ข้อมูลนักเรียน ณ 3 ธ.ค. 61 สพป.แพร่ เขต 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHIKLMNOPRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
แบบตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
3
ที่ชื่อโรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)สาเหตุของการเพิ่ม/ลดของจำนวนนักเรียน (คน)การขอรับเงินจัดสรรงบประมาณ
4
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561ในระบบ DMCณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ใน ระบบ DMCณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561ในระบบ DMCย้ายออกย้ายเช้าออกกลางคัน
ไม่มาเรียนเป็น
อื่นๆประสงค์ไม่ประสงค์
5
เวลานาน
(คน)(คน)
6
1
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
83827810030780
7
2
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
2220000020
8
3
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
7770000070
9
4
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
38384002000400
10
5
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
18181800000180
11
6วัดต้นไคร้139136136000001360
12
7
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
10101000000100
13
8รัฐราษฎร์บำรุง63646400000640
14
9
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
10101000000100
15
10
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
137138137111370
16
11อนุบาลแพร่1728174117401000000
17
12
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
4345
18
13
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
43434300000430
19
14
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
13871383138214900013820
20
15บ้านในเวียง48535316000530
21
16
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
120120120000101191
22
17
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
18181800000181
23
18
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
66656510000650
24
19
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
35353500000350
25
20
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
54545400010531
26
21
บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)
0000000000
27
22
วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)
0000000000
28
23
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
16161600000160
29
24
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
71727200000720
30
25
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
114112112000001120
31
26บ้านสันป่าสัก4440000040
32
27
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
45464600000460
33
28
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
107103103000001030
34
29
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
20191900000190
35
30บ้านร่องฟอง80788002000800
36
31
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
22222200000220
37
32บ้านปากห้วย4440000040
38
33
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
56535300000530
39
34
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
21212100000210
40
35
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
62606000000600
41
36
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
21212010000200
42
37บ้านแม่แคม22222200000220
43
38
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
30303000000300
44
39บ้านนาคูหา29292900000290
45
40
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
68686800000680
46
41
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
57585800010571
47
42
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
14141400000140
48
43
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
62656503000650
49
44
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
36373700000370
50
45บ้านกาซ้อง37373700010361
51
46
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
0000000000
52
47
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
50535300000530
53
48
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
43424200000420
54
49
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
9990000090
55
50
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
45454500000450
56
51
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
27272700000270
57
52
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
14141400000140
58
53บ้านห้วยฮ่อม166164166020001660
59
54บ้านอ้อยวิทยาคาร14414814800000148
60
55
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
2525250000025
61
56บ้านป่ากล้วย3130300000030
62
57
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
3232320000032
63
58บ้านห้วยอ้อย32333300000330
64
59
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
99103102100001020
65
60
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
7770000070
66
61บ้านแม่กะทิง6660000060
67
62บ้านวังปึ้ง55545400000540
68
63บ้านทุ่งคัวะ51515100000510
69
64
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
136136133300001330
70
65
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
34353410000340
71
66
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
80818010000800
72
67
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
23242400000240
73
68
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
1515๑๕๑๕
74
69
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
8890๙๐๙๐
75
70
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
34363600000360
76
71
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
213213213000002121
77
72
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
9990000090
78
73
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
4084104118100014101
79
74
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
4440000040
80
75
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
1110000010
81
76
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
97100100000001000
82
77บ้านใหม่จัดสรร26252500000250
83
78
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
30303000000300
84
79บ้านห้วยโรงนอก347340337210023370
85
80
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
3634340000000
86
81
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
1713130000000
87
82
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
142140141010001410
88
83บ้านแม่แรม359359363000313603
89
84
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
167167168000301653
90
85
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
75777701000770
91
86
ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
13313213312000133
92
87
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
1891891901190
93
88
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
31313131
94
89
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
165166167010001670
95
90
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
686687686440106851
96
91
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
132130128200001280
97
92
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
118120120000001200
98
93
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
118121120100001190
99
94บ้านแม่พร้าว40393900000390
100
95
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
33333300000330
Loading...
Main menu