6_10 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายอัษฎาวุธ นาควิจิตรไพฑูรย์
1 25 11 2541 30 5 2561 63 177
15
2
นายธนพจน์ เกิดธรรม
1 5 6 2543 30 5 2561 62 176
16
3 นายธีรภพ มณีรอด1 30 5 2561 152 176
17
4
นายพานุ เม่นสุวรรณ
1 14 3 2543 30 5 2561 60 170
18
5
นายนภัสกร นาคชุ่ม
1 12 8 2543 30 5 2561 62 178
19
6
นายจิรายุ เนียมสวน
1 25 2 2544 30 5 2561 55 178
20
7
นายภานุพงศ์ เกตุเอม
1 16 6 2543 30 5 2561 64 159
21
8
นายวรเมธ โพงขุนทด
1 30 5 2561 53 174
22
9
นายพิทักษ์ หมู่คนทา
1 17 1 2544 30 5 2561 59 169
23
10
นายธีรภัทร มูลผล
1 12 10 2542 30 5 2561 61 184
24
11
นางสาววรรัตน์ อยู่วัตร์
2 3 10 2543 30 5 2561 58 169
25
12
นางสาวจุฑามาศ อารามศรี
2 7 1 2543 30 5 2561 46 158
26
13
นางสาวภัสสร ขาวสนิท
2 12 9 2543 30 5 2561 49 163
27
14
นางสาวเสาวภาค ท้วมลำยอง
2 23 12 2543 30 5 2561 41 158
28
15
นางสาวกมลพัตร ล้อมไล้
2 30 5 2561 51 158
29
16
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองจันทร์
2 24 9 2542 30 5 2561 45 156
30
17
นางสาววาสินี อินทรวาริช
2 22 1 2544 30 5 2561 45 158
31
18
นายวิริทธินันทร ทองชื่นจันทร์
2 5 6 2541 30 5 2561 65 187
32
19
33
20
34
21
35
22
36
23
37
24
38
25
39
26
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu