แบบส่งงานวิจัย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาชื่อ- สกุลเพศตำแหน่งโรงเรียนอำเภอชื่อเรื่องไฟล์แนบ
2
29/4/2019, 15:48:53
ดร.ชาญวิทย์ สุริพันธ์วรโชติ
ชายศึกษานิเทศก์
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ตระการพืชผล
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/open?id=1FPqV8sEJerPi4Uc1_0tElpDzxxlh3tQz
3
19/5/2019, 20:37:54
นายวีระศักดิ์ แก่นสาร
ชายครู
โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา
เขมราฐเผยแพร่บทคัดย่อ
https://drive.google.com/open?id=13JIu86Yudx3A2xt3JPK4upKpBYwd1-kj, https://drive.google.com/open?id=1J6EnNz3zDJT_Xr4fQePAjxeZ9PSU-KGj
4
19/5/2019, 20:47:37นายวิวรรธน์ โพธินาชายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
ตระการพืชผลเผยแพร่บทคัดย่อ
https://drive.google.com/open?id=1f2AUaWzvtS_L6vIguHl3-BwNK8xJalA6, https://drive.google.com/open?id=13jdaXzZ4uzNjAQWkS3s8OA4xWdg1uLQl
5
19/5/2019, 20:53:21นายวิวรรธน์ โพธินาชายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
ตระการพืชผลเผยแพร่บทคัดย่อ
https://drive.google.com/open?id=1hRhiep-eZdUl4S_d3OoChRzSTguWiGXo, https://drive.google.com/open?id=1vBrDsjpj9WBEKRmzg69tn1OlfUIc7__B
6
28/10/2020, 20:08:43
ดร.ชาญวิทย์ สุริพันธ์วรโชติ
ชายศึกษานิเทศก์
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ตระการพืชผล
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
https://drive.google.com/open?id=16-PnCOmcm4Rc6FpZ0cRVnlc4rg0vKAOp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100