ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 44 สกลนคร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาภาคจังหวัดชื่อสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าประชุม
ผู้เข้าประชุม 1ผู้เข้าประชุม 2ผู้เข้าประชุม 3ผู้เข้าประชุม 4ผู้เข้าประชุม 5ผู้เข้าประชุม 6ผู้เข้าประชุม 7ผู้เข้าประชุม 8ผู้เข้าประชุม 9ผู้เข้าประชุม 10
ประเภทอาหาร
การเดินทาง
จำนวนคนที่ขอรถ
สถานะการชำระเงิน
2
16/9/2019, 10:29:26กรุงเทพมหานครกทม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
1นายราชศักดิ์ จิตรพันธ์ปกติไม่ระบุชำระแล้ว
3
27/9/2019, 21:35:45กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ3นางอัจฉราพร พงษาปานนายสมชาย อ้วนสกุล
นายบุญมั่น วงค์ศรีสวัสดิ์
ปกติ
เดินทางจากกรุงเทพ วันที่ 11 ต.ค.62 ด้วยสายการบินนกแอร์ ถึงสกลนคร เวลา 07.20 น.
3ชำระแล้ว
4
22/9/2019, 19:32:11กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์2นางสาววลัยลักษณ์ สุขวิโรจน์นางสาวชนานันท์ แสงชูโตปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 14.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
5
13/9/2019, 9:37:49กรุงเทพมหานครกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู2
ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ (นางสาว)
นายประวิง รุ่นประพันธ์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
6
16/9/2019, 12:14:24กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ
วิยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ
1ดร.ลลิดา​ เกษมสันต์​ ณ​ อยุธยาปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 07.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 62ชำระแล้ว
7
13/9/2019, 9:12:40กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย3นายขจรพล บูรณะสมบัติ
นายทรงชัย เชาวน์ไวพจน์
นายสมมารถ มีศรีปกติ
ขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เครื่องถึงเวลา 8.20 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2562
3ชำระแล้ว
8
17/9/2019, 12:22:58กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน4ผศ.ดร.จินตนา จันทร์เจริญดร.อิศเรศ จันทร์เจริญนายโกศล วงศ์สวรรค์นายมนตรี สุขชุมปกติไม่ระบุชำระแล้ว
9
25/9/2019, 9:19:30กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม6ดร.อรพรรณ สินประสงค์ดร.อดิศร สินประสงค์
นางกรรณาภรณ์ สินประสงค์
นางสาววิไลพร สีหาบุญจันทร์
นางสาวพัชรินทร์ อินทร
นางสาววาสนา สัตยวินิจ
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
10
30/9/2019, 13:28:49กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ2นายธรรมวรรธน์ สุติวรรธนวัตรนางยูงทอง บุญญกามะปกติรถประจำทางชำระแล้ว
11
29/9/2019, 14:07:40กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี3นายพสิษฐ์ ศรียาภัย
นางสาวเสาวลักษณ์ กลับจริต
นางสาวเบญจมาศ ขันคำ
ปกติขอรถรับที่สนามบินอุดรธานี เวลา 7.10 น.วันที่ 11 ต.ค.623ชำระแล้ว
12
30/9/2019, 13:38:24กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก3นายมานะชัย ธาราชัยนายธีระ กุลวิทย์
นายธานินทร์ ใหม่พิมพ์
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
13
16/9/2019, 9:27:02กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
1นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา14.30 น. วันที่ 10 ตค.621ชำระแล้ว
14
23/9/2019, 8:08:59กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ2นายภาณุวัฒน์ คำสินธุ์นายเกรียงศกร สีใจปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 19.40 น. วันที่ 10 ต.ค 622ชำระแล้ว
15
13/9/2019, 15:58:29กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล1นางเปรมจิต พรหมสาระเมธีปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 07.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
16
25/9/2019, 13:04:17กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล1นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร แต่ยังระบุเวลาไม่ได้1ยังไม่ชำระ
17
27/9/2019, 12:21:07กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
3นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
นางไข่มุก ฐิตวรรณโณเนตร์
นางสาวนิยตา สีกาปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
18
20/9/2019, 13:50:10กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน6นายกฤษฎา จุลชาตนางสุมณฑา จุลชาต
นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
นางสุภาณี จุลชาตนางชวนพิศ เกิดเจริญ
นายพงษ์ศักดิ์ เกิดเจริญ
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว0ชำระแล้ว
19
1/10/2019, 11:30:04กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค1นายประสิทธิ์ จงประเสริฐปกติรถทัวร์1ชำระแล้ว
20
20/9/2019, 11:53:15กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์1นายสราวุธ แย้มสอาดปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
21
16/9/2019, 12:08:10กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ1นางสันธยา ชูทรัพย์ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 14.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
22
16/9/2019, 13:44:39กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 2นางเกื้อกูล สิตกุลพงษ์นางพิมพ์ใจ เขียวขาวปกติไม่ระบุชำระแล้ว
23
19/9/2019, 18:27:33กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)4รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิชนายวิโรจน์ ศรีใส
นายนิพนธ์ เนียมสุวรรณ
นายนันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์
ปกติขอรถรับจากสนามบินเวลา 8.20 น.วันที่ 10 ตค.62 ชำระแล้ว
24
