от посочените системи?
На какъв носител се съхраняват данните?
Моля, опишете системата, в която се съхраняват данните.
В какъв формат се съхраняват данните?
Правят ли се резервни копия на данните?
Как се правят резервните копия на данните?
Какъв е носителят, съхраняващ резервните копия на данните?
Къде физически се съхраняват резервните копия на данните?
Колко често се правят резервни копия на данните?
Колко време се съхраняват резервните копия на данните?
Възстановявани ли са някога данни от резервни копия?
Кои са потребителите на Вашите данни? [Физически лица]
Кои са потребителите на Вашите данни? [Частни юридически лица]
Кои са потребителите на Вашите данни? [Предприятия и звена на общината]
Кои са потребителите на Вашите данни? [Държавни предприятия и администрации]
Кои са потребителите на Вашите данни? [Други]
В каква форма предоставяте данните на потребителите?
Колко често се ползват данните от потребителите?
Какви проблеми срещате с обработването на данните?
Дублира ли се обработването на данните в друга информационна система?
Моля, посочете с кои други системи се дублират обработваните данни.
Как и какво може да се подобри във Вашата работа с данните? Какво би Ви улеснило?
2
10/9/2018 16:20:01Култура
Други дейности по културата
Регистър на пространствата за реализиране на културни събития в гр. София
Инициатива
Инициатива на директора на дирекция "Култура"
Име на заявител, тип помещение, площ, базова цена
понякогапонякогапонякоганай-честонай-честоникоганикогапонякоганай-честопонякоганикогаНеДаpdfНеНеНеНеДаДаНе мога да преценяникоганай-честопонякоганай-честоникогаДаНе1040950
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
ДаРъчноФлаш паметВ същото помещение
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНенай-честопонякогапонякогапонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
Когато се предоставят на хартиен носител и трябва да бъдат въвеждани ръчно
Не
Автоматичното попълване на данните в готова онлайн форма би улеснила работния процес.
3
10/9/2018 17:27:41Общински приходи
Информационно обезпечаване
Декларации по ЗМДТ и Услуги съгл. Наредбата за адм. и опр. на местни такси и цени на услуги
ЗМДТ, Наредба, ДОПК
изпълнение на изпълнение на служебни правоотношения, публични функции
ЕГН, три имена, адрес, рег. номер на кола, Булстат,
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честопонякогаДаДабаза данниДаЕИНДаКАТ, НАП, МФ, БанкиДа
не съм компетентна по въпроса
ДаДаДаДанай-честонай-честопонякоганай-честоникогаДаДа999999999999999991E+15ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Обновяват се в реално време
ДаНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
Информационна система за местни данъци и такси (МАТЕУС)
най-честонай-честонай-честонай-честонай-често
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
НепрекъснатоДаНАП, МФ, КАТ
Улесняване на обмена на данни между държавните институции
4
10/10/2018 11:33:54Човешки ресурси
Система за управление на човешките ресурси
Кодекс на труда. Закон за държавния служител
трудови договори и служебни правоотношения
длъжност, имена, правоотношение, вх. №, дата на постъпване, стаж, възнаграждение, дата на прекратяване и т.н.
най-честопонякоганай-честонай-честонай-честопонякоганикоганай-честопонякоганай-честопонякогаДаДа
Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на дирекция "Човешки ресурси"
ДаНеНеДаДаДаДаникоганай-честопонякоганай-честоникогаДаНе15000ЕжедневноЕжедневноНеНеДаДа
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
ИС на човешките ресурси Human
никоганикоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
ДаАИССО
връзка с други системи
5
10/10/2018 12:03:03Човешки ресурси
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Имена, вх. № на декларация, дата и вид на декларацията
най-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикоганай-честонай-честонай-честоникогаДаДа
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ДаВходящ номерНеНеДаНеНеНе мога да преценяникоганай-честопонякоганай-честоникогаДаНе14000ЕжедневноНе се обновяватНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Видими са като таблица на уебсайт
ЕжедневноНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
ДаРъчно
Друг потребителски компютър
В друго помещение в същата сграда
Един път седмичноНе се изтриватНенай-честонай-честонай-честонай-честонай-често
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Непрекъснато
намам проблем с обработването на данни
Да
система за управление на човешките ресурси
работата с данните е лесна
6
10/15/2018 14:07:20Финанси
Контролно-методически
Регистър на постъпилите в дирекция "Финанси" одитни доклади
Закон за сметната палата, Закон за държавната инспекция, Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Използване на данните в процеса на управление на публичните ресурси ва общинската администрацияна Столична община
входящ номер и дата в Столична община насочен към дирекция "Финанси" чрез деловодната система Акстър и изходящ номер от Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, и дирекция "Вътрешен одит" при Столична община
никоганикоганай-честоникоганикоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникогаДаНеНеДа
Деловодната система Акстър на Столична община
НеНеНеНеДапонякоганай-честоникоганикоганикогаНеДа5000.1
Един път на шест месеца
НерегулярноНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Административна информационна система за общински електронни услуги (АИСОЕУ)
понякогапонякоганай-честоникогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Данните съгласно законовата уредба за извършване на одит в публичния сектор трябва да се съхраняват на хартиен носител
7
10/15/2018 14:29:46КултураДирекция "Култура"Проекти СП Култура
Правила за работа на Столична програма "Култура"
Кандидатстване с проекти
име на кандидатстващата организация, име на проекти, вх. номер, ЕИК, адрес
понякоганай-честонай-честонай-честонай-честопонякоганай-честоникогапонякоганай-честоникогаДаДаword, excel, pdfДаСКК18-ПП06НеНеНеДаДаНенай-честопонякоганикоганикоганикогаДаДа2995500
Един път в годината или по-рядко
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
Проектни предложения, които не са публично достъпни
Нямаме право да качваме документите, който ни дават кандидатите по Столична програма "Култура"
Информационна система за Столична програма "Култура"
най-честоникогапонякоганикоганикогаДиректен експортЕжеседмично
Нямаме проблеми при обработването на данните
Да
Деловодната система на Столична община
Не мога да посоча
8
10/15/2018 14:34:44Финанси
Контролно-методически
Вътрешни правила за организация дейността на общинската администрация и процесите по управление на публичните ресурси в Столична община
Закон за местното самоурлавление и местната администрация , закон за администрацията, Закон за публичните финанси, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, закон за счетоводството, Закон за обществените поръчки, Закон за общинската собственост, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Изградената система за вътрешен контрол включваща вътрешен одит на Столична община и система за финансово управление и контрол, Устройствен правилник на Столична община
Съблюдаване на вътрешните нормативни документи при прилагане на контрол и методология в дейността на дирекция "Финанси" за планирането и управлението на бюджета на Столична община, както и разходването на публични средства съгласно действащото законодателство в Република България.
входящ номер на документа, описание на процесите и процедурите в писмена форма утвърдена от кмета на Столична община
никоганикоганай-честопонякогапонякоганай-честоникоганикогапонякоганай-честоникогаДаНеНеДа
Административна информационна система на Столична община - АКСТЪР
НеНеНеНеНепонякоганай-честоникоганикоганикогаНеДа50000.1
Един път на шест месеца
Един път на шест месеца
Не
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път на шест месеца
НеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Административна информационна система за общински електронни услуги (АИСОЕУ)
понякогапонякоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатонямаНенямам предложение
9
10/15/2018 15:29:08Финанси
Контролно-методически
Доклади и въпросници във връзка със състоянието на системите за финансово управление и контрол на разпоредителите с бюджетни средства в систмата на Столична община на основание чл.8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Процес по докладване състоянието на системите за финансово управление и контрол на бюджетните организации в системата на финансиране от Столична община.
входящ номер, наименование на бюджетната организация, ръководител на организацията
никогапонякоганай-честоникоганай-честопонякоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
Утвърден формат от Министерство на финансите
НеДа
Административно информационна система на СО, районите и поделенията
НеНеНеДаДаникоганай-честоникогапонякоганикогаНеДа00
Един път в годината или по-рядко
По-рядко от един път в годината
НеНеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Административна информационна система за общински електронни услуги (АИСОЕУ)
никоганикогапонякоганай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНеняма
10
10/15/2018 15:38:52Финанси
Контролно-методически
Риск-регистри за оценка на риска по дирекции в Столична община
Закон за финансово управление и контрол, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Стратегия за риска на Столична община
Ежегодно актуализиране на данните за рисковет в процеса на работа на администрацията
входящ номер и наименование на дирекцията съгласно утвърдената структура на Столична община
никоганикоганай-честоникоганай-честопонякоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
табличен вид съгласно Методологиа на Министерство на финансите
НеНеНеНеНеНеДаникоганай-честоникоганикоганикогаДаНе30000
Един път в годината или по-рядко
По-рядко от един път в годината
НеНеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Административна информационна система за общински електронни услуги (АИСОЕУ)
никоганикоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамнямаНеняма
11
10/15/2018 16:31:23
Транспортна инфраструктура
Организация и контрол на дейностите
Регистър на възлагания; регистър на постъпили сигнали и жалби от граждани и институции
Устройствен правилник на СО; вътрешна инициатива с цел систематизиране и дигитализиране на информацията
Анализиране и контрол
Вх. номер на заявление, местоположение на проблема
най-честопонякоганай-честонай-честонай-честопонякогапонякогапонякогапонякоганай-честопонякогаНеДаТаблици в екселНеДа
Деловодна система на СО
ДаНе мога да преценяНеДаНе знамДаникоганай-честонай-честонай-честопонякогаДаДа31000ЕжедневноЕжедневноДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
НеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните не са публично достъпни.
