ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2565
2
ลำดับ
เลขกำกับ
ชื่อผู้สมัครอปท.อำเภอจังหวัด
รหัสหลักสูตร
อาหาร
3
11588
นางสาวกฤตยา สนธรัตน์
อบต.คลองประสงค์
อ.เมืองกระบี่
กระบี่999112
ทั่วไป
4
21589
นางสายสุนี ชูดำ
อบต.คลองประสงค์
อ.เมืองกระบี่
กระบี่999112
ทั่วไป
5
31831
นางสาวกัญญ์สิริ กาญจนานุกูล
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึกกระบี่999118
ทั่วไป
6
41832
นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค์
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึกกระบี่999118
ทั่วไป
7
51848
นางสาวปราณี ปาระภา
อบต.เนินยางอ.คำม่วง
กาฬสินธุ์
999118
ทั่วไป
8
61866นางฤติมา แสนพวง
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
อ.ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
999118
ทั่วไป
9
71368
นางสาวนุกูล สีสัน
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
อ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
10
81369
นางทรรศนีย์ สุริยะ
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
อ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
11
91366
นางสาววสุวิมล ผลถวิล
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
อ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
12
101367
นางสาวเพ็ญพร ทักษี
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
อ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
13
111373
นางรัตนียา ภูกันดาร
อบต.กุดโดนอ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
14
121374
นายชัยวัตร พลตื้อ
อบต.กุดโดนอ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
15
131370
นางสาวธัญญานุช วงค์ชารี
อบต.บึงนาเรียงอ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
16
141372
นางสาวปาติรัตน์ พลตื้อ
อบต.บึงนาเรียงอ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
999112
ทั่วไป
17
151453
นางสาวจิราพร ชัยชนะ
อบต.หนองหัววัว
อ.พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
999113
ทั่วไป
18
161454
นางสิริกร คงอรุณ
อบต.หนองหัววัว
อ.พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
999113
ทั่วไป
19
171788
นางสาวลัดดา อุ่นเพ็ง
เทศบาลเมืองชุมแพ
อ.ชุมแพขอนแก่น999118
ทั่วไป
20
181789
นางสาวอาภาภรณ์ ปัตถะพงษ์
เทศบาลเมืองชุมแพ
อ.ชุมแพขอนแก่น999118
ทั่วไป
21
191541
นางสาวสุรางค์ลักษณ์ ฤทธิ์วิเศษ
อบต.โนนอุดมอ.ชุมแพขอนแก่น999106
ทั่วไป
22
20776
นางสาวมาลินี นาขวัญ
อบต.โขมงอ.ท่าใหม่
จันทบุรี
999107
ทั่วไป
23
21777
นางสาวสรัญญา เกิดลาภ
อบต.โขมงอ.ท่าใหม่
จันทบุรี
999107
ทั่วไป
24
22501นายสมยศ ขวัญใจ
เทศบาลตำบลหนองไม้แดง
อ.เมืองชลบุรี
ชลบุรี999110
ทั่วไป
25
231868
นางรินยงค์ นมัสสิลา
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
อ.เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ999118
ทั่วไป
26
241869
นางสาวภีรดา เลี่ยมปรีชา
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
อ.เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ999118
ทั่วไป
27
25765
นางสาวศุภิสรา ต่ออำนาจ
อบต.ดงกลางอ.คอนสารชัยภูมิ999106
ทั่วไป
28
261875
นางฉลองรัตน์ นาคสั่ว
เทศบาลเมืองหลังสวน
อ.หลังสวนชุมพร999121
ทั่วไป
29
271584
นางสาวเบญจมา บุตรอวน
อบต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
999107
ทั่วไป
นางสาววรรนิษา จริยา
30
281585นายชลิต สุขสบายอบต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
999107
ทั่วไป
31
29889
นายมิ่งขวัญชัย พรหมจักรแก้ว
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
อ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
32
30891
นายวรวัฒน์ พรหมเจริญ
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
อ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
33
311824
นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
999118
ทั่วไป
34
321351
นายณัฐวุฒิ บุตรต๊ะ
อบต.ดอยหล่ออ.ดอยหล่อ
เชียงใหม่
999111
ทั่วไป
นางนันท์ลภัส กินร
35
331352
นายวสันต์ ปัญญาเลิศ
อบต.ดอยหล่ออ.ดอยหล่อ
เชียงใหม่
999111
ทั่วไป
36
34795
นางสาวนาฏยา อินทร
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
อ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
37
35796
นางจิรพรรณ์ ชมภู
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
อ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
38
36797
นายนัถพงษ์ ปันมูล
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
อ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
39
37793นางศิริพร ปิโยอบต.ช่างเคิ่งอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
40
38794
นางผกามาศ แสงบุญเรือง
อบต.ช่างเคิ่งอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
41
39786
นายวัชรภัส สารินจา
อบต.บ้านทับอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
นางสาวณัฐยา วรรณคำ
42
40787
นางชัญญานุช สารินจา
อบต.บ้านทับอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
43
41788
นายศราวุฒิ ตาจุมปา
อบต.บ้านทับอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
44
421601
นางสาวพรสุข พนารัตนดอนชัย
อบต.แม่นาจรอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999110
ทั่วไป
45
431602
นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม
อบต.แม่นาจรอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999110
ทั่วไป
นางสาวสุรีรัตน์ ใจอ่อน
46
441603
นายอำนาจ อนุรักษ์ธานี
อบต.แม่นาจรอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999110
ทั่วไป
47
451604
นายบัญญัติ อินต๊ะมา
อบต.แม่นาจรอ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่
999110
ทั่วไป
48
46884
นางสาวเจนจิรา ปู่มณี
อบต.ออนเหนืออ.แม่ออน
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
49
47687
นางสาวพลอยปภัส นิธิจรัสรวี
อบต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
50
48688
นางสาวชนาภา วงศ์แพทย์
อบต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
เชียงใหม่
999107
ทั่วไป
51
491002
นายไพศาล กองบุญเกิด
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
อ.หางดง
เชียงใหม่
999110
ทั่วไป
52
501116
นางสาวสุภาพร ชาญธำรงกิจ
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
อ.ฮอด
เชียงใหม่
999113
ทั่วไป
53
511117
นางสาวอนงค์ โปธิมอย
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
อ.ฮอด
เชียงใหม่
999113
ทั่วไป
54
521118
นางสาวเดือนนภา หนูสา
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
อ.ฮอด
เชียงใหม่
999113
ทั่วไป
55
531119
นางสาวคันชนา วงศ์สุริยะ
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
อ.ฮอด
เชียงใหม่
999113
ทั่วไป
56
541681
นางณิชกานต์ กาหวัง
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
อ.เมืองตราด
ตราด999119
ทั่วไป
57
551682
นางสาวสุภลักษ์ อนันต์
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
อ.เมืองตราด
ตราด999119
ทั่วไป
58
561383
นายกฤษฎิ์ จ๊ะสุนา
อบต.แม่อุสุ
อ.ท่าสองยาง
ตาก999112
ทั่วไป
59
571649
นางสาวรัตนาภรณ์ ก้องคีรี
อบต.มหาวันอ.แม่สอดตาก999110
ทั่วไป
60
581254
นางสาวสุมินตรา แง๊ดสันเทียะ
เทศบาลตำบลบางเลน
อ.บางเลนนครปฐม999110
ทั่วไป
นางกัญน์ณิชา ธนชัญญา
61
59721
นางสาวนงลักษ์ ลิจ้วน
อบต.แสนพันอ.ธาตุพนมนครพนม999110
ทั่วไป
62
60718
นางสาวณัฐชยา คำมุงคุณ
อบต.อุ่มเหม้าอ.ธาตุพนมนครพนม999110
ทั่วไป
63
61719
นางสาวนันติยา ลีสอนตะ
อบต.อุ่มเหม้าอ.ธาตุพนมนครพนม999110
ทั่วไป
64
62720นายธณิต ศิลาแยงอบต.อุ่มเหม้าอ.ธาตุพนมนครพนม999110
ทั่วไป
65
631517
นางสาวนิติกานต์ ประจง
อบต.ชุมพวงอ.ชุมพวง
นครราชสีมา
999112
ทั่วไป
66
641518
นางวารินทร์ เวสซีส์
อบต.โนนยออ.ชุมพวง
นครราชสีมา
999112
ทั่วไป
67
651075
นายรัฐพงษ์ ทองภู
อบต.โคกกระเบื้อง
อ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
999110
ทั่วไป
