รายงาน 400 ปี62.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2
บันทึกกิจกรรมประจำวัน รายงาน 400 ของ
3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เดือน ตค. 2561
4
5
กิจกรรม
หน่วยนับ
รวมผลงาน(พันยอด)
รพสต.นาเยีย
รพสต.นาจาน
รพสต.นาดี
รพสต.นาดู่
รพสต.นาเรือง
6
แผนงานบริการสาธารณสุข
7
1.ผู้รับบริการ ในเวลาราชการคน 905 9829411372130
8
ครั้ง 1,684 58142168477137
9
นอกเวลาราชการคน 193 08301100
10
ครั้ง 213 09801150
11
2. ผู้ป่วยรับการรักษา ในเวลาราชการคน 1,074 9426721320372
12
ครั้ง 2,250 561352452335550
13
นอกเวลาราชการคน 432 67510205136
14
ครั้ง 745 1984226224192
15
3. การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่อื่น
000
16
- Referคน 6 01050
17
- รับ Refer(ดูแลต่อตามคำสั่งแพทย์,เยี่ยมบ้าน)
คน 4 01030
18
การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าว
19
1. ผู้ป่วยนอกรับการรักษาแยกเป็น -ลาวคน - 00000
20
ครั้ง - 00000
21
-กัมพูชาคน - 00000
22
ครั้ง - 00000
23
-อื่น ๆคน - 00000
24
ครั้ง - 00000
25
2. มูลค่าการรักษา -ทั้งหมด (ลาว )บาท - 00000
26
(กัมพูชา)บาท - 00000
27
-เรียกเก็บเงินได้จริง (ลาว)บาท - 00000
28
(กัมพูชา)บาท - 00000
29
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
30
1.โรคติดเชื้อและปรสิตราย 64 51322159
31
2.เนื้องอก (รวมมะเร็ง)ราย - 00000
32
3.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ราย 53 0420101
33
4.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสึม
ราย 12 02451
34
5.ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมราย 31 261274
35
6.โรคระบบประสาทราย 40 01412104
36
7.โรคตารวมส่วนประกอบของตาราย 53 05211512
37
8.โรคหูและปุ่มกกหูราย 38 0271100
38
9.โรคระบบไหลเวียนเลือดราย 190 08541001
39
10.โรคระบบหายใจราย 471 132677712570
40
11.โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากราย 397 11410929586
41
12.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังราย 353 146110265516
42
13.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
ราย 507 16521045231
43
14.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะราย 17 00746
44
15.ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ราย - 00000
45
16.ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด
ราย 38 038000
46
17.รูปร่างผิดปกติของทารกแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปร่างแต่กำเนิดและ โครโมโซมผิดปกติราย - 00000
47
18.อาการที่ผิดปกติจากการตรวจที่ไม่สามารถจำแนกกลุ่มโรคได้
ราย 183 00457860
48
19.การเป็นพิษและผลที่ตามมาราย - 00000
49
20.อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
ราย - 00000
50
21.สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
ราย 319 0031900
51
รวมราย 2,766 564 421 746 534 501
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu