ป.6/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLPQ
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
6
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
7
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
8
2.1.1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
9
2.1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต
10
2.1.3 มีวินัย
11
2.1.4 ใฝ่เรียนรู้
12
2.1.5 อยู่อย่างพอเพียง
13
2.1.6 มุ่งมั่นในการทำงาน
14
2.1.7 รักความเป็นไทย
15
2.1.8 มีจิตสาธารณะ
16
17
เลขที่ ชื่อ - สกุล2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.8รวม
18
ค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับ
19
1เด็กชายนฤสรณ์ยนต์พันธ์534342426
20
2เด็กชายณรงค์ฤทธิ์พรมปา533243426
21
3เด็กชายกิตติชัยผลาจันทร์534242436
22
4เด็กชายอภินันท์ไปบน544243426
23
5เด็กชายศรัณสุรินทะ434242436
24
6เด็กชายณัฐสิทธิ์แสนสุข443343427
25
7เด็กชายภาคินสุรินทะ534242436
26
8เด็กชายจิรทิปต์มณีบู่433343427
27
9เด็กชายยศกรผลาจันทร์534243426
28
10เด็กชายธวัชชัยผลาจันทร์434342437
29
11เด็กชายวุฒิศักดิ์หัสจันทอง544243426
30
12เด็กชายณัชพลผลาจันทร์434242436
31
13เด็กหญิงสุดารัตน์ตุพิลา544444448
32
14เด็กหญิงกุลณัฐสุรินทะ544444448
33
15เด็กหญิงจีรชยาแตงทอง544444448
34
16เด็กหญิงอรุณรัตน์จิกจักร544454448
35
17เด็กหญิงทิพย์สุดาบัวพิษ544444548
36
18เด็กหญิงอรชไมอ่อนละม่อม544444548
37
19เด็กหญิงบุษบาผลาจันทร์544454548
38
20เด็กหญิงวัลลภาแก้วมณี544444548
39
21เด็กหญิงอริยาตุพิลา544454448
40
22เด็กหญิงปนัดดาผาสุก534444548
41
23เด็กหญิงสุทธิดาบุญมี544454448
42
24เด็กหญิงปรัชญ์ชิตามณีบู่544444548
43
25เด็กหญิงศศิวิมลผลาจันทร์544444548
44
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ2525251725192518179
48
สรุปผลการประเมินร้อยละ89.50
49
คะแนน1.79
50
แปลผลดีมาก
51
52
เกณฑ์ในการพิจารณา
53
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและสามารถชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
54
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
55
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นบางครั้ง
56
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นส่วนใหญ่
57
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
58
สรุป 2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 89.50 ค่าคะแนน เท่ากับ 1.79 แปลผล ดีมาก ( สรุป พัฒนา )
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Loading...
 
 
 
2.1
2.2
2.3
2.4