แผนดำเนิงานปี 61 - สำเนา.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕61
3
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4
ลำดับยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนาจำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีจำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีหน่วยดำเนินการ
5
1
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
3329.20 5,155,000 1.00เทศบาลเมืองพะเยา
6
7
2
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
5531.69715325032.07
8
9
3
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3102820000.07
10
11
4
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษามั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1110077600045.91
12
13
5
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสมรรนะองค์กร
1235.29 4,448,440 18.16
14
15
รวมทั้งสิ้น11430.89 107,814,690 8.94
16
17
18
-4 -
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ส1
ย1.1
ย2.1
ย3.
ย4
ย5
ย5.2 (2)
Sheet4
 
 
Main menu