2_5 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกณัฐสิทธิ์ ศรีบุญ
1 11 6 2547 30 5 2561 85 174
15
2
เด็กชายณัฐภาส บัวโพช
1 3 12 2547 30 5 2561 42 158
16
3
เด็กชายดนัยพัชร์ ปาทาน
1 14 3 2547 30 5 2561 38 159
17
4
เด็กชายธนวัฒน์ แก่นจันทร์
1 19 6 2547 30 5 2561 36 139
18
5
เด็กชายธนานพ นิโรจน์
1 17 12 2547 30 5 2561 40 155
19
6
เด็กชายนราธิป วงค์ษา
1 13 7 2547 30 5 2561 55 170
20
7
เด็กชายพีรณัฐ บุญเพ็ชร
1 3 6 2547 30 5 2561 45 156
21
8
เด็กชายรัชพล แก่นจันทร์
1 19 6 2547 30 5 2561 53 171
22
9
เด็กชายวิทวัส อัมราศรัย
1 2 6 2547 30 5 2561 45 165
23
10
เด็กชายศดานันท์ สุวิลัย
1 10 12 2547 30 5 2561 65 156
24
11
เด็กชายอธิษฐ์ โพธิ์เพ็ชร์
1 25 5 2547 30 5 2561 68 174
25
12
เด็กชายอภิสิทธิ์ หาญนิยม
1 20 11 2547 30 5 2561 50 170
26
13
เด็กหญิงกัญจนพร คล้ายคลึง
2 13 6 2547 30 5 2561 40 156
27
14
เด็กหญิงคณิศร ส่องประเสริฐ
2 26 1 2548 30 5 2561 50 155
28
15
เด็กหญิงจรรยพร อุ่มเขียว
2 18 4 2548 30 5 2561 37 154
29
16
เด็กหญิงจันทราวรรณ ชุ่มชื่น
2 14 7 2547 30 5 2561 60 163
30
17
เด็กหญิงชมพูนุช อยู่เย็น
2 10 7 2547 30 5 2561 59 164
31
18
เด็กหญิงณัชชา ภู่ระย้า
2 8 11 2547 30 5 2561 39 145
32
19
เด็กหญิงณัฐชา อัฒพุธ
2 27 8 2547 30 5 2561 68 165
33
20
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงเจริญ
2 9 8 2547 30 5 2561 96 170
34
21
เด็กหญิงณัฐนิชา นิลนิธิไพศาล
2 22 2 2548 30 5 2561 43 164
35
22
เด็กหญิงดวงกมล เนียมสำเภา
2 9 8 2547 30 5 2561 42 158
36
23
เด็กหญิงตรีรัตน์ มีโพธิ์
2 14 8 2547 30 5 2561 40 160
37
24
เด็กหญิงตรีรัตน์ สังข์สิทธิ์
2 16 10 2547 30 5 2561 45 159
38
25
เด็กหญิงธันวาพร แสนหาญ
2 4 12 2547 30 5 2561 46 172
39
26
เด็กหญิงบัวชมพู จูสิงห์
2 19 1 2548 30 5 2561 74 166
40
27
เด็กหญิงบุณยพร ทองกรด
2 2 3 2548 30 5 2561 70 162
41
28
เด็กหญิงปริยาภัทร คุ้มชนะ
2 23 9 2547 30 5 2561 39 152
42
29
เด็กหญิงปานรดา วิไลรัตน์
2 1 1 2547 30 5 2561 57 167
43
30
เด็กหญิงปิยธิดา พัฒนชัย
2 19 1 2548 30 5 2561 51 160
44
31
เด็กหญิงปุณณดา วงษ์สุนทร
2 22 4 2548 30 5 2561 30 155
45
32
เด็กหญิงพัชรี วงศาโรจน์
2 3 3 2548 30 5 2561 52 160
46
33
เด็กหญิงพิชญาดา ชี้แจง
2 3 4 2548 30 5 2561 41 157
47
34
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ธูปอ่อน
2 4 5 2547 30 5 2561 41 152
48
35
เด็กหญิงพิมลพัชร อินทรจันทร์
2 17 5 2548 30 5 2561 58 168
49
36
เด็กหญิงพิรญาณ์ ทิพวารี
2 21 12 2547 30 5 2561 51 161
50
37
เด็กหญิงเพชรรุ่ง ภู่ระหงษ์
2 26 2 2548 30 5 2561 46 162
51
38
เด็กหญิงแพรพลอย โพธิ์สาย
2 25 8 2547 30 5 2561 42 159
52
39
เด็กหญิงฟาติมาร์ ปั้นมูล
2 1 1 2547 30 5 2561 50 161
53
40
เด็กหญิงภัณฑิรา พันเต็ม
2 8 9 2547 30 5 2561 92 164
54
41
เด็กหญิงภาณิภัค เชื้อทองคำ
2 17 4 2546 30 5 2561 46 158
55
42
เด็กหญิงภาสินี ยังนึก
2 7 12 2547 30 5 2561 61 163
56
43
เด็กหญิงรพีภัตร์ โตเพ็ง
2 17 11 2547 30 5 2561 69 167
57
44
เด็กหญิงวรทัย ด้วงธรรม
2 4 10 2547 30 5 2561 46 157
58
45
เด็กหญิงวรรณวรินทร์ ลัทธิเดช
2 24 8 2547 30 5 2561 37 159
59
46
เด็กหญิงวาสนา ทับเรือง
2 11 11 2547 30 5 2561 46 155
60
47
เด็กหญิงสโรชา บุญทัด
2 16 12 2547 30 5 2561 40 161
61
48
เด็กหญิงสุทธิกานต์ พฤทธิสาริกร
2 23 10 2547 30 5 2561 40 168
62
49
เด็กหญิงสู่ขวัญ พัฒนศิลป์
2 9 11 2547 30 5 2561 48 157
63
50
เด็กหญิงณัฐวรรณ ตุลานนท์
2 10 3 2548 30 5 2561 54 159
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PrintMenu
97
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
98
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
99
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
100
{branch \0}
101
102
103
104
Loading...
Main menu