kpi_ตา_59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
2
จังหวัดอ่างทอง
3
หมายเหตุ ช่องที่มีตัวเลขสีแดง 0.00 ไม่ต้องกรอกข้อมูล
4
ตัวชี้วัด Service Plan สาขาตาผลงานปีบประมาณ 2559ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค58)ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค59)ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.59)ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.59)
5
ตัวชี้วัดผลผลิตผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า
(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
6
ตัวชี้วัดที่ 1อัตราการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 75492805129396.08000.00000.00492805129396.08000.00
7
ตัวชี้วัดที่ 2อัตราผู้ป่วย Blinding cataract ได้รับการทำผ่าตัดภายใน 30 วันร้อยละ 8019120294.55000.00000.0019120294.55000.00
8
ตัวชี้วัดที่ 3อัตราผู้ป่วย low vision ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 90 วันร้อยละ 80614614100.00000.00000.00614614100.00000.00
9
ตัวชี้วัดที่ 4อัตราการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานร้อยละ 60000.00000.00000.00000.00000.00
10
ตัวชี้วัดที่ 5อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่พบเป็น Severe DR. ได้รับการรักษาด้วย Laserร้อยละ 100000.00000.00000.00000.00000.00
11
ตัวชี้วัดกระบวนงานเกณฑ์วันรวม
(A)
Pt ขึ้นทะเบียน
(B)
วันเฉลี่ย
(A/B)
วันรวม
(A)
Pt ขึ้นทะเบียน
(B)
วันเฉลี่ย
(A/B)
วันรวม
(A)
Pt ขึ้นทะเบียน
(B)
วันเฉลี่ย
(A/B)
วันรวม
(A)
Pt ขึ้นทะเบียน
(B)
วันเฉลี่ย
(A/B)
วันรวม
(A)
Pt ขึ้นทะเบียน
(B)
วันเฉลี่ย
(A/B)
12
ตัวชี้วัดที่ 6ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผ่าตัดของผู้ป่วย Blinding cataract 30 วัน000.00000.00000.00000.00000.00
13
ตัวชี้วัดที่ 7ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผ่าตัดของผู้ป่วย low vision cataract 90 วัน000.00000.00000.00000.00000.00
14
Loading...