Подготвителна информация (свързана с оперативната подготовка на актовете на органите или съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори)
Регистърът на възлагания и регистърът за сигнали и жалби е вътрешен и е създаден с цел систематизиране на информацията. Той улеснява работния процес на служителите
Информационна система на Контактния център на Столична община
най-честопонякогапонякогапонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Непрекъснато
Обемът от сигнали и жалби, които трябва да се обработват
Не
Създаването на специализиран софтуеър, с който да се систематизират и автоматизират базата данни в дирекцията. Много от документите са на хартиен носител, което възпрепятства бързото и навременно обработване.
12
10/16/2018 11:10:20Културадирекция "Култура"
Сайт за култура "АртСофия"
Няма
Инициатива, полза за столичани и гостите на града
Организатори на събития, районни администрации, ОКИ
понякоганай-честонай-честопонякоганикоганай-честоникоганай-честонай-честопонякогапонякогаНеНеНеНеНеНеНеДаНе мога да преценяникоганай-честопонякогапонякогапонякогаНеНе20030ЕжедневноЕдин път седмичноНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път седмичноНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Свободен текст (word)
Ненай-честопонякогапонякогапонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Непрекъснато
редакция на правопис и граматика
Не
подаване на данни, които не се нуждаят от обработка
13
10/23/2018 10:36:31
Управление на административен сграден фонд
Списък на техническите паспорти сградите ползвани от администрацията на Столична община
не е приложимовътрешна дейност
Административен адрес, наличие на технически паспорт, категория по ЗУТ, статут по ЗКН, площ
никоганай-честонай-честонай-честонай-честоникоганай-честонай-честоникоганикоганикогаДаНеНеНеНеДа
Автентичността е гарантирана
Техническите паспорти са изготвени от лицензирана фирма
ДаДаникоганай-честоникоганай-честоникогаНеНе141
Един път в годината или по-рядко
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
Професионална тайна
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Свободен текст (word)
ДаРъчноВъншен дискВ друга сграда
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНеникоганикоганай-честоникоганикогаДиректен експортНе знамняма проблемиНене е приложимо
14
10/23/2018 10:36:43
Управление на административен сграден фонд
Списък на техническите паспорти сградите ползвани от администрацията на Столична община
не е приложимовътрешна дейност
Административен адрес, наличие на технически паспорт, категория по ЗУТ, статут по ЗКН, площ
никоганай-честонай-честонай-честонай-честоникоганай-честонай-честоникоганикоганикогаДаНеНеНеНеДа
Автентичността е гарантирана
Техническите паспорти са изготвени от лицензирана фирма
ДаДаникоганай-честоникоганай-честоникогаНеНе141
Един път в годината или по-рядко
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
Професионална тайна
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Свободен текст (word)
ДаРъчноВъншен дискВ друга сграда
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНеникоганикоганай-честоникоганикогаДиректен експортНе знамняма проблемиНене е приложимо
15
10/25/2018 17:55:03
Информационно обслужване и технологии
Централизирани информационни системи
Служители от централната общинска администрация, оправомощени да подават по електронен път/подписват електронно с КЕП
чл. 13, ал. 1 от Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
вътрешен регистър
номер на КЕП, имена на служителя, длъжност, наименование на структура, статус на КЕП, валидно до дата, номера на заповеди за оправомощаване, вид на КЕП
най-честоникогапонякогапонякоганикоганай-честоникоганикоганай-честоникогапонякогаНеДа
виж чл. 13, ал. 1 от Наредбата
НеНеНеДаНеНеДаникоганикогапонякоганай-честоникогаДаНе2300
Един път на две седмици
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
вътрешен регистър
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
ДаРъчно
Друг потребителски компютър
В друго помещение в същата сграда
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНенай-честоникоганай-честопонякоганикогаДиректен експортНе знамНе
При необходимост от удължване (преиздаване) на КЕП.
16
10/25/2018 18:54:50
Информационно обслужване и технологии
Централизирани информационни системи
Телефонен указателняма
полза за вътрешна дейност
Имена на служител, длъжност, структура, адрес на сграда, стая, етаж, директен телефонен номер, вътрешен телефонен номер, факс (ако има), e-mail адрес
най-честоникогапонякогапонякогапонякоганай-честоникоганай-честопонякогапонякогапонякогаНеНеНеНеНеДаНеДаДаникоганай-честопонякогапонякоганай-честоДаНе18001ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, на сайт на администрацията
Видими са като таблица на уебсайт
ЕжедневноНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
вътрешна система
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на друга специализирана система
Вътрешен телефонен указател на СО
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
ДаАвтоматично
Специализирана система
В същото помещение
По-рядко от един път седмично
Един месецНенай-честоникоганай-честопонякоганикога
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
ЕжедневноНе
Улеснява комуникацията между служители от различни структурни звена на общината
17
10/29/2018 15:47:32Финанси
Финансово-счетоводен
Данни от финансово счетоводната система за осчетоводяване на приходите и разходитепо бюджета на СО-
Закон за счетоводство, Закон за изпълнение на държавния бюджет
осчетоводяване на приходи и разходи
Предмет на договор №, доставчик, времетраене на договора, стойност по фактура, № на фактура, фактурирано, платено, дейност, прараграф, обект
понякоганай-честонай-честопонякоганай-честоникоганикоганай-честоникоганикоганикогаДаДа
Закон за счетоводството
Да
№ и издател на първичен документ фактура, договор
ДаАкстърНеДаНеДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе1340000Ежедневно
Един път на три месеца
НеНеНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Не знамКомси 54никоганикоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжеседмичноНеНе
Облекчаване на ръчното въвеждане на данни. Намаляване на хартиения документооборт. Автоматична проверка.
18
10/29/2018 16:14:21Финанси
Финансово-счетоводен
Данни за възнаграждения по трудови и служебни правоотношения
Трудови договори и Заповеди за служебните правоотношения
Изплащане на възнаграждения
Рекапитулация и фишове за работна заплата
никоганикоганай-честонай-честонай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
Стандарт на Инфо ТМ
Да
Идентификационен номер на служител
ДаСистема на Инфо ТМНеДа
Автентичността е гарантирана
Посещение на мястоНеДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаДа150000ЕжедневноЕдин път месечноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Лични данниИнфо ТМнай-честоникоганай-честонай-честонай-честоДиректен експортЕжеседмично
Ръчната обработка на данните. Няма връзка заплати-счетоводна система.
ДаКомси 54 частично
Намаляване на ръчната обработка на данни. Автоматизация на процеса.
19
10/29/2018 16:55:25ФинансиСборен бюджет
Сборен бюджет на СО
Закон за държавния бюджет
Разработване на бюджет, разработване на 3 годишни бюджетни прогнози
Приходи, разходи, първостепенни разпоредители на бюджета, по функции, дейности, параграфи. данни за изпълнението на бюджета
никогапонякоганай-честонай-честонай-честоникоганай-честопонякоганай-честонай-честоникогаДаДа
Закон за държавния бюджет. Наредба за съставяне и изпълнение на бюджета.
НеНеНеДа
Автентичността е гарантирана
Комси 54ДаДаникоганай-честопонякогапонякогапонякогаНеНе105400ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, в Портала за отворени данни: http://opendata.government.bg
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Един път в годината или по-рядко
НеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Комси 54никоганикоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Ежедневно
Уточнения и грешки при изработването и изпълнението на бюджета.
Не
Намаляване на хартиения документооборот.
20
10/29/2018 17:35:08Финанси
Общ баланс на капиталовите разходи
Данни за капиталовата програма на СО
Вътрешни правила, Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Бюджет на СО
Следим изпълнението на бюджета на СО на дълготрайните материални активи
Договор, Фактура, Приемо-предавателен протокол, Документи по ЗУТ, Контролни документи по Вътрешните правила на СО - контролни листове
никоганай-честонай-честопонякоганикоганай-честоникогапонякогапонякоганай-честоникогаДаДа
Закон за счетоводството, Вътрешни правила на СО
НеНеНеДаНеДаНеникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе1000ЕжедневноЕжедневноНеНеНеНе знам
Един служител работи по едно досие на хартиен носител.
Данните не са публично достъпни.
Не мога да отговоря защо не са публично достояние.
Комси 54никоганикоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
Нямам проблеми с обработката на данните.
ДаАкстърНямам препоръки.