26/9/2019, 10:13:23กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ4ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรืองนางกัลยา รุ่งเรืองนายเลอพงษ์ วัชรมัยนางสาวศิริ ซำมาซาปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
25
16/9/2019, 11:37:08กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
1นายศุภฤกษ์ รวงผึ้งหลวงปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 19.40 น. วันที่ 10 ต.ค 621ชำระแล้ว
26
25/9/2019, 14:40:33กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
5นายภูวนัย สุวรรณธารานายชัชธรรม แสงหิรัญ
นายภคภัสสร์ แสงหิรัญ
นางสาววรันธร ปรุงเรณู
นางสาวสุภาพร ศรีสมัย
ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 624ชำระแล้ว
27
25/9/2019, 12:19:07กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ7นายมนตรี มาลีพันธุ์นางงสาวปราณี มิสกาวันนางธณัฐดา ยีมินนางเมทินี อิมามีนายสมชาย มันเดวอ
นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
นางสาวซารีฮะ ดอเลาะ
ฮาลาลรถส่วนตัว7ชำระแล้ว
28
24/9/2019, 13:42:27กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์8ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษีนางสาวศยามล อมาตยกุล
นางสรินทร์ดา ยอดพานิช
นายสุรพล บุญทองสุข
นายเสวี จิตราภิรมย์
นายสุเทพ สุวรรณน้อย
นายสนิท หฤหรรษวาสิน
นายโสภณ บุญยะพรรคปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
29
19/9/2019, 13:11:09กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ
1นางศิริมา พรนิมิตร
ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 07.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 627ชำระแล้ว
30
16/9/2019, 11:48:04กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ิวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี3ดร.ภักดี ฐานปัญญานายแดนชัย เปาจีน นายชาครี ผูกกระแสปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
31
27/9/2019, 14:21:54กรุงเทพมหานครนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์2นายวิเชียร เนียมน้อม
นายฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล
ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 14.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 62ชำระแล้ว
32
19/9/2019, 15:06:31ภาคกลางจ.เพชรบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี2นางสาวอภิรัตน์ บัวมณีนายธัชพงศ์ เอี้ยวสกุลปกติเช่ารถสนามบินไปเองชำระแล้ว
33
19/9/2019, 14:21:44ภาคกลางจันทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี1นางปฤษณา บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
34
20/9/2019, 12:56:19ภาคกลางจันทบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์1นายนันทชัย ชื่นตระกูลปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว1ชำระแล้ว
35
3/10/2019, 8:49:59ภาคกลางฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า2นายบุญมา หลิมเจริญนายพิริยะ สิริศุภวงศ์ปกติไม่ระบุชำระแล้ว
36
30/9/2019, 15:48:35ภาคกลางชลบุรีวิทยาลัยเทคโนดลยีศรีราชา1ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียรปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
37
23/9/2019, 16:00:30ภาคกลางชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี4ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ดร.วรรณา ตันประภัสร์
นางสาวสุจิตรา ตันประภัสร์
นายชยนันท์ ตันประภัสร์ปกติไม่ระบุชำระแล้ว
38
17/9/2019, 10:07:52ภาคกลางชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ1นายเกตุทัต ศิริมังคละ เจเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
39
17/9/2019, 9:16:35ภาคกลางชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
4
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู (ทานอาหารมังสวิรัต)
นางแน่งน้อย กลิ่นชู
นางณัฏฐ์จีรา ประมาพันธ์
นายอนวัช เสมบัวปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 624ชำระแล้ว
40
17/9/2019, 9:17:56ภาคกลางชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี
2นางสาวอัมพร อุนทสูรย์นางพัสตราภรณ์ ธรรมสอนปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
41
18/9/2019, 9:15:07ภาคกลางชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง1นางเกตุวิภา จรรยาศักดิ์ปกติไม่ระบุชำระแล้ว
42
19/9/2019, 16:23:07ภาคกลางชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง1นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดีปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว1ชำระแล้ว
43
17/9/2019, 15:41:04ภาคกลางชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา1นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรีปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
44
24/9/2019, 8:17:01ภาคกลางชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
1นาย วัลลภ ก้อนทองคำปกติไม่ระบุชำระแล้ว
45
18/9/2019, 8:55:38ภาคกลางนครนายกวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก5รศ.ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์
นาวาเอก(หญิง)ปรียา เกตุสายเมือง
นางสาวศศิธร อำนวยพรพิพัฒน์
นายนิพัฒน์ เรืองศรี
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
46
30/9/2019, 12:32:54ภาคกลางนครนายกวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์2นายวิทวัส สูญยี่ขันธ์นายธนวัฒน์ เกษประทุมปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว0ชำระแล้ว
47
17/9/2019, 15:57:02ภาคกลางนครนายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชย์ศาสตร์
2
พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุล
นางพิชามญชุ์ แสงทองปกติไม่ระบุชำระแล้ว
48
26/9/2019, 12:47:22ภาคกลางนครปฐม
โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี
1นางราณี หนูนันปกติไม่ระบุชำระแล้ว
49
2/10/2019, 20:21:30ภาคกลางนครปฐมวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม2นายชโนทัย เหงี่ยมสง่า
นางนวรัตน์ สิริล้อสกุลเพชร
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
50
19/9/2019, 9:18:47ภาคกลางนครปฐม
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม
2นางมนัสวี เกิดสิน
นางสาวดาวพระศุกร์ ทองสุข
ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 07.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
51
30/9/2019, 11:00:25ภาคกลางนครปฐมวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ1นางสาวพรทิภา อุ่นจัตตุรพรปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
52
29/9/2019, 10:31:01ภาคกลางนนทบุรี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
4นายนิมิตร ทองทรัพย์นายจักรพันธ์ แต้ยินดีนางรัตนา ภักดี
นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
53
13/9/2019, 15:23:41ภาคกลางนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์1นางวรลักษณ์ ไชยเดชะปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
54
13/9/2019, 11:14:27ภาคกลางนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช1นายชยุต จุลชาตปกติเดินทางโดยเครื่องบินแต่ไม่ประสงค์ใช้บริการรถรับชำระแล้ว
55
13/9/2019, 20:01:47ภาคกลางนนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
3ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรืองนางพัชรพร อ้นใจหาญ
นางสาวมุกดาวรรณ รักสัตย์มั่น
ปกติไม่ระบุชำระแล้ว
56
13/9/2019, 10:15:53ภาคกลางปทุมธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
4ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณนายชัชวาลย์ ทองทิพย์นายณฐพร เทียนสว่างนายโสภณ เมนะสินธุ์ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 623ชำระแล้ว
57
18/9/2019, 9:50:24ภาคกลางปทุมธานีวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร2นายวิเชียร ภิรมย์ญาณนางณัฐธิชา พระเทพปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 07.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
58
17/9/2019, 9:39:04ภาคกลางปราจีนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์2นางสมรัก เปล่งปลั่งนายอัษฎางค์ ลารินทาปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
59
30/9/2019, 13:10:10ภาคกลางปราจีนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี5ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร
นายยุทธนา ยุทธ์ธนประภา
นายคมคิด ศรีขจรเดชนายอัมพล วาโยบุตร
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ราตรี ฉาสันเทียะ
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
60
28/9/2019, 18:42:13ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา2นางสาวสมจิตร ศิริเสนานายประยุทธ ภาคบัวปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 19.40 น. วันที่ 10 ต.ค 62ชำระแล้ว
61
17/9/2019, 8:45:45ภาคกลางระยองวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ1นางอุทุมพร บุญญาปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
62
23/9/2019, 18:59:49ภาคกลางระยองวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี2นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง
ปกติ
ขอรถรับจากสนามบินอุดรธานี เวลา 17.00 น. วันที่ 10 ตค.62 เดินทางมาจาก อู่ตะเภา
2ชำระแล้ว
63
17/9/2019, 16:06:48ภาคกลางระยองวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง4นางประไพ เสนานันท์นางสาวนริศรา จูแย้มนางบังอร มีพะเนียดนางสุกัญญา เดชคุ้มปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว0ชำระแล้ว
64
30/9/2019, 15:26:45ภาคกลางราชบุรีโรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ2นายพงศ์พิบูล ศุกระมูลนางสาววิยดา ทองคำปกติไม่ระบุชำระแล้ว
65
19/9/2019, 8:59:19ภาคกลางราชบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค1นายศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิดปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
66
30/9/2019, 14:41:18ภาคกลางราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
2นางสาวสุภาพร สำเภาเงินนายธนาชัย ภู่มาตรปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
67
19/9/2019, 8:57:38ภาคกลางราชบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี1นายณชยุต นิลแสงปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
68
19/9/2019, 8:09:23ภาคกลางลพบุรีวิทยาลัยเทคนโลยีละโว้2นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุลนายศิวัช กาญจนชุมปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 14.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 622ชำระแล้ว
69
13/9/2019, 12:11:44ภาคกลางลพบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล2นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางสาวิกา กาญจนะปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
70
23/9/2019, 17:01:57ภาคกลางลพบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี2ดร.อัครเดช จำเดิมนางศุภารมย์ จำเดิม ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 14.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 625ชำระแล้ว
71
30/9/2019, 14:44:17ภาคกลางลพบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี2นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นายพงษ์ทัต วรพิพัฒน์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
72
16/9/2019, 11:46:56ภาคกลางลพบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี2นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนายกิตติพงศ์ ไพรสณฑ์เจเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
73
30/9/2019, 16:22:44ภาคกลางสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
3ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์
รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
นายเกียรติศักฐิ์ กฤษวัฒณกุล
เจขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 07.30 น. วันที่ 10 ต.ค. 623ชำระแล้ว
74
18/9/2019, 11:43:31ภาคกลางสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการร
6นางศรัณยา แสงหิรัญนางสาวภาณินี แสงหิรัญ
นางสาวศรีไพรณา เชยชิด
นายณัฐพล ช่อสกุลนายสงคราม พุฒทอง
นางสาวกานต์ธิดา ผดุงผล
ปกติไม่ระบุชำระแล้ว
75
13/9/2019, 10:41:41ภาคกลางสระบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
1นายมนูญ ชื่นชม ปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 621ชำระแล้ว
76
26/9/2019, 13:35:13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์เทคโนโลยีกมลาไสย1นายปฐมพงษ์ แจ้งสุขปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
77
30/9/2019, 11:22:19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์1ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัวปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
78
25/9/2019, 11:33:48
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย1นางสจีรัตน์ แจ้งสุขปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
79
17/9/2019, 16:20:16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น( เค-เทค)
3นางสาวณัฎฐินีี รัตนเมธี
นางสาวพัทธฺธีราดา ศรีโนนม่วง
นางสาวปรียากมล พุฒซ้าย
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
80
23/9/2019, 16:47:49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น1นายพัฒนะ ม่วงคร้ามปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวยังไม่ชำระ
81
16/9/2019, 16:35:45
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์2นางสาวนรัตฌ์ภมล วงค์วรรณ์นางศิริรัตน์ พันแก้วปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
82
30/9/2019, 11:03:43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ2นางสาวสุภานัน ศิวิแว่น
นางแสงเดือน ปลิวไธสงค์
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
83
23/9/2019, 13:47:06
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย2นายพยัต ชาญประเสริฐนายณษฐ์ ชาญประเสริฐปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
84
23/9/2019, 10:00:47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม2นายราชันย์ คำมูลนายบริวัตร อรุณรัตน์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวยังไม่ชำระ
85
26/9/2019, 14:57:23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1นายสมใจ คงคาชาติปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว0ชำระแล้ว
86
26/9/2019, 11:50:01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ1ดร.ดำรงพล ดอกบัวปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
87
13/9/2019, 10:37:34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ1ดร.ปกรณ์ ขันช้อนปกติเดินทางโดยรถส่วนตัว3ชำระแล้ว
88
13/9/2019, 12:22:42
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
1นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
89
4/10/2019, 12:41:08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ1นางลำพอง เลี้ยววานิชปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
90
2/10/2019, 9:06:12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ
2นายธนณัฏฐ์ โชติอัครวิเศษนายยุทธนา ทองธูปปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
91
30/9/2019, 14:01:21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน1นายคชกร นริสานปกติรถโดยสาร1ยังไม่ชำระ
92
14/9/2019, 12:02:23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนมวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก2นางบุษกล ไชยต้นเทือกนางจินดารัตน์ มีพรหมปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
93
14/9/2019, 12:01:04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม2นายชาญชัย คำจำปานางสาววิไลพร นาครักษ์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
94
17/9/2019, 10:45:36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมาเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา3นายวินัย คู่พันทวีนางดุษฎี มั่นกิจนางชลนาริน มาฆทานปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
95
17/9/2019, 10:24:38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
3นางสาวณัฏฐนันท์ ศรัณย์มงคล
นายอำนาจ อินทร์หมื่นไวย
นางสุกัญญา สุพรรณกลาง
ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
96
13/9/2019, 13:46:25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมาวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่3นายสราวุธ ขันติธรรมรัตน์นางบุญเกื้อ เฉลยโภชน์นายสาโรช ธนะพัฒน์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
97
13/9/2019, 10:29:15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
2ดร.สมยศ ชิณโคตรนายสมเกียรติ ชินโคตรปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
98
30/9/2019, 9:21:39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา2นางสาวปัทธมา แกลงกระโทกนายอนันต์ กันกระโทกปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวชำระแล้ว
99
30/9/2019, 20:07:41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
2ดร พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ผศ กุลธนี ศิริรักษ์ปกติเดินทางโดยรถส่วนตัวยังไม่ชำระ
100
13/9/2019, 10:46:36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมาวิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี1ผศ.ดร ศุภเสฏฐ์ คณากูลปกติขอรถรับจากสนามบินสกลนคร เวลา 08.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 621ชำระแล้ว
Loading...