ABCDEFGHIJKLMNOP
1
TidsmerkeSakForslagsstillerTypeSide og linje i sakspapireneForslagBegrunnelseKommer du til å tegne deg til debatten for å fremme dette forslaget?Har du sjekket innsendte endringsforslag i lenken nedenfor og bekreftet at dette endringsforslaget ikke allerede dekkes av andre innsendte forslag?
2
20.02.2021 kl. 08.17.41005 MøtereglerArbeidsutvalgetEndring
8, 184 - 185
Erstatte "Ordinær avstemning skjer gjennom å trykke på ikonene "Yes" eller "No" under kontrolltavlen for møtedeltagere i Zoom" med "Ordinær avstemming skjer gjennom "raise hand"-funksjonen i Zoom"Resultatene av yes/no-voteringer går bort etter få sekunder.JaJa
3
20.02.2021 kl. 09.03.17005 MøtereglerJohn S. JannessonEndring
144, side 7
Landsmøtet kan velge en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéens mandat er å gå igjennom innkomne endringsforslag og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også foreslå kompromissforslag eller bedre redaksjonelle formuleringer.Redaksjonskomitéen kommer ikke til å ha kapasitet til å stilling till innholdet i forslagene. Arbeidsbyrden reduseres dersom det kun er voteringsorden som redaksjonskomiteen skall innstille påJaJa
4
20.02.2021 kl. 10.38.52005 Møteregler
Axel Klanderud, Oslo
TilleggLandsmøtet ser bort fra frist på to uker om endringsforslag til vedtekter, og åpner for å behandle vedtekter som kommer inn senere.JaJa
5
20.02.2021 kl. 09.55.21
006 Godkjenning av dagsorden
Axel Klanderud, Oslo
TilleggArbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å endre skrivefeil og rette opp vedtekter som kan bli motstridende etter nye vedtak.Jeg ønsker å gi arbeidsutvalget redaksjonell fullmakt til å fikse skrivefeil slik at vi ikke trenger å legge inn redaksjonelle forslag under møtet. I tillegg har jeg kommet med vedtektsendringsforslag som vil kunne kreve å endre andre vedtekter hvis dere ønsker å åpne dagsorden for å eventuelt vedta disse forslagene. I det tilfellet bør AU få mulighet til å fikse det slik at man ikke får motstridende vedtekter. JaJa
6
20.02.2021 kl. 10.33.48
006 Godkjenning av dagsorden
Axel Klanderud, OGS
TilleggArbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt til å endre skrivefeil.Hvis det andre forslaget faller, ønsker jeg å gi arbeidsutvalget fullmakt til å endre skrivefeil etter møtet hvis det oppstår, så slipper vi å bruke tid på rettelse av skrivefeil under møtet.JaJa
7
20.02.2021 kl. 09.29.23011 Arbeidsplan 2021
Magnus Dybdahl, Ås
Endring
side 36, linje 918-919
AU skal være synlige i nasjonale medier, skrive leserinnlegg, og delta i debatter i riksmediene.Stryke "prøve å" foran "synlige", før å være mindre vag og sørge for synlighet i nasjonale medier. JaJa
8
20.02.2021 kl. 08.22.54013 Budsjett 2021ArbeidsutvalgetEndring45, 1231Endre beløpet til "Studentkonferansen" fra 15 000 til 20 000I saksfremlegget står det at AU ønsker 20 000kr til Studentkonferansen, men dette kom ikke med i selve budsjettvedlegget. Resten av budsjettvedlegget er riktig, inkludert totale utgifter og driftsresultat. Det er kun tallet for Studentkonferansen som er feil.JaJa
9
12.02.2021 kl. 11.48.24014 VedtektsendringerAxel KlanderudEndring1347§ 2.3 Dersom organisasjonen blir oppløst skal finansiell kapital og eiendeler overføres til MDG sentralt. Grønne Studenter kan også oppløses dersom to påfølgende
ordinære landsmøter vedtar det med 2/3 flertall. Grønne Studenter kan ikke oppløses dersom 1/3 av lokallag skriftlig motsetter seg dette.
JaJa
10
14.02.2021 kl. 10.24.21014 VedtektsendringerAxel KlanderudEndring49, 1347"§ 2.3. Dersom organisasjonen blir oppløst skal finansiell kapital og eiendeler overføres til MDG sentralt. Grønne Studenter kan oppløses dersom to påfølgende
ordinære landsmøter vedtar det med 2/3 flertall. Grønne Studenter kan ikke oppløses dersom 1/3 av lokallag skriftlig motsetter seg dette."
Forrige lignende forslag fra meg kan strykes.

