ระบบจองคำสั่งโรงเรียนวัดโป่งมงคล (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
CDEFGHIJKLMN
1
คำสั่งเลขที่เรื่องลงวันที่
ผู้ทำคำสั่ง(ชื่อ-นามสกุล)
อับโหลดคำสั่งที่ดำเนินการ
2
81/2561เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็ม(ครูผู้ช่วย)1/10/2018พรรณี แก้ววิเชียร
3
82/2561เวรรักษาความปลอดภัย31/10/2018พรรณี๊ แก้ววิเชียร
4
83/2561แต่งตั้งครูทำหน้าที่สอนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 256131/10/2018เนติมา
5
84/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร การคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
8/11/2018
นายทนงศักดิ์ นอบน้อม
https://drive.google.com/open?id=1Fx2aJEcz5BVDGa-Vbt0Xy1ap22h_DZwe
6
85/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
8/11/2018
นายทนงศักดิ์ นอบน้อม
https://drive.google.com/open?id=12wCB6qRaS_sOWl7NjGigrWhXAc0jjsjr
7
86/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
8/11/2018นายวิรณัฐ สืบปาละhttps://drive.google.com/open?id=1AjhfbzhoZVHSo6HGdswB1ndbLBQxIwwl
8
87/2561
การแต่งตั้งครูรับผิดชอบเพิ่มผลสัมฤทธ์คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
13/11/2018
นางสาวเนติมา ประสิทธิพร
https://drive.google.com/open?id=1RDAul33g63z3_og0i60xDhAUe_sR1qpc
9
88/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of ReFerence : TOR)
13/11/2018บุญสม https://drive.google.com/open?id=1NXUSiJK9jM00bb0g_hNN54FdKmkMRYx1
10
89/2561แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง14/11/2018บุญสมhttps://drive.google.com/open?id=1Y58KbKz6FswfEHzHlQtGsEaUTCAm7Heo
11
90/2561
แต่งตั้งครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖1

14/11/2018
นายทนงศักดิ์ นอบน้อม
https://drive.google.com/open?id=1LbD0vwTpYIK7pNiOKzdueZa0rdGTnBEb
12
91/2561แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี14/11/2018
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://drive.google.com/open?id=1PChTZGWjspuE4Aa_6Aq4Qb5rxhXpm2YG
13
92/2561คณะกรรมการกลาง14/11/2018
14
93/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
19/11/2018
นางสาวเนติมา ประสิทธิพร
https://drive.google.com/open?id=1eodyKkz-y6E6BZVmCWBL1L7DZEuNIjO4
15
94/2561แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง22/11/2018
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://drive.google.com/open?id=1Pckp-MgO-59ZD-Fw1izeJ3OycnN1IUoy
16
95/2561แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายพัสดุ27/11/2018
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://drive.google.com/open?id=1KOo0MaC2J2qkhGA7oql8vnQO7xo_ymh7
17
96/2561คำสั่งเวรประจำเดือนธันวาคม256130/11/2018
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://drive.google.com/open?id=1EdBB89-5Jlv_ztnlCyWLarqyp7-eKmxo
18
97/2561คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจะจง30/11/2018พรรณี แก้ววิเชียรhttps://drive.google.com/open?id=1EsCBCeeuOhGEw29o_cQOtzW2clm5DVcz
19
98/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6/12/2018
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://drive.google.com/open?id=1DDjKh3QVR5705BO9X7i-8fxpShjkb-w3
20
99/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6/12/2018กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1imSwzSfjjsVzlNRdAsUn4hAHZiIctaDj
21
100/2561แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต6/12/2018พรรณีhttps://drive.google.com/open?id=1j6LOQYKfOIV2XnAWPB7LmVLHXT68Q5-9
22
101/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
21/12/2018กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1ogojxLwwOTszspF1LPQCV51yKLhcPLvw
23
102/2561การอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน26/12/2018กรรณิกา สุววณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1KjJygI2JJtt4Wc7AonoItu94Cp-q1wFh
24
1/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดน้อยในโรงเรียน
4/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1Z2pgt3gW8SpGe_YV5GLOn5csfzsPf8my
25
2/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open house)
4/1/2019กรรณฺกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1jZ3rEH_HXc4Q0wkTh-ZnADyWPBACjBsh
26
3/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ4/1/2019กรรณฺกา สุววณโชติhttps://drive.google.com/open?id=19WAGRsm-nM_Mm49vX743lphQURcXeM4K
27
4/2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง4/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1ZdeO-BsEjDE20sFDKmgzWGVhfyeUKlK1
28
ว7
ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ท่ามะปรางดีจัง ตอน “วันเด็กเล่น”
17/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1Pq-qLA7fq2QRX83BF7xwXeto-EsD3GIU
29
5/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
18/1/2019
นางสาวเนติมา ประสิทธิพร
https://drive.google.com/open?id=15-TfczIF8jFZJa3R1vhib_EJ50lJF6Hu
30
6/2562
แต่งตั้งกรรมการการคุมสอบ O-net และกรรมการพานักเรียนไปสอบ O-net
23/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1aEv7s_DYLd-IJP5MaK0hjmfsdqgJGRCo
31
7/2562การอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน28/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1oJnmdqn4uxgMTe3-1pAv9qaUELRJSr0g
32
8/2562กีฬาสี11/2/2019
นางกรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1RyBfiqUpLGXHj2LyFBfStdC5iM-Q59ty
33
9/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนวัดโป่งมมงคล
29/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1UuX5fnUxhaXC0h2OHhwwgRAINkdEeDRT
34
8/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดโป่งมงคล
29/1/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1OvGa2NS7Vh1QBwmfrw32b0QaOTF3qkj9
35
10/2562มอบหมายให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน11/2/2019
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
https://drive.google.com/open?id=1GNIVhs3X6UpbEKhj5za3KcNyeMDXr7wD
36
11/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕62
11/2/2019กรรฺกา สุววณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1DhD0_h2BGFOgyPZvC39AvBsNUgo2T3aE, https://drive.google.com/open?id=1nIbdAl_btwyyErErOCMkWllAGKKr4dYc, https://drive.google.com/open?id=1IHOBXznchAx_8eaaqhWgx02OALDpF7iX
37
12/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )
22/2/2019กรรณิกา สุววณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1GntnCTbb_J-FysaM4DJPmuWqlYtKrBJn
38
13/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสหวิทยศึกษาเมืองใหม่
26/2/2019กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=1b9FAwxSyZ0O04leQK-vyFUiTOkZ7sXiY, https://drive.google.com/open?id=13RA8LyJw2QWqKVaAIj-JdptwwiHiia91
39
14/2562การอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน28/2/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1v6DZviiMMHlmTERE8RXw9YprDU74F9P-
40
15/2562
แต่งตั้งกรรมการการคุมสอบ NT และกรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียน NT
5/3/2019กรรณิกา สุววณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1g7M3cr6La3NnNfv6w_w497CuDu7XxBfe
41
16/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
8/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1IGMTr0x5e2YP0EcuyeJfnA0tgk3UmYdx
42
17/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม11/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1cJB6ByeicvqbT6oHQpQdcE8P3Qxh638r
43
18/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1)
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1WnBCEI184G7rGCNOKzmntNaLTqGP1beH
44
19/2562ให้ครูและธุรการไปราชการ20/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1IaqwRuFJo8JvpmWkvd7I-LrCcyiOwxJK
45
021
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
26/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติ
https://drive.google.com/open?id=12ZF-ub-yc9Qyjlho74Xn7Qjcgc4hv4ms, https://drive.google.com/open?id=1MrXdxAXnPAeU0uJ_vISwiigTZ1ex0Ks_
46
020
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
26/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1kR1fHdDre-hNqfhn2wMZ20FDgXt7j6z6
47
021
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
26/3/2019กรรณิกา สุวรรโชติhttps://drive.google.com/open?id=1KiNMhP1ISlgcT-iYfAf7Enuf5zQaZlUD
48
054เรื่อง รณค์การเลือกตั้ง28/3/2019นายวิรณัฐ สืบปาละhttps://drive.google.com/open?id=11U-ZKTvTM9zYlupzYqa51Dq_wz4FnzQ0
49
022แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256228/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1CandzogE6EGXAUIcfLf3dD75bBCXlBwR
50
023การอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน29/3/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1oQcc8bSVbNDJ_KOGrHakiPgvujp5_g5R
51
024การอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน2/4/2019กรรณิกา สุวรรณโชติhttps://drive.google.com/open?id=1A4CfCm6DU44n8zq5ohEOyh1iFAPN8Kaa
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu