อีเมลกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่เขต สพป.ลย 1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
ชื่อตำแหน่งกลุ่มอีเมล์
2
NofilterCategoryFilterCategoryFilterNofilter
3
นาย รอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
phunsungka@loei1.go.th
4
นาย วีรพงษ์ อุ่นมานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
verapong.oun@loei1.go.th
5
นาย วิรัตน์ พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,หน่วยตรวจสอบภายใน
,ศูนย์ ICT
virat.put@loei1.go.th
6
นาย ยืนยง ปาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
yuenyong.pal@loei1.go.th
7
นาย สายรุ่ง ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
sairoong.pla@loei1.go.th
8
นาง ประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
pranaya.boo@loei1.go.th
9
นาง ณัชชา ทีนานักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
natcha.ten@loei1.go.th
10
นาง กรวรรณ เลี้ยงรักษา
นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
grorawan.lia@loei1.go.th
11
นาง ประไพ บุตรเรือง
นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
prapai.bud@loei1.go.th
12
นาง นิธิมา กองลาแซ
นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
niti.ma@loei1.go.th
13
นาย ปฏิพล นามผา
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
patipol.nam@loei1.go.th
14
นาย สมัคร วงศ์อนุ
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
samak.won@loei1.go.th
15
นาย กฤชพงษ์ ราชพัฒน์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
kritchapong.raj@loei1.go.th
16
นาย พิชัย คตชะมาตย์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
pichai.kno@loei1.go.th
17
นาย อดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
adisak.sri@loei1.go.th
18
นาย วันดี นามวงษา
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
wandee.nam@loei1.go.th
19
นาย อภิชาติ เทพภูธร
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
apichat.tap@loei1.go.th
20
นาย สุเทพ เจริญศิริมงคล
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
sutap.jar@loei1.go.th
21
นาย เฉลิมพล เพ็งน้ำคำ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
chalermphol .pen@loei1.go.th
22
นาย สายัน ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
sayan.dua@loei1.go.th
23
นาย สุริโย เสริฐศรี
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
suliyo.soe@loei1.go.th
24
นาย สุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
suchat.cha@loei1.go.th
25
นาง สุภาลี วัฒน์ศรีธานัง
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
supalee.wat@loei1.go.th
26
น.ส. จานุรักษ์ กมลรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
janurak.kam@loei1.go.th
27
นาง ขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
khanittha.kha@loei1.go.th
28
นาง อรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
orapin.noi@loei1.go.th
29
นาง นิราพร โสดาวิชิต
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
nir.sod@loei1.go.th
30
นาง จิรภา ฟองชัย
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
jirapa.fon@loei1.go.th
31
นาง ปัทมา สิมพลา
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
pattama.sim@loei1.go.th
32
นาง ปิยพร ราชโส
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
piyapron.rat@loei1.go.th
33
นาง รักษ์ธภรณ์ นาลา
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
raktapron.nal@loei1.go.th
34
น.ส. ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
laddawan.son@loei1.go.th
35
นาง วัฒนาพร แพงศรี
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
wattanaporn.pan@loei1.go.th
36
นาง บุญทวี สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
boontawee.som@loei1.go.th
37
นาง จันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
junpen.cho@loei1.go.th
38
น.ส. พันวิภา วิเศษโวหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
phanvipha.wis@loei1.go.th
39
นาง อุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
aunrean.sir@loei1.go.th
40
นาง นิตยา ยศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
nittaya.yos@loei1.go.th
41
นาง สงวน เสนานุช
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
sangunn.sen@loei1.go.th
42
นาง เกื้อกูล อาจแก้ว
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
kuerkool.art@loei1.go.th
43
นาง ประไพวรรณ ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
prapaiwan.omk@loei1.go.th
44
นาง มัลลิกา วงษ์ลา
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
monlika.won@loei1.go.th
45
นาง จรีย์พร พรหมพุทธา
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
jareeporn.pro@loei1.go.th
46
นาง บุญจันทร์ ลือกลาง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
boonchan.lue@loei1.go.th
47
นาง สุชาดา กองสิงห์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
suchada.kon@loei1.go.th
48
นาง พณาลักษณ์ คำไล้
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
panaluk.kha@loei1.go.th
49
นาง นุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
nucharin.aun@loei1.go.th
50
นาง รุ่งอารุณ เพิ่มพิบูล
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
roungarun.pea@loei1.go.th
51
นางสาว ปรมาภรณ์ สาระภักดี
เจ้าหน้าที่จิตวิทยา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
paramaporn.sar@loei1.go.th
52
นาง อมรา จำรูญศิริ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
amara.jum@loei1.go.th
53
นาง นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
nutjaree@loei1.go.th
54
นาง จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
chanpen.pun@loei1.go.th
55
นาย ศักดิ์ชาย ไร่ขาม
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
sakchay.rai@loei1.go.th
56
นาย ปรีชา บำรุงภักดี
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
preecha.bam@loei1.go.th
57
นาย ธงชัย โกมลไสย
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
komolsai@loei1.go.th
58
นาย มงคล คณะศิริวงศ์
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
mongkon.kana@loei1.go.th
59
น.ส.กิ่งนภา สกุลตั้ง
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ
kingnapha.sak@loei1.go.th
60
น.ส.เพียรสน ลุนะหา
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ
phianson.lun@loei1.go.th
61
นาง มยุรี ปลั่งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
mayuree.pra@loei1.go.th
62
นาง กมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
khamontip.kea@loei1.go.th
63
นาง หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
yadpiroon.wij@loei1.go.th
64
นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
wilipron.sua@loei1.go.th
65
นาง เตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
tueanjai.yol@loei1.go.th
66
นางสาว คนึงนิจ โคผดุง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
kan.kop@loei1.go.th
67
นางสาว กิติยา สายตาดำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
kitiya.say@loei1.go.th
68
นาย ธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยตรวจสอบภายใน
thanyapong.ngo@loei1.go.th
69
นาย มณฑล พร้อมสันเทียะ
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ ICT
mr.frog@loei1.go.th
70
นาย จักรกฤษ อาจแก้ว
เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ ICT
juk.ard@loei1.go.th
71
นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
เจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์
ศูนย์ ICT
banjongsak.tho@loei1.go.th
Loading...
Main menu