LỊCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG THỰC HÀNH ĐA CHỨC NĂNG 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
NĂM 2017
2
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
3
4
111111
7h - 17h, Bảo vệ KLTN -
Bộ môn ĐLKTXH-PPDH
111111
5
222222
7h - 17h, Bảo vệ KLTN -
Bộ môn ĐCBĐ
222222
6
33333
15h_17h30. TKKKcd38_Thơ
3
7h - 17h, Bảo vệ KLTN -
Bộ môn DLTN va TNMT
333333
7
44444
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
4444444
8
5555
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
55555555
9
666666666666
10
777777777777
11
88888
7h0-9h0. CSVT-Tú,
ĐLTN K37
8888888
12
99999
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
9999999
13
101010101010101010101010
14
1111111111
13h0-15h0. CSVT-Tú,
ĐLTN K37
11111111111111
15
12121212
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
GIS_13H-17H T. Xuân
12121212121212
16
13131313
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
1313131313131313
17
1414141414 14141414141414
18
15151515
7h0-9h0. CSVT-Tú, 15
ĐLTN K37
13 -17h. GIS.38A_Tho
15
7 - 17hThi GIS T.Thơ
151515151515
19
16161616
15h0-17h0. TĐA-Tú, 16
CĐQLĐ37A
7h -12h. GIS.38B_Tho
16161616161616
20
17171717
7 -9h. TKKK CĐ38_Tho
9h0-11h30. TĐA-Tú,
CĐQLĐ37B
17171717171717
21
18181818
7h -12h. GIS.38B_Tho
13h0-15h0. CSVT-Tú,
ĐLTN K37
18
13 - 17hThi TKKK T.Thơ
181818181818
22
19191919
15h_17h30. TKKKcd38_Thơ
13h0-15h0. TĐA-Tú,
CĐQLĐ37A
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
19191919191919
23
20202020
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
20
13 -17h. GIS.38A_Tho
20
7h-16h30 Thi Vấn đáp ĐLKTXHĐC
Thầy Tôn + Cô Chung
202020202020
24
212121212121212121212121
25
222222
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
22
9h0-11h30. TĐA-Tú, CĐQLĐ37B. 22
13 -17h. GIS.38A_Tho
22222222222222
26
23232323
7h -12h. GIS.38B_Tho
13h0-17h00. TĐA-Tú, CĐQLĐ37A
23232323232323
27
242424
13h - 15h. Hướng dẫn
thực hành GIS. Thầy Vũ


15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
24
7 -12h. GIS.38A_Tho
15-17h30. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
13 -15h. TKKK CĐ38_Tho
24242424242424
28
25252525
7h -12h. GIS.38B_Tho
25252525252525
29
26262626
15h_17h30. TKKKcd38_Thơ
7h - 12h GIS. T.Xuân
26
7h - 17h GIS. T.Xuân
262626262626
30
2727
7h00-11h00. Tin học
UDQLĐĐ K38. Thầy Tú
27
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
27
13 -17h. GIS.38A_Tho
27
7h - 17h GIS. T.Xuân
272727272727
31
28282828
13 - 17 GIS 38A_thơ
28282828282828
32
29 292929
7h30-10h30: Thi HP Công nghệ Địa chính
29292929292929
33
3030
13h_15h. TKKKcd38_Thơ
3030
13 - 17h. GIS 38B.Thơ
30303030303030
34
313131
7h30-11h30: Thi HP Trắc địa ảnh
31313131
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Học kỳ 2-2016-2017
Học kỳ I-2016-2017
Học kỳ 2 - 2016-2017
Học kỳ 1-2016-2017
Hoc kỳ 1 - 2015-2016.T111
Năm 2015-2014-P.T111
Năm 2014