2561_ทุน วช ป.โท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ปริญญาโท
3
ที่นิสิตผู้รับทุนร่วมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับทุนหลักประชุมชี้แจง 14 มี.ค. 61ส่งคืนสัญญาทุนและรับเช็คงวดที่ 1ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1รับเช็คงวดที่ 2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3รับเช็คงวดที่ 3ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็คงวดที่ 4
4
เข้าร่วมไม่เข้าร่วมภายใน 30 มี.ค. 61ภายใน 26 ก.ค. 61ส.ค. 61ภายใน 30 ม.ค. 62ภายใน 29 มี.ค. 62เม.ย. 62ภายใน 30 พ.ค. 62ก.ค. 62
5
1
นางกัญณัฏฐ์ ละแมนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
√ 25 ก.ค. 61
6
2
นางสาวมันทิรา สุขเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
√ 25 ก.ค. 61
7
3
นางสาวนารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. จตุพร รัตนศรีสมพร
√ 26 ก.ค. 61
8
4
นางสาววรรษมน หมอยาดี
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. จตุพร รัตนศรีสมพร
√ 26 ก.ค. 61
9
5
นางสาวภัทราพร มูลทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
√ 24 ก.ค. 61
10
6
นางสาวรติกร สมิตไมตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สและน้อย
√ 25 ก.ค. 61
11
7
นางสาวกุสุมา เม่นขำ
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
√ 25 ก.ค. 61
√ 4 ม.ค. 62
12
8
นางสาวกมลเนตร จันทร์แก้ว
ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร
√ 23 ก.ค. 61
13
9นายวรุฒ คงสงด้วงดร. นภาขวัญ แหวนเพชร
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 25 ก.ค. 61
14
10นายณัฐวร ขันธิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
√ 26 ก.ค. 61
15
11
นายอภิสิทธิ์ ไชยชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
√ 23 ก.ค. 61
16
12
นางสาวธนิกา น้อยถนอม
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
√ 20 ก.ค. 61
17
13นายสรวิศ บาเปีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
√ อ.เข้าร่วม
√ 26 ก.ค. 61
18
14
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ตั้งจรรยาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
สละสิทธิ์
-
19
15นายทศพล แซ่เฮง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุขแสงจันทร์
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 24 ก.ค. 61
20
16
นางสาวเมลิสสา สวนอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
√ อ.เข้าร่วม
√ 26 ก.ค. 61
21
17
นายพุฒิไนย เวชกามา
ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต
√ 20 ก.ค. 61
22
18
นางสาววณิชชา เมืองรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา วัชโรทัย
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 25 ก.ค. 61
23
19
นางสาววัณณิตา กระจ่างแจ้ง
ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์
√ 20 ก.ค. 61
24
20
นางสาวดวงพร พันธุ์สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล แก้วจำปา
√ 20 ก.ค. 61
25
21นายวันเฉลิม สายชล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
√ 25 ก.ค. 61
26
22
นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์
ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 25 ก.ค. 61
27
23
นายก้องกิดากร ทวีปัญญาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา วัชโรทัย
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 24 ก.ค. 61
28
24
นางสาวกัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 18 ก.ค. 61
29
25
นางสาวนภาพร เค้ามิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
√ 4 ก.ค. 61
√ 10 ม.ค. 62
30
26
นายพนิน สินธวารักษ์
ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 5 ก.ค. 61
√ 14 ม.ค. 62
31
27
นางสาววิภาวี แสงพุ่มพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา
√ 24 ก.ค. 61
32
28
นางสาวปาริชาติ ชะอุ่ม
ดร. ฤทธี มีสัตย์
√ 26 ก.ค. 61
33
29
นางสาวไพรินทร์ พละศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 18 ก.ค. 61
34
30
นางสาวธีริศรา พัฒนาถาวร
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 16 ก.ค. 61
√ 7 ม.ค. 62
35
31
นางสาวบังอร นกครุฑ
ดร. บัวผัน พวงศิลป์
√ 13 ก.ค. 61
36
32
นางสาวเอกนรี ขันทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว
√ 26 ก.ค. 61
37
33
นางสาวกมลลักษณ์ จิรกุลกนก
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 26 ก.ค. 61
38
34
นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี
√ 23 ก.ค. 61
39
35
นางสาวพรปวีณ์ ธิวัฒน์วรานิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อันอาตม์งาม
√ 23 ก.ค. 61
√ 15 ม.ค. 62
40
36
นายภาณุพันธ์ อ่วมภักดี
รองศาสตราจารย์ ดร. วราห์ เทพาหุดี
√ 18 ก.ค. 61
√ 7 ม.ค. 62
41
37
นางสาวอทิตยา ปาลคะเชนทร์
ดร. วีระณีย์ ทองศรี
สละสิทธิ์
-
42
38
นางสาวชาลิสา ศรีหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เพียซ้าย
√ 23 ก.ค. 61
43
39
นางสาวอิสราภรณ์ จินะโกฏิ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 26 ก.ค. 61
44
40
นางสาวเจน ลิขิตชลธาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 26 ก.ค. 61
45
41
นางสาวกนกทิพย์ ทะลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี
√ 23 ก.ค. 61
46
42
นางสาวอำพรรณ อินทนนท์
รองศาสตราจารย์ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
√ 25 ก.ค. 61
√ 3 ม.ค. 62
47
43
นางสาวอัจฉริยา พรหมจรรยา
ดร. เมษยะมาศ คงเสมา
√ 24 ก.ค. 61
48
44
นางสาวพัชรินทร์ สารฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา อ่วมเจริญ
√ 26 ก.ค. 61
49
45
นางสาววรรณวิภา นามสุวรรณ
ดร. ฤทธี มีสัตย์
√ 26 ก.ค. 61
50
46
นางสาวศุทธินี หางแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์
√ 25 ก.ค. 61
51
47
นางสาวธฤษวรรณ ประสพดี
ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
√ 26 ก.ค. 61
52
48
นายภาคภูมิ ชุ่มใจ๋
รองศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
√ 23 ก.ค. 61
53
ส่งแล้ว
48
54
ยังไม่ได้ส่ง
0
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu