เช็คงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561........................................
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
2
ที่งาน / โครงการอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมใช้ไปคงเหลือ
3
6161พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
4
งบสาธารณูปโภค1,344,000109,661106,923100,94581,18674,43575,19646,42798,670122,791107,235116,642130,0001,170,111173,889
5
งบสำรองจ่าย570,000170,00050,64024000240054,00023,64020,25039,3514,31029,500418,091151,909
6
1,914,000
7
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล00
8
โครงการสนองกลยุทธ์
9
1โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ379,06475,42653,63851,4499,70024,40514,58541,62947,5104,32017,4802,8009,92028,250381,112-2,048
10
งานประจำ00
11
2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารฝ่ายงบประมาณและบุคคล
0
12
2.1 งานบริหารงบประมาณและบุคคล19,2004,4504,45014,750
13
2.2 งานการเงินการบัญชี4,8004,8004,8000
14
2.3 งานสารบรรณ21,60019,1385001,66521,303297
15
2.4 งานบริหารงานบุคคล8,6008,6008,6000
16
2.5 งานพัสดุ8,9008,9008,9000
17
2.6 งานแผนงาน9,1004,3003,2351,0808,615485
18
2.7 งานสารสนเทศ3,8003,8003,8000
19
2.8 งานประชาสัมพันธ์86,4002,8002,40072,80078,0008,400
20
2.9 งานควบคุมภายใน1,5001,5001,5000
21
163,900139,96823,932
22
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณฯ542,964
23
ฝ่ายบริหารวิชาการ00
24
โครงการสนองกลยุทธ์00
25
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล00
26
3กลุ่มสาระฯภาษาไทย27,30020,3074,9802,00027,28713
27
4กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์27,50027,50027,5000
28
5กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์48,50037,57137,57110,929
29
6กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ28,2001,0001,4002,80013,0001,0009,00028,2000
30
7กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ30,7005,0001,9003,40220,34630,64852
31
8กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ46,0009759,0009,00017,5259,00045,500500
32
9กลุ่มสาระฯศิลปะ24,10024,10024,1000
33
10กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา77,60061,63915,96077,5991อุดหนุนเรียนฟรี
งบส่งเสริม
34
11โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ132,900120,33574,50040,0732,32019,000392,11013,0007,4672,400250,8732,362135,040115,833ใช้ไป
35
รวม442,800120,335433,4459,355-2,1404,502คงเหลือ
36
งานประจำ115,8334,502
37
12โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
38
12.1. งานบริหารวิชาการ48,00015,6569,86821,78047,304696
39
12.2 กิจกรรมแนะแนว และเพศศึกษา2,5002,5002,5000
40
12.3. งานจัดตารางเรียนตารางสอน1,5001,5001,5000
41
12.4. งานทะเบียนวัดผล82,000 90070,9402,5003,5006503,51082,0000
42
12.5. งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน2,0002,0002,00001,344,763
43
12.6. งานประกันคุณภาพการศึกษา5,0005,0005,0000969,640
44
12.7. งานเกียรติบัตร2,4002,4002,4000
45
12.8. งานพัฒนาหลักสูตร2,0002,0002,000
46
12.9. งานเอกสารโรเนียว384,00094,02630,80594,43297,75966,982384,005-5
47
รวม529,400526,7092,691
48
13โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต86,0001,9449,86545046,2558004,19021,46484,9681,032
49
14โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น8,2008,2008,2000
50
15
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
40,00019,4009,9001,50030,8009,200
51
16โครงการพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อม5,0002,7002,3005,0000
52
17โครงการสนองพระราชดำริ7,2006,0006,0001,200
53
18
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
48,0005,50033,00038,5009,500
54
19
โครงการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
182,40025,3099,8005,0007,85026,6356,5507,10016,44819,0005,00017,1597,95022,2205,220181,2411,159
55
20โครงการลดเวลาเรียนพิ่มเวลารู้20,00020,00020,0000
56
21โครงการอาเซียน1,90019001,9000
57
22โครงการ STEM ศึกษา9,6008,0008,0001,600
58
23โครงการเศรษฐกิจพอเพียง4,80004,800
59
รวม413,100384,60928,491
60
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เมษพ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
61
24โครงการบริการสารสนเทศ ICT310,00025,75630,45630,45628,37228,21026,87226,87226,87228,71628,71628,71628,716
คาดว่าจะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่านี้
338,730-28,730
เช่าระบบ(หนึ่ง)
15000
(6500+4700-3800)
62
25โครงการค่ายวิทยาศาสตร์71,20036,00015,00020,00071,000200ทีโอที1284
63
26
โครงการทัศนศึึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
48,00048,00048,0000กสท.1872
64
27
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคศิลปะ (ศิลปะสัญจรครั้งที่ 6)
11,90011,90011,90003บีบี1300
65
28โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน132,9009,00015,0008,4006,6008,00015,00016,66015,0007,00032,205132,86535
66
29โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ27,80027,80027,800019456
67
30โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด38,9009,00027,9002,00038,9000
68
31โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)39,30035,00135,0014,299
69
32โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา124,80029,49013,68035,37646,165124,711893800
70
33โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานช่าง14,4002,46011,94014,4000
71
34โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเกษตร10,50010,50010,5000
72
รวม829,700853,807-24,107
73
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ1,385,300950,035
74
ฝ่ายบริหารทั่วไป
75
โครงการสนองกลยุทธ์00
76
35โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์200,00021,08616,78515,00032,00030,0006,00055,00015,0009,129200,0000
77
งานประจำ
78
36โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน1,0001,0001,0000
79
37
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสุนทรียภาพ
80
30.1 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี67,20066,38666,386814
81
30.2 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านและกลองสะบัดชัย
16,1008,0008,10016,1000
82
38โครงการส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์32,90032,90032,9000
83
39
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและภายนอกสถานศึกษา
31,20031,20031,2000
84
40โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทั่วไป
85
40.1. งานบริหารฝ่าย19,2008004,1804,98014,220
86
40.2. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม130,0007,9003,0001,5502,70015,4852,2005,99333,7915,99323,1006,30029,888137,900-7,900
87
40.3. งานรักษาความปลอดภัย1,6001,4001,400200
88
40.4. งานยานพาหนะ97,60088022,21011,0502,4006,4005903,0003,25523,5208,2758,0007,18650097,266334
89
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
589,132-12,051
90
41โครงการค่ายสืบสานศิลปกลองสะบัดชัย12,90012,90012,9000
91
รวมงบฝ่ายบริหารงานทั่วไป596,80012,900
92
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
93
โครงการสนองกลยุทธ์
94
42โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม30,0001,62028,20029,820180
95
งานประจำ 00
96
43
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
18,00012,9505,05018,0000
97
44
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสุนทรียภาพ
9,6009,5989,5982
98
45โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน90,336960028,0004,7803,99028,0007,00071,77018,566อุดหนุนเรียนฟรี
99
46โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน43,2003,2001,90013,5007,0006001,00010,0005,50042,70050032,7800ใช้ไป
100
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
57,5569600คงเหลือ
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet3
สรุป
 
 
Main menu