รายงานการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric Syndromes1ต.ค.58-20ก.ค.59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
แบบ รง. ผู้สูงอายุ
2
รายงาน การคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric Syndromes
3
ชื่อผู้รายงาน นายสุเพียร คำวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
4
เบอร์โทรศัพท์..081-0751512 สสอ.ขุขันธ์.... อำเภอขุขันธ์.........
5
เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2559.........(เริ่มสะสมพันยอดตั้งแต่ตค.58 - กย.59)
6
7
ลำดับรายการจำนวนร้อยละ
8
1
จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบDbPop…….................คน
18,928100
9
2จำนวนผู้สูงอายุที่สำรวจทั้งหมด คน 18,80699.35
10
2.1 อายุ 60-69 ปี คน 10,33254.93
11
2.2 อายุ 70-79 ปี คน 6,01531.98
12
2.3 อายุ 80-89 ปี คน 2,21311.76
13
2.4 อายุ 90-99 ปี คน 2371.26
14
2.5 อายุ 100 ปีขึ้นไป คน 90.04
15
3จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสำรวจความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน คน17,72894.26
16
3.1 กลุ่มที่ 1 ติดสังคม (12-20 คะแนน ) คน16,97095.72
17
3.2 กลุ่มที่ 2 ติดบ้านปานกลาง (9-8 คะแนน) คน5292.98
18
3.3 กลุ่มที่ 2 ติดบ้านรุนแรง (5-8 คะแนน) คน1380.77
19
3.4 กลุ่มที่ 3 ติดเตียง (0-4 คะแนน) คน910.51
20
การประเมิน/คัดกรองGeriatric Syndrome/โรคสำคัญ
21
จำนวนร้อยละ
22
4การคัดกรองภาวะหกล้ม
ติดสังคม
ติดบ้าน
ติดเตียง
23
4.1  คัดกรอง คน15,9706578716,71494.28
24
4.2 ปกติ ≤30 วินาที คน13,149374213,52576.29
25
4.3 เสี่ยง ≥ 30 วินาที คน2,399302582,75915.56
26
4.4 กลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ คน1,235326621,6239.15
27
4.5 เดินไม่ได้ คน319861080.6
28
4.6 ส่งต่อเพื่อรักษา คน2637450.25
29
4.7 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน 497194817724.35
30
5การคัดกรองข้อเข่าเสื่อม
31
5.1 คัดกรอง คน16,0536338416,77094.59
32
5.2 ไม่มีอาการ (ปกติ) คน11,908328612,24269.05
33
5.3 มีอาการ (เสี่ยง) คน3,684312764,07222.96
34
5.4 ได้รับการประเมินทางคลินิก คน8,706218498,97350.61
35
- ไม่พบอาการ (40-48 คะแนน) คน6,1257806,20334.98
36
-  เริ่มมีอาการ (30-39 คะแนน) คน1,7398031,82210.27
37
- มีอาการปานกลาง (20-29 คะแนน) คน525160267114.01
38
 - มีอาการรุนแรง (0-19 คะแนน) คน 19547342761.55
39
5.5 ได้รับการรักษาแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนาทักษะกายใจ คน1,199224361,4598.22
40
5.6 ส่งต่อเพื่อรักษา คน 125107242561.44
41
5.7 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน518155457184.05
42
6การคัดโรคซึมเศร้า
43
6.1 คัดกรอง คน 16,8366527417,56299.06
44
6.2 ไม่มีอาการ (ปกติ) คน15,6624221816,10290.82
45
6.3 มีอาการ (เสี่ยง) คน935242571,2346.96
46
6.4 กลุ่มเสี่ยงประเมิน 9 Q คน 1,704237521,99311.24
47
-   ไม่พบอาการ (น้อยกว่า 7 คะแนน) คน2,209170222,40113.54
48
- เริ่มมีอาการ (7-12 คะแนน) คน 8145251510.85
49
- มีอาการปานกลาง (13-18 คะแนน) คน5534620.34
50
 - มีอาการรุนแรง (19 คะแนนขึ้นไป) คน11020.01
51
6.5 กลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ คน887185481,1206.31
52
6.6 ส่งต่อเพื่อรักษา คน 3586490.27
53
6.7 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน 395164486073.42
54
7การคัดกรองโรคสมองเสื่อม
55
7.1 คัดกรอง คน 15,8217037516,59993.63
56
7.2 ไม่มีอาการ คน15,0465033915,58887.92
57
7.3 มีอาการ คน696190439295.24
58
7.4 กลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ คน814200341,0485.91
59
7.5 ส่งต่อเพื่อรักษา คน22590.05
60
7.6 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน667156328554.82
61
8ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
62
8.1 คัดกรอง คน15,6836276716,37792.37
63
8.2 ปกติ คน11,6043984612,04867.96
64
8.3 เสี่ยง คน3,936149324,11723.22
65
8.4 ระดับโอกาสเสี่ยง คน2,74373232,83916.01
66
- < 10 % ต่ำ คน2,23490122,33613.17
67
- 10 - < 20 % ปานกลาง คน9222749535.37
68
- 20 - < 30 % สูง คน1861312001.12
69
- 30 - < 40 % สูงมาก คน4165520.29
70
> 40 % สูงอันตราย คน
2042260.14
71
8.5 กลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ คน2,273142262,44113.76
72
8.6 ส่งต่อเพื่อรักษา คน2112452401.35
73
8.7 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน2,300104242,42813.69
74
9ปัญหาการนอน
75
9.1 คัดกรอง คน16,0756417016,78694.68
76
9.2 ไม่มีปัญหา คน14,0673952414,48681.71
77
9.3 มีปัญหา คน1,341265471,6539.32
78
9.4 มีอาการง่วง อ่อนเพลีย ตอนกลางวัน คน983150231,1566.52
79
9.5 กลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ คน1,476276501,80210.16
80
9.6 ส่งต่อเพื่อรักษา คน8955111550.87
81
9.7 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน613190418444.76
82
10ภาวะกลั่นปัสสาวะ
83
10.1 คัดกรอง คน16,0756487216,79594.73
84
10.2 ไม่มีปัญหา คน14,6654612215,14885.44
85
86
ลำดับ
รายการ
ติดสังคม
ติดบ้าน
ติดเตียง
จำนวนร้อยละ
87
10.3 มีปัญหา คน1,044150561,2507.05
88
10.4 ส่งต่อเพื่อรักษา คน2664360.2
89
10.5 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน735111488945.04
90
11โรคเบาหวาน
91
11.1 ผู้ป่วยรายเก่า คน87648179415.3
92
11.2 คัดกรอง คน16,7274576417,24897.29
93
11.3 ปกติ คน15,4183825415,85489.42
94
11.4 เสี่ยง คน95162101,0235.77
95
11.5 สงสัยรายใหม่ คน7350780.43
96
11.6 ได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ คน95775111,0435.88
97
11.7 ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษา คน59100690.38
98
11.8 ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานรายใหม่ คน1910200.11
99
11.9 ได้รับการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คน1,15940101,2096.81
100
12โรคความดันโลหิตสูง
Loading...
Main menu