ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALANAOAPAQARASATAUAVAW
1
Timestampತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರುಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರುಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರುಪ.ಜಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ.ಪಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಇತರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಕಿರುನೀರು (MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ
ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
ಬತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
ಬತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು(MWS)
ಸಂಖ್ಯೆ
ಬತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ
ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ
(MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS)
ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೆಲ್
ಕೊರೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು
ಪೂರೈಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು
ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು
ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈವರೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ
ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ
ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ತಹಸೀಲ್ದಾರ್/ಕಾನಿಅ ಗಳ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ
ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ
ಇರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ
ಈವರೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಈವರೆಗೆ ಡಿಸಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಈವರೆಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಈವರೆಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಈವರೆಗೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ
ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
ಇತರೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮೂಲಕ
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು
(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ
+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ)
ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು
(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ)
ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು
(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ
(PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು
(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಬಹುಗ್ರಾಮ
(MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದಲ್ಲಿ
ಶಾಶ್ವತ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
90 ದಿನಗಳು ಮೇಲ್ವಟು
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೀಯೆ?
2
3/13/2017 23:13:45ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣBelagihalli861692210660011141301100ಹೌದುಹೌದು2/14/20172535705700057000040402110Tanker throug14200ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೆಲ್ No
3
3/14/2017 2:58:20ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು5256156342516910500006410ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000500000
4
3/14/2017 3:01:32ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು1520813984200000000000ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
5
3/14/2017 3:04:33ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು901782003110200000000ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
6
3/14/2017 3:07:00ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು1400256905100000000000ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
7
3/14/2017 3:10:52ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು1321202553200000002100ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
8
3/14/2017 3:18:01ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು880133504200210000000ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
9
3/14/2017 3:20:28ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು250631151100000001100ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
10
3/14/2017 3:22:34ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು35065951000000000000ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
11
3/14/2017 3:25:31ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು7501011351100000001100ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
12
3/14/2017 3:28:11ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು14004003255100110001100ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
13
3/14/2017 3:30:50ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು2602562353100110001100ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
14
3/14/2017 3:33:21ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು22504551534200110101100ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
15
3/14/2017 3:35:38ಬೇಲೂರುಬಿಕ್ಕೋಡು1501461201100000000000ಹೌದುಹೌದು3/10/2017000000000000000000000
16
3/14/2017 10:04:29ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಬೇಳಗೀಹಳ್ಳಿ503636200100202001020ಹೌದುಇಲ್ಲ3/14/201703000001010113ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ನೀರು 04030
ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೇಲ್ ಕೋರೆಯಿಸುವುದು
