ทะเบียนหนังสือส่ง ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อท
2
ทะเบียนส่ง ประจำปี 2562 (เริ่ม 1 สิงหาคม - ธันวาคม 2562)
3
(ห้ามลบ) ขอความกรุณาอย่าปรับรูปแบบ หรือลบข้อมูล หรือทำอื่นใดนอกจากการพิมพ์ข้อมูลของตนเอง
4
(ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome)
5
หากมีปัญหาให้ติดต่อที่เบอร์ 035 611235 หรือ 085 3778079
6
กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วยนะคะ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะให้ไปออกเลขที่ศาลากลางเหมือนเดิม
7
8
9
หนังสือส่ง
ที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติ(ผู้ออกเลข)
10
1 ส.ค. 62
11
7104อท 0023.2/1 ส.ค. 62ผวจนายก อบต.ย่านซื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบุปผาชาติ
12
13
7105อท0029/1 ส.ค. 62ผวจ.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ขอส่งแบบแจ้งเป้าหมายในการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
สินีนาฏ
14
15
7106อท 0017.11 ส.ค. 62ผวจ.
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจุฬาลักษณ์
16
17
7107อท 0017.11 ส.ค. 62ผวจ.ผู้ร้องเหตุเดือดร้อนจากควันไฟศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจุฬาลักษณ์
18
19
7108
อท0019(อกส.จ.)
1 ส.ค. 62ผวจนายอำเภอสามโก้การทำสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดธมกร
20
21
7109
อท0019(อกส.จ.)
1 ส.ค. 62ผวจนายอำเภอไชโยการทำสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดธมกร
22
23
7110
อท0019(อกส.จ.)
1 ส.ค. 62ผวจนายอำเภอวิเศษชัยชาญการทำสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดธมกร
24
25
7111
อท0019(อกส.จ.)
1 ส.ค. 62ผวจนายอำเภอแสวงหาการทำสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดธมกร
26
27
7112
อท0019(อกส.จ.)
1 ส.ค. 62ผวจนายอำเภอเมืองอ่างทองการทำสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดธมกร
28
29
7113
อท0019(อกส.จ.)
1 ส.ค. 62ผวจ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง
การทำสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดธมกร
30
31
7114อท0029/1 ส.ค. 62ผวจ.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ขอส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการฟ้องคดีแพ่ง
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
สินีนาฏ
32
33
7115อท 0023.51 ส.ค. 62ผวจ.เลขานุการคณะกรรมการฯ
ขออนุมัติโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบุปผาชาติ
34
35
7116อท 0020.2/1 ส.ค. 62ผวจอธิบดีกรมที่ดินขอแก้จำนวนที่ดินและเขตข้างเคียงเฉพาะแปลง
สนง ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ชนินทร์
36
37
7117อท 0017.3/ว1 ส.ค. 62ผวจ.
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางจังหวัดอ่างทอง
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ส่วนราชการสังกัดราชหารส่วนกลาง
รัชณีย์ ช่วยเกื้อ
38
39
7118อท 0017.3/ว1 ส.ค. 62ผวจ.
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ส่วนราชการสังกัดราชหารส่วนภูมิภาค
รัชณีย์ ช่วยเกื้อ
40
41
7119อท 0017.3/ว1 ส.ค. 62ผวจ.ปลัดจังหวัดอ่างทอง
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
รัชณีย์ ช่วยเกื้อ
42
43
7120อท 0032.2/1 ส.ค. 62ผวจ.สป.สธ.ขอส่งสำเนาคำสั่งรพ.อ่างทองยุทธนา
44
สำนักงาน กพ.
45
7121อท0018/1 ส.ค. 62ผวจ.อธิบดีกรมการปกครอง
ขอส่งคืนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะ
ปค.เจณีวรรณ์
46
และสิทธิ ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
47
7122อท 0032/1 ส.ค. 62ผวจ.ผอ.รพ.อ่างทองส่งตัวข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติงาน ฯสสจ.อ่างทองสาริศา
48
(กรองแก้ว วิชิตนาค)
49
7123อท 0032/1 ส.ค. 62ผวจ.ผอ.รพ.อ่างทองส่งตัวข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติงาน ฯสสจ.อ่างทองสาริศา
50
(ลลิตา ฉาบนาค)
51
7124อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.ประธาน ฌปค.การส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
วราลักษณ์
52
53
7125อท0023.3/ว1 ส.ค. 62ผวจ.
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศรีทรงพร
54
ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ
55
7126อท0018/1 ส.ค. 62ผวจ.อธิบดีกรมการปกครอง
การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ปค.เจณีวรรณ์
56
ของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
57
7127อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
วราลักษณ์
58
59
7128อท 0025/1 ส.ค. 62ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์
รายงานผลการจัดทำข้อกำหนดการพัฒนาสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
วิริยา
60
ตรวจพิสูจน์
61
7129อท 0032/1 ส.ค. 62ผวจ.
กรรมการผู้จัดการหจก.วิเศษพัฒนาก่อสร้าง
แจ้งเร่งรัดการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (ครั้งที่ 1)
สสจ.อ่างทองวงเดือน
62
63
7130อท 0025/1 ส.ค. 62ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์รายงานผลการพัฒนาจิตใจ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
วิริยา
64
65
7131อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.นายอำเภอโพธิ์ทองรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้าน
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สกุลรัตน์
66
67
7132อท 0020.2/1 ส.ค. 62ผวจอธิบดีกรมที่ดินขอแก้จำนวนที่ดินและเขตข้างเคียงเฉพาะแปลง
สนง ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ปัญญา
68
69
7133อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.คุณสมพงษ์ โตสัมฤทธิ์
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
70
71
7134อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.ผู้จัดการตลาดทรัพย์ทวี
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
72
73
7135อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.ผอ.รพ.อท.
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
74
75
7136อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
76
77
7137อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.นายกเทศบาลตำบลศาลาแดง
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
78
79
7138อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.นายกเทศบาลตำบลศาลาแดง
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
80
81
7139อท 0018/1 ส.ค. 62ผวจ.นายกเทศบาลตำบลศาลาแดง
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จอด งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วินัย
82
83
7140อท0018/1 ส.ค. 62ผวจ.ท้องถิ่นจว./พัฒนาการจว.
ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ที่ทำการปกครองจังหวัด
พลอยขนก
84
ศอ.ปส.จ.อท.
85
7141อท 0032.007/1 ส.ค. 62ผวจ.นายอำเภอสามโก้ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯธนพร
86
87
7142อท 0032.007/1 ส.ค. 62ผวจ.นายอำเภอแสวงหาให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯธนพร
88
89
7143อท 0032.007/1 ส.ค. 62ผวจ.นายอำเภอป่า่โมกให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯธนพร
90
91
7144อท 0032.007/1 ส.ค. 62ผวจ.นายอำเภอไชโยให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯธนพร
92
93
7145อท 0006/1 ส.ค. 62ผวจ.
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุรีรัตน์
94
95
7146อท 0023.4/1 ส.ค. 62ผวจ.ผวจ.พระนครศรีอยุธยาขอความอนุเคราะห์รับรองแนวเขตอปท.สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบุปผาชาติ
96
97
7147อท 0025/1 ส.ค. 62ผวจ.อธิบดีกรมราชทัณฑ์
รายงานการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
วีระพงศ์
98
ควบคุมตัว ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562
99
7148อท0010/1 ส.ค. 62ผวจ.อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร
สหกรณ์จังหวัดอ่างทองปาลิกา
100
Loading...