แบบรายงานงบลงทุน 61 (1).xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
คอ
2
เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ : BB Evmis) ของสำนักงบประมาณ
3
ลำดับที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณผู้รับจ้าง/ผู้จัดซื้อระยะเวลาในการดำเนินการในสัญญาผลการดำเนินงานรวมเปอร์เซ็นต์
ส่งเรื่องเบิกจ่าย
ผู้รายงานข้อมูล
4
ชื่อหรือบริษัท
งบประมาณที่
ตั้งแต่
ถึงรวม
1- 15 พ.ย.60
16- 30 พ.ย.60
1- 15 ธ.ค.60
16- 31 ธ.ค.61
1-15 ม.ค.6116-31 ม.ค.611-15 ก.พ.6116-28 ก.พ.611-15 มี.ค.61
งบประมาณที่ สพป.
5
หรือสินค้า
หาผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อได้
วัน เดือน
วัน เดือน
จำนวนวัน
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
6
ตัวอย่าง
บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000 บริษัท ก.195,00025/11/256024/12/256030703010026/11/2559
7
เรื่องที่ 1 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3552ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
8
1สามแยกป่าถล่มค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 337,000 นายวิสุทธิ์ ศรีฟัก 336,8002/11/256031/12/25606010010010/11/2560นายธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม083-4475870
9
2บ้านสามกระทายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 65,100 นายวิศาล ทองรอด65,1001/12/256031/12/256030101080100
10
3บ้านดอนกลางค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 379,100 บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด0
11
4บ้านสำโหรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 160,000 นายวิสุทธิ์ ศรีฟัก160,0009/11/25608/12/2560307030100น.ส.รัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม092-9939344
12
5ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 72,100 0
13
6วัดกุยบุรีค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 383,800 0
14
7อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,624,300 0
15
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 4 เครื่อง 112,000 โอ เอ็ม แอร์ แอนด์ คอมพ์2112,00014/11/256028/11/25601510010024/11/2560น.ส.สุวารี สิงห์โตงาม090-7969968
16
9บ้านปากเหมืองค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 64,500 0
17
10บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 66,600 นายเชิญ เจียมตน66,6001/12/256031/12/2560300นายสังเวียน รักษาดี080 6695981
18
11บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 75,700 นายสมพร พูลสิน75,70016/11/256029/12/2560303030นางอรยา จอสูงเนิน089 1747202
19
12บ้านหนองยิงหมีค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 88,400 นายสุริยา ลิ้มพิพัฒน์วัฒนา88,40027/11/256011/1/2561300
20
13บ้านหนองตาเย็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 426,900 นายธงชัย ธนรัตน์วราภรณ์426,9004/12/256012/3/256165001010น.ส.ศิริลดา ช่วยศรีนวล0804227344
21
14บ้านหนองพรานพุกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 475,400 นายอโนทัย ภาสี475,40021/11/256026/3/256184101026/3/2561สุภรดา ผ่องฉวี946959441
22
15บ้านทุ่งยาวค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 65,100 นายเจษฏา จำเล65,1009/11/196015/11/19607909017/11/2560อมรรัตน์ เถื่อนทอง811936063
23
16บ้านทับใต้ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 317,800 นายทินกร จันทรวงศ์317,80021/11/256005/01/256145202040ศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา816925849
24
17บ้านหนองไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,300 นายชาญณรงค์ เทพสูตร109,30030/11/256014/1/2561450นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
25
18บ้านหนองพลับค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 188,200 188,2000นายพลพรรธน์ พลสระคู087-7218770
26
19บ้านพุน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 192,800 นายฉัตรชัย ชาโรจน์192,80027/11/256026/12/2560302020
27
20บ้านใหม่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 74,300 0
28
21บ้านเกาะนาน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,900 0
29
22วัดเกษตรกันทรารามค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 478,500 นายณภัสนันท์ ทันสมัย478,50020/11/25604/1/2561450
30
23บ้านไร่เก่าสามร้อยยอดค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 254,900 0
31
24บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 498,200 0
32
25สพป.ปข.2ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 991,900 0
33
รวมเงิน 7,611,800
34
35
เรื่องที่ 2 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3574สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3574ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
36
1บ้านทับใต้ อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ชั้นบน 4) 4,731,200 0
37
2บ้านหนองขาม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 681,600 0
38
3สพป.ปข.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 968,900 0
39
รวมเงิน 6,381,700
40
41
เรื่องที่ 3 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3575 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
42
1
สามแยกป่าถล่ม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 846,900 0
43
2บ้านสำโหรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 661,500 0
44
3บ้านหนองหมูค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 242,000 0
45
4
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 318,600 0
46
5
บ้านหนองกระทิง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 431,400 0
47
6บ้านบนค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 399,100 0
48
7
บ้านปากเหมือง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 719,100 0
49
8บ้านเขาแดงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,247,900 0
50
9วัดทุ่งน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 692,500 0
51
10
บ้านดอนบ่อกุ่ม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 552,900 0
52
11บ้านหนองกาค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 912,700 0
53
12วัดนาห้วยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 509,300 0
54
13บ้านทุ่งยาวค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 676,800 0
55
14บ้านหนองไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 483,600 0
56
15
บ้านห้วยไทรงาม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 906,900 0
57
16ละเมาะค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 965,800 0
58
17บ้านพุใหญ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 141,300 0
59
18
บ้านหนองข้าวเหนียว
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 201,300 0
60
19บ้านบางปูค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 651,300 0
61
20บ้านใหม่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 871,200 0
62
21
บ้านเกาะนาน้อย
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 480,600 0
63
22บ้านเขาโป่งค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,061,200 0
64
23
วัดเกษตรกันทราราม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,104,400 0
65
24
บ้านหนองเป่าปี่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 576,900 0
66
25บ้านเกาะไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 733,800 0
67
26
บ้านสิบสองหุ้น
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 333,300 0
68
27บ้านหนองไทรค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 619,100 0
69
รวม 17,341,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
70
71
เรื่องที่ 4 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3576 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
72
1
สามแยกป่าถล่ม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000
ร้้าน พี.ที. คอม
24,00005/12/256019/12/256015000
นายธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม
083-4475870
73
2บ้านสำโหรงอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 192,500 กิจทวีพาณิชย์192,50013/11/256027/12/256030205030100
น.ส.รัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม
092-9939344
74
3บ้านหนองหมูถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,000
ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ปจำกัด
15,0000
75
4
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36,000
วี.พี.เค.พานิช
36,0000
76
5
บ้านหนองกระทิง
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 3 ใบ 29,400
ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป
29,40020/11/256027/11/2560710010029/11/2560
นายณฐพล หนูน้อย
081-0140820
77
6
บ้านปากเหมือง
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000
บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด
14,0000
78
7วัดทุ่งน้อยกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 9,000
PK of Engineering
9,00016/11/25607/12/2560153070100
น.ส.สุคลทิพย์ หุ่นเก่า
092-5195508
79
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 4 เครื่อง 68,000
บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด
68,00016/11/256027/11/2560710010024/11/2560
น.ส.สุคลทิพย์ หุ่นเก่า
092-5195508
80
8
บ้านดอนบ่อกุ่ม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 พี.ที.คอม24,00020/11/256005/12/256015307010013/12/2560
นางสาวอารีรัตน์ จับจัด
086-1607184
81
9บ้านหนองบัวเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง 36,000
บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด
36,00013/11/256028/11/25601510010024/11/2560
นางสาวศศิธร เกาะเกตุ
083-037-0946
82
10บ้านหนองกาถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,000
บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด
15,0000
83
11วัดนาห้วยถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 7,000
ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป
7,00010/11/256025/11/256015307010022/11/2560
วาทินี ไม่น้อย
089-069-9927
84
12บ้านทุ่งยาวActive board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 120,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
120,00015/11/256012/14/256030307010029/11/2560
อมรรัตน์ เถื่อนทอง
081-193-6063
85
13บ้านหนองไผ่ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร 21,000
บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด
21,00024/11/256009/12/2560155050
86
14
บ้านหนองกระทุ่ม
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 14,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
14,00020/11/256027/11/2560710010030/11/2560
ประภัสสร พิมพ์ทอง
087-052-9869
87
15
บ้านคอกช้างพัฒนา
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด
18,00027/11/256027/12/2560305050100
88
16
บ้านห้วยไทรงาม
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
18,00027/11/256027/12/2560300
นางนันท์นภัส รองพินิจ
089-0636398
89
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 154,800
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
154,80027/11/256027/12/2560300
นางนัันท์นภัส รองพินิจ
089-0636398
90
17ละเมาะถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 10,900
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
10,90021/11/256028/11/2560710010027/11/2560
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสุข
080-263-5875
91
18บ้านพุใหญ่เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000
ร้้าน วี.พี.เค.พานิช
14,0001540๖๐๑๐๐
๓๐/๑๑/๒๕๖๐
92
19
บ้านหนองข้าวเหนียว
เครื่องขัดพื้น 20,000 0
93
ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 28,000 0
94
20บ้านใหม่ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 9,800
ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป
9,80020/11/256027/11/25607100100
95
21
บ้านเกาะนาน้อย
เครื่องขัดพื้น 20,000
ร้้าน วี.พี.เค.พานิช
20,00024/11/25601/12/256074040
96
22บ้านเขาโป่งกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 9,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
9,00011/13/256011/20/2560710010024/11/2560
อาภากร จุนทะกาล
086-022-9377
97
23
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000
ร้้าน วี.พี.เค.พานิช
14,00024/11/25609/12/2560154040
98
24บ้านเนินกรวดเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที 50,000
ร้านแหลมทองพิมพ์ดีด
50,00017/11/25601/12/256010707030/11/2560
นางสาวทิพารัตน์ นพเก่ง
097-203-6976
99
25
บ้านหนองเป่าปี่
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 24,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
24,0000
100
26บ้านเกาะไผ่โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 40 นิ้ว 15,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
15,00021/11/256028/11/2560510010027/11/2560
นางวาสนา  แย้มไพพุรย์
084-727-6605
Loading...
 
 
 
แบบรายงานฯ
แผ่น1