Лига на младите гласоподаватели
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ПартииКП Коалиция на недоволнитеКП АБВ - Движение 21КП БСП за БългарияПП Българско национално обeдениение
2
Въпрос №1 Кои са приоритетните области, в които следва да се интензифицира развитието на младежки политики в България?Прикачена програма1. младежка заетост – основен механизъм е Младежката гаранция
2. образование – което развива знания, умения и компетенции спрямо нуждите на бизнеса с акцент върху дуално образование
3. младежко включване – създаване на мерки за повишаване на младежкото участие, систематична подкрепа за създаване и подържане на “младежки зони”, като как да бъдат устроени тези зони да кажат младите хора, които се очаква да ги ползват.
4. гражданска активност – признаване и популяризиране на доброволчеството и ползите от него
5. младежко предприемачество – насърчаване и популяризиране
6. здраве и физическа активност - за стимулиране здравословен начин на живот на младите хора
1. Преодоляване на демографската криза 2.Повишаване на мотивацията за учене 3.Намаляването на риска от бедност и социална изолация 4. Насърчаване на гражданската активност на младите хора Смятаме за безсмислено да даваме отговори на поставените от вас въпроси,защото колкото и добра програма да имаме, колкото и мъдро да отговорим на въпросите ви,ще бъде безсмислено, понеже е важно да бъде сменена системата и модела на управление, само тогава бихме могли да изпълним написаното от нас и как да стимулираме младите и развитието на младежките политики в България. В противен случай ще се превърнем като всички политици, защото по време на избори идва времето на разтягане на предизборни локуми... Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
3
Въпрос № 2 С какви конкретни мерки ще стимулирате структурния диалог в България, в т.ч. включването на младите хора в процесите на вземане на решения на национално ниво относно политиките за младежта?Прикачена програма1. Повишено финансиране за обучения и дейности по подобряване на знания, умения и компетенции на младите хора (capacity building activities). 2. Следващата мярка е осигуряване на реално участие на младежи в органите, където се взимат решения. 3. Трета мярка е обясняване и обучене на администрацията за същността и ползите за включване на младежите в процеса на формиране на политики. 4. Прилагане на добри европейски практики1.Структуриране на обществени съвети към всеки министър. 2.Такъв да бъде създаден и към Министъра на младежта и спорта. 3.Бихме подкрепили нормативно регламентиране на задължително структуриране на обществени съвети към кметовете на населени места по проблемите на младежта.Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
4
Въпрос № 3. По какъв начин ще подобрите взаимодействието и ще повишите ефективността от работата на ресорните за младежта държавни институции – ММС, МОН, МТСП, ЦРЧР и др.? Прикачена програма1. Работа върху процесите по осъществяване на "Структурен диалог" на регионално ниво 2. Подобряване на работата на Координационни и консултативни съвети по "Национална стратегия за младежта 2014-2020г." 3.Включването на практика на активни младежки организации или младежи в работата на държавните институции. 4. Не на последно място трябва да се работи и в посока повишаването на капацитета на служителите във ведомства и институции чрез смислени, практически и регулярни обучения по въпросите на младежката политика и младежкото включване. 1. Необходимо е подобряване на нормативната база, регламентираща правата и отговорностите на координационния орган на тази хоризонтална политика. 2. Становишата му да са задължителни за законодателната и изпълнителната власт. Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
5
Въпрос № 4. Кои законови и подзаконови нормативни актове, пряко свързани с младежката политика в България, се нуждаят от актуализация? И по конкретно, позиции за: Изменение и допълнение на Закон за младежта; Приемане на Закон за доброволчеството; Стратегия за развитие на младежта;?Прикачена програма1. Закон за доброволчеството. Само за едно десетилетие доброволчеството в България нарасна 3 пъти. България е една от страните в EС, в които доброволците са изключително млади хора и възрастовата им граница пада. Това са най-позитивните тенденции, които в последните 2-3 години се превръщат в устойчиви.В Коалиция „АБВ-Движение 21” ще положим всички усилия да стимулираме развитието на тези процеси в общество, особено сред най-младите. 2. За краткото време, в което ПП АБВ участваше в управлението, успяхме и да реализираме част от нашите приоритети по отношение на младежката политика чрез нова концепция за Националната програма за младежта и актуализация на Националната стратегия за младежта на Република България.1. Налага структурирането на нормативна основа за регламентирането на доброволческите дейности. 2. Оценка на съществуващата нормативна уредба за младежта , която да послужи за предприемане на законодателни промени. Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
6
Въпрос № 5. По какъв начин ще регламентирате участието на младежките организации в процеса по валидиране на знания, умения, компетенции, придобити чрез неформално и самостоятелно учене?Прикачена програмаУбедени сме, че е изключително важно да бъдат разработeни и приложени стандарти, които една страна да гарантират качество на системата на НФУ, а от друга да утвърдят минимум изискуеми резултати от нея.Чрез междуинституционален диалог и съвместно с Националния младежки форум, Националното представителство на студентските съвети, доброволческите организации, както и други младежки организации.Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
7
Въпрос № 6. По какъв начин ще насърчите ролята на дейностите на „младежкия работник” в България?Прикачена програма1. Една такава мярка е законодателна - чрез промени в Закона за младежта, където конкретно да се опише ролята на младежкия работник.
2. Ще положим усилия и за признаването на неформалното учене/образование (НФУ, НФО).
3. Друга особено важна мярка е създаването на стандарти за младежка работа и младежкия работник в тези за НФУ. 4. Осъзнаваме нуждата от квалифицирани младежки работници, които да осъществяват дейностите от младежката работа. 5. Вярваме, че дигиталните технологии трябва да бъдат включени в програмите по обучение и валидиране на знанията и уменията на младежките работници.
6. Готови сме да включваме младежки работници в обсъжданията и изработването на младежки политики.

На първо място „младежкият работник” следва да получи място в системата на регулираните професии в страната.Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
8
Въпрос № 7. Как ще стимулирате работодателите да създават и осигуряват качествени работни места за тяхното професионално и кариерно развитие? Прикачена програма1. Различни инструменти на Европейските програми за заетост – Младежка гаранция, Националeн план на Европейската гаранция за младежта 2014–2020г. На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за възнаграждения, здравни и социални осигуровки.
2. По линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. - схема „Обучения и заетост за младите хора” – чрез интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в бюрото по труда, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.
3. Взаимодействие с трудови борси към Агенция по заетостта
1.Постоянно действаща и разширена Младежка гаранция. 2. Фонд "Индустрия" 3. Фонд "Иновации" 4. Данъчни облекчения за стартиращи предприятия 5. Национална карта "Образование-икономика" Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
9
Въпрос № 8. По какъв начин осигурите допълнителни средства за финансиране на младежки дейности? Прикачена програма1. Увеличаване на отчисленията от държавния бюджет
2. Преразпределение на средства в рамките на ММС между разходи за спортни и за младежки дейности
3. Преразпределяне на средствата за превенция срещу хазарта и влагането им в младежки дейности
4. Държавна подкрепа в подобряване на имиджа и повишаване на вниманието и интереса към младежките дейности, така че те да станат по-атрактивни за бизнеса и за всички младежки НПО-та да бъде по-лесно да фондонабират от фирми от частния сектор
5. Стимулиране на младежки дейности на общинско ниво - отделяне на средства във всяка община за младежки политики
6. Държавно финансиране за НМФ чрез законовото разписване на организацията като национална представителна младежка организация
Платформа на БСП за България е ориентирана към активното население в страната ни. Ние искаме да поставим в центъра развитието на българската икономика и производство. Имаме изготвена програма на нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1