21
10/30/2018 10:11:33
Информационно обслужване и технологии
Централизирани информационни системи
Заявени електронни услуги
Полза за вътрешна дейност
Вх. номер; дата; ЕИК; име на заявителя; вид електронна услуга; статус на изпълнение на услугата
понякоганай-честоникоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикогаНеНеДа
Вх. номер на заявлението за електронна услуга
Да
Вх. номер от деловодната система; ЕИК за връзка с търговския регистър
НеНе
Автентичността е гарантирана
Автоматична проверка от Regix; заявяване на услугата с електронен подпис
Коректността е гарантирана
Идентификационните данни са автоматично заредени от електронния подпис на заявителя
Дапонякоганай-честоникоганикоганикогаДаНе10001ЕжедневноЕжедневноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
Данните имат значение за статистически анализ на търсените електронни услуги от граждани и фирми
Е-портал за електронни услуги на Столична община
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Неникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
НеНямам предложения
22
10/30/2018 13:15:26
Информационно обслужване и технологии
Отдел ''Централизирани информационни системи''
Публичен регистър на даренията, получени от Столична община
Наредба-СОС-08-02-2007
процес
Рег. №, вх. номер, договор №, ЕИК, ЕГН, име, адрес, вид дарение, дарен
понякогапонякоганай-честопонякоганикоганай-честонай-честонай-честоникоганай-честоникогаДаДа
Образец на заявление и договор за дарение
ДаРег. № на дарениеДаАИССО- Акстър офисНеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе1389930100Един път месечноЕдин път месечноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Видими са като таблица на уебсайт
Обновяват се в реално време
НеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Регистър на даренията
най-честопонякогапонякогапонякогапонякога
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
НепрекъснатоДа
АИССО - Акстър офис
Осъвременяване на софтуера
23
10/30/2018 16:53:29
Информационно обслужване и технологии
ИТ сервиз и телефония
телефонна централавътрешна дейностномер, кабел, чифтпонякоганикогапонякоганикоганай-честопонякоганикоганай-честоникоганикоганикогаНеНеНеНеНеНеНеНеДаникоганай-честоникоганикоганикогаНеНе40001
Един път на три месеца
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
Професионална тайна
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
ДаРъчноВъншен дискВ същото помещение
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНенай-честоникоганикоганикоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНестабилност
24
11/8/2018 13:55:12
Ревизии и събиране на вземания
Ревизионен контрол, Събиране на вземания
Данни за ревизии и събиране на публични общински вземания
ЗМДТ, ДОПК, ГПК, АПК
по повод дейността на дирекцията
Регистрационен номер, име, наименование, ЕГН, ЕИК, дата, адрес
понякоганай-честонай-честонай-честопонякоганай-честоникоганай-честопонякоганай-честоникогаДаДаодобрени формуляри Дарег. номер от АкстърНеНеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе20000ЕжедневноЕдин път седмичноНеНеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните не са публично достъпни.
Тайна по ДОПК
Съхраняват се на файлов сървър, собственост на СО
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
предстоящо въвеждане на модул в Матеус
Не
необходимост от използване на интегриран модул
25
11/8/2018 15:37:26Култура
Регистър на местните поделения на вероизповеданията
чл. 19 от Закона за вероизповеданията
изпълнение на закона
вх. номер на заявления, искане за промяна, име, адрес, данни за представляващи лица, заповед на кмета
най-честонай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникогаДаДавътрешни правилаНеНеНеНеНеНеДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе2600
Един път на три месеца
Един път на шест месеца
НеНеНеНе
който има достъп до папката с листовете
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНенай-честонай-честоникоганикоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНе
въвеждането в електронен вид
26
11/8/2018 15:45:54Човешки ресурси
Регистър за личните данни
Кодекс на труда, Закон за държавния служител
назначаване
Имена, ЕГН, адрес, № л.к.
най-честопонякогапонякогапонякоганай-честопонякоганикоганай-честоникогапонякоганикогаДаНеДаномерНеНеДаДаДаДаникоганикогапонякоганай-честоникогаДаНе15000ЕжедневноНерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
ИС на човешките ресурси Human
никогапонякоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжедневноНе
Няма какво да се подобри
27
11/8/2018 16:07:50Човешки ресурси
Атестации - не е регистър - описание на бланка
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Изпълнение на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Имена, длъжност, структура, период, индивидуален работен план, междинна среща, годишна оценка
най-честоникоганай-честоникоганай-честоникоганикоганай-честоникоганай-честоникогаДаДаформулярДагодишна оценкаНеНеДаНеДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе15000
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНеНеНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
ИС на човешките ресурси Human
никогапонякоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
никаквиНе
Няма какво да се подобри
28
11/8/2018 16:25:53Човешки ресурси
Конкурси за вакнатни длъжности - НЕ Е РЕГИСТЪР - на сайта на СО и ИИСДА
КТ ЗДСлназначаване
изисквания за длъжността, допълнителни изисквания и квалификация, провеждане на конкурса, необходими документи за кандидатстване, описание на длъжността, основна работна заплата за длъжността, срок, списъци
никоганикоганикоганикоганай-честоникоганикоганикоганикоганикоганай-честоДаДазаповедДанамерНеНеДаНеНеДаникоганикоганикоганикоганикогаНеНе00Един път седмичноНе се обновяватНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Видими са като таблица на уебсайт
Един път седмичноНеДа
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Административна инфорчационна система на Столична община
В цифров формат на друга специализирана система
АИССО
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Данай-честопонякоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Няма какво да се подобри
29
11/8/2018 16:37:51Човешки ресурси
Обходен лист - описание на бланка - НЕ Е РЕГИСТЪР
КТ , ЗДСл
прекратяване на правоотношение
Служител, Длъжност, Дирекция/Отдел, Адрес, Телефон, Служителят не е задължен към, дата, подпис
най-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДаНеНеНеДаНеДаДаникоганикоганикоганикоганикогаДаНе00Един път седмичноЕдин път седмичноНеНеНеНе
част от трудовото досие
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНепонякоганикоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
ДаHuman
Няма какво да се подобри
30
11/8/2018 18:35:14
Информационно обслужване и технологии
Централизирани информационни системи
Публичен регистър на обществените консултации на територията на Столична община
Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община; Наръчник за провеждане на обществени консултации в СO
процес, полза за вътрешна дейност
проект на нормативен акт/стратегически документ/друго; вносител/и; линк към документацията; форма на обществените консултации; дата на публикуване
никоганикоганай-честонай-честонай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикогаНеДа
xls файл с определена структура
НеНеНеНеНе
Коректността е гарантирана
Определени са отговорни служители от отделните направления/дирекции
Даникоганикоганай-честоникоганикогаНеНе331
Един път на две седмици
Един път на две седмици
Не
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Един път на две седмици
НеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Ненай-честонай-честонай-честонай-честопонякогаДиректен експортЕжедневноНеНяма
31
11/10/2018 14:13:08ТранспортТранспортна дейност
Разрешителни за таксиметрова дейност
Закон за автомобилните превози
процес
заявител, еик на заявителя, регистрационен номер на автомобила, марка и модел, номер на разрешение за таксиметрова дейност, срок на валидност, име и фамилия на водача, серия и номер на удостоверение "Водач на лк таксиметров автомобил"
никоганай-честоникоганай-честонай-честоникоганикоганай-честоникоганай-честоникогаДаДаДаДаНеДаДаДаДанай-честопонякоганикоганикоганикогаДаДа10000200Ежедневно
Един път на две седмици
Да
Да, в Портала за отворени данни: http://opendata.government.bg
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Един път на две седмици
ДаНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
тайна по ДОПК и лични данни
Информационна система за местни данъци и такси (МАТЕУС)
най-честонай-честопонякоганай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНе
Свързване със системите на НАП и МДТ за автоматизирана проверка на наличие или липса на задължения
32
11/10/2018 14:20:56Транспорт
транспортна дейност
обществен транспорт
полза за вътрешна дейност
номер на договор и срок на валидност
никоганикоганай-честоникоганикоганай-честоникоганай-честоникоганай-честоникогаНеНеДаНеНеНе
Автентичността е гарантирана
Коректността е гарантирана
Даникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе20100
Един път в годината или по-рядко
НерегулярноНеНеНеНе
не са с регламентиран достъп
Данните не са публично достъпни.
данните са за вътрешно ползване
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНе знамникоганикоганай-честопонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНе
данните са направени за вътрешно ползване в подходящ за работа и справки вид
33
11/10/2018 14:29:07Транспорт
транспортна дейност
регистър разрешителни за тежкотоварна дейност
наредба за организацията на движението на територията на СО
процес
номер разрешение, превозвач, регистрационен номер на МПС, марка и модел, валидност на разрешението
никоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганай-честоникоганай-честоникогаНеНеНеНеНеНеНеДаДаникоганай-честоникоганай-честоникогаНеНе300300ЕжедневноНерегулярноНеНеНеНе
потребителско име и парола
Данните не са публично достъпни.
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНе знамникоганикоганикоганикогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНе
в момента регистъра е в процес на разработка
34
11/10/2018 14:34:57Транспорт
транспортна дейност
схеми за туристически превози
наредба за организация на движението в СО на СОС
процессхеманикоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикоганай-честоникоганикогаНеНеНеНеНеНеНеНеДаникоганикоганикоганикоганикогаНеНе00Един път седмичноНерегулярноНеНеНеНе
потребителско име и парола
Данните не са публично достъпни.
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНеникоганикоганикоганикоганикогаДиректен експортНе знамНе
регистъра е в процес на разработка
35
11/10/2018 14:39:47Транспорт
транспортна дейност
регистър плавателни съдове
данните са на хартияпонякогапонякоганикоганикоганикоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникогаНеНеНеНеНеНеНеДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе00ЕжедневноНе се обновяватНеНеНеНеданните са на хартия
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНеникоганикоганикогапонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНе
данните са на хартиен носител и няма регистър
36
11/14/2018 11:29:56Здравеопазване
Медицински дейности
Медицински персонал в училищните здравни кабинети
Трудови и методически отношения
Трудови и методически отношения
Досие на мед. сестри, информационни карти от проверки, брой деца, местоположение, оборудване, списък на лекарства и срок на годност
никоганикоганай-честопонякоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДаВътрешни правилаНеНеНеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе4200
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНеНеНеНе
Само определени служители имат достъп
Данните не са публично достъпни.
