ระบบยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลาชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง/โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
ผลการประชุมหารือรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
25/10/2017, 16:20:22
นายวันชัย ปักการะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่985872066
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
25/10/2017, 16:22:35นายสมศักดิ์ วนวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)957410082
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4
25/10/2017, 17:04:56
นายโชคอนันต์. บุญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน897221800
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5
25/10/2017, 17:56:47
นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)964316491
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
25/10/2017, 18:29:40นายสกุล หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง899465613
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
25/10/2017, 18:38:03นายแสง ศรีโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว818767248
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8
25/10/2017, 18:49:54
นายสุพิช แดงบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง814700616
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9
25/10/2017, 18:50:09
นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกอย896285913
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10
25/10/2017, 18:57:36นางวนัสสุดา เจตนาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านจิก857621127
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11
25/10/2017, 18:59:34นายสุเทพ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน898484725
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12
25/10/2017, 19:05:05นายคำดี ทองเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอย819661751
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13
25/10/2017, 19:11:11นายสันติ สีหนาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละ849628155
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14
25/10/2017, 19:15:48นายสันติ สีหนาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละ849628155
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15
25/10/2017, 19:17:34
นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์081-321-1610
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16
25/10/2017, 19:23:06นางสุนัฏฐา รุ่งรามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องข่า
0892834793 ,0872479244
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17
25/10/2017, 19:30:31นางรำไพ พวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก943919790
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18
25/10/2017, 19:34:13นายวัฒนา โคตรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร885809788
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19
25/10/2017, 20:05:18สกุล หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง899465613
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20
25/10/2017, 20:12:52
นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง857738969
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21
25/10/2017, 20:13:40นายสมศักดิ์ ดวงนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง815791365
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22
25/10/2017, 20:20:50นายประภาส สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย821497092
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23
25/10/2017, 20:21:13
นายประภาส สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย821497092
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24
25/10/2017, 20:41:45นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู898620891
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25
25/10/2017, 20:49:27นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียน819998387
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26
25/10/2017, 20:52:35
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ844960103
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27
25/10/2017, 20:52:46นางรสรินทร์ ดาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม088 581 8577
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28
25/10/2017, 20:52:51นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน819998387
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29
25/10/2017, 20:53:12ประยูร สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะ610234458
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30
25/10/2017, 20:54:29นายทองภาพ ดาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระภู097 296 7990
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31
25/10/2017, 20:58:46
นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทอง862409749
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
32
25/10/2017, 21:01:04
นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะ610234458
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
33
25/10/2017, 22:55:59นายสมหมาย บัวจูมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง871164711
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
34
25/10/2017, 23:13:49นายอุดร จันทพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา818784138
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
35
25/10/2017, 23:31:10นายอุดร จันทพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา818784138
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
36
26/10/2017, 4:33:50
นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์
อนุบาลบึงบูรพ์081-321-1610
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
37
26/10/2017, 5:12:48
นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)956055223
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
38
26/10/2017, 6:51:26
นายเกียรติณรงค์ คำโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2852013809
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
39
26/10/2017, 7:10:21นายประภาส สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย821497092
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
40
26/10/2017, 7:11:00นายนราดร บุตรสันติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย801542739
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
41
26/10/2017, 7:20:46
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ084-4960103
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
42
26/10/2017, 7:53:27นายสมหวัง หลักบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก852533130
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
43
26/10/2017, 7:56:51
นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน981036329
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
44
26/10/2017, 8:13:50นายบุญยัง บุรุษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ933474540
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
45
26/10/2017, 8:15:38นายบุญยัง บุรุษผู้อำนวนการโรงเรียน933474540
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
46
26/10/2017, 8:27:19นายวิทยา ทองอินทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโก819553725
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
47
26/10/2017, 9:41:31อัษฎาวุธ ช้อยชดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสระ856808556
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
48
26/10/2017, 9:50:10นายมานิต บุญอินทร์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน801663344
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
49
26/10/2017, 9:58:24นายสุวิทย์ สมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย872627519
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
50
26/10/2017, 10:27:31นายสุวิทย์ สมบัติผู้อำนวยการรร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย872627519
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
51
26/10/2017, 10:31:34
นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง862534169
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
52
26/10/2017, 10:49:09นายสุวิทย์ สมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย621952709
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
53
26/10/2017, 10:54:37
นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย892953965
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
54
26/10/2017, 11:40:01นายชูชาติ ชัยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิม819772521
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
55
26/10/2017, 12:44:43
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์862594100
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
56
26/10/2017, 12:46:59
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์862594100
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
57
26/10/2017, 13:38:01นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)081-5793077
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
58
26/10/2017, 14:06:00นายเสถียร พันธ์งามผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)081-4702905
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
59
26/10/2017, 14:18:55
นายนราดร บุตรสันติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย801542739
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
60
26/10/2017, 14:22:38
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)08-0171-9628
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
61
26/10/2017, 14:53:21
นางอินทุอร กัญญาชาติ
ครู965639354
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
62
26/10/2017, 14:54:23
นางอินทุอร กัญญาชาติ
ครูโรงเรียนบ้านโทะ965639354
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
63
26/10/2017, 14:55:25นายมานิต ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด819991897
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
64
26/10/2017, 16:20:10
นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์😐0872423174
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
65
26/10/2017, 16:56:25
นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค816074690
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
66
26/10/2017, 18:22:40
นายภาณุวัฒน์ เพ็งแจ่ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพงสิม885841455
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
67
26/10/2017, 19:09:33นางฉวี สุริโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้898483738
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
68
26/10/2017, 19:37:08
นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย892953965
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
69
26/10/2017, 20:21:05นายสนอง แสงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า089 8658 293
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
70
26/10/2017, 20:24:09นายสนอง แสงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่่า089 855 8293
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
71
26/10/2017, 20:34:59นายสมจิตร ดวงชัยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)814706460
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
72
26/10/2017, 20:42:24
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)862594100
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
73
26/10/2017, 20:44:06นายปริญญา โนนกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย621974736
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
74
26/10/2017, 20:48:27นายสุรชัย บัวส่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน933649221
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
75
26/10/2017, 20:48:38
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล800753731
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
76
26/10/2017, 20:48:50นายหินทะ นามบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)945128694
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
77
26/10/2017, 20:50:30
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล810753731
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
78
26/10/2017, 21:17:55นายครรชิต. ไชนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง831477459
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
79
27/10/2017, 0:16:50
นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะ868735019
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
80
27/10/2017, 7:27:03
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)638165759
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
81
27/10/2017, 8:03:53นางธีร์ธุตา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง
0945145215, 0818769181
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
82
27/10/2017, 8:05:37นางธีร์ธุตา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง945145215
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
83
27/10/2017, 8:28:56นายประทีป เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต848271854
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
84
27/10/2017, 9:57:36นายชมภู ระย้าทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว862641016
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
85
27/10/2017, 9:57:52นายชมภู ระย้าทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว862641016
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
86
27/10/2017, 9:59:31นายประมวล ปัดชารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง819661762
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
87
27/10/2017, 9:59:41
นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง850263699
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
88
27/10/2017, 9:59:50นายประมวล ปัดชารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง819661762
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
89
27/10/2017, 10:00:06นายประมวล ปัดชารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง819661762
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
90
27/10/2017, 9:56:08นายสุริยา พรรษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)852073356
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
91
27/10/2017, 10:31:01
นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว902725335
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
92
27/10/2017, 10:54:05นายทองรักษ์ พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง811855434
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
93
27/10/2017, 10:40:54นายวิรัตน์ สุพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต่งโต้น812667465
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
94
27/10/2017, 11:24:20
นายวันชัย ปักการะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่985872066
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
95
27/10/2017, 11:46:19นายยิ่งยศ หลาวทองครูโรงเรียนบ้านด่านนอดดง864579567
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
96
27/10/2017, 11:51:23นายบำรุง บัวไขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน980965207
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
97
27/10/2017, 11:54:50
นายก้านแก้ว พันอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาตฯ973419381
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
98
27/10/2017, 11:57:42
นายวีระพงษ์ พรหมคุณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู856330529
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
99
27/10/2017, 11:58:47นายยิ่งยศ หลาวทองครู/โรงเรียนบ้านด่านนอกดง864579567
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
100
27/10/2017, 12:06:23นายยิ่งยศ หลาวทองครู/โรงเรียนบ้านด่านนอกดงMy by cat 0864579567
ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1