แบบทดสอบหน่วยที่ 1 คอมพิวเตอรเบื้องต้น (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
1
ประทับเวลา
ชื่อ - สกุล
ชั้นเรียน
เลขที่
E-mail addressคะแนน
20. หากต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำเป็นเครื่องแม่ข่าย (Sever)ในการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต์ นักเรียนจะแนะนำ เครื่องในข้อใด จึงจะเหมาะสม
2
15/9/2017, 14:22:48 ชลดา เขาเเก้วม.1/8326 / 20
ตัวเลือกที่ 1
3
15/9/2017, 14:57:34ด.ญ.ฉัตรดา ฉิมจารย์ม.1/8318 / 20
ตัวเลือก 4
4
19/9/2017, 18:14:02ธิิมาพร บุญเสริมม.1/122910 / 20
ตัวเลือก 4
5
26/9/2017, 11:19:08ด.ช.พัฒนพงศ์ ทองโพธิ์ม.1/10128 / 20
ตัวเลือก 4
6
26/9/2017, 11:22:17ด.ญ. กุลปริยา ทองดีม.1/1026-10 / 20
ตัวเลือกที่ 1
7
26/9/2017, 11:25:01ธนะชัย คำพิมูลม.1/108่jamma31210@gmail.com13 / 20
ตัวเลือก 4
8
26/9/2017, 11:27:03ด.ช. อรรถชัย เยี่ยมไธสงม.1/1024
spawn.0837489607@gmail.com
14 / 20
ตัวเลือก 3
9
26/9/2017, 11:28:37กุลปริยา ทองดีม.1/1026-12 / 20
ตัวเลือก 4
10
26/9/2017, 11:29:20ด.ญ.กานต์สินี สืบเสนม.1/102515 / 20
ตัวเลือก 4
11
26/9/2017, 11:29:24ด.ช.พิชญะ ผลนาม.1/1014
miozacocovp087@gmail.com
16 / 20
ตัวเลือก 3
12
26/9/2017, 11:29:27ด.ญ. ขนิษฐา ทวีพวกม.1/102816 / 20
ตัวเลือก 4
13
26/9/2017, 11:29:34ด.ญ วรัญญา แก้วประเสริฐม.1/1040-12 / 20
ตัวเลือก 2
14
26/9/2017, 11:38:25บุยทริกา นกกระโทกม.1/1033-18 / 20
ตัวเลือกที่ 1
15
26/9/2017, 11:47:55ด.ญ.พัชธิชา ตอยกระโทกม.1/103713 / 20
ตัวเลือก 4
16
26/9/2017, 11:51:44ด.ญ.อาทิตยา ร่มภัยม.1/104516 / 20
ตัวเลือก 4
17
26/9/2017, 11:55:03ด.ญ.ปริยากร เครือคำม.1/103418 / 20
ตัวเลือกที่ 1
18
26/9/2017, 11:55:06ด.ญ.สุนิตตา อินทร์ทรีย์ม.1/104318 / 20
ตัวเลือกที่ 1
19
26/9/2017, 12:01:02
ด.ช.ฐิติพงศ์ วรวุฒิปัญญาคม
ม.1/1075 / 20
ตัวเลือก 2
20
26/9/2017, 12:04:52
ด.ช. สหรัฐ แพทย์เมืองจันทร์
ม.1/102117 / 20
ตัวเลือก 3
21
26/9/2017, 12:08:03
ด.ช.ฐิติพงศ์ วรวุฒิปัญญาคม
ม.1/10718 / 20
ตัวเลือก 3
22
26/9/2017, 12:09:37
เกียรติศักดิ์ ผินสูงเนิน
ม.1/103aq312105564@gmail.com2 / 20
ตัวเลือก 2
23
27/9/2017, 18:06:24ด.ญ.พรผุสดี เยี่ยมมโนม.1/103610 / 20
ตัวเลือก 4
24
27/9/2017, 18:12:42ด.ญ.พรผุสดี เยี่ยมมโนม.1/103614 / 20
ตัวเลือก 4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Student Submissions
fieldlog
1-1
1-2
1-3
1-4
1-8
1-10
1-12
 
 
Main menu