Vegan-friendly restaurants in Sligo, Mayo, Roscommon and Leitrim