няма изискване за това
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНеникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
Незасега нищо
37
11/14/2018 11:57:11Здравеопазване
Медицински дейности
Данни от проверки на детски кухни и комплекси за детско хранене
Наредба 26 на МЗ
списък на кухните - адреси, телефони, пунктове, отчети за дейността, отчети за продуктов набор - услуги, жалби
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДавътрешни правилаДавходящ номерНеНеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе600
Един път на три месеца
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Свободен текст (word)
ДаРъчноФлаш паметВ друга сграда
По-рядко от един път седмично
Три месецаНеникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
наредбата не дава възможности за гъвкавост и варианти за разплащане
Не
промяна на наредбата и възможности за въвеждане на информацията онлайн от източника
38
11/14/2018 12:14:37Здравеопазване
Медицински дейности
Здравни медиатори
Държавно делегирана дейност от МЗ
изпълнение на закона
брой посещения в общността, брой консултации, кампании - шаблонни протоколи с показатели
никоганикоганай-честоникоганай-честопонякоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
форма, подадена от МЗ
Давходящ номерНеНеДаДаНеНе мога да преценяникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе720Един път месечноНе се обновяватНеНеНеНе
достъп само на хартиен носител от служители на дирекцията
Данните не са публично достъпни.
касае се за малцинствени групи
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНеникоганикоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
никаквиНене зависи от нас
39
11/14/2018 12:34:41ЗдравеопазванеМедицинки дейности
Медико-статистияески показатели
Нормативна уредба на СО
контрол на менидгмзнта на леяебното заведение
леглодни, персонал, цена на леглоден храноден, приети, изписани пациенти, приходи, разходи, операции
никоганай-честонай-честоникоганай-честоникоганикогапонякоганикоганай-честоникогаДаДаВътрешни правилаДавходящ номерНеНеДаДаНеДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе22000
Един път на три месеца
Не се обновяватНеНеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните не са публично достъпни.
няма изискване за публикуване
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честоникоганикогаДиректен експорт
По-рядко от един път седмично
никаквиНе
поддържането в дигитален вид с възможности за обработка
40
11/16/2018 10:04:05
Климат, енергия и въздух
Климат и енергия
Годишни отчети за ЕЕ към АУЕР
Име на сградата, РЗП,изпълнени мерки за ЕЕ, източник на финансиране, инвестиции, спестени енергии годишно, спестени емисии СО2, срок на откупуване
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикогапонякогапонякоганикогаНеДа
Закон за енергийната ефективност
НеНеНеНеНеДаДаникогапонякогапонякогапонякоганикогаНеНе401
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе знам
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните не са публично достъпни.
Нп
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганикоганай-честоникогаДиректен експортНе знам
Предоставяне на данни само на хартиен носител
Не
Регулярно предоставяне на данни за отчетите, вместо обобщено на годишна база
41
11/20/2018 14:57:29
Районна администрация
не приложимоне приложимоне приложимо
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата
най-честонай-честонай-честонай-честопонякогапонякоганай-честоникоганикоганай-честоникогаДаНеДаделоводен номерНеНеДаДаНеДапонякоганай-честопонякоганай-честоникогаДаНе00ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Подготвителна информация (свързана с оперативната подготовка на актовете на органите или съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори)
вътрешни правилаакстър
В цифров формат на файлов сървър
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
ДаАвтоматично
Специализирана система
В същото помещение
Непрекъснато (напр. репликация)
Не се изтриватДанай-честонай-честонай-честонай-честопонякогаДиректен експортНепрекъснатоняма проблемиНе
засега функционира нормално
42
11/20/2018 15:30:48
Районна администрация
ФСОКССДнененеВх №, относно и др.понякогапонякоганай-честопонякоганай-честопонякогапонякоганай-честопонякогапонякогапонякогаДаДа?Да?НеНеДа
Автентичността е гарантирана
№ изходящ , входящНе знамНенай-честопонякоганикоганикоганикогаДаДа1010Един път седмичноНерегулярноНеНеНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Лични данниЗУТ
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Свободен текст (word)
Не знампонякогапонякоганай-честопонякогапонякога
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
Не знамнямамДанезнамне съм наясно
43
11/20/2018 15:41:20
Районна администрация
разрешителни за извършване на рекламни кампании
Вх. номер на заявление, име на заявителя , дата
понякогапонякоганай-честонай-честопонякоганай-честоникоганай-честопонякоганай-честоникогаНеНеНеДаделовдствоНеНеДаДаДапонякогапонякогапонякогапонякоганикогаДаНе58ЕжедневноНерегулярноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните не са публично достъпни.
Инфо ТМникоганикогапонякогапонякогапонякогаДиректен експортНе знамне срещамНене знам
44
11/20/2018 15:47:39
Районна администрация
рктсдрегистърнруитдтсо
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес
понякоганай-честопонякогапонякоганай-честопонякоганай-честонай-честоникоганай-честоникогаДаДаДаНеНеДаДаДаДапонякоганай-честоникоганикоганикогаДаНе88ЕжедневноНерегулярноНеНеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните не са публично достъпни.
Подготвителна информация (свързана с оперативната подготовка на актовете на органите или съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори)
зут
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на друга специализирана система
астър търговия
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганай-честопонякогапонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНеясни правила
45
11/20/2018 15:48:23
Районна администрация
noooo0понякогапонякогапонякогапонякогапонякогапонякогапонякогапонякогапонякогапонякогапонякогаНеНеНеНеНеНеНеНеНепонякогапонякогапонякогапонякогапонякогаНеНе00
Един път в годината или по-рядко
НерегулярноНеНеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните не са публично достъпни.
Професионална тайна
zut
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНепонякогапонякогапонякогапонякогапонякогаДиректен експортНе знамnoНеno
46
11/20/2018 15:49:04
Районна администрация
РКТСДразрешителни
ЕИК, АДРЕС, ДАТА, ИМЕ НА ЗАЯВИТЕЛЯ
понякоганай-честопонякогапонякоганай-честопонякогапонякогапонякоганикоганай-честоникогаНеДаДаНеДаНеДаНе знамДапонякоганикоганикоганай-честопонякогаДаНе2108Един път месечноЕдин път месечноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните не са публично достъпни.
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Непонякоганай-честонай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНеПРАВИЛА
47
11/20/2018 15:49:15
Районна администрация
РКТСДдаНРУИТДТСО
вх. №, име, ЕИК ЕГН, адрес, място, кв. м.
понякоганай-честопонякоганикоганай-честопонякоганай-честоникоганикогапонякоганикогаДаДаНеДаНеНеДаДаНеникоганай-честоникогапонякоганикогаДаДа55ЕжедневноНерегулярноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеДаНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ДаАвтоматично
Специализирана система
В друго помещение в същата сграда
Един път седмичноНе знампонякоганай-честоникоганикоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжедневноДаясни правила
48
11/20/2018 15:55:41
Районна администрация
Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност
Информационен масив "Търговски обекти"
НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
Регистър с данни за търговските обекти (ТО) на територията на района
Адрес на ТО, адрес на фирмата, имена на М.О.Л., вид на ТО
понякоганай-честопонякогапонякогапонякоганай-честоникоганай-честоникоганай-честоникогаДаДа
Формуляр от НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
НеДа
Граждански регистър, търговска дейност
ДаНеНеДаДаДаникоганай-честопонякоганай-честопонякогаДаНе1220ЕжедневноНерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенДаАвтоматично
Специализирана система
В друго помещение в същата сграда
Непрекъснато (напр. репликация)
Не се изтриватНепонякогапонякоганай-честопонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
Не срещаме проблеми
Не
Улесняване на достъпа до базите данни на НАГ, БАБХ, НАП
49
11/20/2018 17:48:45
Икономика и търговска дейност
Икономика
Данни от дружества в ликвидация
Търговски закон
Ликвидационна процедура
Вх. номер, фирма, ЕИК, адрес, дата, счетоводни данни
понякоганай-честопонякоганай-честопонякогапонякоганикоганай-честопонякоганай-честопонякогаДаДа
Закон за счетоводство, Счетоводни стандарти, Наредба на СОС
НеДа
Деловодна система на СО
НеДа
Автентичността е гарантирана
Възлагане на дейностите с договор
ДаНе мога да преценяникоганикоганикоганай-честоникогаДаДа00
Един път на три месеца
НерегулярноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните не са публично достъпни.
информацията е за изготвяне на доклади до СОС
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенДаРъчно
Друг потребителски компютър
В същото помещение
По-рядко от един път седмично
Повече от една година
Не знамникоганикоганай-честопонякоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
Не
Данните са специфични за всяко дружество в ликвидация и изискват работа на експерт. Дирекцията има контролни функции по тези процедури.
50
11/21/2018 10:40:30
Районна администрация
МКБППМН
Описна книга-МК-11, номенклатура на ДА от 01.07.2017г.
ЗБППМНПроцесЕГН, адрес, датаникоганай-честопонякоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганай-честопонякогаДаДаДържавен архивНеДаЕСГРАОНДаНеНеДаДаДаникогапонякоганикоганай-честоникогаДаНе800Един път месечноНе се обновяватНеНеНеНе
От служителите на ЕСГРАОН
Данните не са публично достъпни.
