อีเมลกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่เขต สพป.ลย 1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
ชื่อตำแหน่ง
ดูแลกำกับกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
อีเมล์
2
NofilterCategoryFilterCategoryFilterNofilter
3
นาย รอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน, กลุ่มกฎหมายและคดี
phunsungka@loei1.go.th
4
นาย วิรัตน์ พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-virat.put@loei1.go.th
5
นาย ยืนยง ปาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มนโยบายและแผน,
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
yuenyong.pal@loei1.go.th
6
นาย สายรุ่ง ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคค, กลุ่มอำนวยการsayrung.pla@loei1.go.th
7
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
anukool.sri@loei1.go.th
8
นาง ประณยา บุญลือผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการpranaya.boo@loei1.go.th
9
นาง ณัชชา ทีนานักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการnatcha.ten@loei1.go.th
10
นาง ประไพ บุตรเรืองนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการprapai.bud@loei1.go.th
11
นาง นิธิมา กองลาแซนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการniti.ma@loei1.go.th
12
นาง สุภาลี วัฒน์ศรีธานัง
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการsupalee.wat@loei1.go.th
13
น.ส.ศิริพร แสงสว่างนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการsiriporn.sae@loei1.go.th
14
นาง วรกัรญา คำสิงห์นอก
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
wolakanlaya.kam@loei1.go.th
15
นาย ปฏิพล นามผาลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการpatipol.nam@loei1.go.th
16
นาย สมัคร วงศ์อนุลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการsamak.won@loei1.go.th
17
นาย กฤชพงษ์ ราชพัฒน์ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
kritchapong.raj@loei1.go.th
18
นาย พิชัย คตชะมาตย์ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการpichai.kno@loei1.go.th
19
นาย อดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการadisak.sri@loei1.go.th
20
นาย วันดี นามวงษาลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการwandee.nam@loei1.go.th
21
นาย อภิชาติ เทพภูธรลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการapichat.tap@loei1.go.th
22
นาย สุเทพ เจริญศิริมงคล
ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการsutap.jar@loei1.go.th
23
นาย ทองคูณ พุทธวงษ์ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการtongkoon.put@loei1.go.th
24
น.ส.เพียรสน ลุนะหาลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการphianson.lun@loei1.go.th
25
นาย สายัน ดวงพิมพ์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการsayan.dua@loei1.go.th
26
นาย สุริโย เสริฐศรีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการsuliyo.soe@loei1.go.th
27
นาย สุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการsuchat.cha@loei1.go.th
28
น.ส. อ้อยใจ ขุนสุภาพลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการaoyjai.koo@loei1.go.th
29
น.ส. จานุรักษ์ กมลรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนjanurak.kam@loei1.go.th
30
นาง ขนิษฐา คับเพียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนkhanittha.kha@loei1.go.th
31
นายศุภกร พันธุ์เสนานักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มนโยบายและแผนsupakron.pha@loei1.go.th
32
นางสาวชนิตา บริรักษเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผนchanita.bor@loei1.go.th
33
นางสาว รัศมี โสภารักษ์
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผนratsamee.sop@loei1.go.th
34
นาย อนุชา วันหากิจลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผนanucha.van@loei1.go.th
35
นาง ปัทมา สิมพลานักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลpattama.sim@loei1.go.th
36
นาง อรพิน น้อยบัวทองนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลorapin.noi@loei1.go.th
37
นาง จิรภา ฟองชัยนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลjirapa.fon@loei1.go.th
38
นาง รักษ์ธภรณ์ นาลานักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลraktapron.nal@loei1.go.th
39
น.ส. ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลladdawan.son@loei1.go.th
40
นาง วัฒนาพร แพงศรีนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
wattanaporn.pan@loei1.go.th
41
นาง บุญทวี สมหมายนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
boontawee.som@loei1.go.th
42
นาง จันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลjunpen.cho@loei1.go.th
43
น.ส. พันวิภา วิเศษโวหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานบุคคลphanvipha.wis@loei1.go.th
44
นาง อุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลaunrean.sir@loei1.go.th
45
นาง สุชาดา กองสิงห์นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาsuchada.kon@loei1.go.th
46
นาง นิตยา ยศปัญญาเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาnittaya.yos@loei1.go.th
47
นาง เกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาkuerkool.art@loei1.go.th
48
นาง ประไพวรรณ ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
prapaiwan.omk@loei1.go.th
49
นาง มัลลิกา วงษ์ลานักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาmonlika.won@loei1.go.th
50
นาง บุญจันทร์ ลือกลาง
นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาboonchan.lue@loei1.go.th
51
นาง พณาลักษณ์ คำไล้นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาpanaluk.kha@loei1.go.th
52
นาง นุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาnucharin.aun@loei1.go.th
53
นาง รุ่งอารุณ เพิ่มพิบูล
นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
roungarun.pea@loei1.go.th
54
นางสาว ปรมาภรณ์ สาระภักดี
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
paramaporn.sar@loei1.go.th
55
นาย อนุชิต บาตะศรีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาanuchit.bat@loei1.go.th
56
นาง อมรา จำรูญศิริศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลamara.jum@loei1.go.th
57
นาง นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลnutjaree@loei1.go.th
58
นาง จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลchanpen.pun@loei1.go.th
59
นาย ธงชัย โกมลไสยศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลkomolsai@loei1.go.th
60
น.ส.กิ่งนภา สกุลตั้งศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลkingnapha.sak@loei1.go.th
61
นาย สุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลsuvijuk.cha@loei1.go.th
62
นาง สมัย ปริบาลศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลsamai.par@loei1.go.th
63
นาง วารุณี ทีนาศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลwarunee.tee@loei1.go.th
64
นาง พรนิภา จำปานิลศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลpronnipa.jam@loei1.go.th
65
นางสาว อัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลanchalee.kae@loei1.go.th
66
นางสาว ปาณิตา ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลpanita.cha@loei1.go.th
67
นางสาว พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลpimpitcha.jit@loei1.go.th
68
นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลtweesak.han@loei1.go.th
69
นายนราพงศ์ อาษารินทร์
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลnarapong.asa@loei1.go.th
70
นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล jirapinya.sri@loei1.go.th
71
นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
nachayanant.man@loei1.go.th
72
นางสาว ประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลpaphaphon.sin@loei1.go.th
73
นาง มยุรี ปลั่งกลางนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์mayuree.pra@loei1.go.th
74
นาง กมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์khamontip.kea@loei1.go.th
75
นาง หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์yadpiroon.wij@loei1.go.th
76
นางวิไลภรณ์ ซื่อตรงนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์wilipron.sua@loei1.go.th
77
นางสาวอุษณา วีรเปรมนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์usana.wee@loei1.go.th
78
นางธันยพร จูมจะนะนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
thanyaporn.chj@loei1.go.th
79
นาง เตือนใจ ยลวิลาศนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์tueanjai.yol@loei1.go.th
80
นางสาว คนึงนิจ โคผดุง
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
kanuengnid.kop@loei1.go.th
81
นาย กรกฏ วรินทราลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์korrakort.war@loei1.go.th
82
นาย ธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีหน่วยตรวจสอบภายใน
thanyapong.ngo@loei1.go.th
83
นาย วรพล ราชพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผนworapol.rac@loei1.go.th
84
นาย มณฑล พร้อมสันเทียะ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลmr.frog@loei1.go.th
85
นาย จักรกฤษ อาจแก้วลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลjuk.ard@loei1.go.th
86
นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
banjongsak.tho@loei1.go.th
87
นาง นิราพร โสดาวิชิตผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคลnir.sod@loei1.go.th
88
นาง ปิยพร ราชโสนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลpiyapron.rat@loei1.go.th
89
นายสถิตคุณ บุญเรือนผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดีsatidkun.boo@loei1.go.th
90
นาง วณิชยา วังคีรีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
vanichaya.wan@loei1.go.th
Loading...