ส่งไฟล์ scan tool 4.0 ปีการศึกษา 2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้องชื่อ-นามสกุล ครูที่ปรึกษาไฟล์ฐานข้อมูลโปรแกรม scan tool 4.0บันทึกข้อความข้อคิดเห็นอันดับ
2
20/6/2019, 8:59:2458นางสุชาวดี ลาวิลาศ
https://drive.google.com/open?id=1ay-5RTcY7zYh_nBzZYxipseWpeQ5hzcj
ส่่งเยี่ยมบ้านครู1 ทำเยี่ยมบ้าน
3
20/6/2019, 9:08:5058นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
https://drive.google.com/open?id=1Ksx_MEkC7ctHUYtSn_YfHj5QwSjjTgE8
ส่ง sdq นักเรียนประเมินครูู 2 ทำsdq
4
27/6/2019, 8:34:29413ศุลีมาศ อุปริวงศ์
https://drive.google.com/open?id=1jyUpciI2vtobJoo7HtoEPk289NKo4EUO
ส่ง เยี่ยมบ้าน
หลอมแล้ว/รูปนักเรียนไม่เข้า
5
27/6/2019, 13:49:17312
นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์
https://drive.google.com/open?id=1kG8BjzEzZuRFKOE4v_8b8drk0lnzZHQD
ข้อมูลเยี่ยมบ้าน ม.3/12หลอมแล้ว
6
28/6/2019, 8:29:5258อนุรักษ์ ลาวิลาศ
https://drive.google.com/open?id=1pT_17MLQ6WOxAgSflqaPjP2LGB15DY8y
ส่ง1. เยี่ยมบ้าน 2. คัดกรอง 3.sdq
หลอมแล้ว
7
28/6/2019, 13:11:1232นายชัยวัฒนา โพธิจักร
https://drive.google.com/open?id=1oFxunFMafYJTO293oANafKBRkj5dqSrU
ส่งเยี่ี่ยมบ้านหลอมแล้ว
8
28/6/2019, 14:29:1867
นางเชนร์ พลรักษ์ นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
https://drive.google.com/open?id=1r3EwJedHmyicQ5do26HPGzpmB59-VsKu
ส่งเยี่ยมบ้าน6/7 ปีการศึกษา 2562
หลอมแล้ว/รูปนักเรียนไม่เข้า
9
1/7/2019, 10:12:4742
นางสาววิขขุตา คลังกลาง,นางอรุณี ทองรัง, นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
https://drive.google.com/open?id=1rTROeHL9hO1DatYWPcxR6MK3AX6uQNuN
ข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/2
หลอมแล้ว
10
2/7/2019, 9:22:3712นางสุรีพร สุนทรักษ์
https://drive.google.com/open?id=1liAFYuIHxk7ep-KtFndJ3p3RjQTd7LwZ
ข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/2
หลอมแล้ว
11
2/7/2019, 9:22:3716นายสราวุธ คูณคณะ
https://drive.google.com/open?id=1liAFYuIHxk7ep-KtFndJ3p3RjQTd7LwZ
ข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/2 1/6
หลอมแล้ว
12
3/7/2019, 21:16:27111
นางอุษณีย์ บัวชุม, นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี
https://drive.google.com/open?id=1Dothi3CHm85A_4-qn0LmmA_I854ophss
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/11
หลอมแล้ว
13
4/7/2019, 16:12:4547
นางสุดเขตร ศรีวะรมย์,นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์
https://drive.google.com/open?id=1nwnCxmzDBjV1WIQ5E7n6cno5YLIaGjlX
ม.4/7 นะคะหลอมแล้ว
14
4/7/2019, 16:29:3013
นางเทวี ลันดา, นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
https://drive.google.com/open?id=16KiABYRi2c4I46a6Fa8DuCQIGQvHwjJ9
ส่งเยี่ยมบ้านห้อง ม.1/3
หลอมแล้ว/รููปนักเรียนไม่เข้า
15
4/7/2019, 16:41:2362
