การประเมินคุณ + อ่าน + 3r8c
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
ประเมินคุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมิน
3
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน3R8Cสมรรถนะ
4
1234567812345R1R2R3C1
C2
C3C4C5C6C7C812345
5
33333333333333333333333333333
6
104524
เด็กชายกฤษณศักดิ์ จุกแก้ว
333332323222222222223211322322313
7
204414
เด็กชายกิตติชัย สำรวมสุข
333332323222222222223311333322313
8
304415
เด็กชายคมสันต์ ส่องสีโรจน์
333332323222222222223333333322333
9
404416
เด็กชายธรรมนูญ อรรคบุตร
333332323222222222223322332322322
10
504417
เด็กชายนนธวัช ยาสี
333332323222222221112222332211322
11
604419
เด็กชายปราโมทย์ วัดสัย
333332323332323332222333333322333
12
704420
เด็กชายปัณณวัฒน์ ลาดคูบอน
333333323121211323333333333333333
13
904422
เด็กชายภูธเนศ ทิพย์คุณ
333333323222222332223333323322232
14
1004423
เด็กชายยงยุทธ ประชาราษฎร์
333332323111111111112222322222222
15
1104424
เด็กชายรัตติโชค พรหมทัติ
333333333333333333333333333333333
16
1204425
เด็กชายวงศธร พื้นสวรรค์
333333323221212322223333333333333
17
1304426
เด็กชายสิริมงคล เป็งทอง
333332323222222322223322332322322
18
1404427
เด็กชายสุทิวัส ใจแจ้ง
333333333333333333333322333333223
19
1504428
เด็กชายอนุพงษ์ คมไสย
333332323222222332223333333322232
20
1604429
เด็กชายอานุภาพ เต่าทอง
333332323232322332223333323322232
21
1704430
เด็กหญิงกรพินธุ์ คำเกษ
333332323333323333333333333333233
22
1804431
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อังกาบกิ่ง
333332333333333332333333333333233
23
1904432
เด็กหญิงจารุวรรณ ปานคำ
333333333333333333333333333333233
24
2004433
เด็กหญิงจีรนันท์ สร้อยศรี
333332323332323332333333333333233
25
2104434
เด็กหญิงชิโนรส ลิลาด
333333323333333333333333333333233
26
2204435
เด็กหญิงโชติกา ทรงหอม
333332323332323332223333333333233
27
2304436
เด็กหญิงนิสา คล้ายแก้ว
333332323333323332223333333333333
28
2404437
เด็กหญิงพรทิพย์ ทับทิมทอง
333332323333323332223322322323323
29
2504438
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีสุภัคสกุล
333332323332222332223322322332323
30
2604439
เด็กหญิงวริศรา คำภา
333333323333323332223333333333333
31
2704440
เด็กหญิงวรีรัตน์ ตุ้ยเรือง
333332323333333332223333333322333
32
2804441
เด็กหญิงสายชล มะเดือ
333333333333323332223333323333333
33
2904442
เด็กหญิงสิรินทรา กลิ่นพิกุล
333333323332323332223333333322333
34
3004443
เด็กหญิงสุวิภา ศรีจันทร์
333332323333323332223333333322333
35
3104445
เด็กหญิงอุษมา คมไสย
333333323333333333333333333333333
36
3204446
เด็กหญิงไอลดา วัดสัย
333332323332323332223333333322333
37
3304527
เด็กหญิงเมธาวี วงษานุ
333333323333323333333322333333323
38
3404528
เด็กชายทิวัตน์ ตามบุญ
333332323121211222222322322221322
39
3504357
เด็กชายเผด็จ มะหา
333332313221212332222311320222312
40
3604538
เด็กชายพงศพัศ สมาคม
333332333222222332223211330322212
41
3704196
นายบุญฤทธิ์ หงษ์ทอง*
000000000000000000000000000000000
42
104447
เด็กชายกฤษฎา บัวพันธ์
333231313121211221112122322311222
43
204448
เด็กชายจักรพงค์ ไชยนรงค์
333332323222222332222333333322232
44
304449
เด็กชายเดชวรจิตร เศษมาตร
333333333332323333333333333333233
45
404450
เด็กชายธนพนธ์ ยงย้อย
333332323222212222222122332322222
46
504451
เด็กชายธนวันต์ ศิริชนะ
333332323333333332223333333322232
47
604452
เด็กชายธนโชติ สาลีธรรม
333332323333323332223333333322232
48
704453
เด็กชายธีระพงษ์ คมไสย
333333323333323333223333333333233
49
804454
เด็กชายบารมี ปิดตาระโพธิ์
333333323333333333223333333333233
50
904455
เด็กชายพลพล พวงเกษ
333333333333323333333333333333333
51
1004456
เด็กชายเมธิชัย โคจันทร์
333333323332323332223333333322232
52
1104457
เด็กชายรัฐภูมิ เจือทอง
333333323222222322223333333322232
53
1204458
เด็กชายรัตนชัย คมไส
333332323232322332222333333322333
54
1304459
เด็กชายวรชิต เถาว์บุญ
33333333323232233333322333322322
55
1404460
เด็กชายศราวุฒิ ปันสา
000000000000000000000000000000000
56
1504461
เด็กชายอนุพงษ์ นัยกัน
333332323111111322113322323222322
57
1604462
เด็กชายอนุรักษ์ ทนงค์
333333333332323333333333333333333
58
1704463
เด็กชายอภินันท์ นามอุทา
333333333332323333333322333333323
59
1804464
เด็กหญิงกนิษฐา พิมศร
333332323332323332223333333322333
60
1904465
เด็กหญิงกวิดา พิมพ์สมาน
333332323232322332222333333322333
61
2004466
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองทวี
333333323332323332223333333322333
62
2104467
เด็กหญิงฉัตรพร สุนนท์
333332323332323332223333333322333
63
2204468
เด็กหญิงดาริกา พวงยอด
333332323221212322222322332322322
64
2304469
เด็กหญิงธนาวดี นิวาท
333332323332323332223333333322333
65
2404470
เด็กหญิงประภัสดา พลชาติ
333332323332323332222333333322333
66
2504471
เด็กหญิงปณิดา ไชยงาม
333332323332323332222333333322333
67
2604472
เด็กหญิงปัณฑารีย์ ผงนิล
333332323221212322223333323322333
68
2704473
เด็กหญิงไปรยา หอมสมบัติ
333333333333323333333333333333333
69
2804474
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ จูมคำ
333332323332323332223333333322333
70
2904475
เด็กหญิงพิราอร จันดี
333333333332323333333333333333333
71
3004476
เด็กหญิงเมภาวี เกศรีสังข์
333332323221212322222322322332323
72
3104477
เด็กหญิงรุ่งนภา ศิลาคำ
333332323333323332223333333322333
73
3204478
เด็กหญิงศศิวิมล อินธิเดช
333332323332323333333333333333333
74
3304479
เด็กหญิงสิวิกา ชันษา
333333323332333333333333333333333
75
3404480
เด็กหญิงสุจิตรา วันคาร
333333323332333332223333333322333
76
3504481
เด็กหญิงอรจันทร์ สังขาว
333333333332333333333333333333333
77
3604529
เด็กหญิงวรรณิสา บุญชาติ
333332333332333332223333333333333
78
3704530
เด็กชายลัทธพล พาคำสุข
333332323221212222222222332322322
79
104482
เด็กชายกรวิชญ์ บุญเพิ่ม
333332323232322322223333333322333
80
204483
เด็กชายจิรภัทร กระมล
333332323221212332223333333322333
81
304484
เด็กชายชยพล กองสีนนท์
333332323111111112222322332122322
82
404485
เด็กชายชลนที พิมพ์ทราย
333332323221111222222333332222332
83
504486
เด็กชายชาคริต ทวีผล
333332323332323332223333333322333
84
604487
เด็กชายชาติชาย ยอดจงรัมย์
331231313111111221111111311211211
85
704488
เด็กชายณัฐพล กงแก้ว
333333323332323333333333333333333
86
804489
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทุม
333333323333323333333333333333333
87
904490
เด็กชายเดชณรงค์ ป้องกัน
333333333333323333333333333333233
88
1004491
เด็กชายธนารายณ์ ธรรมบุตร
333333333333333333333333333333233
89
1104492
เด็กชายธวัชชัย บัวส่อง
333333333333333333333333333333233
90
1204493
เด็กชายปริวัตร จำเริญดี
333333333333323333333333333333233
91
1304494
เด็กชายวรเดช ย่อมพันธ์
333333333233323333333322333333323
92
1404495
เด็กชายวัชรพล พลพวก
333332323221212222222211322222312
93
1504496
เด็กชายศิริชัย เอโทบุตร
332231313111111221112111311311313
94
1604497
เด็กชายศิวัฒน์ วันโท
333332323221212222223333333322333
95
1704498
เด็กชายศุภกฤต ไชยภักดี
333332323232322332223233333322232
96
1804499
เด็กชายสมพงษ์ ศรีผ่อง
333332323221212222223233332322232
97
1904500
เด็กชายอนุวัฒ ด้วงนิล
332231313111111221112122312211121
98
2004501
เด็กหญิงกมลพร วงศามาลย์
333332333332323333333333333333233
99
2104502
เด็กหญิงไข่มุก ไชยคุณ
333333333333323333333333333333233
100
2204503
เด็กหญิงชนิษฐา คำเหลือ
333333323333323332223333333322232
Loading...
Main menu