ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
2
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เครือข่ายแกนนำกลุ่มโรงเรียน สพป.พะเยา เขต 2
3
หลักสูตร Train The Trainer
4
ลำดับ
โรงเรียน
อำเภอ
วันเวลาหมายเหตุ
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี้ครับ
5
1ชุมชนบ้านทุ่งจุน
14 - 15 พฤษภาคม 2559
อบรมแล้ว
6
2บ้านจุนจุน
14 - 15 พฤษภาคม 2559
อบรมแล้ว
7
3
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
เชียงคำ
5 - 6 มีนาคม 2559
อบรมแล้ว
8
4บ้านปางถ้ำ
เชียงคำ
22 - 23 มกราคม 2559
อบรมแล้ว
9
5บ้านหัวทุ่ง
เชียงคำ
30 - 31 มกราคม 2559
อบรมแล้ว
10
6บ้านปางมดแดง
เชียงคำ
12 - 13 มีนาคม 2559
อบรมแล้ว
11
7บ้านสันปูเลย
เชียงคำ
27 - 28 มีนาคม 2559
อบรมแล้ว
12
8อนุบาลเชียงม่วน
เชียงม่วน
2 - 3 เมษายน 2559
อบรมแล้ว
13
9บ้านสระ
เชียงม่วน
17 - 18 มีนาคม 2559
อบรมแล้ว
14
10อนุบาลปงปง
9 - 10 เมษายน 2559
อบรมแล้ว
15
11
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
ปง
23 - 24 เมษายน 2559
อบรมแล้ว
16
12บ้านสันติสุขปง
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมแล้ว
17
13ราชานุเคราะห์ปง
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
อบรมแล้ว
23 -24 มีนาคม 2559
18
14บ้านดู่ปง
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมแล้ว
19
15ชุมชนบ้านหนองเลา
ภูซาง
21 - 22 พฤษภาคม 2559
อบรมแล้ว
18 - 19 พฤษภาคม 2559
20
16
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
ภูซาง
28 - 29 พฤษภาคม 2559
อบรมแล้ว
21
หมายเหตุ :: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนวันเวลาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของโรงเรียน
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100