Ισολογισμός 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
2
ΑΜΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
3
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 39561/72/Β/97/34
5
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
6
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
7
Aξία κτήσεωςΑποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία
Aξία κτήσεωςΑποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία
8
Β.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
9
1
Έξοδα ιδρύσεως & ά εγκαταστάσεως
58.207,2536.607,2221.600,0358.207,2520.407,2237.800,03Ι.
Μετοχικό κεφάλαιο
10
58.207,2536.607,2221.600,0358.207,2520.407,2237.800,03
11
Γ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1
Καταβεβλημένο
58.700,0058.700,00
12
ΙΙ.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
58.700,0058.700,00
13
1
Γήπεδα -Οικόπεδα
0,000,000,000,000,000,00
14
3
Κτίρια και τεχνικά έργα
1.377.409,47342.161,871.035.247,601.304.413,17262.528,631.041.884,54
15
4
Μηχανήματα τεχνικές εγκατατάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
73.903,7424.225,3249.678,4273.903,7417.829,4456.074,30ΙΙΙ
Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
16
5
Μεταφορικά μεσα
73.436,7954.178,6019.258,1973.436,7951.435,0622.001,733
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
217.292,64217.292,64
17
6
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
285.486,90240.142,8145.344,09270.015,09209.059,5960.955,50
Mειον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις
46.518,2732.593,89
18
7
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
68.356,88 0,0068.356,880,000,00170.774,37184.698,75
19
1.878.593,78660.708,601.217.885,181.721.768,79540.852,721.180.916,07
20
III.
Συμμετοχές και άλλες μακροπρο-
63384,23208904,05
21
θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
155,54IV.
Αποθεματικά κεφάλαια
22
2
Συμμετοχές και λοιπές επιχειρήσεις
0,000,001
Τακτικό αποθεματικό
80.403,6680.403,66
23
7
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτησεις
12.445,9512.445,955
Αφορολόγητα αποθεματικά
24
12.445,9512.445,95
ειδικών διατάξεων νόμων
0,000,00
25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
1.251.931,161.231.162,0580.403,6680.403,66
26
Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
27
Ι.ΑποθέματαV
Αποτελέσματα εις νέο
28
1Εμπορεύματα
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
0,000,00
29
4
Πρώτες&βοηθ. Ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλ. και είδη συσκ.
0,000,00
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
948.137,90902.591,81
30
5
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
948.137,90902.591,81
31
0,000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
1.258.015,931.226.394,22
32
ΙΙ.Απαιτήσεις
33
1Πελάτες106.063,78108.333,17
34
Mείον προβλέψεις
0,00106.063,780,00108.333,17
35
2
Γραμμάτια Εισπρακτέα
36
Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
1.292,35 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
37
Επιταγές σε καθυστερηση
Ι.
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
38
Επιταγές σε τράπεζες για εγγύηση
1
Ομολογιακά Δάνεια
0,000,00
39
10
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες
2
Δάνεια τραπεζών
0,000,00
40
Μείον:προβλέψεις
0,000,000,000,000,000,00
41
11
Χρεώστες διάφοροι
179.066,10158.355,57ΙΙ.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
42
286.422,23266.688,741Προμηθευτές81.236,748.746,65
43
2
Γραμμάτια πληρωτέα
44
Επιταγές πληρωτεες
5.000,0021.928,92
45
3
Τραπεζικός λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
46
4
Προκαταβολές πελατών
47
5
Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη
116.032,74112.129,81
48
6
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.564,89 47.184,72
49
IV.Διαθεσιμα7
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
0,000,00
50
1Ταμείο41.129,74 14.902,27 10
Μερίσματα πληρωτέα
7.776,937.776,93
51
3
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
80.644,65 105.844,02 11
Πιστωτές διάφοροι
180.500,55 194.435,83
52
121.774,39120.746,29402.111,85392.202,86
53
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
408.196,62387.435,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
402.111,85392.202,86
54
55
56
57
Ε.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
58
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
59
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,000,003
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
0,000,00
60
0,000,000,000,00
61
0,00
62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
1.660.127,781.618.597,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
1.660.127,781.618.597,080,00
63
64
65
66
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
67
Ποσά κλειόμενης
Ποσά προηγούμενης
68
I.
Αποτελέσματα εκμεταλλευσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
χρήσεως 2013χρήσεως 2012
69
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις,παροχή υπηρεσιών)
1.093.858,751.132.330,67
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
45.546,09-127.824,75
70
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004+A1)
Μειον: Κοστος πωλησεων
864.977,161.041.196,32
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενης χρήσης
902.591,811.030.416,56
71
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
228.881,5991.134,35
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων
0,000,00
72
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
15.000,0011.250,00ΣΥΝΟΛΟ948.137,90902.591,81
73
Συνολο243.881,59102.384,35ΜΕΙΟΝ :
1.Φόροs εισοδήματοs
0,000,00
74
ΜΕΙΟΝ: 1 'Εξοδα διοικητικης λειτουργιας
194.769,55 225.893,25
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
0,000,00
75
3 'Εξοδα λειτουργιας διαθεσης
194.769,55225.893,25
3.Έκτακτη Εισφορά του 3845/2010
0,000,00
76
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως
49.112,04-123.508,90
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
948.137,90902.591,81
77
2
Έσοδα χρεογράφων
78
4
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα
79
Μειον:
80
3
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
311,75311,75222,19222,19
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
81
Oλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
48.800,29-123.731,091
Τακτικό αποθεματικό
0,000,00
82
1
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
27.504,3312.864,632Πρώτο μέρισμα0,000,00
83
3
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
3.603,31 7
Αμοιβές Δ.Σ. πληρωτέες
0,000,00
84
Mειον:8
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
948.137,90902.591,81
85
1
Eκτακτα και ανόργανα εξοδα
11.196,33 23.165,5116.825,01 133,28948.137,90902.591,81
86
2
Eκτακτες Ζημιές
23.165,51
87
3
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
<Default Format>
3.254,20133,28 4.093,66
88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
45.546,09-127.824,75
89
90
ΜΕΙΟΝ:
91
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
136.211,42138.130,31
92
Μειον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο
93
λειτουργικό κόστος
136.211,420,00138.130,310,00
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
94
95
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
96
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων
45.546,09-127.824,75
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΕΚΑΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
98
Α.Δ.Τ. Π. 421451
Α.Δ.Τ. 451620
Α.Α. 20615 Α ΤΑΞΗΣ
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu