ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเผยแพร่ในโครงการสถาปัตย์นิทรรศน์" ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 (เบื้องต้น)
ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2566 ณ หอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรับปรุงเมื่อ 22 ธันวาคม 2566
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการ กิจรรมในวันจัดทงานได้ที่ https://www.archkku.com/ar-design2023
2
รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้ส่งผลงาน (ชื่อแรก)
ประเภทผลงาน สถานะผลงาน
หมายเหตุ เรียงลำดับตาม ประเภทผลงาน และตามอักษร
3
111อุทยานสวรรค์วิมานพญาแถน
King Toad Museum
กรกิฎ เหล่าสกุลสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
4
132บ้านวนะภูติ
Vanabhuti House
กรพงศ์ กรรณสูตสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
5
36บ้านละงู
La-ngu House
กันตพงศ์ ศรีเมือง
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1แจ้งเพื่อทราบ
6
13
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ เวียงเจ็ดลิน อย่างบูรณาการและยั่งยืน
The Study of the Guidelines on Landscape Improvement for Integrated and sustainable Wiang Chet Lin
กิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1เนื่องจากกระบวนพิจารณาผลงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ จะมีผู้ประสานงานแจ้งให้เจ้าของผลงานแก้ไข ตามผลประเมินและข้อเสนอแนะจากของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ทาง E-mail ที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมส่งผลงานต่อไป
7
74
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (กาด 2477) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Interior Architectural Design Project for the Organic Market Building (KAD 2477), Maejo University
กิตติกุล ศิริเมืองมูล และโชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
8
67
พื้นที่ปฏิบัติการและการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU LIBRARY CO-MAKER SPACE
กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1สอบถามเรื่องผลงาน คุณกรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ : cdast.archkku@gmail.com หรือ 081-5745933
9
96
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
Center for Health and Well-being Promotion for Older people
กิตติอร ศิริสุขสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1สอบถามเรื่องการเงินใบเสร็จรับเงิน
ติดต่อสอบถาม (คุณณัฐ) โทรศัพท์ 088-665 4664 E-mail: cdastcmu2627@gmail.com
10
21
บุษบกหินอ่อนประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
The Marble Baldachin for Enshrining the Relics of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, The Supreme Patriarch of Thailand
จักรพร สุวรรณนครสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
11
52330 MA MAISON
จิรศักดิ์ มากกลาง
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
12
31
อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Teaching Profession Development Center, Phetchaburi Rajabhat University
จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
13
35หอพระ (พระเจ้าทันใจ) วัดพระสิงห์
Viharn Phra Chao Tanjai, wat Phra Singh
เจษฎา สุภาศรี และวิศาลทัศน์ รัตนมงคลเกษม
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
14
16
โครงการพัฒนาห้องตัวอย่าง เพื่อการปรับปรุงห้องพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
KMUTT Bangkhuntien Campus Dormitory Unit Prototype for Future Renovation
ชนิดา ล้ำทวีไพศาล และณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
15
93ต้นแบบช็อปเฮาส์ทูโก!
Shophouse2Go! Prototypes
ชมชน ฟูสินไพบูลย์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
16
80
โครงการออกแบบห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาการสาธารณสุขไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The exhibition room in honor of Somdej Phra Mahitalathibet Adulyadej Vikrom Praboromrajchanok, the Father of Thai Public Health, Faculty of Public Health, Mahasarakham University
ช่อทิพย์ สิงหมาตย์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
17
76
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
San Kamphaeng Porcelain Museum, Wat Pa Tung, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province
ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
18
81ร้านอาหารโซลเฮ้าท์ โคเรีย และ ร้านโบรา มาร์ท
Seoul House Korea Restaurant & Bora Mart
ชิติพัทธ์ เปรมสง่า และภานุวัฒน์ สวัสดี
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
19
34
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Innovation Agricultural Museum Maejo University
โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร และพันธ์ศักดิ์ ภักดี
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
20
120พื้นที่การใช้งานเอนกประสงค์ : เอ็นที เฮาส์
Muti-functional Space : NT House
ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
21
56
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน
Community-based Housing Development Project for People with Disabilities
ณัฐฐา สววิบูลย์, กนกวรรณ อุสันโน, ปิยะ ไล้หลีกพาล และธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
22
118
ประตูโขงสกุลช่างเมืองอุบล วัดท่าบ่อ เมืองอุบล
Archedigaie-house khong arch Technicians ubon Group Wat Tha Bo Temple, Ubon
ติ๊ก แสนบุญสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
23
42
ศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย
Research and service center for health promotion and environmental health for all age groups, Department of health
ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
24
43
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก
Thai National Observatory, Phitsanulok
ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
25
19เดอะบริติช ทาวน์โฮม
The British Townhome
ทรงพล อัตถากรสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
26
7
อาคารสำนักงาน 12 ชั้น อาคารจอดรถ 7 ชั้น อาคารโรงอาหารและสโมสร 4 ชั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธนวัฒน์ เลขาพันธ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
27
28
โครงการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา “พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด”
ธนวัฒน์ เลขาพันธ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
28
114
งานออกแบบบ้านพักอาศัย ประชาร่วมใจ 13, กรุงเทพฯ
Pracharuamjai 13 House, Bangkok
ธนัญชัย ลิมปาคมสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
29
78
การปรับปรุงพื้นที่บริเวณต้นไทร ภายใต้โครงการการพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนจากแผนพัฒนาเมืองอนาคตที่ยั่งยืน เทศบาลเมืองชุมพร
The Banyan tree area improvement from sustainable future city initiative under the project for promoting sustainability in the future cities of Thailand, Tessaban Chumphon
ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
30
106
โครงการออกแบบ ก่อสร้างและต่อเติมอาคาร ร้านกาแฟ Rocket To The Moon
Design Construction and Expansion of Rocket To The Moon coffee shop.
ธนากร อนุรักษ์สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
31
27
อาคารจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
32
46กระท่อมคอนเทนเนอร์ ในโครงการออสท์แคมป์วิลล์
Container Cabin – OOST Kampville
ธีร ธนะมั่นสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
33
59ท้อปเฮาส์
TOP HOUSE
นงนุช เสนคำสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
34
6
ออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร เวียงเจ็ดลิน
Designed to renovate the canteen at Wiang Chet Lin
นที สัมปุรณะพันธ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
35
83อุโบสถวัดถ้ำดอกคำ
The Ubosot of Wat Tham Dok Kham
นภัส ขวัญเมืองสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
36
47
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Project: Construction and renovation of a building for operating studios, School of Information Science. Walailak University.
นริสา น้อยทับทิมสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
37
17“บ้าน 3P”
“3P House”
ปวรพชร บุญเรืองขาว
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
38
133
“อาคารมาตรฐานสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือประจำจังหวัด”
“Standard office building for the Provincial Port Security Control Center”
ปวรพชร บุญเรืองขาว
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
39
69
ยูนิเวอร์ซิตี้ สเปซ พื้นที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
University Co-Working Space
ปิยะภัทร เต็มแย้ม และนฤมล กลิ่นบุบผา
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
40
91
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Innovative Teaching Professional Center for Kindergarten and Primary Levels Education (ITPC) CMU
แผ่นดิน อุนจะนำ, รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ และทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
41
26
วิหารโถง วัดป่าบ้านนาค (ธ)
Open-air pavilion sanctuary, Ban Nak Forest Temple (Theravada)
Thiền Viện Tùng Lâm (Theravada) Buddhist temple
พงษ์สิน ทวีเพชร และอภินันท์ พดด้วงทอง
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
42
39บ้านรังสิยานนท์ ถนนระนอง 2
พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
43
126
งานออกแบบปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน โครงการ มิเกะ ร้านไลฟ์สไตล์และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชน
Architectural Renovation and Interior Design Project of Mi-ke: Lifestyle Shop and Creative Space for Community
พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
44
18
โครงการออกแบบ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดบวรราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี
Phra Mahathat Chedi. Wat Bowon Rat Bamrung. Chonburi Province.