นายจิระ บุญเสริม,นางเพ็ญศรี ปัสสา
https://drive.google.com/open?id=144LkkRKrjWFAEP70YmOftbxs-UKn3M30
ส่งเยี่ยมบ้าน ม.6.2หลอมแล้ว
16
4/7/2019, 17:41:20512
นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์,นางสาวยุวดี มูลสิงห์
https://drive.google.com/open?id=1OPjUw71g-lszcjm7zHVsnt4KTSb9EMCx
ม.5/12หลอมแล้ว
17
5/7/2019, 8:30:5341นายเชษฐา พันธะนาม
https://drive.google.com/open?id=1cNKu6fD7WhXdp9ICbaPDEPgqDdtp3ohe
เยี่ยมบ้านหลอมแล้ว
18
5/7/2019, 11:02:27316นายสมศักดิ์ สุทจิตธรรม
https://drive.google.com/open?id=1OhoqjicpYjspYqWiU1pIyZhqymUAIw_Q
ส่งเยี่ยมบ้านหลอมแล้ว
19
5/7/2019, 12:47:34116นายนคร วุฒิเสลา
https://drive.google.com/open?id=1u8Tq41E63wu3oxt3l93NU8R0Zc1gya3m
รายงานเยี่ยมบ้าน ม.1/16หลอมแล้ว
20
5/7/2019, 17:36:5048นางนุชรินทร์ วรโพธิ์
https://drive.google.com/open?id=186Z5xWyJf3gkIz0uE8DOXRts9qqYQT04
อีกส่วนหนึ่งอยู่กับครูสุจิตรา จันทรมานิตย์
หลอมแล้ว/รููปนักเรียนไม่เข้า
21
5/7/2019, 18:40:4244จุฑามาส บั้งทอง
https://drive.google.com/open?id=15cdnuVCi9Oj4VJX_E5Bky457BRcRtUsN
เยี่ยมบ้าน 4/4
หลอมแล้ว/รููปนักเรียนไม่เข้า
22
5/7/2019, 20:21:57514
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ชื่นตา
https://drive.google.com/open?id=1O4bmR5ltanKGHJ4S5WpQQ6JBxqJZ23VB
นางสาวนงนุช พ้นยากและว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ชื่นตา ทีปรึกษา 5/14 จำนวน 40 คน
หลอมแล้ว
23
6/7/2019, 8:29:1725นางสาววันวิสา ภาระวงษ์
https://drive.google.com/open?id=1eF1GvItcxTSFWthhh1qzowO8Xa3rdMj4
หลอมแล้ว
24
7/7/2019, 14:50:19613
นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา,ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ สุจันทา
https://drive.google.com/open?id=1-4KVi5503lOWt_MJLFWALoYSmTr21uB8
ส่งไฟล์เยี่ยมบ้าน6.13หลอมแล้ว
25
8/7/2019, 10:06:1417
นายศราวุธ มุลสุมาลย์ นางสาวศศิธร พลหาญ
https://drive.google.com/open?id=1_DAG8uge8isxzOYmNCRGLmwymha08pKt
หลอมแล้ว
26
8/7/2019, 10:08:1717
นายศราวุธ มุลสุมาลย์ นางสาวศศิธร พลหาญ
https://drive.google.com/open?id=1hgrwoLdd5UC3qm1C0LZJTfD4LVwA5HYQ
หลอมแล้ว
27
8/7/2019, 14:53:3815
นางลองศิลป์ ต้องสู้, นายยงยุทธ ไชยชนะ
https://drive.google.com/open?id=1GQyT68hPDDFciSJSTM_h0L6qD1oAH7Yv
ขอบคุณครับหลอมแล้ว
28
8/7/2019, 15:40:5526นางสุภาพร และ นางนวรัตน์
https://drive.google.com/open?id=1ONx1RpaOD7EfYMkSZoZq-yvFucs_jOTR
หลอมแล้ว
29
9/7/2019, 8:42:45313นางศุภวรรณ บุตดีวงค์
https://drive.google.com/open?id=1JSfiMGXhFb9cNb5pO_4B5I7OxCtwPAMk
หลอมแล้ว
30
9/7/2019, 9:07:0933นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย์
https://drive.google.com/open?id=1aQFtzUhPIIYHrQLd3rT8QL3r6rB5RZHh
ส่งรอบที่2 ถ้าเชคแล้วขอความกรุณาแจ้งในไลน์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
หลอมแล้ว
31
9/7/2019, 13:47:0314นิตยา บัวทอง
https://drive.google.com/open?id=1LGDyTGu7IBuGob4CdtdfTGbLsrVBk0S_
ส่งเยี่ยมบ้านหลอมแล้ว
32
10/7/2019, 8:21:4135
นางกนิษฐา พรมทา,นายพิชิต บญสืบ
https://drive.google.com/open?id=1FGlOLX0L2Sba47QoqoZN5bzz9VggJsbs
ส่งเยี่ยมบ้าน ม.3/5หลอมแล้ว
33
10/7/2019, 8:44:5839นางสุจิตรา ฤๅชัย
https://drive.google.com/open?id=1tweI3yn4cu75OmHa6MIyaGtT2E0SP26j
ส่งเยี่ยมบ้านห้อง3/9หลอมแล้ว
34
10/7/2019, 8:58:3465นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
https://drive.google.com/open?id=1mqMeQmzkf_2DJ-VbODRmCmDvp8F96JlK
ส่งเยี่ยมบ้านหลอมแล้ว
35
10/7/2019, 10:46:20511
1.นายโชติทิวัตถ์ ทองยศ 2.นางสาวอิ๋ง ทาราพรม
https://drive.google.com/open?id=1mpeVx0FJUWEcHPI24eU3cLKMEJGWo67o
ส่งเยียมบ้านหลอมแล้ว
36
10/7/2019, 17:49:49613
นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา,ว่าที่ร.ต.(ญ)เบญจมาศ สุจันทา
https://drive.google.com/open?id=1h1T-1t_ywVmTnr8_G9GphEiTwU-RoBxS
ส่ง SDQ ม.6/13หลอมแล้วครับ
37
10/7/2019, 20:14:5052ไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
https://drive.google.com/open?id=1NUZUhfozELFajjrsHTVqRbh8tgdDCfjv
ส่งไม่ถูกไฟล์ส่งใหม่ครับ
38
11/7/2019, 11:23:1618
นางทศพร เส้นเศษ,นางวิชญา แนวจำปา
https://drive.google.com/open?id=1VnjEptzaDQriNAtBxLPGBHPLzFjWqYkY
หลอมแล้ว
39
11/7/2019, 11:34:3016นายสราวุธ คูณคณเะ
https://drive.google.com/open?id=1EaYTlFsdY3dpDXonsxiKKDoIDBbmCAAp
ส่งครบหมดแล้วครับหลอมแล้ว
40
11/7/2019, 20:07:01215
นายฤทธิรงค์ พรมเเสง, นางปริญญา ไชยโคตร
https://drive.google.com/open?id=1Fo1O2sWdku-8CRffBhyfOtFawKMHOp-D
รายงานการเยี่ยมบ้าน ม.2/15หลอมแล้ว
41
12/7/2019, 14:39:35510
นายอนุชา ชาติวงศ์ และ นางจตุพร บุญเสริม
https://drive.google.com/open?id=1TzI_qH11IpmIBsfd3X4yj8kYFMLvg1VV
บันทึกเยี่ยมบ้านทำเป็นเอกสารส่ง ไม่ได้กรอกในโปรแกรมครับ
รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านกรุณาส่งเพิ่ม
42
12/7/2019, 14:46:2624ศรินยา สาระบัว
https://drive.google.com/open?id=1qdJScxOIyUw32Ybqfu5_ZEVVDPSUFYns
ส่งเยี่ยมบ้านครึ่งแรก หลอมแล้วกรุณาส่งเพิ่ม
43
13/7/2019, 20:22:55211
นายพิชิต คติอุดมพร นางสาวสมพร มีมา
https://drive.google.com/open?id=1j7fNboJDLs01HWDmp311cofIoH9Frvjq
รายชื่อขาดรูป หลอมเยี่ยมบ้านแล้วครับ
44
15/7/2019, 16:02:2762
นายจิระ บุญเสริม,นางเพ็ญศรี ปัสสา
https://drive.google.com/open?id=17dWi-XNloe1TDgk68I6JML3xgJqiRxT6
ส่งไฟล์ SDQ,EQ ม.6/2หลอมแล้วยังไม่ครบ
45
15/7/2019, 16:12:2648
นางนุชรินทร์ วรโพธิ์ นางสุจิตรา จันทรมานิตย์
https://drive.google.com/open?id=16GenSU_7TyD6F-M1v8k3SuECB7khX5x9
ส่ง SDQ EQ และแบบคัดกรองรายบุคคล ห้อง ม.4/8
ส่งเกือบครบขาดนักเรียนไมมีรูป
46
15/7/2019, 16:28:09114
นางนิภาพร มีแสง นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
https://drive.google.com/open?id=1vLwABKKRoXbDeTncxuEV0cxy4C-ERaVe
ส่งบันทึกเยี่ยมบ้าน ม. 1/14หลอมแล้ว
47
18/7/2019, 11:57:3963นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย
https://drive.google.com/open?id=10Tr6GIGo1HMElah87iTV30AUAmOwkITO
รายงานการเยี่ยมบ้าน ม.6/3หลอมแล้ว เพิ่มรูปนักเรียน
48
18/7/2019, 13:59:47411
นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี ,นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
https://drive.google.com/open?id=1dg2lDQ5EN5HXt3UTsSgtmFNndQdjQcRr
ส่งรายงานการเยี่ยมบ้าน 4/11
หลอมแล้ว
49
18/7/2019, 14:12:14315อัญชลี มีสุข
https://drive.google.com/open?id=1LTLy7-Bs1_ZBmjC-DdS0MjZntxyy2402
ส่งเยี่ยมบ้านหลอมแล้ว
50
18/7/2019, 21:06:27211
นายพิชิต คติอุดมพร นางสาวสมพร มีมา
https://drive.google.com/open?id=1JPsWhNIgBFhdPKVPUaSK3bbyHtBoh7vN
ส่งแล้วนะคะรายชื่อและเยี่ยมบ้านครบ
51
19/7/2019, 11:17:4124กมลวรรณ ผลสิน
https://drive.google.com/open?id=1u87XCQ87BV2ShWD41Vz5upiw8npCg10N
รายชื่อ - เยี่ยมบ้าน
รายชื่อขาดรููป-เยี่ยมบ้านไม่ครบ
52
19/7/2019, 13:52:2766รัตดา ไตรยวงศ์
https://drive.google.com/open?id=17fKlNa3U6DCxiFH-K5g0pDr0uJim8wga
ี่รายชื่อนักเรียน - เยี่ยมบ้าน
รายชื่อ-เยี่ยมบ้านครบ
53
19/7/2019, 15:00:4323นางสาววรรณศิริ ภูฉายา
https://drive.google.com/open?id=1_suuyV0q7tyjLSLVCRP8t-1KR_yILsAb
บันทึกการเยี่ยมบ้านคะรายชื่อ-เยี่ี่ยมบ้านครบ
54
21/7/2019, 1:48:4935
นางกนิษฐา พรมทา และนายพิชิต บุญสืบ
https://drive.google.com/open?id=1Z9DF8oND2ZKMTI-Iec67ewj5TN6Q5TaJ
คัดกรองนักเรียน ม.3/5ครบถ้วนครับ 5 รายการ1
55
22/7/2019, 16:56:0253
นางสาวนุชวนา สตารัตน์ นางสาวพรทิพย์ ผลาแรง
https://drive.google.com/open?id=12etcBQdaynjWWbqQDQtvinJ5RJAfL9H2
บันทึกเยี่ยมบ้าน ม.5/3
รายชื่อขาดรูป-เยี่ยมบ้านครบ
56
23/7/2019, 13:13:2122นางสาวปฎิมาพร พูลศิริ
https://drive.google.com/open?id=1YG6R-s_0lOjwogNDSDNa8oT0DnyK7bZg
ส่งเยี่ยมบ้าน-SDQรายชื่อ-เยี่ยมบ้าน ครบ
57
24/7/2019, 10:27:3127สมฤทัย ลาภทวี
https://drive.google.com/open?id=1fuOXGsGYV_8ZmzFrdN0U14lGJTQsfiP3
เยี่ยมบ้าน sdq eq
เยี่ยมบ้าน sdq eq ครบ ขาดคัดกรอง
58
24/7/2019, 12:04:2464อุมาพร สีดา
https://drive.google.com/open?id=1VGCSlFtyZ4LPsLtMR64FRI5o5ZUBfLry
เยี่ยมบ้าน
รายชื่อขาดรูป-เยี่ยมบ้านครบ
59
24/7/2019, 13:48:1519
นางสาวเกศณี วิจิพงษ์ นางสุปราณี มณีใสย
https://drive.google.com/open?id=1HA3qq8wtiC9nrFvj_FFr77l8yMP0Mtmu
รายงานการเยี่ยมบ้าน SDQ และ EQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
60
24/7/2019, 18:20:2324
ศรินยา สาระบัวและกมวรรณ ผลสิน
https://drive.google.com/open?id=1HVNHBxM-tFMWQk28y2iRHcvuQ6qsYW9I
รวมเยี่ยมบ้านแล้ว
หลอมรวมได้แล้วทั้ง 2 ครึ่ง
61
25/7/2019, 14:03:5341เชษฐา-ปภาวรินทร์ พันธะนาม
https://drive.google.com/open?id=12NQvoSne1T5O3Rwl-XIp6qotummrolLU
เยี่ยมบ้าน/sdq/eq/คัดกรองครบทุกรายการ2
62
25/7/2019, 15:37:0723
นางสาววรรณศิริ ภูฉายา , นางละเอียด อึ้งตระกูล และนางสาวนภาพร ได้พึ่ง
https://drive.google.com/open?id=1GP3WtcoXaq50q0IdKgnY__KXJUrd9xp-
ขอเพิ่มเติมรายชื่อครูที่ปรึกษา
รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
63
26/7/2019, 9:29:5021นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา
https://drive.google.com/open?id=1M4mPL4EvsyqdUPjHGpo88x9mM7SF3iyY
รายชื่อ-เยี่ยมบ้านหลอมแล้วครับ
64
29/7/2019, 0:20:55514
นางสาวนงนุช พ้นยาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ชื่นตา
https://drive.google.com/open?id=1cRQ7Nok3-USJA0QC6kIQOaT7L6gJ-Bww
SDQ, EQ, แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
ครบทุกรายการแล้วครบ3
65
30/7/2019, 12:18:2152นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
https://drive.google.com/open?id=1X_ttiuX4fMj7YkvgB9Zfp0yv3vamGcXz
ส่งเยี่ยมบ้านครับรายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
66
30/7/2019, 14:04:38311
นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์ นางวศินี จาริอุตร์
https://drive.google.com/open?id=1-pR7SCitGGrBwzSj42qhLpB5vkvgYd09
ม.3/11 จำนวน 34 คน ค่ะรายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
67
30/7/2019, 15:09:1356
นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา นายสำราญไชยกุฉิน
https://drive.google.com/open?id=12OrI3zP9r6z4uNYKP2Pav5vhxi0EKT3y
ส่ง file เยี่ยมบ้าน ม.5/6รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
68
31/7/2019, 19:56:16215
นายฤทธิรงค์ พรมเเสง, นางปริญญา ไชยโคตร
https://drive.google.com/open?id=1zoPtfLewfCMqQgwO5tGFyzdEd2B9ICbK
ส่งคัดกรอง, SDQ, EQครบทั้ง 5 รายการ4
69
1/8/2019, 8:41:21212
นางวิไลลักษ์ แก้วโสภา นางเปมิกา ปัญญาคง
https://drive.google.com/open?id=19UbGCo6ZZmMeFccf3QQUjB0reuZ7s0_C
2/12 ส่งจ้ารายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ12
70
2/8/2019, 12:08:27611
น.ส.ชณัฏฐิยา ชมภูพื้น และ น.ส.อรุโณทัย สายโสภา
https://drive.google.com/open?id=1Wp3nSAFUAEiSnMZDqrlVl0wg_J6viIme
ส่งเยี่ยมบ้าน ม.6/11รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
71
5/8/2019, 9:08:1251
นางวรรณรัตน์ สีเขียว นางชญานิศา ศิริคำภู นายธาดา โคตรอาษา
https://drive.google.com/open?id=1e2tVWA_8siX57nf5M00Dre0tfhGIqZo6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
72
6/8/2019, 9:37:15213
นายสัมฤทธิ์ นาคำ และนายปราโมท มารักษ์
https://drive.google.com/open?id=1sWwLUq5tepx1IzetH3KLxFxmOxjFJmO2
ส่งบันทึกเยี่ยมบ้านม2/13กรุณาส่งใหม่นะครับ
73
6/8/2019, 10:01:5643
นางสมจิตร แก้วมีศรี นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร และนายปฏิภาณ ลือนาม
https://drive.google.com/open?id=1bZBtpIvawk_MyymRToSMYHK3-2a3i-07
ส่งไฟล์กรุณาส่งใหม่นะครับ
74
6/8/2019, 11:23:50211
นายพิชิต คติอุดมพร และนางสาวสมพร มีมา
https://drive.google.com/open?id=12Cmhd5-PK38CfE7Zcg9j3ZknIngHyOKJ
EQ , SDQ และข้อมูลนักเรียน ม.2/11
รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ-sdq ครบ-eq ครบ-คัดกรอง ไม่ครบ
75
6/8/2019, 12:36:12614
นางสาว จันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1PIyGYp1zgwosE15NShiSvsFOxh1ATn0d
รายงานเยี่ยมบ้าน614กรุณาส่งใหม่นะครับ
76
6/8/2019, 14:18:53311
1. นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์ 2. นางวศินี จาริอุตร์
https://drive.google.com/open?id=1Ryd2jW6g7cIEQRPnTyp_sNcEFZayqY4G
ข้อมูล 3.11 ทั้งหมดค่ะครบทั้ง 5 รายการ5
77
6/8/2019, 19:32:32211
นายพิชิต คติอุดมพร และนางสาวสมพร มีมา
https://drive.google.com/open?id=1TnRg69MH5YvhTb_UWrAc2gcrBIzqJygJ
ส่งข้อมูลคัดกรองเพิ่มเติม ม.2/11
ครบทั้ง 5 รายการ6
78
6/8/2019, 19:58:57614นางสาว จันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1bcuw1E0pvj0fUmF2Y9AowyOySvINCCRN
รายงานเยี่ยมบ้าน 614กรุณาส่งใหม่นะครับ
79
6/8/2019, 23:54:47111
นางอุษณีย์ บัวชุม, นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี
https://drive.google.com/open?id=1hxtIF0jngrT7a9htpPX_D0GXxxdcIBli
SDQ , EQ , คัดกรองนักเรียน ม.1/11
ครบทั้ง 5 รายการ7
80
7/8/2019, 10:21:2932
นายชัยวัฒนา โพธิจักร , นายวีระวุฒิ ปริบาล , นายดนุเดช แรมฤทธิ์
https://drive.google.com/open?id=1zhgKqhMY4FaxAMKyRL22lYFIotT3H0YY
ส่งเพิ่มเติม SDQ และ EQ ครบทั้ง 5 รายการ8
81
7/8/2019, 13:32:2425นางสาววันวิสา ภาระวงษ์
https://drive.google.com/open?id=153J23_JvokdfiFmcECF07SIzvaXg_A9M
รวมทุกอย่างครบทั้ง 5 รายการ9
82
7/8/2019, 18:57:18315นางสาวอัญชลี มีสุข
https://drive.google.com/open?id=1Qamfmhdbn1oQrntNY1yPdTsNuZTVCAZh
ส่งคัดกรอง SDQ EQ 3/15 ครบทุกรายการ
ครบทั้ง 5 รายการ10
83
7/8/2019, 22:32:51410นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
https://drive.google.com/open?id=13ZgFRDHqGWQt2SDTBWS4h29x4RGJ9jrO
บันทึกเยี่ยมบ้าน, SDQ(ครู)
รายชื่อขาดรูป-เยี่ยมบ้านครบ-sdq ไม่ครบ -คัดกรองไม่ครบ
84
8/8/2019, 10:51:0124ศรินยา สาระบัว
https://drive.google.com/open?id=15YGtZhQixwAkaNH8bkiQZRHhJqKmINYN
sdq eq คัดกรองครบทั้ง 5 รายการ11
85
9/8/2019, 21:04:06410นางสาวัชราภรณ์ วิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1kvErEWlr9RqzmeqUKueeKwNUt5irr_F3
ส่งข้อมูล(รูป)นักเรียน 4/10เพิ่มเติม
รายชื่อครบ-เยี่ยมบ้านครบ
86
10/8/2019, 22:57:38615นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล
https://drive.google.com/open?id=1IRv788Tj-FDi4zSXUyv0s2MTw3ZLf3m4
ส่งเยี่ยมบ้าน SDQ, EQ, คัดกรอง
รายชื่อขาดรููป-เยี่ยมบ้าน-sdq-eq-คัดกรองครบ
17
87
12/8/2019, 14:59:0656
นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา , นายสำราญ ไชยกุฉิน
https://drive.google.com/open?id=1kllq0t9EKpxi6nHltUjWdIOsYpjhzc5l
ส่ง SDQ EQ แบบคัดกรอง นักเรียน ชั้น ม.5/6 ปี 2562
ครบทั้ง 5 รายการ14
88
12/8/2019, 17:33:33312
นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์
https://drive.google.com/open?id=1883xjkfIvSEEMWAi4h5CUufs5PU98AHJ
ส่ง SDQ, EQ, คัดกรองครบทั้ง 5 รายการ18
89
13/8/2019, 9:14:2851
นางวรรณรัตน์ สีเขียว นางชญานิศา ศิริคำภู นายธาดา โคตรอาสา
https://drive.google.com/open?id=1bI7ATLNfjuZxr4n7AFZSZzmKxX-y6OHx
คัดกรอง SDQ และ EQครบทั้ง 5 รายการ12
90
13/8/2019, 10:39:59412นายอัครเดช ถนอมชาติ
https://drive.google.com/open?id=1KPe6XEbyDZx7OrdFghj7Dl7BAFnXgYry
ส่งไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.4/12
รายชื่อขาดรูป-เยี่ยมบ้าน-sdq-eq-ครบ
15
91
13/8/2019, 12:37:3923
นางละเอียด อึ้งตระกูล ,นางสาวนภาพร ได้พึ่ง,นางสาววรรณศิริ ภูฉายา
https://drive.google.com/open?id=13HeWJgbYYyUOY6c4gyvk5oris9vNliqn
รายงาน SDQ,EQ
รายชื่อ-เยี่ยมบ้าน-sdq-eq-คัดกรองไม่ครบ
92
14/8/2019, 9:24:30116นายนคร วุฒิเสลา
https://drive.google.com/open?id=1jVPJMM2KmouZthQHufEdrBg2c3TdWfku
ส่ง SDQ EQ และ แบบคัดกรองครบทั้ง 5 รายการ19
93
14/8/2019, 16:52:1042นางสาววิชชุตา คลังกลาง
https://drive.google.com/open?id=1Ci41eC70QvcSrR86RziwlPOIgYdPy772
ส่งแบบประเมิน SDQ, EQ และแบบคัดกรองนักเรียน
ครบทั้ง 5 รายการ16
94
14/8/2019, 19:24:32112
นางพัชรีญา วงศ์กมลาไสย นางละอองดาว ธานี
https://drive.google.com/open?id=1MbkypA0q0qkPcUHZLTTV-Zia1rpMMK0O
แก้ไขข้อมูล 1/12 ครบครบทั้ง 5 รายการ20
95
15/8/2019, 9:11:4958นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
https://drive.google.com/open?id=1Y8p79VBnDt8J00vawcILesj2h1jh1987
ส่ง sdqครบทั้ง 5 รายการ13
96
15/8/2019, 14:20:5849
นางนิภาพร ทินโนรส ,นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล
https://drive.google.com/open?id=1D2bBph2iyxgAxzgUuxtnXbx5Y6rSmBxX
ส่งเยี่ยมบ้าน SDQ EQ คัดกรองค่ะ
ครบทั้ง 5 รายการ23
97
16/8/2019, 9:27:2766นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์
https://drive.google.com/open?id=1-WSMcR9PCtQ0wMZB__6hM4Cjw1eY082h
ส่ง SDQ EQ คัดกรองครบทั้ง 5 รายการ22
98
16/8/2019, 10:42:2527นางสมฤทัย ลาภทวี
https://drive.google.com/open?id=1ZPP3gECw9s0c2ClL6GTjAwvLnpfbps0h
ส่งรายงานการคัดกรองนักเรียน ม.๒/๗ ค่ะ (ครบ)
ครบทั้ง 5 รายการ21
99
17/8/2019, 17:08:0869
นายสมคิด กุบแก้ว, นางตฤษยา จินาพร, นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์
https://drive.google.com/open?id=1pCLS0gn-wiBgUJ6iLESMVZ05JCyPOeMm
ส่งไฟล์เยี่ยมบ้าน SDQ EQ และแบบคัดกรอง ค่ะ
รายชื่อขาดรูป - นอกนั้นครบ
31
100
19/8/2019, 12:38:17316นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิธรรม
https://drive.google.com/open?id=1calGyZWV4eJ_zO6YG_Z-Stf-wISljO3w
3/16ครบทั้ง 5 รายการ25
Loading...