Å avvikle organisasjonen fordi man ikke får avholdt to landsmøter på rad virker unødvendig strengt. Det bør fattes et vedtak for å avvikle organisasjonen, og det er ikke noe som bør skje av seg selv ved inaktivitet. I tillegg er "regnes som oppløst" en lite konkret formulering som ikke bør bestå. Enten er organisasjonen oppløst eller ikke, og vedtak om oppløsning må i min mening fattes på landsmøter.
JaJa
11
14.02.2021 kl. 11.26.34014 VedtektsendringerAxel KlanderudEndring§6.1. Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet avholdes for valgår innen fristen for oppmelding av delegater til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. Landsmøtet bør avholdes i god tid før frist for innsendelse av forslag til programkomiteen går ut i stortingsvalgår. Dato(er) og sted fastsettes av arbeidsutvalget. Forslag om endring av frekvens for landsmøter til å kun være i valgår, i tillegg til føring om at LM bør avholdes før frist for innsendelse av forslag til programkomiteen går ut.JaJa
12
14.02.2021 kl. 11.29.02014 VedtektsendringerAxel KlanderudEndring§6.1. Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet avholdes innen fristen for oppmelding av delegater til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. I stortingsvalgår bør Landsmøtet avholdes i god tid før frist for innsendelse av forslag til programkomiteen går ut. Dato(er) og sted fastsettes av arbeidsutvalget. Likt forslaget over, men forslaget gjelder hvis man ønsker å avholde LM hvert år. Landsmøtet bør avholdes i god tid før frist for innsendelse av forslag til programkomiteen går ut i stortingsvalgår. Da får man diskutert og vedtatt forslag til program på selve LM, noe jeg tenker er viktig for å få til god debatt og forankring i GS rundt forslagene man eventuelt sender inn.JaJa
13
19.02.2021 kl. 20.46.45015 ResolusjonerAxel KlanderudStrykning
56, 1443-1445
----Jeg mener det bør forbli opp til universiteter og høyskoler selv hvem man ansetter, og mener vi bør utvise forsiktighet i slik styring.

Ansettelse av faglig og administrativt ansatte kan ikke være en popularitetskonkurranse, og å gjøre det til det kan i verste fall hemme faglig uavhengighet ved studiestedene og gjøre at undervisere som også forsker kommer til andre resultater enn det de hadde hvis en slik bestemmelse ikke hadde eksistert. En slik bestemmelse kan i verste fall skape frykt for å finne "feil" resultater eller forske på "feil" tema hvis dette er upopulært hos studenter og da vil kunne hemme arbeidsmuligheter i fremtiden for den enkelte forsker/underviser.
JaJa
14
19.02.2021 kl. 20.53.17015 ResolusjonerAxel KlanderudTillegg Trukket56, 1446- Utdanningsdepartementet skal sikre studenter ved offentlige universiteter og høyskoler retten til å stille til valg når universitetets eller høyskolens ledelse velges.Om vi skal vedta en resolusjon som handler om studenters rett til demokratisk deltagelse på institusjonen sin, tenker jeg at dette punktet bør med.

Jeg mener alle studenter ved en institusjon bør ha mulighet til å stille til f.eks rektorvalg. Dette var tidligere mulig ved f.eks UiO, men muligheten ble senere fjernet(https://universitas.no/sak/57865/studentpolitiker-23-vil-ta-over-blindern/). Da utdanningsinstitusjoner både er satt sammen av faglige og administrativt ansatte, men også studenter bør studenter også ha denne muligheten. Studenter kan også tilføye helt andre perspektiver som det kan være behov for i en ledelse ved et universitet som ofte består av mange eldre mennesker som ikke nødvendigvis er i takt med samfunnsutviklingen eller har forståelse for yngre menneskers behov. Eldre og mer faglig erfarne mennesker kan også være bedre rustet for slike roller, men jeg mener uansett studenter bør ha muligheten slik at man sikrer en mest mulig demokratisk utdanningsinstitusjon.
JaJa
15
15.02.2021 kl. 14.06.11019 Valg av valgkomitéAxel KlanderudTillegg99, 3062Axel Klanderud.Fremmer meg selv som 2.vara.JaJa
16
17
20.02.2021 kl. 11.45.11011 Arbeidsplan 2021Tor Grobstok, ÅsStrykning918-919"AU skal prøve å være synlige i nasjonale medier, skrive leserinnlegg, og delta i
debatter i riksmediene."
Mener AU bør legge mesteparten av sine begrensede ressurser på å støtte oppunder lokallagene.JaJa
18
20.02.2021 kl. 11.57.16011 Arbeidsplan 2021
Maria Puenchir, Trondheim
Tillegg
Nytt punkt under utadrettet arbeid etter linje 917
Synstolke grafikk, bilder og videoer med kun musikk og tekst, fokusere på kontrast og lesbarhet og teksting av video.Profilere oss som et inkluderende parti ovenfor fønkis-studenter i høyere utdanning. JaJa
19
20.02.2021 kl. 12.08.50
012 Valgkampstrategi 2021
Axel Klanderud, Oslo
Tillegg1040-41- Oppmuntre til at enkeltmedlemmer i GS kan drive valgkamp på egenhånd gjennom app.mdg.no slik at vi senker terskelen for valgkampaktivitet.Begrunnelse gitt muntligJaJa
20
20.02.2021 kl. 15.38.56015 Resolusjoner
Axel Klanderud, Oslo
Tillegg1446- Private utdanningsinstitusjoner som praktiserer diskriminerende regelverk skal fratas offentlig økonomisk støtteBegrunnelse gitt fra CamillaJaJa
21
20.02.2021 kl. 15.39.51015 Resolusjoner
Axel Klanderud, Oslo
Strykning
56, 1438-1442
----Begrunnelse gitt tidligereJaJa
22
20.02.2021 kl. 15.40.54015 ResolusjonerAxel KlanderudEndring56, 1437Med bakgrunn i de overnevnte momentene, mener Grønne Studenter at:JaJa
23
20.02.2021 kl. 15.47.30015 ResolusjonerCamilla LangenEndring
56,1437-1445
-Utdanningsdepartementet skal oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å gi studentene muligheten å endre skolenes verdigrunnlagskriv en gang hvert fjerde skoleår.
- Private utdanningsinstitusjoner som praktiserer diskriminerende regelverk skal fratas offentlig økonomisk støtte.
Endrer alle kulepunktene JaJa
24
21.02.2021 kl. 10.54.27
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Aurora Kobernus, Oslo
Tillegg2730Nytt punkt i nytt kapittel 61 Personer med funksjonsvarianse (evt. i kap. 65):
sikre at utviklingshemmede og funksjonshemmede kan gjennomføre utdanning på en fullverdig måte og stå i arbeid. Varig tilrettelagt arbeid (VTA), meningsfull yrkesopplæring, individuell støtte og andre typer arbeidstiltak må på plass, og er eksempler på hvordan vi sikrer at folk skal få og kunne stå i skjermet eller ordinær jobb.
FN har kritisert at Norge ikke i større grad sikrer en meningsfull utdanning og arbeid til personer med funksjonsnedsettelser. Dette må sikres gjennom å ha nok økonomiske og menneskelige ressurser til å sikre at de får god faglært oppfølging hele veien fra grunnskole til videregående, folkehøyskole, fagskoler, høyere utdanning, arbeid eller tilpassede arbeidsaktiviteter. Norge må også sikre at den enkelte har en bærekraftig økonomisk situasjon, slik at de kan ha meningsfult arbeid i en stilling, brøk eller omfang som er tilpasset individuelt.
http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/fn-kritiserer-norge/
Forslag 687Ja
25
21.02.2021 kl. 10.59.36
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Aurora Kobernus, Oslo
Tillegg
2370, s. 90
Funksjonshemmede studenter må tilbys en stipendordning som reelt reflekterer kostnadene de har og som er ment å gi funksjonshemmede studenter lik tilgang til arbeid og utdanning. Stipendordningen kan ikke samtidig begrense studentenes muligheten til å ha en jobb, verv eller frivillig arbeid ved siden av studiene. For de studenter som ikke kan ha inntekter ved siden av studier på grunn av arbeidsevne, diskriminering eller studiets natur, må stipendet kompensere for et slikt bortfall av inntekt.
Dagens stipendordning gir en begrenst del av funksjonshemmede studenter en liten økning i økonomisk trygghet. Likevel dekker ikke dagens tilleggstipend for studentenes reelle ekstrakostnader for alle. Slik som at universelt utformede eller spesielt tilpassede boliger koster mer, BPA-ordningen og flere likestillingsverktøy har egenandeler.

Ifølge SSB har 24% (2019) av studenter en funksjonsnedsettelse og høyere utdanning gjør det lettere for en med funksjonsnedsettelse å få jobb. Likevel utdanner funksjonshemmede seg i mindre grad enn andre, noe som FN kritiserte Norge for i 2019. En sikker, trygg økonomi som reelt reflekterer utgiftene funksjonshemmede studenter har kan bidra til å rette opp i negative trender med lave utdanningstall for gruppen.
Forslag 723Ja
26
21.02.2021 kl. 11.02.42
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Aurora Kobernus, Oslo
Tillegg
2730, s. 90
sikre økt bruk av utdanning som arbeidstiltak slik at en høyere andel av funksjonshemmede begynner og fullfører høyere utdanning. Den nedre aldersgrensen på 22 år og varighetsbestemmelsen på maks tre år for å få innvilget utdanning som arbeidstiltak må fjernes. Dette gir flere mulighet til å fullføre lengre utdanningsløp, samt rom for avbrekk i studieperioden og deltidsstudier. (Nytt likelydende punkt i kap. x Personer med funksjonsvarianse)
Høyere utdanning gir personer med funksjonsnedsettelse 4,5 ganger høyere sannsynlighet for å komme i jobb ifølge Bufdir (2018). Likevel utdanner funksjonshemmede seg i mindre grad enn andre, noe som FN kritiserte Norge for i 2019. En av årsakene til dette er begrensninger for å kunne studere når man mottar økonomisk støtte fra NAV, hvor det i praksis gir unge funksjonshemmede vansker med å gå fra videregående til høyere utdanning. Mange må vente uten meningsfulle aktiviteter i flere år, før de fyller 22 år.
I tillegg finnes det begrensninger på hva slags type utdanning man kan få som arbeidsrettet tiltak, noe som i praksis gjør det umulig å fullføre studier med integrert master, å fullføre studier med redusert studieprogresjon eller å kunne studere deltid.
Forslag 728Ja
27
21.02.2021 kl. 11.10.31
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Aurora Kobernus, Oslo
Tillegg
2775, s. 91
Innføre forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd. Karenstiden ved AAP må oppheves.
Karenstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) er en fastsatt periode man som under avklaring for vurdering av arbeidsevne for personer med en eller flere funksjonsnedsettelser, kronisk sykdommer, skader eller andre særlige behov, må klare seg uten noen form for økonomisk hjelp. Den hjelpen man eventuelt får er kun unntaksvis sosialstønad, dersom man ikke har nok oppsparte midler eller eiendeler å selge slik at man overlever ett år uten inntekter. Denne karenstiden trår i kraft etter at en person har gått på AAP i 4 eller 3 år og varer i 52 uker. Dette er et så inngripende tiltak på personer som ikke kan jobbe og kan få svært alvorlige følger for individer, pårørende og samfunnet i sin helhet og bør derfor være noe MDG arbeider helt spesifikt for å fjerne.
Førslag 759Ja
28
21.02.2021 kl. 12.28.05
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Axel Klanderud, Oslo
Tillegg90, 2761
At offentlige kantiner minst to dager i uka skal servere kun plantebasert mat, og alltid ha et fristende vegetar- og vegansk tilbud av varm og kald mat.
Gjelder innsendt forslag 557Forslag 557Ja
29
21.02.2021 kl. 12.37.13
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Svein Ola Størseth, Trondheim
Endring
Støtte forslagsstillere:
Birgitte Sterud, Marius Langballe Dalin, Kriss Rokkan Iversen, Arild Hermstad, Benedicte Lund, Farid Shariati, Thomas Johansen, Tommy Reinås, Ask Ibsen Lindal, Ulrikke Torgersen, Oda Pettersen, Benedikte Nes, Harald Moskvil, Margit Fausko, Karina Ødegård, Jon Lurås, Kristoffer Robin Haug, Linda Rykkje, Birger Berntsen, Mark Taylor, Odd Bovim, Mariel Eikeset Koren
i aktiv dødshjelp:
Utrede hvordan vi bedre kan sikre tilstrekkelig omsorg, lindring og hjelp til mennesker med store lidelser pga. langtkommet alvorlig sykdom.
Fra kontroversiell til ikke-kontroversiell. Tar pasientgruppen dypt alvorlig (derfor også endringer i foregående punkt + nye punkt).
Tar ikke stilling for/mot utredn. av aktiv dødshjelp, men bør kunne bifalles uavhengig av hvordan man ser på dette.

Utredn. av aktiv dødshjelp er ikke det samme som å si ja, men vil oftest oppfattes slik. Om man skulle etterspørre slik utredn. så får man nettopp dét, og ikke en utredn. om alle andre viktige etiske problemstillingene knyttet til hvordan folk går ut av livet.

Flere som er for utredn. av aktiv dødshjelp kjenner ikke til nasjonale retn.linjer for lindrende behandling (https://tinyurl.com/yxnwyxa2) og tror det ikke finnes hjelp og at aktiv dødshjelp er eneste mulighet. At helsevesenet iblant svikter betyr ikke at hjelp ikke finnes.
Forslag 360Ja
30
21.02.2021 kl. 13.27.17
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Axel Klanderud, Oslo
Tillegg91, 2813
Grønne studenter vil at man skal jobbe internasjonalt for tiltak mot drap og forfølgelse av miljøforkjempere i utlandet.
Forslag 319. Begrunnelse gis muntligJaJa
31
21.02.2021 kl. 13.29.57
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Maria PuenchirTillegg
Jeg mener at Grønne Studenter gi uføretrygdede studenter tilgang til arbeids- og utdanningsreiser.
Arbeids- og utdanningsreiser er tilgjengelig for funkisstudenter under utdanning som tiltak på arbeidsavklaring (AAP). Det vil si at man som student kan få transport til og fra studiested og praksissteder. Er man ufør, derimot, faller denne rettigheten bort. Uføre funkisstudenter finnes, og har behov for transport / til og fra studiested.

Realitetene er at per dags dato bruker mange TT-ordninga (tilrettelagt transport for funksjonshemmede) som brukes til fritidsreiser. Dette er feil bruk av ordningen.

Vi trenger at flere funkisstudenter kan gjennomføre studier.
JaJa
32
21.02.2021 kl. 13.34.01
019 Partiprogram: Andre innsendte forslag
Martin LøkenTillegg
Side 86, linje 2581
Forslag 856 til MDGs partiprogram:
Nytt punkt:
Arbeide for at alle elver og bekker blir drikkbare. Der dette av naturgitte forhold ikke er mulig, arbeide for at vannkvaliteten blir tilnærmet sin opprinnelige økologiske tilstand.

Begrunnelse:
Ved å sette høye mål for vannkvaliteten på en billedlig måte, kan vi lettere kommunisere vår ambisiøse naturpolitikk til velgerne. Avrenning og erosjon forringer vannkvaliteten i dag, spesielt i vassdrag i områder som er preget av intensivt landbruk. I tråd med EUs vanndirektiv har Norge allerede opprettet vannområder som arbeider målrettet med tiltak mot erosjon og avrenning for å oppnå «god kjemisk og økologisk tilstand» i våre vassdrag. Vannområdene er samarbeidsorganer som ikke kan nå målene uten innsatsen fra aktører som myndigheter og næringsliv. I dag er myndighetene mange steder for passive for at vi skal kunne nå målene. De Grønne har allerede mye god politikk for vannkvalitet i vassdrag, og planer som detaljeres av stortingsgruppa videre bør bygge opp om denne målsettingen.
Punktet er foreslått av Martin Løken, Margit Fausko, Benedicte Lund, Hans Martin Enger og Eivind Hoff-Elimari, til programmets linje 187.
JaJa
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100