ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
2
Теоретичний модульПрактичний модуль
3
ВСТУП
4
(4 год)
5
Сутність Соціального підприємництва (СП). Порівняння з класичним бізнесом, благодійним фондом та корпоративною соціальною відповідальністю бізнесу. Стандарти діяльності та професійна етика соціального підприємництва. Дослідження особливостей СП на конкретному прикладі. Проаналізувати як досліджені СП впливають на сталий розвиток і виконують глобальні цілі сталого розвитку ООН 2030.
6
Глобальні цілі сталого розвитку та роль СП в їх вирішенні. Міжнародний та український досвід соціального підприємнцтва. Європейський Зелений Курс та роль України.
7
Освітній курс з СП. Особливості організації освітнього процесу. Поняття сертифікату підприємницьких компетенцій (ESP) та шляхи його отримання.
8
РОЗДІЛ 1. БІЗНЕС-ІДЕЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (СП)
9
(14 год)
10
Тема.1 Формування команди
11
Командна робота. Правила співпраці як передумова злагодженої роботи команди. Розподіл ролей у команді. Ефективність діяльності у команді.Визначення особистих якостей та компетентностей для самореалізації в команді.
12
Створення правил співпраці та комунікації в команді. Розробка угоди про співпрацю між учасниками, які виявили бажання працювати разом у команді
13
Тема 2. Генерування бізнес-ідей для майбутнього СП
14
Бізнес-ідея: формула та основні складові. Стратегічна ідея бізнесу (візія, місія та ціннісна пропозиція). Побудова дерева проблем. Визначення трьох потенційних соціально/ екологічно/ культурно спрямованих бізнес-ідей для СП. Демонстрація їх соц ефекту.
15
Аналіз проблем за допомогою ШІ.
16
Методи генерування Бізнес-ідей. Творчість та ініціативність у генеруванні ідей для компанії. Успішність бізнес-ідеї.
17
Створення соціального впливу.
18
Тема 3. Оцінка бізнес-ідеї
19
Характеристики та критерії реалістичності бізнес-ідей: методи та інструменти. Інтеграція ШІ на етапі аналізу . Принципи дизайн-мислення.Проведення аналізу потенційних бізнес-ідей одним із запропонованих методів (SWOT аналіз). Аналіз законодавчої бази (обмеження та можливості для реалізації ідеї). Вибір однієї ідеї для подальшої реалізації.
20
Методи аналізу бізнес-ідей: CATWOE, 5Why, Модель триєдиного підходу «3P»: Люди (People), Планета (Planet), Прибуток (Profit).
Визначення сильних та слабких сторін бізнес-ідей (SWOT) зі ШІ.
21
Тема 4. Вибір продукту та послуги СП
22
Товари та послуги. Формування унікальної торгової пропозиції. Поняття асортименту та продуктової лінійки. Роль інновацій у діяльності СП.Оформлення фінальної бізнес-ідеї. Формування асортименту та продуктової лінійки. Пропозиція соціальної цінності
23
Тема 5. Формування бізнес-моделі компанії
24
Сутність бізнес-моделювання. Методологія Lean Startup. Створення бізнес-моделі. Lean Canvas.
25
Тема 6. Інформація щодо офіційного створення СП
26
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні. Юридичні і податкові аспекти вибору форми господарювання СП. Вибір форми господарювання компанії. Затвердження назви компанії.
27
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ
28
(16 год)
29
Тема 1. Загальна інформація про бізнес-план
30
Роль бізнес-плану у діяльності компанії. Особливості бізнес-плану СП. Типова структура бізнес-плану. Знайомство з шаблоном.Розроблення місії та візії СП. Постановка коротко- та середньострокових SMART-цілей.
31
Методика постановки SMART-цілей.
32
Тема 2. Аналіз ринку та конкурентів
33
Роль маркетингових досліджень. Методи та інструменти маркетингових досліджень. Дослідження ринку. Вивчення цільової аудиторії. Теорія зацікавлених сторін - Стейкхолдерів. Складання карти стейкхолдерів. Маркетингове дослідження: Аналіз ЦА, конкурентів, ринку.
34
Портрет Цільової аудиторії та Портрет клієнта. Опис портрету цільової аудиторії
35
Тема 3. Маркетинговий план та стратегія продажу
36
Роль маркетингу для соціального підприємництва. Маркетинговий план СП: поняття, функції та типова структура. Розробка маркетингового плану СП із описом основних кроків просування продукції та позиціонування компанії на ринку. Комунікаційний план та логотип СП.
37
Комунікації у соціальному підприємництві: основна мета, правила та алгоритми. Рольова гра «Ефективні продажі»
38
Продаж товарів чи послуг СП: основні етапи, інструменти просування та корисні поради.
39
Тема 4. Операційна діяльність та MVP
40
Процес розробки нового товару / послуги. Концепція MVP (мінімального життєдіяльного продукту). Теорія змін.Складання плану розробки продукту / послуги. MVP. Ланцюжок змін.
41
Основні етапи організації процесу операційної діяльності на підприємстві:
Визначення необхідних ресурсів (обладнання, сировина, тощо).
Організація логістики. Транспортування, зберігання, дистрибуція.
Планування персоналу підприємства. Аутсорсинг. Аустаффінг.
Створення переліку необхідних ресурсів для здійснення операційної діяльності та потенційних постачальників і підрядників (за необхідності).
42
Тема 5. Визначення ціни продукції
43
Постійні та змінні витрати підприємства.Вибір підходу до ціноутворення.
44
Поняття собівартості товарів/послуг. Методи визначення собівартості одиниці продукції.Аналіз витрат, обчислення точки беззбитковості та визначення ціни продукту
45
Точка беззбитковості.
46
Підходи до процесу ціноутворення. Цінова політика підприємства.
47
Тема 6. Фінансове планування СП
48
Поняття стартового капіталу в бізнесі. Джерела формування стартового капіталу: зовнішні та внутрішні. Вибір моделі фінансування СП.
49
Роль фандрейзингу для залучення коштів у соціальний бізнес. Краудфандингові платформи залучення інвестицій. Револьверна модель фінансування.Складання фінансового плану СП та інвестиційного плану
50
Фінансовий план. Прогнозування грошових потоків.
51
Структура податків різних організаційних форм підприємств.
52
Тема 7. Оцінка ризиків
53
Різновиди підприємницьких ризиків і їх класифікація. Оцінка ризиків. Робота з ризиками та планування заходів реагування на ризики. Страхування.Ідентифікація та експертна оцінка ризиків. Планування заходів реагування на ризики.
54
Тема 8. Складання резюме БП
55
Роль візії та місії у сучасному бізнесі та соціальному підприємництві. Критерії та приклади вдалих візій та місій.Написання резюме бізнес-плану. Опис власної компанії та переваг обраної бізнес-ідеї.
56
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
57
(6 год)
58
Тема 1. Оцінка соціального впливу компанії
59
Підходи до вимірювання соціального впливу. Інструменти для відстеження соціального впливу підприємства. Самооцінка плану Соціального Підприємства
60
Інструменти самооцінки плану СП.
61
Тема 2. Реєстрація бізнесу
62
Процедура (етапи) реєстрації бізнесу. Документи для організації компанії: статут, угоди, протоколи.
63
Тема 3. Організація закриття компанії
64
Сутність та основні види ліквідації компанії. Етапи ліквідації компанії. Оcoбливocті пpийняття pішeння пpo ліквідaцію y підпpиємcтв pізниx opгaнізaційнo-пpaвoвиx фopм. Вибір стратегії виходу із бізнесу.
65
Роль фінансового звітування при закритті компанії. Структура фінального фінансового звіту компанії.
66
Тема 4. ESP сертифікація
67
Сертифікат підприємницьких компетенцій (ESP) та інформація щодо його отримання.Реєстрація на платформі та проходження тестування для отримання сертифікату підприємницьких компетенцій (ESP).
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100