ตัวอย่างแบบรายงานประเมินอ่านออกเขียนได้.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
คำชี้แจง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่งานติดตาม
ประเมินผลและรายงานซึ่งดูแลระบบอืมี (eme) เป็นผู้กรอกหรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้จากการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ตามปฏิทิน
ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(โดยสถาบันภาษาไทย) สพฐ. กำหนดไว้ โดยประเมินนักเรียนชั้น ป.1-3 ในเรื่องของการอ่าน(อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง)
และการเขียน(เขียนคำและเขียนเรื่อง) ส่วนนักเรียนชั้น ป.4-6 ให้ประเมินการอ่าน(อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) และการเขียนของนักเรียนชั้น ป.4-6 ประเมินเฉพาะ
การเขียนเรื่องซึ่งการประเมินแต่ละรายการ แบ่งผลประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ดี พอใช้และปรับปรุง อนึ่ง การกรอกข้อมูลในข้อ(1) หมายถึงจำนวน
นักเรียนทั้งหมดของชั้นนั้น ๆ (ปกติ+บกร่องฯ) ณ ช่วงเวลานั้น เช่น เมื่อเดือนที่ทำการประเมิน มีนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้อาจมี
เด็กบกพร่องฯหรือแนวโน้มชัดเจนว่าบกพร่องฯ จำนวน 1 คน ดังนั้นช่องที่ (1 ) จึงให้ใส่จำนวนนักเรียนเต็ม 9 คน ส่วนช่องที่ (2) ให้ใส่จำนวน 1 คน ดังนั้น
ในช่องที่ (3) จะปรากฏตัวเลขขึ้นอัตโนมัติเป็น 8 คน การจำแนกผลประเมินจึงนำเฉพาะนักเรียน 8 คน ซึ่งถือว่าเป็นเด็กปกติมาใส่ในช่อง (4)ถึง(7),(9)ถึง(12),
(14)ถึง(17)และ(19)ถึง(22) เท่านั้น ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลจริง มิใช่ผลักดันเด็กปกติทั่วไปให้เป็นเด็กบกพร่องฯ ซึ่งเด็กบกพร่องฯ เหล่านี้ก็จะต้องได้รับการดูแล
และจัดการเรียนการสอนให้ตามกระบวนการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ถูกทอดทิ้ง
3
ที่ชั้น ป.1-3จำนวนนักเรียนนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียงนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่องนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนคำนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่องหมายเหตุ(ข้อความสั้น ๆ (ถ้ามี))
4
(1)ปกติ+บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี)(2)บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี)(3)ดังนั้นมีนักเรียนปกติ(คน)(4)ดีมาก(คน)(5)ดี(คน)(6)พอใช้(คน)(7)ปรับปรุง(คน)(8)รวมการอ่าน(คน)(9)ดีมาก(คน)(10)ดี(คน)(11)พอใช้(คน)(12)ปรับปรุง(คน)(13)รวมการอ่าน(คน)(14)ดีมาก(คน)(15)ดี(คน)(16)พอใช้(คน)(17)ปรับปรุง(คน)(18)รวมการเขียน(คน)(19)ดีมาก(คน)(20)ดี(คน)(21)พอใช้(คน)(22)ปรับปรุง(คน)(23)รวมการเขียน(คน)
5
1ป. 114113822113822113822113822113
6
2ป. 2200201640020164002016400201631020
7
3ป. 3170171232017123201712320171222117
8
ที่ชั้น ป.4-6จำนวนนักเรียนนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียงนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่องนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนคำนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่องหมายเหตุ(ข้อความสั้น ๆ (ถ้ามี))
9
(1)ปกติ+บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี)(2)บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี)(3)ดังนั้นมีนักเรียนปกติ(คน)(4)ดีมาก(คน)(5)ดี(คน)(6)พอใช้(คน)(7)ปรับปรุง(คน)(8)รวมการอ่าน(คน)(9)ดีมาก(คน)(10)ดี(คน)(11)พอใช้(คน)(12)ปรับปรุง(คน)(13)รวมการอ่าน(คน)(14)ดีมาก(คน)(15)ดี(คน)(16)พอใช้(คน)(17)ปรับปรุง(คน)(18)รวมการเขียน(คน)(19)ดีมาก(คน)(20)ดี(คน)(21)พอใช้(คน)(22)ปรับปรุง(คน)(23)รวมการเขียน(คน)
10
4ป. 411011740011560011
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
5600
11
5ป. 518117545317443617
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
4436
12
6ป. 616016952016673016
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
ไม่ต้องกรอก
6730
13
การดำเนินการช่วงปิดภาคเรียน (ข้อความสั้น ๆ ได้ใจความ)การดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 (ข้อความสั้น ๆ ได้ใจความ)การดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 (ข้อความสั้น ๆ ได้ใจความ)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu