ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760010103976001039010048โพธิ์ชัยเมืองเมืือง 6บ้านคึมชาดห้วยบง1002101001นายธนวัฒน์ มะโนสุขพื้นที่ปกติไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมือง3.584582105800050
ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
3.5000001058
092-9128915
นายธนวัฒน์ มะโนสุข
5
2760012103976001239010061หนองภัยศูนย์เมืองเมืือง 6บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงนายประมวล กองวงศ์พื้นที่ปกติบ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมือง1.50
6
3760013103976001339010062หนองภัยศูนย์เมืองเมืือง 6ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)10091011010นางบุญตา งามวัฒนากุลปกติบ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมือง27988713318571499
086-2289240
นางบุญตา งามวัฒนากุล
7
4760046103976004639010063หนองภัยศูนย์เมืองเมืือง 6บ้านดอนยานาง1007011010นายมณเฑียร บรรลังสีพื้นที่ี่ปกติบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมือง2714131016122319114
084-793-9197
นายมณเฑียร บรรลังสี
8
5760065103976006539010064หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านกองแป่มหนองสวรรค์1003012001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลืองพื้ืนที่ปกติบ้้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืือง1101511713913886
094-2945183
นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมือง
9
6760068103976006839010066หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านหนองบัวโซม100500011ครูผู้ทรงคุณค่า1นายทองฉันท์ ผดาวันพื้ืนที่ปกติบ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมือง11212211111138800098
089-7113673
นายสายธาร ศักดา
10
7760070103976007039010067หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านโคกกลางโนนงาม1002101101นางอัญญารัตน์ ทาแก้วพื้นที่ีปกติบ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมือง12852944500039
086-3596549
นายศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
11
8760072103976007239010068หนองสวรรค์เมืองเมืือง 6บ้านหนองปลาขาว10050000011นายพรชัย จิตเจริญพื้นที่ปกติบ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมือง1191571311981400096
089-8620528
นางสาวประวิณา เนืองกัลยา
12
9เมืือง 6บ้านหินลับสิลามงคล
13
14
15
16
17
18
19
20
#ERROR!
21
22
?/@'
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100