ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
שם הרכזתשם קורסאוכלוסיהתאריך פתיחהתאריך סיוםסמל קורסימי השתל'קוד קורס
2
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותיועצות חינוך30.9.2128.2.22615-12-700מקוון80106
3
דוריתהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב3.10.215.10.21715-12-713א-ג30106
4
רינההובלת תהליכי חדשנות פדגוגיתרכזי תקשוב3.10.215.10.21715-12-714א-ג30206
5
סמדרהעשרת ידע תוכן ויישומו במו"ט לכלמורי א-ב מ.ערבי5.10.217.10.21434-12-716ג-ה12206
6
סמדרחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורי חברה ערבית מחוז חיפה10.10.2112.10.21551-09-037א-ג80207
7
דוריתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז מנח"י10.10.2112.10.21363-12-976א-ג34007
8
רינההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ירושלים12.10.2114.1021363-12-977ג-ה30307
9
עדההובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ירושלים12.10.2114.10.21695-12-390ג-ה30407
10
דוריתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז צפון17.10.2119.10.21363-12-448א-ג30508
11
שלומיתתכנות ואלגוריתמיקה רכזי תקשוב מחוז צפון מ.דרוזי17.10.2119.10.21020-12-716א-ג30608
12
רינהחוסן,ניהול משבר ומניעת אובדנותמורי חברה ערבית מחוז חיפה19.10.2121.10.21551-12-449ג-ה80408
13
סמדררכזי השתלבות יסודי שנה גרכזי הכלה והשתלבות19.10.2121.10.21551-12-452ג-ה84408
14
רינהאתגרים בלמידה חוץ כיתתיתמורי יסודי24.10.2126.10.21081-12-167א-ג11309
15
דוריתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ת"א24.10.2126.10.21363-12-183א-ג30709
16
שלומיתהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםרכזי תקשוב מחוז ת"א24.10.2126.10.21363-12-246א-ג30809
17
עדהמיומנויות הדרכה למדריכי טכנ' ומידערכזי תקשוב מחוז חיפה26.10.2128.10.21363-12-188ג-ה31009
18
סמדרהובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידיםמורי מורים26.10.2128.10.21363-12-185ג-ה30909
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101