ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
1.การปฏิบัติราชการ
2.คำนำหน้า
3.ชื่อ-สกุล4.ตำแหน่ง5.กลุ่ม
2
3/10/2022, 6:21:14เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางจิตลัดดา สัจจเขตเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
3
3/10/2022, 6:22:13เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวดารณี นุชิตลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4
3/10/2022, 6:22:19เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
5
3/10/2022, 6:22:47เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวปิยะพร ประภูชะกาศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6
3/10/2022, 6:23:50เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวมะลิ เพ็ชรใสดีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
7
3/10/2022, 6:24:51เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวชบาไพร กลืนกระโทกลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
8
3/10/2022, 6:27:39เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายปัญญา แก้วเกิดเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9
3/10/2022, 6:29:43เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิตนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10
3/10/2022, 6:32:11เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
11
3/10/2022, 6:40:02เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวอนุสรา จิตไธสงลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล
12
3/10/2022, 6:41:04เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางกัญจนพร ป้องพรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
13
3/10/2022, 6:41:22เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
14
3/10/2022, 6:45:23เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางณิชชากร โพธิ์วงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
15
3/10/2022, 6:48:10เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายธีระ ประทุมชาติผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มงานกฎหมายและคดี
16
3/10/2022, 6:48:14เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวชมชนก ชัยปัญหานักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17
3/10/2022, 6:53:14เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายศิริบูรณ์ สิงห์สวัสดิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มนโยบายและแผน
18
3/10/2022, 6:53:47เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวปานรพี ทัพธานีศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
19
3/10/2022, 6:59:08เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางจีร​พรรค์​ ดวง​จำปา​นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
20
3/10/2022, 6:59:15เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางพิสมัย ศรีพรรณ์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
21
3/10/2022, 6:59:31เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางวันทะนี ตะแสนลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
22
3/10/2022, 6:59:42เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสุภาพร จันเทศเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
23
3/10/2022, 6:59:47เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
24
3/10/2022, 7:01:46เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางศศิธิดา เวชกูลผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25
3/10/2022, 7:02:53เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวเบญญาภา อระบุตรนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26
3/10/2022, 7:04:41เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางเบญจวรรณ ฮองอุ้นเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27
3/10/2022, 7:09:02เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสมถวิล ติดสุขศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
28
3/10/2022, 7:10:17เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
29
3/10/2022, 7:10:31เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางรัชนี พาลกุลนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
30
3/10/2022, 7:10:48เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาววิภาวดี รัตนพลแสนนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31
3/10/2022, 7:11:30เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวเกดสินี. พลบูรณ์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
32
3/10/2022, 7:11:47เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายคำบุญ โพธิ์ดาศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
33
3/10/2022, 7:12:07เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวนุสสรา แผ่นทองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
34
3/10/2022, 7:12:34เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายธนเสฏฐ์ ธิติธนันต์ชัยนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
35
3/10/2022, 7:14:31เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางอะโนมา ศรีแก้วศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
36
3/10/2022, 7:14:57เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวจิรนุช เสมาเพชรนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
37
3/10/2022, 7:17:26เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายยอดชาย จันทะวงษ์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
38
3/10/2022, 7:17:59เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาววัลยา ไชยเบ้านักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39
3/10/2022, 7:18:20เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวปัณณรัตน์ บุญพรมศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
40
3/10/2022, 7:19:01เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายนริศ อินทร์งามลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน
41
3/10/2022, 7:23:20เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางเตือนใจ ชิณโคตรนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42
3/10/2022, 7:23:21เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายสุรศักดิ์ อินทรเพชรลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ
43
3/10/2022, 7:23:30เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางเกษร ชินวังนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
44
3/10/2022, 7:24:01เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวจิราภรณ์ สวัสดีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45
3/10/2022, 7:26:26เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายประดิษฐ์​ ศรี​ลุ​น​ช่าง​ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
46
3/10/2022, 7:26:40เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางวัชราภรณ์ คงสกุลเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
47
3/10/2022, 7:28:11เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางอัจฉรา คำแสงดีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48
3/10/2022, 7:34:38เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายมนตรี ชัยวินิตย์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
49
3/10/2022, 7:35:02เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวสุนิสา จันคำภาเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
50
3/10/2022, 7:39:07เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายชัยสิทธิ์ คำภูศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
51
3/10/2022, 7:42:25เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายภูมินทร์ อนุอันลูกจ้างประจำกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52
3/10/2022, 7:43:21เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายไชยัณต์ โพลังกานักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
53
3/10/2022, 7:43:52เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางพนิดา นูนาเหนือนักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
54
3/10/2022, 7:44:18เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางอุบล ฉิมลีนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55
3/10/2022, 7:44:45เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวสานิยา สุนทราธรณ์นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56
3/10/2022, 7:46:43เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวปรัชญาพร บุญเรืองศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
57
3/10/2022, 7:48:28เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายสายัญ ชัยรัตน์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
58
3/10/2022, 7:49:28เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายสุข​อนันต์​ อักษร​ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
59
3/10/2022, 7:49:37เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60
3/10/2022, 7:50:55เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายชัพวิชญ์ อุทัยดาลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61
3/10/2022, 7:51:00เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวประไพรพร สาวะรกศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
62
3/10/2022, 7:51:31เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัสผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
63
3/10/2022, 7:52:59เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวดวงแข ศรีพรรณลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64
3/10/2022, 7:56:14เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวนพเก้า เอกอุ่นนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ
65
3/10/2022, 7:58:31เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวอัมรา เวียงแสงศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
66
3/10/2022, 8:00:38เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางสาวชัญญรัชต์ หัสดีสุรยุทธ์นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67
3/10/2022, 8:00:41เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายนฤบดินทร์ นันทะกุลศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
68
3/10/2022, 8:07:08เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายณรงค์กร ศรีโจมรักลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
69
3/10/2022, 8:12:29เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายวรวงษ์ สระคูพันธ์นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
70
3/10/2022, 8:13:04เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางตรีพัฒตราณ์ สระคูพันธ์พนักงานพิมพ์ดีดกลุ่มอำนวยการ
71
3/10/2022, 8:23:07เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายธานี ศรีวงศ์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
72
3/10/2022, 8:23:50เวลาเริ่มปฏิบัติงานนางกาญจนา พวงพันธุ์นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
73
3/10/2022, 8:25:48เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายเกียรติศักดิ์ จันทรศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
74
3/10/2022, 8:30:59เวลาเริ่มปฏิบัติงานนายประดิษฐ ศาลาศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
75
3/10/2022, 16:30:29เวลาเลิกปฏิบัติงานนางเบญจวรรณ ฮองอุ้นเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
76
3/10/2022, 16:30:56เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวดารณี นุชิตลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
77
3/10/2022, 16:31:25เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวปิยะพร ประภูชะกาศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
78
3/10/2022, 16:31:51เวลาเลิกปฏิบัติงานนายสายัญ ชัยัตน์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
79
3/10/2022, 16:32:46เวลาเลิกปฏิบัติงานนางจีร​พรรค์​ ดวง​จำปา​นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
80
3/10/2022, 16:33:01เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวชบาไพร กลืนกระโทกลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
81
3/10/2022, 16:33:22เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวชมชนก ชัยปัญหานักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
82
3/10/2022, 16:33:27เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาววัลยา ไชยเบ้านักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
83
3/10/2022, 16:34:04เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวอนุสรา จิตไธสงลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล
84
3/10/2022, 16:34:34เวลาเลิกปฏิบัติงานนายยอดชาย จันทะวงษ์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
85
3/10/2022, 16:34:49เวลาเลิกปฏิบัติงานนายวรวงษ์ สระคูพันธ์นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86
3/10/2022, 16:35:15เวลาเลิกปฏิบัติงานนางตรีพัฒตราณ์ สระคูพันธ์พนักงานพิมพ์ดีดกลุ่มอำนวยการ
87
3/10/2022, 16:35:44เวลาเลิกปฏิบัติงานนายชัพวิชญ์ อุทัยดาลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
88
3/10/2022, 16:35:45เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสุภาพร จันเทศเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
89
3/10/2022, 16:35:45เวลาเลิกปฏิบัติงานนางกาญจนา พวงพันธุ์นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
90
3/10/2022, 16:36:06เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวสานิยา สุนทราธรณ์นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
91
3/10/2022, 16:36:47เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวปานรพี ทัพธานีศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
92
3/10/2022, 16:37:11เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวมะลิ เพ็ชรใสดีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
93
3/10/2022, 16:37:21เวลาเลิกปฏิบัติงานนางวันทะนี ตะแสนลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
94
3/10/2022, 16:37:54เวลาเลิกปฏิบัติงานนางกัญจนพร ป้องพรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
95
3/10/2022, 16:38:38เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสมถวิล ติดสุขศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
96
3/10/2022, 16:38:39เวลาเลิกปฏิบัติงานนางเกษร ชินวังนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
97
3/10/2022, 16:39:42เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
98
3/10/2022, 16:39:55เวลาเลิกปฏิบัติงานนางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
99
3/10/2022, 16:40:06เวลาเลิกปฏิบัติงานนายไชยัณต์ โพลังกานักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
100
3/10/2022, 16:40:22เวลาเลิกปฏิบัติงานนางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัสผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน