แบบรายงานงบลงทุน 61 (1).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
2
เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ : BB Evmis) ของสำนักงบประมาณ
3
ลำดับที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณผู้รับจ้าง/ผู้จัดซื้อระยะเวลาในการดำเนินการในสัญญาผลการดำเนินงานรวมเปอร์เซ็นต์
ส่งเรื่องเบิกจ่าย
ผู้รายงานข้อมูล
4
ชื่อหรือบริษัท
งบประมาณที่
ตั้งแต่
ถึงรวม
1- 15 พ.ย.60
16- 30 พ.ย.60
1- 15 ธ.ค.60
16- 31 ธ.ค.61
1-15 ม.ค.6116-31 ม.ค.611-15 ก.พ.6116-28 ก.พ.611-15 มี.ค.61
งบประมาณที่ สพป.
5
หรือสินค้า
หาผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อได้
วัน เดือน
วัน เดือน
จำนวนวัน
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
6
ตัวอย่าง
บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000 บริษัท ก.195,00025/11/256024/12/256030703010026/11/2559
7
เรื่องที่ 1 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3552ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
8
1สามแยกป่าถล่มค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 337,000 นายวิสุทธิ์ ศรีฟัก 336,8002/11/256031/12/25606010010010/11/2560นายธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม083-4475870
9
2บ้านสามกระทายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 65,100 นายวิศาล ทองรอด65,1001/12/256031/12/25603010108010010/11/2560นายธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม083-4475870
10
3บ้านดอนกลางค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 379,100 บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด379,10030/11/256028/2/256160104050นายชาญชัย เสียงกล่อม089-8246820
11
4บ้านสำโหรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 160,000 นายวิสุทธิ์ ศรีฟัก160,0009/11/25608/12/2560307030100น.ส.รัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม092-9939344
12
5ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 72,100 นายสุริยา หุ่นงาม72,1007/12/256027/12/25611510010029/12/2560นายสนิท มิตพันธ์087-8956225
13
6วัดกุยบุรีค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 383,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ ทราย หิน383,80024/11/608/1/1961451001008/2/2561นางรัตติยา จันทะนันท์092-5326549
14
7อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,624,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์คอนสตรัคชั่น 20121,282,0002111256020032561900นางอังคณา ลือกำลัง861776893
15
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 4 เครื่อง 112,000 โอ เอ็ม แอร์ แอนด์ คอมพ์2112,00014/11/256028/11/25601510010024/11/2560น.ส.สุวารี สิงห์โตงาม090-7969968
16
9บ้านปากเหมืองค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 64,500 นายอาณัฐ ศิลปสธรรม64,50015/11/256014/12/25603040601006/12/2560น.ส.ปุณิกา ไชยมณี093-5794299
17
10บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 66,600 นายเชิญ เจียมตน66,6001/12/256031/12/256030406010026/12/2560นายสังเวียน รักษาดี080 6695981
18
11บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 75,700 นายสมพร พูลสิน75,70016/11/256029/12/256030306595นางอรยา จอสูงเนิน089 1747202
19
12บ้านหนองยิงหมีค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 88,400 นายสุริยา ลิ้มพิพัฒน์วัฒนา88,40027/11/256011/1/25613020305010013/12/2560น.ส.รติทัต ปิ่นทอง084-7101466
20
13บ้านหนองตาเย็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 426,900 นายธงชัย ธนรัตน์วราภรณ์426,9004/12/256012/3/2561650010301010015030/1/2561น.ส.ศิริลดา ช่วยศรีนวล0804227344
21
14บ้านหนองพรานพุกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 475,400 นายอโนทัย ภาสี475,40021/11/256026/3/2561841010101010104010013/2/2561สุภรดา ผ่องฉวี946959441
22
15บ้านทุ่งยาวค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 65,100 นายเจษฏา จำเล65,1009/11/196015/11/19607909017/11/2560อมรรัตน์ เถื่อนทอง811936063
23
16บ้านทับใต้ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 317,800 นายทินกร จันทรวงศ์317,80021/11/256005/01/256145020304010100ศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา816925849
24
17บ้านหนองไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,300 นายชาญณรงค์ เทพสูตร109,30030/11/256014/1/25614510010022 /12/2560นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์952545330
25
18บ้านหนองพลับค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 188,200 ป่นสแตนเลส188,2008/12/256014/2/25614500000010010023/2/2561นายพลพรรธน์ พลสระคู087-7218770
