ก่อนเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ-สกุล
ห้อง/เลขที่
คะแนนที่ได้Percent
2
น.ส อุมาพร อินทศิลา4/5 / 14ข.20100.00%
3
ชลฎา ภารา4/8/13ข20100.00%
4
นางสาว นิภาพร ทองเจริญ4/8/14ก20100.00%
5
นางสาวบุษณี อาจศิริ
ม.4/8 เลขที่ 19ข
20100.00%
6
นางสาว สุธีธิดา มาลี4/8/24ข20100.00%
7
นางสาวจิราพร แก้วโสม4/8/10ก20100.00%
8
ชนนิกานต์ บอกบุญ4/8/11ก20100.00%
9
ธรรมนูญ. อันทะศรี4/8/4ก20100.00%
10
นางสาวปาจรีย์ พลลาภ
ม.4/5 เลขที่ 10ข.
1995.00%
11
นาย ธีรพงศ์ ราชบัณฑิต4/5 3ก1995.00%
12
นายปราบปราม โยวะผุย4/5 5ข1995.00%
13
กฤษฎา วงค์ตาทำ5/1ก1995.00%
14
อนุกูล ศิริมนูญ4/5 7ก1995.00%
15
นางสาวเบญญาภา จันทร์สะอาด
4/8/16ก.1995.00%
16
นางสาว พรทิพย์ จันทรเจริญ
ม.4/8/20ก1995.00%
17
ณัชฌา จอมคำสิงห์4/8 16ข.1995.00%
18
นางสาว กรรณิการ์ ไชยสีทา
4/8/9ข1995.00%
19
สโรชา พิลาไชย4/8 27ก.1995.00%
20
จุฑามาศ พลศิริ4/8/12ข1995.00%
21
นางสาวบุษราคัม ฤทธิ์เจริญวัตถุ
4/8/15ก1995.00%
22
น.ส.สิริวรรณ บุญไสย์4/8/23 ข.1995.00%
23
นางสาวกัลยา วงษ์โคกสูง4/8/8ก1995.00%
24
น.ส.โชติกา เจริญทรัพย์4/8/15ข1995.00%
25
นางสาวจารุวรรณ สุขวิชัย
4/8/11ข.1995.00%
26
นางสาวพรหมภัสสร ธนะมีสมบัติ
4/5/12ก1890.00%
27
นางสาวนิธิวดี นาถมทอง4/5/10ก1890.00%
28
น.ส. อรฤทัย จันทร์ศรี
ม.4/2 / 19 ก
1890.00%
29
กนกพร เหล่าเจริญ4/8/7ก1890.00%
30
ณิชกานต์ ชะนะเพีย4/817ข1890.00%
31
น.ส.ชาดารัตน์ ดวงตา4/8/14ก1890.00%
32
นางสาวจรัสเเสง เมฆหนู
ห้อง4/8 เลขที่10ข.
1890.00%
33
กุลธิดา เหลืองสุก4/8/9ก1890.00%
34
น.ส.มณีรัตน์ ภูทองเงิน4/8/21ก1890.00%
35
น.ส.ปริศนา สิทธิจันทร์4/8/17ก1890.00%
36
นางสาวนริศรา ทองโกย4/8/18ข1890.00%
37
นางสาว ณัฐธิดา ทับทมาตร
ห้อง4/8 เลขที่12ก
1785.00%
38
สุวรรณมาลัย ศรีรักษ์4/8/25ข1785.00%
39
ประภากร จอมทองพูน4/8/20ข1785.00%
40
นรินธร คำชัยศรี4/8/26ข1680.00%
41
น.ส.ศุภยางค์ เกิดสุข4/8/22ข1680.00%
42
นาย ธีรดนย์ สารผล4/5 4ข1575.00%
43
พงศกรแก้วคำ4/5 8ข1575.00%
44
นางสาว กฤติยา ฉิมวาสม.4/2/9ก1575.00%
45
น.ส.ฐิติรัตน์ วังธนนันท์
4/2/12ก1575.00%
46
ดรัณ อัครเมธีกุล4/5 3ข1575.00%
47
ณัฐชนน ลือเลือง4/5 2ก1575.00%
48
นาย พงศกร แปน้อยม.4/5 /7ข1575.00%
49
รุจิราภรณ์ ภูชะล้ำ4/8/22ก1575.00%
50
รุ่งทิวา ประทุมมา
ม.4/5 เลขที่ 13ข
1470.00%
51
รจนา สิทธิจันทร์4/5 / 12ข1470.00%
52
นางสาวเบญจมาศ บุตรศาสตร์
4/5 11ก1470.00%
53
เขตตะวัน วงษา4/2/1ก1470.00%
54
นาย ปรินธร สิบโทม.4/5 4ก.1365.00%
55
นายธีธัช ธงศิลา4/7/5ก1365.00%
56
เจตนิพิฐ กรเดชน์โอฬาร4/2 1ข.1260.00%
57
นาย ศรัณย์ ตาลสุกม.4/2/9ข1260.00%
58
นางสาว อิสเรศ เกกาคำม.4/2/21ก1260.00%
59
นาย ณัฐกานต์ พึ่งแสง4/2 2ข1260.00%
60
พัชรพล ไชยสันต์4/5 5ก1260.00%
61
น.ส.ณัฎฐ์รัตน์ องอาจ
ม.4/5 เลขที่9ก
1155.00%
62
รัตนชาติ โชคสารคาม4/2/7ข1155.00%
63
น.ส. พรธีรา แก้วอาสา4/2/13ข.1155.00%
64
น.ส.ปวีณา ดวงชาคำ
ม.4/2 เลขที่14ก.
1155.00%
65
นางสาว เทพธิดา สะกาง4/2/13ก1155.00%
66
นางสาว ลักษณ์สุดา ภูมาสี
ม.4/5 13ก1050.00%
67
นายชยณัฐ คำพิชิต4/2/3ก1050.00%
68
นางสาว เกษสุดา สุดวงงาม
4/2 เลขที่10ก
1050.00%
69
ณัฐชนน ลือเรือง4/5. 2ก1050.00%
70
นายปุณณวัฒถุ์ ไพอุปลี4/2/6ข945.00%
71
สหัสวรรษ คำภา4/2/8ก945.00%
72
จารุพงศ์4/2/2ก945.00%
73
น.ส.จุฬาลักษณ์ นาสุริวงษ์
4/2/11ก945.00%
74
นางสาวแสงแข จ้งจันศรี4/8/23ก945.00%
75
ภราดรสงวนรัตน์4/2/6ก840.00%
76
นาย พงศธร กรุงนอก4/2 5ก840.00%
77
นาย สุรวิทย์ ธีระผจญ4/2 10ข840.00%
78
นาย ปภังกร สายหยุด4/2/4ข735.00%
79
นายวรชน ร่มรื่น4/5 9ข525.00%
80
นายณัชพล ฐานกิต4/2 4ก.525.00%
81
นักเรียน01-ม.ค.420.00%
82
นายวีรภัทร พิเชฐผล4/2 7ก420.00%
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3