พิสิฐ พินิจจันทร์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
45
53
การออกแบบแสงในงานนิทรรศการ Glamping Together
พีรอนงค์ วงศ์ธนากรชัย
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
46
44ออริกามิ คาเฟ่ แอนด์เรสเตอร์รอง
Origami Café and Restaurant
ไพบูลย์ กิตติกูลสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
47
30ร้านอาหาร วาโย : สิชล
The WAYO Café & Restaurant : Sichon
ภานุวัฒน์ สวัสดีสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
48
101พีเอ็ม เรสซิเด้นซ์ วัชรพล
PM Residence Watcharaphol
ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
49
116บ้านเมืองทอง (MUENGTHONG HOUSE)มัลลิกา จงศิริสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
50
60พิพิธภัณฑ์บ้านพ่อ
DON CARLO DELLA TORRE MUSEUM
รจนา วัฒนศิลป์สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
51
77
งานออกแบบบ้านพักอาศัย บ้านเกษียนสำราญ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Kasean Samran house, Potharam Ratchaburi
รพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
52
71ร้านอาหาร และ บาร์ “DEOCTO”
“DEOCTO” Restaurant & Bar
รักสิริ แก้วเทวีสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
53
123ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน
WAILAMOON Day Care Service
เรวัฒน์ อามินสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
54
29
โรงแรมเซนเตอร์ พอนต์ สุขุมวิท 10 (CENTER POINT SUKHUMVIT 10 HOTEL)
วชิรา ธรรมาธิคมสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
55
62
อาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
Chalermraja Cultural Centre Building Na Muen Si Textile Museum
วรวุฒิ มัธยันต์สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
56
124บ้านร่องสวนวรากร สงวนทรัพย์สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
57
41บ้านแจกันขาว
VASE WHITE PPHOUSE
วรางคณา วงศ์อุ้ย ว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
58
94การออกแบบพื้นที่แสดงนิทรรศการของพ่อ ร.๙
Exhibition Design Space of King Rama IX
วิทยา ดวงธิมาสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
59
58
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย ร้านครัวปากพยิง
Contemporary vernacular architecture, Pak Phaying Kitchen Restaurant
วิรุจ ถิ่นนคร และภาณุวัฒน์ สวัสดี
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
60
64
งานออกแบบตกแต่งภายในด้วยแนวคิดพาราเมตริก โรงแรมอินน์ไซด์ บายมิเลียแบงค็อก สุขุมวิท
Parametric interior Design project INNSiDE Meliá Bangkok Sukhumvit
วิษุวัต มาลัย และเกล้ากัลยาภรฌ์ สวัสดิ์มงคลกุล
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
61
14บ้านอัจฉริยะ
Smart home
วีระพงษ์ บุญแฮดสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
62
134ทีเคเคโฮม ไทป์เอ็ม
TKK HOME TYPE M
ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
63
61
โครงการออกแบบนิทรรศการ “จากบางโพ (ซิเบิ้ล) สู่บางโพลีฟวิ่งแล็ป : ร่วมเรียน-ร่วมสร้าง ชุมชนกับมหาวิทยาลัย”
From Bang Po(ssible) to Bang Pho Living Lab : University-Community Co-Learning and Co-Creation)
สิรินทรา เอื้อศิริทรัพย์ และธีมา หมึกทอง
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
64
92โครงการปรับปรุงภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สุชล มัลลิกะมาลย์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
65
63สติ
Sa-Ti (Conscious)
สุนันทา ทองเลี่ยมนาค
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
66
65บ้านฟาร์ม ราชบุรี
Farmhouse Ratchaburi
สุปรียา ผ่องใสสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
67
86
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Civil engineering laboratory Building, Walailak University
สุผาณิต วิเศษสาธร
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
68
11บ้านพักอาศัยหลังที่สอง
House II
สุภาวรรณ ปันดิสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
69
109
โครงการออกแบบพื้นที่ทำงานโค-เวิร์กกิ้งในร้านสะดวกซัก หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
The all day laundry store's co-working space design project, Walailak University Student Dormitory
สุริณี กิ่งกาดสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
70
45โรงแรม วายเอสดับบริว โฮเต็ล
YSW Hotel
สุวิชา เบญจพรสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
71
68
โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน อาคารสถาปัตยกรรม 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ARCH. CU. Identity Space
เสก สวัสดี และสิรินทรา เอื้อศิริทรัพย์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
72
127อาคารสุนทรียสถาน
Sunthariya Sathan
หัสยา สิงห์ศรีสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
73
125บ้านวาดเส้น
Drawing’s House
เหมือนฝัน สุขมนต์
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
74
95บ้านเก่าเล่าใหม่
Old house tales
อนุธร พลพงษ์สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
75
22
โครงการออกแบบภายใน บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Interior Design Project SOL Corporation International Co., Ltd.
อภิชาติ ทวีวัฒน์สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
76
8
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
Learning Center for Enhancing Agricultural Product Efficiency PAN'S FARM
อภิญญา บุญมา วชิรตระกูล
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
77
128
โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมรักไทย เชียงใหม่
An Interior Architectural Design Renovation Project of Luck Thai Hotel, Chiangmai
อัศวิน โรจน์สง่าสถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
78
73ห้องเรียนสตูดิโอ XSpace
XSpace Studio Classroom
อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง และเพชร จิตต์สุวรรณ
สถาปัตยกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
79
121
การออกแบบลวดลายจากลายผ้าทอท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัย
Designing patterns from local woven fabric patterns Nakhon Ratchasima Province to create home decoration products.
กมลชนก ธนวงศ์ทองดี
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
80
87มโนภาพแห่งนิพาน (The Image of Nirvana)กฤษฎา ดูพันดุงออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
81
48มังกร - ออน - คลาวด์
Dragon of Taladphu
กฤษฎา อานโพธิ์ทอง
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
82
50
การพัฒนานวัตกรรมโลกเสมือนด้วยเทคโนโลยีโฮโลเลนส์ (Hololens) เพื่อเรียนรู้การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ต้นแบบแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ
Development of Virtual World Innovation by Hololens Technology for Learning of Driving Arts and Culture Tourism Economy: Case Study Suwannabhumi Prototype Museum
เกล้ากัลยาภรฌ์ สวัสดิ์มงคลกุล และวิษุวัต มาลัย
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
83
51พระพิฆเนศ - พาราเมตริก
Parametric - Ganesha
เกล้ากัลยาภรฌ์ สวัสดิ์มงคลกุล และวิษุวัต มาลัย
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
84
54
การออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม วิสาหกิจชุมชนศิลปะมัดย้อมบ้านหัวควน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Designing and enhancing participatory community products Community enterprise, Ban Long Mud Weaving Community Enterprise, Lamplai Subdistrict, Thepha District, Songkhla Province
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
85
55
วัฒนธรรมด้านอาหารในประเพณีวันสารทเดือนสิบ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Food culture in the tradition of the tenth month (Sart Day) to the design of souvenir products to promote cultural tourism Songkhla Lake Basin.
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
86
113
แนวทางการออกแบบแสงสว่างเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เกาะรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืน
Lighting Design Approaches to Enhance the Night-time Identity of Rattanakosin Island
ยกเลิก
จรรยาพร สไตเลอร์ออกแบบ/ศิลปกรรม
อยู่ในระหว่างการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
87
131แสงแห่งศรัทธา
The Faithful Light
จรรยาพร สไตเลอร์ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
88
117มาสคอตนำเที่ยวประจำอำเภอ
District Tour Guide Mascot
จันทร์จิรา นทีออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
89
25
การออกแบบพื้นที่นิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566
The design of the exhibition space for the Regional Research Expo 2023
จาตุรันต์ พิบูลย์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
90
102วัตถุคงคุณค่า#91
Memorabilia Object#91
จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน
ออกแบบ/ศิลปกรรม
อยู่ในระหว่างการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
91
105พระอุปคุตธาตุพนม อุดมทรัพย์
Phra Upakut That Phanom Udomsap
จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
92
1
การออกแบบคาเฟ่: เส้นทางเมล็ดกาแฟโดยโปรโจ
Café Design: An Experience Journey by Pro Joe
ฉัตรกนก จินดาปกรณ์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
93
97ไก่เหลืองหางขาว
Kai Lueng Hang Khao
ชวลิต ดวงอุทาออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
94
110นางเลิ้งเมโมรี่วอลล์
NANG-LOENG MEMORY WALL
ชานนท์ วาสิงหนออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
95
79
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุดถ้วยกาแฟเซรามิก เตาหลวง สตูดิโอ
Packaging Design and Development Project of Coffee Cup Set Taoluang Studio
ณัฐกาณต์ กันทะวงค์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
96
70เสน่ห์ปัตตานี
Charm of Pattani
ณัฐชนา นวลยังออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
97
129ถลกหนัง
BLOW-UP
ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ และอานนท์ พรหมศิริ
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
98
75
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตราปลาส้มบ้านผือ สู่การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์
Packaging Design For Pla-som Baan Peu Brand to Upgrading the Quality and Standard of Pickled Fish Products for Commercial Purpose
ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
99
88
การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งชนิดคืนรูปแบรนด์ชมนาด
Photography for Packaging Design and Public Relations Media for Chommanad Dried Bitter Beans (Recoverable)
ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1
100
24
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุงสู่งานเฟอร์นิเจอร์
Developing the potential of Ban Mueang Kung clay spinning products into furniture.
ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์
ออกแบบ/ศิลปกรรมส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานจัดทำเพลทขนาด A1