แบบตอบรับ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ AMS Library Class เดือนกันยายน 2563 : ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Timestampระบุชื่อ-สกุลสถานภาพอีเมล
เบอร์โทรศัพท์
1. CMU VPN (Virtual Private Network) การใช้งานเครือข่ายภายนอก เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย [CMU VPN (Virtual Private Network)]
2. Turnitin การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ [Turnitin]
3. LINE Notify การจัดทำแจ้งเตือนจาก Google Forms ผ่านทาง LINE Notify : เวลา 14.00 - 15.00 น. [LINE Notify with Google Form]
4. Journal Metrics: ตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ : เวลา 14.00 - 15.00 น. [Journal Metrics]
5. Endnote X9 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ : เวลา 14.00 - 15.00 น. [Endnote X9]
3
9/2/2020 16:05:15อนันต์ ไชยสมบัติบุคลากร
anan.chaisom@gmail.com
0824806390
วันที่ 18 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
4
9/10/2020 14:41:18สัณฑสิริ ออรพินท์
นักศึกษาบัณฑิต
santhasiri_see@hotmail.com
0892668873
วันที่ 18 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
5
9/14/2020 13:34:00จิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณบุคลากรjirat.p@cmu.ac.th0864764354
วันที่ 24 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 18 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
6
9/17/2020 16:42:03
นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์
บุคลากร
wattanantaporn.v@cmu.ac.th
053943545
วันที่ 18 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
7
9/17/2020 19:47:24มัลลิกา กาญจนากรบุคลากรmallika.k@cmu.ac.th0845013316
วันที่ 18 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
8
8/27/2020 8:50:21สัณฑสิริ ออรพินท์
นักศึกษาบัณฑิต
Santhasiri_see@hotmail.com
0892668873
วันที่ 10 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
9
9/8/2020 8:54:58ญาณวิทยา บุญเฮงบุคลากร
yannawittaya.b@cmu.ac.th
053935092
วันที่ 14 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 24 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
10
9/11/2020 14:43:05
พิชญุตม์ ลิ้มสิริสันติกุล
นักศึกษาปริญญาตรี
ipitchayut@hotmail.com
0877865062
วันที่ 14 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
11
9/15/2020 11:06:31
ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
บุคลากรnattaluck.b@cmu.ac.th
053-936148 ต่อ 444
วันที่ 24 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
12
9/16/2020 12:40:24ณภัทร ชุมภูรัตน์
นักศึกษาบัณฑิต
overnight_success_my_dream@hotmail.com
0614593242
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
13
9/17/2020 18:34:48
นางสาวชุติมน วัฒนาพันธุ์
นักศึกษาบัณฑิต
vattanaphanopal@gmail.com
0816724458
วันที่ 24 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
14
9/19/2020 12:05:19
อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
อาจารย์fapailin.c@cmu.ac.th0906199445
วันที่ 24 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
15
9/2/2020 15:59:21เกวลิน ศรียวงบุคลากร
king.kaewalin@gmail.com​
0896368285​
วันที่ 9 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
16
9/11/2020 22:06:01กานต์สิรี ขำแก้ว
นักศึกษาปริญญาตรี
Karnsiree_khumkaew@cmu.ac.th
0917747477
วันที่ 14 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
17
9/17/2020 10:23:05
นางสาวพรประไพ พงษ์ธรรม
นักศึกษาบัณฑิต
K.pongtham5913@gmail.com
0931408249
วันที่ 24 กันยายน 2563 : เวลา 14.00 - 15.00 น.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...