โปรแกรมสรุปวันลา-ไปราชการ(อาจารย์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AFGHIJKLMRSTUVWXYZ
1
มกราคม2558
2
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.สรุปวันลา/ไปราชการ2558
3
2930311234นางสาวชมัยพร เจริญพรไปราชการ
4
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ จ.5นางอนันตกร สุนทรพิทักษ์ลาป่วย
5
ลาป่วยลาป่วยนางสาวสิริพร สิริชัยเวชกุลลากิจ
6
ลากิจลากิจ12นางศิวพร แพงคำลาพักผ่อน
7
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนนางสาวบรรณรัตน์ ปรีดาสุทธิจิตต์ลาบวช
8
ลาบวชลาบวช19นางสาวดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ลาคลอด
9
ลาคลอดลาคลอดนายมนตรี ทาสันเทียะ
ลาเลี้ยงดูบุตร
10
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตร26นางสุธีรา เข็มทอง
11
567891011นายจิติวัฒนา คำกลิ้ง
12
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการไปราชการนางสุกัญญา กล่อมจอหอ
13
ลาป่วย ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยอ.6นางสาวจิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
14
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์
15
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อน13นางปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน
16
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางสาวภัทราพร ยุธาชิต
17
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด20นางสาวสิริกาญจน์ สันติเสวี
18
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
19
1213141516171827นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช
20
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการไปราชการนายภาคภูมิ พิลึก
21
ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยพ.7นายวรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ
22
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนายสมยศ บ่อน้อย
23
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อน14นางสาวเกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์
24
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
25
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด21นางวัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
26
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนางลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
27
1920212223242528นายพรพล รมย์นุกูล
28
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการไปราชการนางหงส์วริน ไชยวงศ์
29
ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยพฤ.1นางสาวเมลดา อภัยรัตน์
30
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนางสาวกมณชนก วงศ์สุขสิน
31
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อน8นายธนากร เปลื้องกลาง
32
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนายสุขสรรค์ ตันสิริ
33
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด15นางสาววนิดา ชูหมื่นไวย
34
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนางชุติมา เปลื้องกลาง
35
262728293031122นางสาวปนัดดา ผ่านสำแดง
36
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการนางสาวมะลิวัลย์ สืบศาสนา
37
ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วย29นางวิลาสินี สถิตเดชกุญชร
38
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนางสาวสุกัญญา อภิภัทรกุล
39
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนศ.2นางสาวสุมิตา บุญแนบ
40
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางสาวสุทิศา สมบัติดี
41
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด9นายเจริญศักดิ์ เลางาม
42
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนายวราวุธ ธนะมูล
43
23หมายเหตุ :16นางสาวอังคณา ชาติก้อน
44
นายสิทธิชัย กุลวงค์
45
23
นางสายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
46
นายไพรัช ประจันตะเสน
47
30นายนฤเบศ ลาภยิ่งยง
48
นางวิวรรณ กาญจนวจี
49
ส.3นางวนา กองอินทร์
50
10
นางสาวนฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
51
17นางนำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
52
24นายสัจจารักษ์ ลาดสูงเนิน
53
31นางสาวพัชนา สุวรรณแสน
54
นายอนุชิต กล้าไพรี
55
อา.4นายณพฐ์ โสภีพันธ์
56
11นางสาววิมลยา เนื้อทอง
57
18นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล
58
25นางสาวนิภาดา จรัสเอี่ยม
59
นางสาวสุภาวดี สุวิธรรมา
60
นางสาวขนิษฐา ชมภูวิเศษ
61
นางสาวกัญญาภัค เลี่ยมอยู่
62
นายนิติภูมิ อัศวธิติสกุล
63
นายสุทัศ เติมสายทอง
64
นายณภัทร น้อยน้ำใส
65
นางเนตรนภา รัตนโพธานันท์
66
นางวราภรณ์ โกศัลวิตร
67
นายนิรันดร์ คงฤทธิ์
68
นายหฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ
69
นายชนกร วัชรปาณ
70
นางสาวธารทิพย์ รัตนะ
71
นายธนากร แสงสง่า
72
นางสาวยุพา ผึ้งน้อย
73
นางสาวศรีนวล ตันสุวรรณ
74
นางสาวบุษราคัม ป้อมทอง
75
นางสาวปิยสุดา เทพนอก
76
นางปิยะธิดา กุศลรัตน์
77
นายขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย
78
นางสาวณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
79
นายเจษฎา ทิพยะสุขศรี
80
นางสาวผุสดี พรหมประสิทธิ์
81
นายธีระ ธรรมวงศา
82
นายจิณณวัตร์ มานะเสถียร
83
นางสาวพันธ์ทิพย์ ตันอร่าม
84
นายมณฑล วิสุทธิ
85
นางวิภานุ รักใหม่
86
นายชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์
87
นางสาววิไลลักษณ์ นาคศรี
88
นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์
89
นายพิเศษ ตู้กลาง
90
นายพัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ
91
นายไทยปัญญา จันปุ่ม
92
นายชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
93
นายชำนาญ พร้อมจันทึก
94
นายวัชระ พรกวีรัตน์
95
นายรณกฤต รัตนมาลา
96
นางสาววันธนา ศิลปวิลาวัณย์
97
นายธนวัฒน์ รังสูงเนิน
98
นางสาวบุปผชาติ ต่อบุญสูง
99
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
100
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
Loading...
Main menu