68
661381
นางสาวนัยนา ขอสินกลาง
อบต.ตะคุอ.ปักธงชัย
นครราชสีมา
999111
ทั่วไป
69
671382
นางยุวลักษณ์ ต่วนพิมาย
อบต.ตะคุอ.ปักธงชัย
นครราชสีมา
999111
ทั่วไป
70
681718
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์
อบต.พะเนา
อ.เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
999118
ทั่วไป
71
691364
นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
อบต.นาหมอบุญอ.จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
999111
ทั่วไป
72
701365
นางสาวปัญจิรา เกิดบัวทอง
อบต.นาหมอบุญอ.จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
999111
ทั่วไป
73
71365
นางสาวกิติยา ระหังภัย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
999110
มุสลิม
74
72367
นางสาวสุทิดา จันทวาศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
999110
มุสลิม
75
731434
นางสาวสุรีย์พร สุขหาญ
อบต.ตาคลีอ.ตาคลี
นครสวรรค์
999111
ทั่วไป
76
741436
นางสาวณัฏฐิกานต์ ตั้งจิรประภากุล
อบต.ตาคลีอ.ตาคลี
นครสวรรค์
999111
ทั่วไป
77
751437
นางสาวศศิกาญจน์ เมฆอรุณ
อบต.ตาคลีอ.ตาคลี
นครสวรรค์
999111
ทั่วไป
78
761433
นายดำเกิง บุญลอย
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อ.พยุหะคีรี
นครสวรรค์
999111
ทั่วไป
79
77722
นายสราวุฒิ ทองวิชิต
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
อ.พยุหะคีรี
นครสวรรค์
999108
ทั่วไป
80
781241นายพชรพล มาไวอบต.บางเลนอ.บางใหญ่นนทบุรี999111
ทั่วไป
81
791242นายกวี โสนน้อยอบต.บางเลนอ.บางใหญ่นนทบุรี999111
ทั่วไป
82
801494
นางสาวจริยา โพธิ์นิล
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี
นนทบุรี999106
ทั่วไป
83
811495
นางสาวดวงเดือน นุชมาก
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี
นนทบุรี999106
ทั่วไป
84
821686
นางสาวจิรพรรณ สองสีโย
เทศบาลตำบลเวียงสา
อ.เวียงสาน่าน999118
ทั่วไป
85
831687
นางสาววชิราภรณ์ เนตรวงศ์ลักษณ์
เทศบาลตำบลเวียงสา
อ.เวียงสาน่าน999118
ทั่วไป
86
84340
นางสาวศศิธร สมิตร
อบต.น้ำมวบอ.เวียงสาน่าน999108
ทั่วไป
87
851282
นางสาวกานดา มะโนบาล
อบต.โนนสมบูรณ์
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ999113
ทั่วไป
88
86913
นายชนะชัย อินทชิต
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
อ.กระสัง
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
89
87914
นางสาวรัญชิดา สำราญใจ
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
อ.กระสัง
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
90
88915
นางวีระวัลย์ บัตรประโคน
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
อ.กระสัง
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
91
89916
นางสาวสุจิตรา สรานุพงศ์
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
อ.กระสัง
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
92
90917
นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
อ.กระสัง
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
93
911105
นางฐานิญา สวนมูล
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
อ.นาโพธิ์
บุรีรัมย์
999111
ทั่วไป
ย้ายไป19
94
921106
นางปวริศา พรดีมา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
อ.นาโพธิ์
บุรีรัมย์
999111
ทั่วไป
นางประดับศิลป์ แก้วพะเนาว์
95
93478
นางสาวอนัญญา แอดไธสง
อบต.บ้านเป้าอ.พุทไธสง
บุรีรัมย์
999109
ทั่วไป
96
94479
นายเอกภพ เวชศาสตร์
อบต.บ้านเป้าอ.พุทไธสง
บุรีรัมย์
999109
ทั่วไป
97
95259
นางสาววิภาดา ยืนยิ่ง
อบต.ท่าโพธิ์ชัย
อ.หนองกี่
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
98
96260
นายพีรศักดิ์ บุระคร
อบต.ท่าโพธิ์ชัย
อ.หนองกี่
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
99
97261
นายจักรวาล เธียรวรรณ
อบต.ท่าโพธิ์ชัย
อ.หนองกี่
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป
100
98262
นางสาวพรธีรา ช้อยกระโทก
อบต.ท่าโพธิ์ชัย
อ.หนองกี่
บุรีรัมย์
999110
ทั่วไป