ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาโรงเรียน
ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร ผู้บริหารสถานศึกษา
่หมายเหตุ
2
4/2/2019, 11:14:13
1045450327-บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง
นายบัณจง อัครประชะผอ.โรงเรียน0819646088
3
4/2/2019, 11:14:27
1045450692-บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี
นายปิยวิทย์ บรรพสาร
ผอ.โรงเรียน0862410569
4
4/2/2019, 11:14:40
1045450695-บ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี
นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์
ผอ.โรงเรียน0980408656
5
4/2/2019, 11:14:57
1045450346-บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง
นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
ผอ.โรงเรียน0895705239
6
4/2/2019, 11:15:10
1045450313-บ้านหนองขี้ม้า ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง
นายสมาน พิศพารผอ.โรงเรียน0637755879-
7
4/2/2019, 11:15:11
1045450633-เมืองโพธิ์ชัย ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย
นายศราวุฒิ บุระพวงผอ.โรงเรียน0819747369
8
4/2/2019, 11:15:17
1045450638-บ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย
ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล
ผอ.โรงเรียน0973188095
9
4/2/2019, 11:15:36
1045450687-ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี
นายอุทัย โยชน์เมืองไพร
ผอ.โรงเรียน0862345264
10
4/2/2019, 11:15:57
1045450484-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ
นายประสงค์ ปุริโตผอ.โรงเรียน0933205369""
11
4/2/2019, 11:16:10
1045450319-บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง
นายปรารถนาดี วิชามุข
ผอ.โรงเรียน0897143800
12
4/2/2019, 11:16:25
1045450549-บ้านกกตาลดงบังวิทยา ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก
นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
ผอ.โรงเรียน0935020007
13
4/2/2019, 11:16:31
1045450529-ทรายทองเฉลิมวิทย์ ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก
นายประเวช การินทร์ผอ.โรงเรียน0918678298
14
4/2/2019, 11:16:34
1045450303-กุดสระวิทยานุกูล ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
นายไชยญา บุตรพรมผอ.โรงเรียน0951800265
15
4/2/2019, 11:16:54
1045450551-บ้านคำโพนสูง ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก
นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผอ.โรงเรียน09566933180956693318
16
4/2/2019, 11:17:04
1045450685-อนุบาลเมืองเมยวดี ต.เมยวดี อ.เมยวดี
นายประเสิรฐ บำรุงรส
ผอ.โรงเรียน0926915359
17
4/2/2019, 11:17:07
1045450468-บ้านหัวคู ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ
นายบุญสันต์ เสลไสยผอ.โรงเรียน0833400366
18
4/2/2019, 11:17:10
1045450633-เมืองโพธิ์ชัย ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย
นายศราวุฒิ บุระพวงผอ.โรงเรียน0819747369
19
4/2/2019, 11:17:12
1045450487-บ้านหนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ
นายวิเชียร ขระณีย์ผอ.โรงเรียน0932495853
20
4/2/2019, 11:17:14
1045450532-เหล่าขุมมันท่าสะอาด ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก
นายอินสอน กันทะโลผอ.โรงเรียน0816701487
21
4/2/2019, 11:17:43
1045450340-บ้านวังม่วย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง
นายประดิษฐ อินทร์งาม
ผอ.โรงเรียน0807500551
22
4/2/2019, 11:17:57
1045450511-บ้านเหล่าแขมดงกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ
นายธวัชชัย ทองถนอมผอ.โรงเรียน0898428068
23
4/2/2019, 11:18:06
1045450328-บ้านหนองม่วง ต.นาอุดม อ.โพนทอง
นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา
ผอ.โรงเรียน0872370137
24
4/2/2019, 11:18:40
1045450357-บ้านอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง
นายประทวน ไชยโชคผอ.โรงเรียน0872303077
25
4/2/2019, 11:18:49
1045450542-ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก
นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์
ผอ.โรงเรียน0959062829
26
4/2/2019, 11:19:55
1045450316-บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ต.โคกสูง อ.โพนทอง
นายสุภาพ สุริโยผอ.โรงเรียน0818737026
27
4/2/2019, 11:20:22
1045450349-บ้านพรมสวรรค์ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง
นายประวัติ เจียงคง
ครู รักษาการ ผอ.โรงเรียน
0828473276
28
4/2/2019, 11:20:26
1045450644-อัคคะวิทยา ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย
นายอุทัย ผ่องนานารถ
ครู รักษาการ ผอ.โรงเรียน
0981016172
29
4/2/2019, 11:20:44
1045450363-บัวดงมันวิทยา ต.คำนาดี อ.โพนทอง
นายถวิล พนมเขตผอ.โรงเรียน0944924704
30
4/2/2019, 11:20:47
1045450446-อนุบาลเมืองเสลภูมิ ต.กลาง อ.เสลภูมิ
นายพินิจ จันทร์ซ้ายผอ.โรงเรียน0895737555
31
4/2/2019, 11:21:02
1045450527-หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ต.หนองพอก อ.หนองพอก
นายทัศนัย อุปปะผอ.โรงเรียน0854656010
32
4/2/2019, 11:21:56
1045450538-โคกสว่างหาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก
นายไพบูลย์ เหมราผอ.โรงเรียน0979795893
33
4/2/2019, 11:22:36
1045450503-หนองหลวงประชาบำรุง ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ
นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ
ผอ.โรงเรียน0885637530
34
4/2/2019, 11:22:40
1045450456-บ้านหันหน่องสามัคคี ต.ขวาว อ.เสลภูมิ
นายชัยณรงค์ มูลสารผอ.โรงเรียน0933298397
35
4/2/2019, 11:23:01
1045450518-หนองจอกวิทยา ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ
นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์
ผอ.โรงเรียน0902791696
36
4/2/2019, 11:23:10
1045450301-อนุบาลโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง
นายสุรพล พิมพิลาผอ.โรงเรียน0910604370
37
4/2/2019, 11:23:44
1045450464-บ้านโพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ
นายประกาศิต คำทวีผอ.โรงเรียน0813923943
38
4/2/2019, 11:23:52
1045450518-หนองจอกวิทยา ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ
นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์
ผอ.โรงเรียน0868540291
39
4/2/2019, 11:23:56
1045450502-บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) ต.นาแซง อ.เสลภูมิ
นางประนอม ผจงศิลป์ผอ.โรงเรียน0874552510
40
4/2/2019, 11:24:12
1045450525-หนองโนราษฎร์บำรุง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก
นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์
ผอ.โรงเรียน0623621456
41
4/2/2019, 11:24:18
1045450467-เมืองไพรวิทยาคาร ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ
นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
ผอ.โรงเรียน0892795185
42
4/2/2019, 11:24:33
1045450475-ชุมชนนาทมโคกก่อง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ
นายวรวิช​ บุญ​ประสิทธิ์​
ผอ.โรงเรียน0818738235
43
4/2/2019, 11:24:40
1045450338-ชุมชนบ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง
นายเสนีย์ วิเชียรศรี
ผอ.โรงเรียน0878551899'
44
4/2/2019, 11:25:44
1045450531-หนองแวงบึงงาม ต.บึงงาม อ.หนองพอก
นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา
ผอ.โรงเรียน0819643712
45
4/2/2019, 11:25:52
1045450447-บ้านดงประเสริฐ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ
นายไพบูลย์ ระหาผอ.โรงเรียน0918177208
46
4/2/2019, 11:25:58
1045450448-บ้านแห่ประชานุกูล ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ
นายทักษิณ สิทธิศักดิ์
ผอ.โรงเรียน0813913101
47
4/2/2019, 11:27:44
1045450447-บ้านดงประเสริฐ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ
นายไพบูลย์ ระหาผอ.โรงเรียน0918177208
48
4/2/2019, 11:27:45
1045450641-บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย
นายพุทธา โคตรพิมพ์
ผอ.โรงเรียน0870029859
49
4/2/2019, 11:28:29
1045450663-ชุมชนบัวคำ ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย
นายสง่า บรรจโรจน์ผอ.โรงเรียน0933218896
50
4/2/2019, 11:31:21
1045450331-บ้านหนองใหญ่ทับครัว ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง
นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์
ผอ.โรงเรียน0810491284
51
4/2/2019, 11:35:59
1045450491-วังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ
นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น
ผอ.โรงเรียน0817446655
52
4/2/2019, 12:04:20
1045450655-บ้านหนองตาไก้ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย
นายขวัญใจ พิมมะดีผอ.โรงเรียน0810514068
53
4/2/2019, 13:59:27
1045450507-บ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ
นายพินิจ บาคาลผอ.โรงเรียน0832841117
54
4/2/2019, 14:41:01
1045450503-หนองหลวงประชาบำรุง ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ
นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ
ผอ.โรงเรียน0885637530
55
5/2/2019, 22:47:33
1045450491-วังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ
นายไพโรจน์. จันทร์ขอนแก่น
ผอ.โรงเรียน0807446655
56
5/3/2019, 10:34:10
1045450655-บ้านหนองตาไก้ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย
นายขวัญใจ พิมมะดีผอ.โรงเรียน0810514068
57
5/3/2019, 15:04:20
1045450316-บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ต.โคกสูง อ.โพนทอง
นายสุภาพ สุริโยผอ.โรงเรียน0818737026
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...