Класифицирана информация
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНепонякогапонякоганикоганай-честопонякогаДиректен експорт
По-рядко от един път седмично
НеНямам предложение
51
11/21/2018 10:47:13
Районна администрация
Образование и култура
няма такъв
входящ номер, име на заявител, дата, адрес
понякогапонякоганай-честонай-честонай-честопонякогапонякогапонякоганай-честонай-честопонякогаДаДа
писма с изходящи номера или отговори по електронен път
Даизходящ номерДа
деловодство и папка изходяща поща
НеДаНе
Коректността е гарантирана
комуникацията е насочена предимно към административни и държавни институции, което гарантира коректност на данните
Данай-честопонякогапонякогапонякоганикогаНеНе12200Един път месечноЕдин път месечноДа
Синхронизират се от човек впоследствие
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път месечноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Информационна система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ)
понякогапонякоганай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамнямамДа
РУО и Дирекция "Образование"
да се премине на електронно събиране и изпращане на информация. Да се намалят хартиените писма и справки
52
11/21/2018 11:59:29Транспорт
Транспортно обслужване
Списък на използваните в дейността на отдел Транспортно обслужване образци от документи
вътрешни правила
по-добра оперативност
16 образци на документи - пълен списък по е-поща
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
много ясно разписани правила и образци
Да
входящ номер в деловодната система, номер на пътна книжка от системата за горивата
Да
деловодна система на СО
НеДаНеНеДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе60000ЕжедневноЕдин път седмичноНеНеНеНе
достъпът е регламентиран чрез деловодната система
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНеникоганикоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
нямаНезасега нищо
53
11/21/2018 12:11:36
Районна администрация
няма
полза за вътрешна дейност
име на заявител, адрес, дата
никоганикоганай-честонай-честонай-честопонякогапонякогапонякоганай-честопонякоганикогаНеДаНеДаНеНеНеДаДанай-честопонякоганай-честопонякогапонякогаДаДа205
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
ДаНе знам
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
нямам информация
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честонай-честоникогаДиректен експорт
По-рядко от един път седмично
Не
Специализиран инструктаж за съхранение, обработка и използване на данните
54
11/21/2018 12:26:16Транспорт
Транспортно обслужване
Информационна система за проследяване и отчитане разход на горива
вътрешни правила
по-добра оперативност
Автомобил с данни по голям талон, заповеди за лимит, разходна норма и ползвател, изминати километри (разделено градско/извънградско)
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДавътрешни правилаДа
регистрационен и отчетен номер на автомобила
Да
Регистър на автомобилите - ДАИ
НеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе1000Един път месечноНерегулярноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
информационна система за проследяване и отчитане разхода на горива
В цифров формат на друга специализирана система
информационна система за проследяване разхода на горива
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
ДаАвтоматично
Специализирана система
В друго помещение в същата сграда
Един път дневноТри месецаНеникоганикоганай-честоникоганикогаДиректен експортЕжедневнонямаНе
спазване на срока за отчитане от страна на ползвателите на автомобилите
55
11/21/2018 13:02:20Транспорт
Транспортно обслужване
График за работното време на служителите от звеното за транспортиране на трудноподвижни лица
Трудово правни отношения
вътрешни правила
Данни за служител, графици за работното време
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганай-честоникоганикоганикогаНеНеДаЕГННеНеДаДаДаДаникоганай-честоникоганикоганикогаДаНе200Един път месечноЕдин път месечноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
ГеоКон GeoCon
В цифров формат на друга специализирана система
GeoCon
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
ДаРъчно
Друг потребителски компютър
В друго помещение в същата сграда
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНеникоганикоганай-честоникоганикогаДиректен експортЕжедневноБавна мрежаНе
Ограничен достъп до интернет, малък обем на пощата
56
11/21/2018 13:24:33Транспорт
Транспортно обслужване
Система за поддържане на график за транспортиране на трудноподвижни лица
Вътрешни правила
по-добра оперативност
Име на заявител, час, дата, дестинация, брой лица за превоз
най-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикоганикоганикоганикоганай-честоНеНеНеНеДаНеДаДаДаДаникоганикоганикоганикоганай-честоДаНе50000ЕжедневноНе се обновяватДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
НеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Неникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатонямаНе
повече гъвкавост при приемането на данните
57
11/21/2018 14:38:26
Районна администрация
ОРУОМПЗБ
Разрешителни за временно затваряне на улица.
Наредба-345-СО-02-09-2018
процес, инициатива, полза за вътрешна дейност.
име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
най-честопонякоганай-честопонякоганай-честоникогапонякоганикоганай-честонай-честоникогаДаДапо образецДапроизволенДамногоНеДа
Автентичността е гарантирана
подпис и печат
Коректността е гарантирана
източникаНенай-честопонякогапонякоганикоганикогаДаНе102ЕжедневноНерегулярноНеНеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Класифицирана информация
класифицирана информация
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНенай-честоникогапонякоганай-честоникогаДиректен експортНе знамНепо-малко бумащина
58
11/21/2018 17:26:36Зелена система
Поддържане и опазване на зелената система
Списък на обектите, които се поддържат от дирекция Зелена система
Вътрешни правила на СО, изппълнение на наредба за поддържане и опазване на зелената система на СО
по-добра оперативност
Име на обекта, площ, номер на договор за подръжка, номер на зона, отговорник
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганай-честоникоганикоганикогаДаДавътрешни правилаНеДа
деловодна система - номер на договора за поддръжка
НеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе2000
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
НеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
нямаНе
добавяне на уникален идентификатор
59
11/22/2018 12:42:53
Районна администрация
Инвестиции, контрол, строителство, благоустройство и екология
Констативни актове за незаконно строителство
ЗУТ
Образуване на административни производства
Входящ номер на заявления със съответните данни за образуване на административни преписки
най-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честонай-честонай-честонай-честонай-честопонякогаДаДаХартиен, електроненДаделоводствоДа
НАГ, ДНСК, ТЪРГОВСКИ
НеДаДаДаДанай-честонай-честонай-честонай-честопонякогаДаДа8070ЕжедневноЕжедневноНеНеДаНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на Контактния център на Столична община
най-честопонякоганай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоДаНАГ
ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО ОДОБРЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТРОЕЖИ
60
11/22/2018 13:14:30
Районна администрация
отдел "ИКСБЕ"
разрешение за строеж, разрешение тротоарно право, заверка на протокол обр.№2а, заверка на технически паспорти, определяне вида на конструкция на гради
зут-зузсо-зуес-наредба за поримдердтсо
жалби, разпоредителни писма, ремонти на улици, тротоари, училища, детски градини и зелени площи
вх.№, име, описание на заявлението, адрес
най-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякоганай-честопонякогаДаДа
получаване на заявление, обработка/проверки на място и по документи/, отговори и издаване на документи
Давх.№Да
разрешение за строеж, протокол обр.№2а, паспорти, домашни любимци, детски площадки, акстър
ДаНеДаДаДаДапонякоганай-честопонякоганай-честопонякогаДаДа301ЕжедневноЕдин път седмичноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Обновяват се в реално време
ДаНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Друго, моля уточнете:
Информационна система на НАГ
най-честопонякоганай-честопонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжедневноНе
по-добра регистрация
61
11/22/2018 14:27:36
Районна администрация
Инвестиции контрол по строителството, благоустройство и екология
разрешение за ползване на тротоарно право, оценки за отстраняване на дървесна растителност
входящи номера, име на заявитела и адрес за връзка и конкретика на проблема
най-честопонякогапонякогапонякогапонякоганай-честопонякогапонякоганикоганай-честоникогаДаДаДаДаНеДаНеНеДапонякоганай-честопонякоганикоганикогаДаДа5016000ЕжедневноЕжедневноДа
Да, на сайт на администрацията
НеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Информационна система на НАГ
най-честопонякогапонякогапонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамДа
Да има достъп до общи електронни регистри а одобрени строителни книжа.
62
11/22/2018 14:50:01
Районна администрация
"Инвестиции, контрол по строителството, благоустройство и екология"
констативни актове по реда на чл.224а,225а от ЗУТ, актове по чл.36 и сл.от ЗАНН, актове по чл.56 и чл.57 от ЗУТ
ЗУТ, АПК, ЗАНН, НПОРЕРДТСО
проверки по контрол по строителството и по сигнали ижалби на граждани
вх.номер на заявление, име на заявителя,ЕИК,адрес, телефон, документ за собственост, описание на проблема
най-честопонякоганай-честопонякогапонякоганай-честопонякогапонякогапонякоганай-честопонякогаДаДаДа
входящ номер на документа
НеДаНеДаНеНе знамНе мога да преценяпонякоганай-честопонякогапонякоганикогаДаНе100600ЕжедневноНерегулярноДа
Синхронизират се от човек впоследствие
НеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНе знамнай-честопонякоганай-честопонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамне мога да преценяНе
електронен регистър на строежите
63
11/22/2018 17:27:14
Климат, енергия и въздух
Климат и енергия
Данни за енергийна ефективност
За планиране, подготовка на отчети към АУЕР и отчитане на общински планове и проекти грами
Обект, наличие на обследване за ЕЕ, изпълнени мерки, спестена енергия, спестени емисии СО2
никогапонякоганай-честопонякоганай-честопонякоганикоганикоганай-честопонякоганикогаНеДа
Отчетни форми на АУЕР,
Да
Номер в деловодството
НеДаНеДаНеДаНе мога да преценяникогапонякоганай-честопонякоганикогаНеНе501
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе знам
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенДаРъчно
Друг потребителски компютър
В същото помещение
По-рядко от един път седмично
Повече от една година
Неникоганикогапонякоганай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамНе
Систематизирана база данни и периодично обновяване при промяна на обстоятелствата от отговорния ресор, месечно докладване на Дани за потребление на енергия
64
11/23/2018 13:52:11
Административна (направление Архитектура и градоустройство)
деловодно обслужване
Административни услуги
ЗУТ
обслужване на гражданите
вх.номер, данни за завителя/декларатор, приложени документи
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честопонякогапонякоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
утвърдени от дирекцията образци
Да
входящ номер в инф. система на НАГ
Да
входящ номер в деловодната система на НАГ
ДаНеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе650000ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Ежедневно
неразбиране на материята от заявителите
НеОпростяване
65
11/23/2018 15:41:10
Климат, енергия и въздух
данни за КАВЗЧАВПрограма за КАВДАННИ ЗА КАВникоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честоникоганикоганай-честонай-честонай-честоНеНеНеДаНЯМАДаНЕ СЪМ НАЯСНОДа
Автентичността е гарантирана
ТОВА, ЧЕ Е ДЪРЖАВЕН ОРГАН
Коректността е гарантирана
ИЗТОЧНИКАДаникоганай-честонай-честонай-честоникогаНеДа100010
Един път в годината или по-рядко
По-рядко от един път в годината
НеНеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните не са публично достъпни.
Подготвителна информация (свързана с оперативната подготовка на актовете на органите или съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори)
няма
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Непонякогапонякогапонякогапонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамсъбирането имНе
да са достъпни и да се импортират веднага от друга IT система , а не да се преписват от хартия
66
11/26/2018 14:17:19
Районна администрация
Устройство на територията ,кадастър и регулация
протокол ,обр.№2, за откриване на строителна площадка и определяне линия и ниво на строежа,удостоверение за идентичност на адрес ,удостоверение за идентичност на парцел по действащия план за регулация,и всички въпроси възникнали с въвеждането на кадастралната карта.
ЗУТ и ЗКИР
заявления от граждани ,организации и юредически лица
входящ номер на заявление
най-честонай-честонай-честонай-честопонякоганай-честонай-честонай-честопонякоганай-честонай-честоДаДа
стандарт ,уточнен от Столична община
ДаРСЦ18Да
ГРАО,Столична община,АГКК,ГИС,НАМДТ
ДаДаДаНеДаДанай-честопонякоганай-честонай-честопонякогаНеНе2635Един път месечноЕдин път в годинатаНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Обновяват се в реално време
НеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични даннизут
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честонай-често
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжедневноникаквиНе
данните,които ползваме са достатъчни за работатами
67
11/26/2018 14:18:19
Районна администрация
отдел "УТКР"
протокол , образец № 2 , протокол за откриване на строителен площадка и определяне линия и ниво на строежа, удостоверение за изентичност на адрес, удостоверение за идентичност по действащия план за регулация и кадастралната карта и др.
ЗУТ и ЗКИР
зявления от граждани , организации и юридически лица
вх.номер на заявление
най-честонай-честонай-честонай-честопонякоганай-честопонякоганай-честоникоганай-честоникогаДаДа
уточнен от Столична община
ДаРСЦ 18Да
Грао, СО, АГКК, ГИС, ПАМДТ
ДаДаДаНеДаДанай-честопонякогапонякогапонякогапонякогаНеНе2530Един път месечноЕдин път в годинатаНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Обновяват се в реално време
НеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Информационна система на Контактния център на Столична община
най-честонай-честонай-честонай-честонай-често
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжедневнонямаНе
данните които ползваме КАИС и СОФКАР са достатъчни.
68
11/28/2018 10:40:43Образованиеняма
Ргистър на детските градини
Закон за предучилищно и училищно образование
поддържане на контактна информация
Име на ДГ, адрес, булстат, телефон, интернет страница, име на директор, акт за собственост, брой сгради, адреси и телефони на филиали, условия за достъп на деца с увреждания, брой групи, източници на финансиране, участие в проекти, брой персонал, средна месечна брутна заплата на различните видове персонал
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикогаДаДавътрешни правилаДаЕИКДаЕИКДаНеДаДаНеДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе2000
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе знам
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНепонякоганикогапонякогапонякогапонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамнямаДа
Информационна система за обслужване на детските градини
Част от дейността минава през АКСТЪР, част чрез имейл и се налага синхронизиране, което е добре да се избегне
69
11/28/2018 11:12:14Образованиеняма
Информационна система за обслужване на детските завдения
Закон за предучилищното и ъчилищно образование, наредба 25 на МЗ
изпълнение на закон
информация за децата и техните родители, записани и кандидатстващи за ДГ, контактна информация за заведенията, характеристики на заведенията, допълнителни дейности, приемно време, такси и др.
най-честоникоганай-честоникоганай-честоникоганай-честонай-честоникоганикоганикогаНеДавътрешни правилаДаЕГН, ЕИКДаЕГН, ЕИКДаНеДаДаНеДанай-честонай-честоникоганикоганикогаДаДа550000ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, на сайт на администрацията
Видими са като таблица на уебсайт
Обновяват се в реално време
ДаНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Информационна система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ)
най-честоникоганай-честоникоганикога
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
ЕжедневнонямаНе
засега системата доставя необходимата функционалност
70
11/28/2018 11:24:25
Районна администрация
ИКСБЕ
служител по чл. 223, ал. 1 от ЗУТ
ЗУТ, ЗАНН, ЗС, ЗУЕС
жалби, сигнали, разпоредителни писма
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата, нот. акт и др.
най-честонай-честопонякогапонякогапонякоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честопонякогаДаНеНеДа
ГИС, търговски регистър
ДаДаДаНеДаНе мога да преценяникоганай-честоникоганай-честопонякогаДаНе50100ЕжедневноНерегулярноНеНеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
ред за достъп по друг закон (ЗУТ)
Административна информационна система за общински електронни услуги (АИСОЕУ)
най-честонай-честопонякоганай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Ежедневно
не винаги се предоставят
Не
достъп до повече регистри
71
11/28/2018 13:51:11
Териториално планиране
Устройствено планиране
Общ устройствен план
ЗУЗСО, ЗУТ, решение на МС
планиране
зони, границите им, устройствени параметри за всяка зона, функционално ползване на териториите в рамките на тези зони, албум от схеми на различна тематика
никоганикоганай-честонай-честоникоганай-честонай-честонай-честопонякоганай-честоникогаДаДаЗУТДа
различни сигнатури за различните обекти
Да
кадастрална карта и др.
Дапитайте ГИС СофияДаНеНеДаникогапонякоганай-честопонякоганикогаНеДа00Един път седмичноЕдин път седмичноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеДаНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниСофКар - ГИС
В цифров формат на друга специализирана система
СофКар - ГИС
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Не знамникогапонякоганай-честонай-честопонякогаДиректен експортЕжедневнонямаНе
повече информация назад във времето
72
11/29/2018 19:28:04
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Визи за проектиранеЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
73
11/29/2018 19:34:55
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Разрешения за строеж
ЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
74
11/29/2018 19:41:16
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Разрешения за строеж за благоустройствени обекти
ЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
75
11/29/2018 19:55:03
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Разрешения за поставяне
ЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
76
11/29/2018 20:02:38
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Градоустройствени заповеди
ЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
77
11/29/2018 20:10:33
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Удостоверения за въвеждане в експлоатация
ЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
78
11/29/2018 20:15:26
Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване
Информационно и финансово-стопанско обслужване
Заповеди на ДОСКЗУТпроцес
Вх. номер на заявление, име на заявител, ЕИК, адрес, дата и др. подобни.
никоганикоганай-честопонякоганай-честопонякоганай-честонай-честопонякоганай-честопонякогаДаДаpdf, jpgДаНомер на документНеДаДаДаДаДанай-честонай-честопонякогапонякоганикогаДаДа13000500ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
ЕжедневноНеНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данниЗУТ
Информационна система на НАГ
най-честонай-честонай-честонай-честопонякога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
НепрекъснатоНе
Разполагаме с малко кадри за обработка на данните, преди да се публикуват
79
11/30/2018 15:49:21
Териториално планиране
Геодезически и кадастрални дейности
Кадастрални планове
Закон за кадастър и имотен регистър
по закон
Имотни граници, сгради, надземна инфраструктура
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честоникоганикоганай-честонай-честоникоганикогаДаДа
специализирани файлови формати, dxf, dwg и cad
Да
номер на обект, уникален в рамките на кадастралния район
НеДаДаДаДаДанай-честонай-честоникоганай-честоникогаДаНе5000
Един път в годината или по-рядко
Не се обновяватНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Не се обновяватДаНе знам
данните не се обработват от служители
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Система в сървър на ГИС
В цифров формат на друга специализирана система
Система за съхранение на данни на ГИС
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Не знамнай-честонай-честонай-честонай-честонай-честоДиректен експортНепрекъснатонямаНеняма
80
11/30/2018 16:03:36
Териториално планиране
Геодезически и кадастрални дейности
Подземен кадастър
ЗУТ, Закон за кадастър, Инструкция за кадастрални планове на подземните проводи и съоръжения
По закон
Подземни проводи и съоръжения
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честоникоганикоганай-честонай-честопонякоганикогаДаДа
Специализирани файлови формати - dxf, dwg, cad
Да
номер на съоръжение
НеДаДаДаДаДаникоганай-честонай-честопонякоганикогаНеНе00ЕжедневноЕжедневноНе
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Обновяват се в реално време
ДаНе знам
Данните се обработват на хартия и се препращат към ГИС за дигитализиране
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Съхранява се на система на ГИС
В цифров формат на друга специализирана система
Съръвър на ГИС
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Не знамнай-честонай-честонай-честонай-честонай-честоДиректен експортНепрекъснатонямаНе
създаване на единна система на подземния кадастър
81
11/30/2018 16:21:01
Териториално планиране
Геодезически и кадастрални дейности
Специализирани карти
ЗУТ, Закон за кадастъра
По закон
Заснемане на надземната инфраструктура
никоганикоганай-честонай-честонай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикогаДаДа
Специализирани файлови формати - dxf, dwg, cad
Дауникален номерНеДаДаДаДаДанай-честоникоганай-честоникоганикогаНеДа8000Един път седмичноЕдин път седмичноНеНеДаНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Система на ГИС
В цифров формат на друга специализирана система
Система на ГИС
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Не знамнай-честонай-честонай-честонай-честонай-честоДиректен експортЕжедневнонямаНезасега няма
82
11/30/2018 16:35:34
Териториално планиране
Геодезически и кадастрални дейности
Нивелетни планове
ЗУТ, Закон за кадастъра, Инструкция за създаване на нивелетни планове
По закон
Информация за вертикалното положение на уличната мрежа
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честоникоганикоганай-честонай-честонай-честоникогаДаДа
Специализирани файлови формати - dxf, dwg, cad
ДаОсови точкиНеДаДаДаДаДанай-честопонякогапонякогапонякоганикогаНеДа8000Един път седмичноЕдин път седмичноНеНеДаНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Система на ГИС
В цифров формат на друга специализирана система
Система на ГИС
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Не знамнай-честонай-честонай-честонай-честонай-честоДиректен експортЕжедневнонямаНезасега няма
83
12/4/2018 17:26:06
Информационно обслужване и технологии
Централизирани информационни системи
Регистър на общинската недвижима собственост на СО
Полза за вътрешна дейност
Кадастрален номер на имот, район, тип имот, вид имот, вид собственост, № на АОС, дата на АОС, Данъчна оценка в АОС, Площ, Адрес и др.
никоганикоганай-честопонякоганай-честоникоганай-честопонякогапонякоганай-честоникогаДаДаБаза данниДа
Регистрационен номер
НеНеДаНеДаДапонякоганикоганикоганай-честоникогаДаНе48000250ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
НеНеНе
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните не са публично достъпни.
Системата е за вътрешно ползване от служители с оторизиран достъп
ИС "ПРОМИС"никоганикоганай-честоникоганикога
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
НепрекъснатоНе
Интеграция на ИС ПРОМИС със ИС СОФКАР
84
12/5/2018 14:33:00Околна среда
Управлениеводни обекти, земи и гори
Годишна програма за планово почистване на речните корита на територията на СО
Устройствен правилник
по правилник
Наименование на река, данни за учстък, дължина, видове работи за изпълнение със количества на видовете работи и цени
най-честопонякоганай-честонай-честонай-честопонякоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДапо шаблонНеНеДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеДа1500
Един път в годината или по-рядко
Един път в годинатаДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамнямаНеняма
85
12/5/2018 14:33:44Околна среда
Управление на общински водни обекти, земи и гори
данни за шум
закон за защита от шума в околната среда
защита от шум
данни за нивата на шум
никоганай-честоникоганай-честонай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикогаДаДа0ДасистемаНеДаДа
Автентичността е гарантирана
шумДаДаникоганикоганай-честоникоганикогаНеНе00
Един път в годината или по-рядко
По-рядко от един път в годината
Не
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Един път в годината или по-рядко
НеНе знам
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
ДаРъчноВъншен диск
В друго помещение в същата сграда
По-рядко от един път седмично
Не се изтриватНенай-честонай-честонай-честонай-честонай-често
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
Не знамНе0
86
12/5/2018 14:54:31Околна среда
Управление на водни обекти земи и гори
Аварийно осигуряване на проводимост на речните корита
Устройствен правилник
по правилник
Сигнал, възлагателно писмо - адрес, дейност, отчет, приемо-предавателен протокол, сметка
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честонай-честоникоганикоганикогаДаНеДа
вх. номер в информационна система на СО
НеДаДаНеДаДаникоганикоганай-честонай-честопонякогаНеНе400
Един път на две седмици
Един път на две седмици
Да
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
НеНеНе знам
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамнеНеняма
87
12/5/2018 16:26:04Зелена система
Поддържане и опазване на зелената система
Разрешителни за премахване и кастрене на дървесна растителност
Наредба за поддържане и опазване на зелената система на СО
по наредба
адрес, състояние, вид, указания
най-честоникоганай-честонай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникогаДаДавътрешни правилаДа
вх. номер в информационна система на СО
НеДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе25000ЕжедневноНе се обновяватНеНеНеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНеникоганай-честонай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
ЕжедневнонямаНе
интегриране с други системи, промяна в организацията на процеса
88
12/5/2018 16:43:25Зелена система
Поддържане и опазване на зелената система на СО
Проекти по програма Зелена София
Решение на СОСпо решение на сос
име на проект, данни за проекта, набор от инструменти, растителност, сума
най-честонай-честонай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДавътрешни правилаДа
адрес на бенефициента
Даинф. система на СОДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе2000
Един път на шест месеца
НерегулярноНе
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНенай-честоникоганикоганикоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
технически грешкиНе
работата може да се извършва в районните администрации - децентрализиране
89
12/5/2018 17:00:49Зелена система
Поддържане и опазване на зелената система на СО
Списък на осветление на територията на паркове и градини, поддържани от дирекция Зелена система
Наредба на СОпо наредба
Наименование на парка, брой осветителни тела, вид източник на захранване
никоганикоганай-честоникоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикогаНеНеДа
наименование на парка
НеДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе1200Един път месечноЕдин път месечноНеНеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Не знамнай-честоникоганай-честоникоганикога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
нямаНеняма
90
12/5/2018 17:13:16Зелена система
Поддържане и опазване на зелената система на СО
Регистър на дървесната растителност - на етап въвеждане в експлоатация
Наредба на СОпо наредба
местоположение, вид, състояние
никоганай-честоникоганикоганай-честоникоганай-честонай-честоникоганикоганикогаНеДа
по дефиниция на регистъра
Да
автоматично генериран номер
НеДаДаДаНеНе мога да преценянай-честоникоганикоганикоганикогаНеДа1000000ЕжедневноЕжедневноДа
Системата се грижи за това при достъп на повече от един служител.
Да, на сайт на администрацията
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Обновяват се в реално време
ДаНе знам
Данните се достъпват през система, осъществяваща регламентиран достъп и поддържаща информация за всички дейности, извършени по време на осъществения достъп на – audit log.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Система за поддържане на информация за растителността на територията на СО
В цифров формат на друга специализирана система
В процес на въвеждане в експлоатация
База данни (например, релационна, йерархична, обектна и др., но без свързани таблични файлове)
Не знамнай-честонай-честонай-честонай-честонай-честоДиректен експортЕжедневнонеНеняма
91
12/7/2018 14:26:02
Социални услуги за деца и възрастни
Регистър на социалните услуги
Закон за социално подпомагане и Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
Изпълняване на една от функциите на Столична община
Наименование на социалната услуга, адрес, капацитет, доставчик
никогапонякоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникоганикогаНеДабланкаДаДа
Конкурси за възлагане управлението на социални услуги
НПО, сключили договор със СО за възлагане управлението на социални услуги
ДаНеДа
Автентичността е гарантирана
Данните са на Столична община
ДаДаникоганай-честоникоганай-честоникогаНеДа1002Един път месечноЕдин път месечноНе
Да, в Портала за отворени данни: http://opendata.government.bg
Като файл, в машинно-четим вид (CSV, база данни, XLS)
Един път на три месеца
НеНе
Достъпът до данните не е регламентиран – всеки служител може да ги достъпва.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
ДаРъчно
Друг потребителски компютър
В друго помещение в същата сграда
По-рядко от един път седмично
Повече от една година
Ненай-честонай-честопонякоганай-честоникога
Системата ги доставя автоматично (напр. търсачка на сайт)
Не знамняма проблемиДаВ АСПНямам препоръки
92
12/9/2018 11:51:39
Социални услуги за деца и възрастни
Регистър на потребителите на социални услуги
Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Изпълняване функцията на Столична община като доставчик на социални услуги
За пълнолетни лица: 1. името, постоянния и/или настоящия адрес, датата на раждане и семейното положение на потребителите; 2. акта за настаняване или за приемане в социалната услуга; 3. името, постоянния и/или настоящия адрес и телефонния номер на настойник, попечител или близък роднина на потребителите; 4. името, адреса и телефонния номер на личния лекар на потребителите; 5. датата на настаняване/приемане;
6. датата и причините на напускане; 7. датата, часа и причината за смъртта в случаите, в които потребител е починал в специализирана институция или на когото е предоставяна социална услуга в общността.
За деца: 1. информация за детето - име, настоящ адрес, единен граждански номер; 2. информация за родителите, настойниците/попечителите или за лицата, които полагат грижи за детето - име, единен граждански номер, настоящ адрес, телефон; 3. специални диетични, медицински или физически нужди на детето; 4. оценка на потребностите на детето и план за действие, разработен от дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане; 5. дата на настаняване/начало на предоставяне на социалната услуга; 6. дата на напускане/прекратяване ползването на социалната услуга и основанието за това; 7. вид на услугата/услугите и срок за предоставяне; 8. номер, дата и орган, издал административна заповед и/или съдебно решение за настаняване на детето, направление или заповед за ползване на социална услуга; 9. основание за настаняването/ползването на социалната услуга; 10. друга информация във връзка с ползването на социалната услуга.
най-честопонякоганай-честонай-честонай-честоникоганикогапонякогапонякоганай-честоникогаДаНеДаНеДаНеДаДаДаДапонякоганай-честопонякоганай-честоникогаДаНе00ЕжедневноЕжедневноДа
Повечето данни се попълват на хартиен носител напр. от разл. социални работници в социалните услуги. Прави се периодичен преглед за достоверността на данните.
НеНеНе
Има служители с определени в длъжностните им характеристики или в заповед функции, които имат достъп до данните в отделните социални услуги.
