ม.2_8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกรวิชญ์ ทักทาย
ม.2/8
0.00FALSE
9
2
เด็กชายก้องภพ พุ่มศิริ
ม.2/8
0.00FALSE
10
3
เด็กชายเจตนิพิฐ หมุ่ยโท
ม.2/8
0.00FALSE
11
4
เด็กชายชนะวงค์ พูลเพิ่ม
ม.2/8
0.00FALSE
12
5
เด็กชายณัฐพล ใจเย็น
ม.2/8
0.00FALSE
13
6
เด็กชายถิรวัฒน์ จันทน์หอม
ม.2/8
0.00FALSE
14
7
เด็กชายทาวัต บัญฑิตธรรม
ม.2/8
0.00FALSE
15
8
เด็กชายธฤต ลีหวัฒนานนท์
ม.2/8
0.00FALSE
16
9
เด็กชายธีรวัชธนิน ไชยกุล
ม.2/8
0.00FALSE
17
10
เด็กชายปัณณะพัศร์ ดวงแก้ว
ม.2/8
0.00FALSE
18
11
เด็กชายภานุเดช บำรุงผล
ม.2/8
0.00FALSE
19
12
เด็กชายภีรภัทร แก่นการ
ม.2/8
0.00FALSE
20
13
เด็กชายยสินทร อรรคบุตร
ม.2/8
0.00FALSE
21
14
เด็กชายยุทธพันธุ์ ยงสุนทรรุ่ง
ม.2/8
0.00FALSE
22
15
เด็กชายรัฐศาสตร์ พิมพ์ทอง
ม.2/8
0.00FALSE
23
16
เด็กชายเสกศิริชัย ตลอดพงศ์
ม.2/8
0.00FALSE
24
17
เด็กชายอภินันท์ ครั้งพิบูลย์
ม.2/8
0.00FALSE
25
18
เด็กชายพชรภณ ทองแพง
ม.2/8
0.00FALSE
26
19
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีสิงห์
ม.2/8
0.00FALSE
27
20
เด็กชายทศกร ปัจฉิมมี
ม.2/8
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สินชู
ม.2/8
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงกิตติมา ชุมแสง
ม.2/8
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงกุลณัฐ เหง้าโอษา
ม.2/8
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงกุลสตรี จันทป
ม.2/8
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงขวัญใจ ช่างเหล็ก
ม.2/8
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงจิราพัชร เวชกามา
ม.2/8
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงณภัทร อุ่นดา
ม.2/8
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงน้ำทิพย์ เมษเคน
ม.2/8
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงปนัดดา สาครรัตน์
ม.2/8
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงปารวัณ สวัสดิรังสรรค์
ม.2/8
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงปารวีร์ บุญเรือง
ม.2/8
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงภูริตา จาระคร
ม.2/8
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงมนทกานต์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ม.2/8
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงวรรณวลัย ถนอมวงศ์
ม.2/8
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงวิภาวี ศรีกันยา
ม.2/8
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงสุดารัตน์ ติณะรัตน์
ม.2/8
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงสุภารัตน์ ปินะถาโน
ม.2/8
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงสุรัธฎาพร ประสานวงศ์
ม.2/8
0.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu