รายงาน 400 ปี61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2
บันทึกกิจกรรมประจำวัน รายงาน 400 ของ
3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เดือน ตค. 2560
4
5
กิจกรรม
หน่วยนับ
รวมผลงาน(พันยอด)
รพสต.นาเยีย
รพสต.นาจาน
รพสต.นาดี
รพสต.นาดู่
รพสต.นาเรือง
6
แผนงานบริการสาธารณสุข
7
1.ผู้รับบริการ ในเวลาราชการคน 1,114 21245619259168
8
ครั้ง 2,128 346563156890173
9
นอกเวลาราชการคน 226 78148000
10
ครั้ง 265 96169000
11
2. ผู้ป่วยรับการรักษา ในเวลาราชการคน 1,040 2083992056357
12
ครั้ง 2,078 335457397450439
13
นอกเวลาราชการคน 360 78134516127
14
ครั้ง 789 96141187210155
15
3. การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่อื่น
00000
16
- Referคน 3 00003
17
- รับ Refer(ดูแลต่อตามคำสั่งแพทย์,เยี่ยมบ้าน)
คน 1 10000
18
การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าว
19
1. ผู้ป่วยนอกรับการรักษาแยกเป็น -ลาวคน - 00000
20
ครั้ง - 00000
21
-กัมพูชาคน - 00000
22
ครั้ง - 00000
23
-อื่น ๆคน - 00000
24
ครั้ง - 00000
25
2. มูลค่าการรักษา -ทั้งหมด (ลาว )บาท - 00000
26
(กัมพูชา)บาท - 00000
27
-เรียกเก็บเงินได้จริง (ลาว)บาท - 00000
28
(กัมพูชา)บาท - 00000
29
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
30
1.โรคติดเชื้อและปรสิตราย 82 12892528
31
2.เนื้องอก (รวมมะเร็ง)ราย - 00000
32
3.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ราย 1 01000
33
4.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสึม
ราย 165 354031563
34
5.ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมราย 39 0110217
35
6.โรคระบบประสาทราย 27 048150
36
7.โรคตารวมส่วนประกอบของตาราย 98 016193528
37
8.โรคหูและปุ่มกกหูราย 7 00124
38
9.โรคระบบไหลเวียนเลือดราย 81 131723262
39
10.โรคระบบหายใจราย 720 65136135250134
40
11.โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากราย 399 78106856070
41
12.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังราย 197 7825334516
42
13.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
ราย 392 65865565121
43
14.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะราย 43 0313207
44
15.ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ราย - 00000
45
16.ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด
ราย - 00000
46
17.รูปร่างผิดปกติของทารกแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปร่างแต่กำเนิดและ โครโมโซมผิดปกติราย - 00000
47
18.อาการที่ผิดปกติจากการตรวจที่ไม่สามารถจำแนกกลุ่มโรคได้
ราย 168 025542069
48
19.การเป็นพิษและผลที่ตามมาราย - 00000
49
20.อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
ราย 1 00001
50
21.สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
ราย 514 002642500
51
รวมราย 2,934 346468740890490
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตค.60
พย.60
ธค.60
ม.ค.61
กพ.61
มีค.61
เมย.61
พค 61
มิย 61
กค.61
สค.61
กย.61
 
 
Main menu