เช็คงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561........................................
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
2
ที่งาน / โครงการอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมใช้ไปคงเหลือ
3
6161
4
งบสาธารณูปโภค1,344,00001,344,000
5
งบสำรองจ่าย570,000170,00050,640220,640349,360
6
1,914,0001,914,000
7
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล00
8
โครงการสนองกลยุทธ์00
9
1โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ379,06475,42653,63829,509158,573220,491
10
งานประจำ00
11
2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารฝ่ายงบประมาณและบุคคล
00
12
2.1 งานบริหารงบประมาณและบุคคล19,200019,200
13
2.2 งานการเงินการบัญชี4,80004,800
14
2.3 งานสารบรรณ21,60019,13819,1382,462
15
2.4 งานบริหารงานบุคคล8,60008,600
16
2.5 งานพัสดุ8,90008,900
17
2.6 งานแผนงาน9,10009,100
18
2.7 งานสารสนเทศ3,80003,800
19
2.8 งานประชาสัมพันธ์86,4002,8002,80083,600
20
2.9 งานควบคุมภายใน1,50001,500
21
163,9000163,900
22
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณฯ542,964542,964
23
ฝ่ายบริหารวิชาการ00
24
โครงการสนองกลยุทธ์00
25
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล00
26
3กลุ่มสาระฯภาษาไทย27,300027,300
27
4กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์27,500027,500
28
5กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์48,500048,500
29
6กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ28,2001,0001,00027,200
30
7กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ30,700030,700
31
8กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ46,00097597545,025
32
9กลุ่มสาระฯศิลปะ24,100024,100
33
10กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา77,600077,600
34
11โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ132,900120,33574,50024,0602,32019,000119,880133,355
35
รวม442,800120,3350442,800
36
งานประจำ00
37
12โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ00
38
12.1. งานบริหารวิชาการ48,00015,65615,65632,344
39
12.2 กิจกรรมแนะแนว และเพศศึกษา2,5002,5002,5000
40
12.3. งานจัดตารางเรียนตารางสอน1,50001,500
41
12.4. งานทะเบียนวัดผล82,000 90090081,100
42
12.5. งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน2,00002,000
43
12.6. งานประกันคุณภาพการศึกษา5,00005,000
44
12.7. งานเกียรติบัตร2,40002,400
45
12.8. งานพัฒนาหลักสูตร2,0002,000
46
12.9. งานเอกสารโรเนียว384,00094,02694,026289,974
47
รวม529,4000529,400
48
13โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต86,0001,9449,86511,80974,191
49
14โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น8,20008,200
50
15
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
40,000040,000
51
16โครงการพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อม5,0005,000
52
17โครงการสนองพระราชดำริ7,2007,200
53
18
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
48,0005,5005,50042,500
54
19
โครงการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
182,4000182,400
55
20โครงการลดเวลาเรียนพิ่มเวลารู้20,000020,000
56
21โครงการอาเซียน1,90001,900
57
22โครงการ STEM ศึกษา9,60009,600
58
23โครงการเศรษฐกิจพอเพียง4,80004,800
59
รวม413,1000413,100
60
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี00
61
24โครงการบริการสารสนเทศ ICT310,00000
62
25โครงการค่ายวิทยาศาสตร์71,20036,00015,00051,00020,200
63
26
โครงการทัศนศึึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
48,00048,00048,0000
64
27
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคศิลปะ (ศิลปะสัญจรครั้งที่ 6)
11,90000
65
28โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน132,9000
66
29โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ27,80000
67
30โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด38,94000
68
31โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)39,30000
69
32โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา124,80029,49013,68043,17081,630
70
33โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานช่าง14,400014,400
71
34โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเกษตร10,500010,500
72
รวม829,7400
73
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ1,385,300950,0750
74
ฝ่ายบริหารทั่วไป00
75
โครงการสนองกลยุทธ์00
76
35โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์200,00021,08616,78515,00032,00030,000114,87185,129
77
งานประจำ00
78
36โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน1,00001,000
79
37
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสุนทรียภาพ
00
80
30.1 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี67,200067,200
81
30.2 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านและกลองสะบัดชัย
16,100016,100
82
38โครงการส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์32,900032,900
83
39
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและภายนอกสถานศึกษา
31,200031,200
84
40โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทั่วไป00
85
40.1. งานบริหารฝ่าย19,20080080018,400
86
40.2. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม130,0007,9003,0001,5502,70015,48530,63599,365
87
40.3. งานรักษาความปลอดภัย1,60001,600
88
40.4. งานยานพาหนะ97,60088022,21023,09074,510
89
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
00
90
41โครงการค่ายสืบสานศิลปกลองสะบัดชัย12,90000
91
รวมงบฝ่ายบริหารงานทั่วไป596,80012,9000596,800
92
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน0
93
โครงการสนองกลยุทธ์00
94
42โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม30,0001,6201,620-1,620
95
งานประจำ 00
96
43
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
18,000018,000
97
44
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสุนทรียภาพ
9,60009,600
98
45โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน90,3369600090,336
99
46โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน43,2003,2001,90013,5007,00025,60017,600
100
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
00
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet3
สรุป