แบบรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 แบบรายงานที่ 1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงาน
2
การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
3
สำนักงาน กศน. จังหวัด.......ลำพูน.....................
4
5
ที่ชื่อ กศน.อำเภอ/เขตชื่อกิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ
เครือข่ายที่เข้าร่วม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6
ตำบล/แขวงการจัดกิจกรรม(บาท)
จัดกิจกรรม (เช่น ซาเล้ง
เชิงปริมาณเชิงคุณภาพปริมาณขยะปัญหา/อุปสรรค
7
ผู้ประกอบการรีไซเคิล
(คน)(ส่งผลต่อการลดที่ลดลง (ตัน)
8
หรืออื่นๆ)
ปริมาณขยะอย่างไร)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ชื่อ - สกุล ...............................ผู้รายงาน
28
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.............
29
วันที่รายงาน.........เดือน..........พ.ศ.2560
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อ.เมืองลำพูน
อ.ป่าซาง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านธิ
อ.เวียงหนองล่อง
อ.แม่ทา
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้