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
Достъп до данните имат само АСП, ДАЗД, контролни органи, правораздавателни органи.
малка част от данните (ЕГН, адрес, родствена връзка) се съдържа в някои от изброените по-горе системи, напр. Локална база данни население
ХартиенНе знамнай-честоникогапонякоганай-честоникогаДиректен експортНе знамне знаяНене зная
93
12/9/2018 12:06:56
Социални услуги за деца и възрастни
Регистър на социалните погребения за сметка на бюджета на СО
Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
Извършване на служебни социални погребения
вх.№ на доументация, наименование на починалия, ЕГН на починалия, акт за смърт, прокурорско постановление за погребение (ако е налично); социален доклад (ако се изисква), данни за родственици на починалия, които не могат или са отказали да извършат погребението със собствени средства
най-честонай-честонай-честонай-честонай-честопонякоганикогапонякоганикоганай-честоникогаДаНеДаНеДаНеДаДаДаДаникоганай-честоникоганай-честопонякогаДаНе00ЕжедневноНе се обновяватНеНеНеНе
Има двама служители, определени със заповед на кмета, на които е предоставена функцията да отговарят за служебните погребения
Данните не са публично достъпни.
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
ХартиенНе знамнай-честоникоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Не знамне знаяНе
Специализиран програмен продукт.
94
12/9/2018 16:49:54
Социални услуги за деца и възрастни
Проверки
Закон за социално подпомагане и Правилник за прилагането му
Вътрешен контрол на предоставянето на социални услуги, извършван от доставчика.
Обект на проверката, дата на проверката, комисия, № на жалба/сигнал, ако проверката е по такъв, констатации, препоръки
най-честонай-честопонякогапонякогапонякоганай-честоникогапонякогапонякоганай-честоникогаДаНеНеНеДаНеДаДаДаДаникоганай-честопонякоганай-честоникогаДаНе00Един път месечноНе се обновяватДа
Синхронизират се от човек впоследствие
НеНеНе
Докладите се изготвят от комисии, определени със заповед на кмета и се предоставят на йерархичните ръководители и на проверяваните
Данните не са публично достъпни.
Подготвителна информация (свързана с оперативната подготовка на актовете на органите или съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори)
Докладите се съхраняват в деловодната система на СО.
В цифров формат на друга специализирана система
Деловодната система Акстър Документооборот
Свободен текст (word)
Не знампонякогапонякоганай-честопонякоганикогаДиректен експортНе знамняма проблемиНене зная
95
12/9/2018 17:03:28
Социални услуги за деца и възрастни
Конкурси за възлагане управлението на социални услуги
Закон за социално подпомагане и Правилник за прилагането му
Възлагане управлението на социална услуга на външен доставчик
Отдавана социална услуга, № и дата за заповед на кмета за обявяване на конкурс, № и дата на заповед за комисия за оценяване на кандидатите, кандидати - имена, Булстат, адрес, № на удостоверение за регистрация като доставчик на социални услуги в АСП, № на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, дата на подаване на документация, дата на поискване на допълнителни документи, дата на представяне на допйлнителни документи, протоколи на комисията с № и дата и класиране на кандидатите,, № и дата на заповед на кмета за обявяване на класирания на първо място за спечелил конкурса, № на договора, сключен с кандидата, спечелил конкурса.
никоганай-честонай-честопонякоганай-честоникоганикоганай-честонай-честонай-честоникогаДаНеДаНеДаНеДаДаДаДаникоганикогапонякоганай-честоникогаДаНе00
Един път на две седмици
Не се обновяватДа
Синхронизират се от човек впоследствие
НеНеНе
Достъп до данните имат оторизирани служители
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Това е вътрешнослужебна информация и само при обжалване от неспечелил конкурса кандидат, се предоставя на областен управител/съд
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Свободен текст (word)
Не знамникоганай-честопонякоганай-честоникогаДиректен експорт
По-рядко от един път седмично
няма проблемиНене зная
96
12/9/2018 17:13:02
Социални услуги за деца и възрастни
НПО, сключили договор със СО за възлагане управлението на социални услуги
Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закон за задълженията и договорите
Изпълняване на възложени функции на контрол по отношение на външните доставчици, на които е възложено управлението на социални услуги
Наименование, Булстат, адрес на доставчика, номер на договора за възлагане управлението на социална услуга, наименование, адрес, капацитет на услугите, протолоки за предаване на имущество, технически отчети, финансови отчети, друга кореспонденция
понякоганай-честоникогапонякоганай-честонай-честоникоганикоганай-честонай-честоникогаДаНеНеНеДаНеДаДаДаДаникоганикоганай-честонай-честоникогаНеНе00Един път месечноНерегулярноДа
Синхронизират се от човек впоследствие
НеНеНе
Данните се достъпват от оторизирани служители
Данните не са публично достъпни.
Данните са свързани с изпълнение на договор
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Свободен текст (word)
Не знамникоганай-честоникоганай-честоникогаДиректен експортНе знамне знамНене знам
97
12/10/2018 15:51:03
Превенция, интеграция, спорт и туризъм
Годишен календар ПИСТ: събития, обучения, младежки дейности и политики, образователни проекти
Закон за физическо възпитание и спорт, общинска тратегия за развитие на ФВС - 2012 - 2020, закон за предучилищното и училищното образование, закон за младежта, стратегия за развитие на образованието, стратегия за подкрепа на личностното развитие, общинскат стратегия - София град на младите хора
по закон и наредба
процедури, видове дейност, място, целева група, финансови ресурси - събития в различни направления - спортни, образователни и др. участие в работни групи и комисии.
понякоганай-честонай-честонай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
форми за кандидатстване на участниците
Да
входящ номер в информационна система на СО
НеДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе
Един път на три месеца
НерегулярноДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път на шест месеца
НеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп само за един конкретен служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Свободен текст (word)
Непонякогапонякоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
затруднения с opendata.government.bg, не се използва публичната информация
Не
регистрите не само да се попълват, а да се ползват за четене
98
12/10/2018 16:15:26
Превенция, интеграция, спорт и туризъм
Стипендии за стимулиране на физическото възпитание и спорт - ПИСТ за учители, ученици
Нредба за деца с изявени дарби на МС, правила за предоставяне на еднократна парична награда за ученици от 1 до 12 клас от държавни общински или частни училища, завоювали от 1 до 3 място на олимпийски игри, световни първенства от олимпийски видове спорт
по наредба
формуляри за канидатстване, приложени документи, протокол на експертен съвет, заповед на кмета или решение на СОС, списък с одобрените кандидати, начин на предоставяне
най-честоникоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДаодобрен формулярДаиме + постижениеНеНеДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаДаНе150
Един път на три месеца
Един път на три месеца
Да
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
НеНеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Част от данните са обществена информация със свободен достъп, но друга част от тях - не са, защото попадат под ограничения (лични данни, търговска или производствена тайна, класифицирана информация, и др.).
Лични данни
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на файлов сървър
Табличен (excel, numbers)
Не знамникоганикоганай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
държавната стипендия ограничава възрастта на кандидатите
Неняма
99
12/10/2018 16:33:19
Превенция, интеграция, спорт и туризъм
Проекти по програми ПИСТ: проекти на училища и детски градини, проекти на спортни клубове, събития, проекти на районни администрации и малки населени места
Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорт
обява за кандидатстване, формуляр, насоки, указания, приложени документи, решение на СОС и заповед на кмета за експертна комисия
никоганай-честонай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДа
одобрени формиляри от СОС
Да
вх. номер в информационна система на СО
НеДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе250
Един път в годината или по-рядко
ЕжедневноДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път в годината или по-рядко
НеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Неникоганай-честонай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
По-рядко от един път седмично
морално остарял софтуер и хардуер
Не
обновяване на техниката
100
12/10/2018 17:09:56
Превенция, интеграция, спорт и туризъм
Обекти спортна инфраструктура:ремонтирани училищни физкултурни салони, училищни басейни, училищни външни площадки, площадки за безопасност на движението, парк-фитнес площадки, общински туристически хижи, големи спортни обекти с публика, водни обекти
Закона за физическото възпитание и спорта, наредба за управление и стопанисване на спортните обекти, закона за училищното и предучилищното образование, наредба за сигурността на спортните обекти, преди, по време и след провеждане на спортни прояви
по наредба
информация за спортните обекти и площадки, адреси, размери, акт за собственост, състояние, последна година на ремонт, отдават ли се под наем
никоганикоганай-честоникоганай-честоникоганикоганикоганикоганай-честоникогаДаДаодобрени формуляриДаадрес + статутНеДаДаДаДаДаникоганикоганикоганай-честоникогаНеНе450
Един път на три месеца
Един път в годинатаДа
Файлът, съдържащ данните се заключва, когато даден служител работи с него.
Да, на Портала на общината: https://www.sofia.bg/
Като файл, в PDF, в Word, в свободен текст или сканирани
Един път на шест месеца
НеНе
Данните се достъпват като файл, намиращ се на място с регламентиран достъп за повече от един служител.
Данните са обществена информация и към тях не се прилагат ограничения по смисъла на ЗДОИ .
Не се съхраняват в никоя от изброените системи
В цифров формат на потребителски компютър
Табличен (excel, numbers)
Ненай-честонай-честонай-честонай-честоникога
Необходима е обработка на данните преди предоставянето им
Ежедневно
Недостатъчен размер на финансирането, подвеждаща информация
Не
достъпност на информацията до хората, вандалско отношение към изградените обекти
Loading...
Main menu