ม.2_9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายพิบูลย์ ชมภูวิเศษ นางสาวธิดารัตน์ สายแวว
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายชัชพงศ์ พลศิริ
ม.2/9
3333222333322.67ดี
9
2
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ บุญศล
ม.2/9
2233222222222.17พอใช้
10
3
เด็กชายณัฐภูมิ ดีสม
ม.2/9
2332222233222.33พอใช้
11
4
เด็กชายต้นน้ำ ภูครองทุ่ง
ม.2/9
2222333222222.25พอใช้
12
5
เด็กชายธนโชติ ทองสวัสดิ์
ม.2/9
2223333222222.33พอใช้
13
6
เด็กชายวีรพงศ์ สายแวว
ม.2/9
2222222222332.17พอใช้
14
7
เด็กชายวีรวุธ แพงศรี
ม.2/9
2222333222222.25พอใช้
15
8
เด็กชายศักรินทร์ ชูญาติ
ม.2/9
3333333333333.00ดี
16
9
เด็กชายศุภสิน แซ่ชัย
ม.2/9
3333333222332.75ดี
17
10
เด็กชายสุรบดี คำตา
ม.2/9
2222222222222.00พอใช้
18
11
เด็กชายสุริพงศ์ ธรรมสัตย์
ม.2/9
2233222222222.17พอใช้
19
12
เด็กชายอนุวรรตน์ บุตรสง่า
ม.2/9
2233222222222.17พอใช้
20
13
เด็กชายอารุโณช้ย หอมวงศ์
ม.2/9
3333222233332.67ดี
21
14
เด็กชายวรินทร สุวรรณทอง
ม.2/9
2222222222222.00พอใช้
22
15
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิภักดิ์
ม.2/9
3333333333333.00ดี
23
16
เด็กหญิงโชติญาดา บุญทา
ม.2/9
3333333333333.00ดี
24
17
เด็กหญิงณัฐชา กาญจนลักษณ์
ม.2/9
3333333333333.00ดี
25
18
เด็กหญิงณิชาภัทร สีดาจิตร
ม.2/9
3333333333333.00ดี
26
19
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสนมี
ม.2/9
3333333333333.00ดี
27
20
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสุภา
ม.2/9
3344333333333.17ดี
28
21
เด็กหญิงนภาพร อำพันธ์
ม.2/9
3333333333333.00ดี
29
22
เด็กหญิงพัชรวรรณ สว่างสุรีย์
ม.2/9
3344333333333.17ดี
30
23
เด็กหญิงพันธิตรา จาระคร
ม.2/9
3333333333333.00ดี
31
24
เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ศิริบูรณ์
ม.2/9
3332333322222.58ดี
32
25
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขวะลัย
ม.2/9
2233333333332.83ดี
33
26
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศา
ม.2/9
3334433333333.17ดี
34
27
เด็กหญิงวรินรำไพ สมบูรณ์
ม.2/9
3333333333333.00ดี
35
28
เด็กหญิงวริษฐา ทองพิทักษ์
ม.2/9
3333333333333.00ดี
36
29
เด็กหญิงศิริประภา วิลัยคำ
ม.2/9
3333333333333.00ดี
37
30
เด็กหญิงศุพัชรา ธรรมคำ
ม.2/9
3344333333333.17ดี
38
31
เด็กหญิงสุฐิตา สุดถนอม
ม.2/9
2222333333332.67ดี
39
32
เด็กหญิงอติมา ทวีกุล
ม.2/9
2233333333332.83ดี
40
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณแสนทวี
ม.2/9
3344333333333.17ดี
41
34
เด็กหญิงรักษิตาวรรณ จีรังสวัสดิ์
ม.2/9
2222333333332.67ดี
42
35
เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร์ชื่น
ม.2/9
3333333333333.00ดี
43
36
เด็กหญิงปวริศา ศรีทอง
ม.2/9
3333333333333.00ดี
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu