ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
עמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקוןשם המורה המתקןהערותאישור המחברות הערות המחברת
3
זמן הבחינה - בעמוד הראשי לפני כל בחינה3 שעות במקום 4 שעותמבט לחלונות
4
9פילוג נקודותבפרק שני כתוב כל שאלה 15 נקודות אך כל שאלה היא 25 נקודותעמרי צור
5
28שאלה 4כתוב מערך c במקום b אבל זה אמור להיות במקום ה i. (b לא הוגדר קודם.
6
187שאלה 1 סעיף 7אין אף מילה משותפת בין שתי השפות. דרך אחרת לענות היא גם: המילה ac שייכת לחיתוך, אבל היא לא מילה מהא"ב {b}, לכן הטענה אינה נכונהאייל לבההגדרה "מילה מעל הא"ב {b} בשפה L2", היא ממש לא ברורה. בעיקר בגלל שאין אף מילה כזו
7
287שאלה 1 סעיף 1לא ברור מה רוצים מהתלמיד בשאלה הזאת. כתוב ש w היא מילה ב L2, אבל היא לא עונה לכלל של השפהאייל לב
8
387שאלה 1 סעיף 4ההסבר לא ממש מסביר למהאייל לב
9
487שאלה 1 סעיף 6prev לא תמיד שונה מ next; למשל prev של c שווה ל next של a. צריך התדגיש שprev יכול לתת תוצאות, שnext לא יכול; ולכן השיוויון נשבר. או בצורה יותר פשוטה, להראות שL2 מכילה רק מילים באורך זוגי, וL3 יכולה להכיל מילים באורך אי זוגי.אייל לב
10
589שאלה 3להוריד את המילה לפחות (ומקיימות אחד משני התנאים...)נתן יעקביצריך להיות "ומקיימת את שני התנאים" (לא "אחד משני התאים"), נכתב ע"י אייל לב
11
691שאלה 4 סעיף 10102 כן שייך לשפהאייל לבהפתרון מתיחס למילה 01022, אבל זה לא מה שכתוב בשאלה
12
791שאלה 4 סעיף 2אכן, לא רגולרית, אבל למה אין הוכחה?אייל לבמת
13
891שאלה 4 סעיף 3יש שגיאת הדפסהאייל לב
14
991שאלה 4 סעיף 4-גבשני המקרים האחרים שואלים אם זה שווה לL, אני חושב גם כאן זו צריכה להיות השאלה (אחרת זה לא משנה איזה שפה היא L, אם w שייך לL, אז תמיד ww יהיה שייך ל LL)אייל לב
15
1093שאלה 6, בשפה L3במקןם mod צריך להיות /6נתן יעקביאם משנים את זה לחילוק, אז זה לא שפה רגולרית (אייל לב)
16
1194שאלה 6 סעיף 1-בשגיאת הדפסה, כתוב:"שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה"אייל לב
17
1294שאלה 6 סעיף1-אהשיווין כן נכון, כי גם מצד ימין יש לנו את שפת כל המיליםאייל לב
18
1394שאלה 6 סעיף1-ג... לשפת החיתוך ואינה מופיעה ב {bbccaa, bca}. המילה bcaaaa שייכת לשפה L3 כאשר n=1, x=4. המילה bcaaaa אינה שיכת לשפה {bbccaa, bca}אייל לבבחוברת כתוב bcaaa, בפעם השניה, וחסר ציון השפה השניה, בתחילת המשפט
19
1494-95שאלה 6 סעיף 2חסר אוטומטאייל לב
20
1596שאלה 7 סעיף א-3השפה שכתובה בפתרון היא אינה חופשית הקשר, ולא מתאימה לאוטומט (למשל, האוטומט מקבל את המילה aaabaaaaabb, אבל אין ערכים עבור n ו k שיתנו לנו את המילה הזאת)אייל לבעד כמה שאני מכיר את החומר, אני לא חושב שהתלמידים אמורים לדעת איך לנסח את השפה הזאת בצורה פורמלית (יהיה יותר פשוט לוותר על החץ החוזר מהמצב המקבל)
21
1697שאלה 8האוטומט הנתון לא יקבל את המילה xxxxzz, למרות שהיא בשפה. המעבר Q4 לQ5 צריך לשלוף את ה A. בנוסף, במקום "A", כדאי לכתוב את כל הפעולה (במעברים מ Q2 ו Q3).אייל לב
22
1798שאלה 9 סעיף 1החוג העצמי ב Q6 לא אמור להיות שם (מסבך את הפתרון, והתשובה לא תואמת לאוטומט הזה). המעבר מQ6 ל Q7 צריך להיות "A בראש המחסני, שלוף A", וחסר כיתוב על המעבר Q7 ל Q8, שכניראה צריך להיות מה שכתוב על המעבר Q6 ל Q7.אייל לבההגדרה הנתונה לא נכונה, האוטומט מקבל את המילה ccababc, וזה נוגד את ההגדרה בפתרון
23
1898שאלה 9 סעיף 1-3בקטע הקוד הנתון של מחלקת Character ב- #C, יש לשנות את הראת הגישה של המתודה Remove מ-protected ל- protected internal או publicאייל לב
24
19101שאלה 11צריך לשנות את Q1 להיות Q0 (ולמחוק את הQ0 שיש כרגע).אייל לבהמכונה "נכשלת" במצב שבו ה '8' הוא האות הראשונה
25
20102שאלה 12הפתרון הזה אינו קשור כלל לשאלהאייל לב
26
21115שאלה 2 סעיף ההשאלה אומרת לא יותר מ25% ולכן התשובה צריכה לכלול גם 25% אז זה אמור להיות >=עמרי צור
27
22157שאלה 1טעות הדפסה- פעמיים כתוב "במסגרת פרוייקט עיר ירוקה בכפר סבא הוחלט למחשב את פחי האשפה."
28
23240שאלה 14בקטע הקוד הנתון של מחלקת Character ב- #C, יש לשנות את הרשאת הגישה של התכונה energy מ- protected ל- protected internal או publicירון יצחקיההרשאה protected מאפשרת גישה רק מאובייקטים מטיפוס Wizard ולא מטיפוס Character, אליהם ניגשים ב Wizard
29
24240שאלה 14ירון יצחקילאפשר הפעלת המתודה, מהמחלקה היורשת Wizard, על אובייקטים מטיפוס Character
30
25254שאלה 14 סעיף גבפלט של קטע התוכנית הנתון אמור להיות : The Wizard is positioned at 10 and has 296 points ENERGYתלמידי אסף אמיר
31
26110שאלה 13 סעיף בprivate TvProgram[] listOfPrograms; נהוראי אלבזיש טעות בספר בטיפוס המערך
32
27333שאלה 100, סעיף אלפאהפרוגרמה לא בזווית האליפטית הנכונה, טעות קינטיתמשה הררישגיאה פרוגרמתית עקבית
33
28126
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100