26
19บ้านพุน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 192,800 นายฉัตรชัย ชาโรจน์192,80027/11/256026/12/256030208010019/12/2560นายสมคิด รุ่งมณี860909569
27
20บ้านใหม่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 74,300 ศรีทองการช่าง74,3008/11/25602811256020109010028/12/2560นางมิตรธิรา เพ่งผล861764919
28
21บ้านเกาะนาน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,900 นายอริยะ สร้อยทอง109,90010/11/256025/12256045010010028/11/2560นางไพริน พรหมม่วง087-1621436
29
22วัดเกษตรกันทรารามค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 478,500 นายณภัสนันท์ ทันสมัย478,50020/11/25604/1/2561450505010008/12/2560นางสาววริศรา นวมนิ่ม080-5796265
30
23บ้านไร่เก่าสามร้อยยอดค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 254,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็งขุมทรัพย์ คอนสตรัดชั่น254,90012/1/256112/4/2561900000
31
24บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 498,200 นายณภัสนันท์ ทันสมัย498,20013/11/256028/12/2560451040401010025/12/2560นางสาวจิรัตน์ สัตย์ประกอบ092-5148915
32
25สพป.ปข.2ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 991,900 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาศุภตา 2014979,99912/1/256111/4/25610
33
รวมเงิน 7,611,800
34
35
เรื่องที่ 2 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3574 สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3574 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
36
1บ้านทับใต้ อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ชั้นบน 4) 4,731,200 บริษัท นายวี จำกัด3,950,00016/01/256102/10/25612600
นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา
816925849
37
2บ้านหนองขาม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 681,600
หจก. บ้าน ตึก ก็ซ่อมได้
599,90029/01/25611/29/25616060202010029/3/2561
จ.ท.วิทยา บุญละดี
083-1225523
38
3สพป.ปข.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 968,900 0
39
รวมเงิน 6,381,700
40
41
เรื่องที่ 3 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3575 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
42
1
สามแยกป่าถล่ม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 846,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอริยะวงศ์ คอนสตรัคชั่น2559719,0000
43
2บ้านสำโหรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 661,500 บริษัท ธนกร คอนสตรัคชั่น จำกัด598,1000
นางสาวรัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม
092-9939344
44
3บ้านหนองหมูค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 242,000 นายภูวนัย ศิริพิบูลย์242,00026122560602020
นางสาวสมควร เพ็ชรประดับ0819955349
45
4
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 318,600 นายสุริยา หุ่นงงาม318,60019/12/2560
18/มค./2561
30307010022/มค./2561
นายสมควเผือกประคองร
813829889
46
5
บ้านหนองกระทิง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 431,400 นายสมชาย แย้มสวัสดิ์431,40007/12/256022/01/256130305080
นายณฐพล หนูน้อย
081-0140820
47
6บ้านบนค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 399,100 นางณัฐวรา ขันธ์ค่อย399,10015/12/256014/01/2561303070100
48
7
บ้านปากเหมือง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 719,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอริยะวงศ์คอนสตรัคชั่น2559445,0000
49
8บ้านเขาแดงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,247,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมศักดิ์ คอนสตรัคชั่น1,053,00011/01/256111/03/256160102020252510012/03/2561
นายภาณุวัฒน์ อิ่มเจริญ
084-7133688
50
9วัดทุ่งน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 692,500 บริษัท สวอน แอนด์ เซนส์ คอนเทร็คชั่น จำกัด499,9000
51
10
บ้านดอนบ่อกุ่ม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 552,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอริยะวงศ์คอนสตรัคชั่น2559465,1000
นางสาวอารีรัตน์ จับจัด
086-1607184
52
11บ้านหนองกาค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 912,700 หจก.เจริญพัฒนาเอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์คอนสตัคชั่น770,00010/1/6123/02/61450
นางวัชรี สารเเสน
085-9481238
53
12วัดนาห้วยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 509,300 ห้างหุ้นส่วน เจริญพัฒนาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตัคชั่น500,00009/01/256112/03/256145100
นางวาทินี ไม่น้อย
089-0699927
54
13บ้านทุ่งยาวค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 676,800 นายเจษฎา จำเล676,80006/12/256021/12/256015703010021/12/2560
นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
081-1936063
55
14บ้านหนองไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 483,600 หจก. จุลพงษ์การโยธา483,60026/12/256028 ก.พ.614510010012/01/2561
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
952545330
56
15
บ้านห้วยไทรงาม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 906,900 หจก.ทรัพย์สำราญ คอนสตรัคชั่น810,00015/01/256115/04/25619053060510027/3/2561
นางนันท์นภัส รองพินิจ
890636398
57
16ละเมาะค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 965,800 หจก.บ้านโป่ง เพ้นท์ส740,15009/01/25610
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสุข
080-2635875
58
17บ้านพุใหญ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 141,300 ตาลแถวซีแพ็ค141,30015/12/256029/12/2560153070100
นางสาวจุฑามาศ โอ้โลม
098-3032202
59
18
บ้านหนองข้าวเหนียว
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 201,300 บริษัท พี.เอส.ซี. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด201,300
8 /12/2560
07/01/256130026/12/2560
นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช
098-2812420
60
19บ้านบางปูค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 651,300 หจก.กาญจนโชค เอ็นจิเนี่ยริ่ง559,0008/1/25610
61
20บ้านใหม่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 871,200 บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น 2015747,00013/1/256113/03/2561300525304010004/04/2561
นางสววราพร บุษบามินตรา
080-9795245
62
21
บ้านเกาะนาน้อย
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 480,600 นายอิทธินันท์ เนตรสน480,60015/12/2560290125614530304010030/01/2561
นางไพริน พรหมม่วง
087-1621436
63
22บ้านเขาโป่งค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,061,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญพัฒนาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น860,00009/01/256104/04/2561600
นางสาวสุรัตน์ บุญขจาย
081 9813805
64
23
วัดเกษตรกันทราราม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,104,400 บริษัท อรุณโชติ จำกัด846,000305080
นางสาววริศรา นวมนิ่ม
080-5796265
65
24
บ้านหนองเป่าปี่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 576,900 บริษัท อรุณโชติ จำกัด450,0009000000
นางสาวศิรินันท์ จีนพก
089-550-5870
66
25บ้านเกาะไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 733,800 หจก.ถนอมศักดิ์ คอนสตรัคชั่น633,00008/01/256113/03/2561450000102030
นางวาสนา แย้มไพฑูรย์
084-7276605
67
26
บ้านสิบสองหุ้น
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 333,300 นายอาทิตย์ คล้ายแก้ว333,30021/12/256004/05/25619000010801010025/11/2561
น.ส.ปวิชญา คล้ายแก้ว
089-1169424
68
27บ้านหนองไทรค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 619,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็งขุมทรัพย์ คอนสตรัคชั่น519,00026/12/256009/05/256090000010205020100
น.ส.ปวิชญา คล้ายแก้ว
089-1169424
69
รวม 17,341,400 - 14,922,250 30,249,063 32,196,190 945 - - 130 270 380 120 125 165 120 1,410 1,932,023 - 2,657,011,617
70
71
เรื่องที่ 4 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3576 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
72
1
สามแยกป่าถล่ม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 ร้าน พี.ที. คอม24,00005/12/256019/12/25601500010010028/12/2560
นายธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม
083-4475870
73
2บ้านสำโหรงอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 192,500 กิจทวีพาณิชย์192,50013/11/256027/12/256030205030100
น.ส.รัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม
092-9939344
74
3บ้านหนองหมูถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,000 ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ปจำกัด15,0008/12/256023/12/2560155050100
นางสาวสมควร เพ็ชรประดับ
819955349
75
4
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36,000 วี.พี.เค.พานิช36,0009/12/256030/11/25601510010007/12/2560
นายสนิท มิตพันธ์
087-8956225
76
5
บ้านหนองกระทิง
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 3 ใบ 29,400 ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป29,40020/11/256027/11/2560710010029/11/2560
นายณฐพล หนูน้อย
081-0140820
77
6
บ้านปากเหมือง
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด14,00023/11/256029/11/2560510010028/11/2560
น.ส.ปุณิกา ไชยมณี
093-5794299
78
7วัดทุ่งน้อยกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 9,000 PK of Engineering9,00016/11/25608/12/25601530701004/12/2560
น.ส.สุคลทิพย์ หุ่นเก่า
092-5195508
79
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 4 เครื่อง 68,000 บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด68,00016/11/256027/11/2560710010024/11/2560
น.ส.สุคลทิพย์ หุ่นเก่า
092-5195508
80
8
บ้านดอนบ่อกุ่ม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 พี.ที.คอม24,00020/11/256005/12/256015307010013/12/2560
นางสาวอารีรัตน์ จับจัด
086-1607184
81
9บ้านหนองบัวเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง 36,000 บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด36,00013/11/256028/11/25601510010024/11/2560
นางสาวศศิธร เกาะเกตุ
083-037-0946
82
10บ้านหนองกาถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,000 บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด15,0000
83
11วัดนาห้วยถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 7,000 ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป7,00010/11/256025/11/256015307010022/11/2560
วาทินี ไม่น้อย
089-069-9927
84
12บ้านทุ่งยาวActive board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 120,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป120,00015/11/256012/14/256030307010029/11/2560
อมรรัตน์ เถื่อนทอง
081-193-6063
85
13บ้านหนองไผ่ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร 21,000 บจก.ก.สหภัณฑ์สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด21,00024/11/256009/12/25601510010030/11/2560
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
86
14
บ้านหนองกระทุ่ม
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 14,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป14,00020/11/256027/11/2560710010030/11/2560
ประภัสสร พิมพ์ทอง
087-052-9869
87
15
บ้านคอกช้างพัฒนา
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่กรุ๊ปจำกัด18,00027/11/256027/12/256030505010025/12/2560
88
16
บ้านห้วยไทรงาม
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป18,00027/11/256027/12/2560300
นางนันท์นภัส รองพินิจ
089-0636398
89
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 154,800 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป154,80027/11/256027/12/2560300
นางนัันท์นภัส รองพินิจ
089-0636398
90
17ละเมาะถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 10,900 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป10,90021/11/256028/11/2560710010027/11/2560
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสุข
080-263-5875
91
18บ้านพุใหญ่เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 ร้้าน วี.พี.เค.พานิช14,0001540๖๐๑๐๐๓๐/๑๑/๒๕๖๐
นางทัศนีย์ หูทิพย์
089-5297599
92
19
บ้านหนองข้าวเหนียว
เครื่องขัดพื้น 20,000 20,00020/11/256027/11/25607100100
นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช
098-2812420
93
ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 28,000 ร้านพรชัยการค้า28,00020/11/2560
27/112560
7100100
นางสาวสิิริมาส เขียวไปรเวช
098-2812420
94
20บ้านใหม่ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 9,800 ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป9,80020/11/256027/11/2560710010023/11/2560
นางสาววราพร บุษบามินตรา
080-9795245
95
21
บ้านเกาะนาน้อย
เครื่องขัดพื้น 20,000 ร้้าน วี.พี.เค.พานิช20,00024/11/25601/12/256074040
96
22บ้านเขาโป่งกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 9,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป9,00011/13/256011/20/2560710010024/11/2560
อาภากร จุนทะกาล
086-022-9377
97
23
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 ร้้าน วี.พี.เค.พานิช14,00024/11/25609/12/2560154040
98
24บ้านเนินกรวดเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที 50,000 ร้านแหลมทองพิมพ์ดีด50,00017/11/25601/12/25601010010024/11/2560
นางสาวทิพารัตน์ นพเก่ง
097-203-6976
99
25
บ้านหนองเป่าปี่
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 24,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป24,00021/11/256030/11/25601010010030/11/2560
นางสาวศิรินันท์ จีนพก
089-550-5870
100
26บ้านเกาะไผ่โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 40 นิ้ว 15,000 บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป15,00021/11/256028/11/2560510010027/11/2560
นางวาสนา  แย้มไพพุรย์
084-727-6605
Loading...
 
 
 
แบบรายงานฯ
แผ่น1
 
 
Main menu