ಇಲ್ಲಾ
17
3/14/2017 10:11:12ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಬೇಳಗೀಹಳ್ಳಿ3902122800000122
ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
01020ಹೌದುಇಲ್ಲ2/10/2017302600195001950001020104
ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
2220ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಇಲ್ಲಾ
18
3/14/2017 10:19:41ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಬೇಳಗೀಹಳ್ಳಿ12514996250110221302220ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ11/1/20162938136000240000240001020123
ಇರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
2420
ಈವಾಗ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿತಿದೆ
ಇಲ್ಲಾ
19
3/14/2017 10:28:14ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಬೇಳಗೀಹಳ್ಳಿ 5731166501002206002200ಹೌದುಹೌದು2/10/2017302600390003900000020214ಹೊಸ ಬೊರ್ ವೇಲ್ 2200ಹೊಸ ಬೊರ್ ಇಲ್ಲಾ
20
3/15/2017 1:53:57ಆಲೂರುಪಾಳ್ಯ1432076730911110100000000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000
ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು
1211100
21
3/15/2017 2:01:17ಆಲೂರುಪಾಳ್ಯ3204134096010000000000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000
ಚಿಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸುವುದು
601000
22
3/15/2017 2:10:13ಆಲೂರುಪಾಳ್ಯ309030129811010120000000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000
ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸುವುದು
1221000
23
3/15/2017 2:24:12ಆಲೂರುಪಾಳ್ಯ00771000000000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/0001000000000000000100000
24
3/15/2017 2:28:33ಆಲೂರುಪಾಳ್ಯ2783241224100000000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/000100000000010000
ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
410000
25
3/15/2017 3:20:05ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ4540883307330311002100ಹೌದುಇಲ್ಲ3/15/20170200000300001207300ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ
26
3/15/2017 3:26:02ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ394824520111700420004200ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000001000010ಇಲ್ಲ117000ಇಲ್ಲ
27
3/15/2017 3:32:36ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ15502003154200100001100ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000001000001ಇಲ್ಲ42000ಇಲ್ಲ
28
3/15/2017 3:35:51ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ770772025200100001000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000ಇಲ್ಲ52000ಇಲ್ಲ
29
3/15/2017 3:38:30ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ310201000000000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000ಇಲ್ಲ10000
30
3/15/2017 3:41:21ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ40000000000000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/00010000000000000000000
31
3/15/2017 3:46:19ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ105015823210101100003101ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000001000001ಇಲ್ಲ10101
32
3/15/2017 3:48:37ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ00821000000001000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/00010000000000000001000
33
3/15/2017 3:51:12ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ8501821303100000002000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/00010000000000000003100
34
3/15/2017 3:56:26ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ1670751486200210002000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000002000001
ರಾಜಶೇಖರ ಕೌರಿ ಇವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
62000
35
3/15/2017 3:58:41ಬೇಲೂರುKOGILAMANE125NO18631151NONO31NONONO2100ಹೌದುಹೌದು1/1/2009NO3NONONONONONONONONONONONO03
TOTAL 1 LOWEST WATER 1
NONONONO
36
3/15/2017 3:59:23ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ96053583200000000100ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/0001000000000000000320000
37
3/15/2017 4:01:35ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ00112124100100002000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/0001000000000000000000000
38
3/15/2017 4:03:22ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ001850000000000000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/0001000000000000000000000
39
3/15/2017 4:05:26ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ00198524100100002100ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000041000
40
3/15/2017 4:08:02ಬೇಲೂರುಕುಶಾವರ00155563000000002000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/0001000000000000000300000
41
3/16/2017 1:31:01ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ1235381992200300000100ಹೌದುಹೌದು3/1/20170500000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲಇಲ್ಲಇಲ್ಲಇಲ್ಲ00
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
5200ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಇಲ್ಲ
42
3/16/2017 1:33:54ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ5076272000000001000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ3/1/2017000000000000000200000
43
3/16/2017 1:37:12ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ123198700100100000100ಹೌದುಇಲ್ಲ3/1/2017000000000000000110000
44
3/16/2017 1:39:49ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ33202892452100200001000ಹೌದುಇಲ್ಲ3/1/2017000000000000000410000
45
3/16/2017 1:42:33ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ1312280222020200002020ಹೌದುಇಲ್ಲ2/9/2017000000000000000402000
46
3/16/2017 1:44:47ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ560204981100200001100ಹೌದುಇಲ್ಲ3/2/2017000000000000000310000
47
3/16/2017 1:46:22ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ39234290010000000010ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ3/3/2017000000000000000001000
48
3/16/2017 1:48:19ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ2130201281100200001100ಹೌದುಇಲ್ಲ3/4/2017000000000000000310000
49
3/16/2017 1:50:22ಬೇಲೂರುನಾರ್ವೆಪೇಟೆ430228551100200001100ಹೌದುಇಲ್ಲ3/5/2017000000000000000310000
50
3/17/2017 3:50:05ಬೇಲೂರುದಬ್ಬೆ6702481783100100000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/00010000000000000000000
51
3/17/2017 3:54:50ಬೇಲೂರುದಬ್ಬೆ5141491744100000000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ3/17/2017000000000000000000000
52
3/17/2017 4:02:50ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ66451380795011010230010230ಹೌದುಇಲ್ಲ12/31/0987000ಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾ0110113
ಖಾಸಗಿಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
15340ಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾ
53
3/17/2017 4:02:58ಬೇಲೂರುದಬ್ಬೆ0048301000000000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ3/17/2017000000000000000000000
54
3/17/2017 4:08:38ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ68006185380200630000100ಹೌದುಇಲ್ಲ2/3/195700000000010211
ಖಾಸಗಿಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು
830000
55
3/17/2017 4:10:40ಬೇಲೂರುದಬ್ಬೆ6702432665110000000000ಹೌದುಹೌದು4/1/2017000000000000000000000
56
3/17/2017 4:13:37ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ1601281584950100610000100ಹೌದುಇಲ್ಲ1/5/190200000000010111
ಖಾಸಗಿಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು
622000
57
3/17/2017 4:16:34ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ6400641100110000100ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/2/1972000ಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾ001001002200ಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾ
58
3/17/2017 4:19:56ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ0092500000210001000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/6/182300000000010010
ಖಾಸಗಿಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು
312000
59
3/17/2017 4:23:15ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ46104303820100530000100ಹೌದುಇಲ್ಲ1/4/190300000000020011
ಖಾಸಗಿಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು
530000
60
3/17/2017 4:28:58ಬೇಲೂರುಗೋಣೀಸೋಮನಹಳ್ಳಿ00103600000220000100ಹೌದುಇಲ್ಲ1/6/1839000000000100
ಯಾವುದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ
0
ಖಾಸಗಿಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು
220000
61
3/17/2017 4:32:07ಬೇಲೂರುಗೋಣಿಸೋಮಮಹಳ್ಳಿ39704114050100530000000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ12/26/189700000000010010ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಾ530000
62
3/23/2017 9:48:59ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಶ್ರವಣೂರು3016092064312110200002000ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000಻ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ1411000
63
3/23/2017 9:53:33ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಶ್ರವಣೂರು45006446496050310001130ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000ಇರುವುದಿಲ್ಲ915000
64
3/23/2017 9:57:50ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಶ್ರವಣೂರು2450865159617000711005000ಹೌದುಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ2411000
65
3/23/2017 10:02:24ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಶ್ರವಣೂರು8126165295100100000100ಇಲ್ಲಇಲ್ಲ1/1/000100000000000000ಇಲ್ಲ610000
66
3/29/2017 6:47:23ಅರಸೀಕೆರೆKolagundaNilNil800500Nil2NilNil333133333ಹೌದುಹೌದು3/29/20171104NoNoNoNoNilNilNilNilNilNilNilBore well digging3333NoNo
67
8/22/2017 10:32:26ಅರಕಲಗೂಡುBychanhalli 60220500NANANANANaNaNANaNANaNaNaNaಹೌದುಹೌದು8/1/201720210NaNaNaNaNaNaNaNoNiNaNiBore well repair NoNoNoNkNoNo
68
9/5/2017 2:56:08ಸಕಲೇಶಪುರHalasiulige 400200150556255553555555ಹೌದುಹೌದು9/6/201708000300000100000001021need borewell imediatly51222nill
69
11/25/2017 0:12:54ಸಕಲೇಶಪುರuchangi80104003000000032020211ಹೌದುಹೌದು1/12/201701000yes0000000000borewell1000yes
70
1/6/2018 3:18:15ಅರಸೀಕೆರೆಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ5040100601112112ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ11121ಹೌದುಇಲ್ಲ1/6/20181230800ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗೊತ್ತಿಲ್ಲ3010011
ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವ ಮೂಲಕ
3333ಇಲ್ಲಾಇಲ್ಲಾ
71
1/7/2018 2:26:28ಬೇಲೂರುGattadhalli006036NoNoNoNoNoNo MWSNo PWSNoNo MVSNoNoNoNoಹೌದುಹೌದು1/7/2018No tanker water2NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo NoNoNoNoNoNoNo No
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu