ABCDEFGHI
1
ระบบการจัดการบริหารงบประมาณ (PBC : Program Budget Control)
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
3
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
4
ยอดจัดสรรร้อยละของการเบิกจ่าย
5
ยอดเบิกจ่าย
6
7
ลำดับที่
หน่วยงานจัดสรรเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ
8
1สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์4,482,375.993,577,010.2679.80905,365.73
9
2กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน309,240.00281,768.0091.1227,472.00
10
3กลุุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน691,458.00599,302.0086.6792,156.00
11
4กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน770,802.00650,752.0084.43120,050.00
12
5ฝ่ายอำนวยการ215,250.00184,390.0085.6630,860.00
13
6สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว833,776.00821,796.0098.5611,980.00
14
7สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ1,045,860.001,011,300.0096.7034,560.00
15
8สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า2,243,461.002,188,421.0097.5555,040.00
16
9สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก3,205,795.003,163,935.0098.6941,860.00
17
10สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์3,763,374.003,643,814.0096.82119,560.00
18
11สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน2,815,594.002,786,754.0098.9828,840.00
19
12สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง1,645,819.001,622,459.0098.5823,360.00
20
13สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่2,448,672.002,435,672.0099.4713,000.00
21
14สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน1,718,564.001,684,284.0098.0134,280.00
22
15สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี2,951,141.002,895,641.0098.1255,500.00
23
16สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ1,924,473.001,920,273.0099.784,200.00
24
รวมทั้งสิ้น31,065,654.9929,467,571.2694.861,598,083.73
25
26
ความเหมาะสม
ในการใช้งาน :
เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแนะนำให้เปิดด้วย Mozilla Firefox หรือ Google Chrome จะดีกว่า Internet Explorer
27