EFHIJKLMN
1
ชื่อนักศึกษานามสกุลวัน/ช่วงเวลา ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
2
ชนันท์ เล้าเรืองตระกูลเล้าเรืองตระกูลวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
3
ธนโชติตามัยวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
4
พิชญุตม์สำเภาแก้ววันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
5
นภสรอโศกบุญรัตน์วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
6
พชรมนคำมีวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
7
อิสริยาจิระพรภิญโญวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
8
นางสาววสุมดีนกอยู่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
9
ดลนภาใจซื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
10
นางสาว กมลลักษณ์ ศรีจันกลัดวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
11
นันทิกานต์คงมิตรวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
12
ณัฐพลมิ่งแก้ววันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
13
จีรณา ขุนแพ่งชูวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
14
ณิชาทิพย์โพธิ์เหลืองวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
15
น.ส.ณัฏฐนิชากิตยศวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
16
พิมพ์วิภาอินทรีย์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
17
ดวงกมลจีนานนท์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
18
ณัฐพรชาชำนาญวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
19
นางสาวแพรวา สูตรประจันทร์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
20
นางสาวอรทัย บุญแจ่มวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
21
นภัสกร ขุนพาสน์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
22
อรณิชเครือสนิทวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
23
ติณณ์ ชัญญากรณัฐ เจียนสันเทียะวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
24
ณัฎฐณิชากานต์นิธินันท์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
25
ณิชานันท์จันสิริวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
26
มุกธิตาเหมือนเทียนวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
27
ชุติภารัตนะวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
28
อัยระดาเปรมชื่นวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
29
วรวิชศรีทาหารวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
30
น.ส.นิชาภาประเสริฐสังข์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
31
ณภัทรบัวเกษวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
32
นุชนาถเช่นรัมย์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
33
ปองพลวงษ์ธรรมวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
34
พุทธมณดาทองวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30
35
ไอลดาสุขรักษาวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
36
ฟารีดา ดำท่าคลองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
37
ภัทรวดีคูณสามัญวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
38
นางสาวลลิดาฤทธิเดชวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
39
จิณาภา ฉายวิชาวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
40
นาย ธิติวุฒิ พรมเวียงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
41
ชลัญญา พาลีนุดวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
42
นางสาวกานต์ฤดี ภูกามวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
43
บุษรามะหะหมัดวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
44
นางสาวสุทธิดาสุวรรณมณีวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
45
อนุภัทร คชแพทย์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
46
เกษราภรณ์สังฆะวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
47
เตชินี เกตุแก้วมณีวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
48
ดวงใจแววสว่างวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
49
น.ส.จีรนันท์ คล้ายแก้ววันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
50
นัสรีน มุวรรณสินธุ์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
51
ปิ่นทิพย์ ภิรมย์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
52
นางสาวฐิติรัตน์คงเผ่าพงษ์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
53
กิตติญาอิ้วชุมแสงวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
54
พิยดาพันธนูวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
55
นางสาว มลฤดีผาน้อยวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
56
โซเฟียหมัดนุชวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30
57
ศิรินุชมูลผลวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30
58
น.ส.กษมา เยาวนิตวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30
59
โชติวัฒน์ กุรุพินธ์ุวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
60
นายมงคลพรชุมทองวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
61
นารีรัตน์ เทียนคำวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
62
พัทธนันท์อ่ำดำวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
63
นลินี มั่นพรมวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
64
เรณูสุขชาติวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
65
เกศรินทร์ นงพยัฆวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
66
นภัสสร เหล็กสักวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
67
อัญชิสาวัฒนก้านตงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
68
ภัสสภรดวงงามวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
69
ชุติกาญจน์ ยศศรีเมืองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
70
จาตุรนต์ เดชานำวงศ์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
71
ทิพรดาจีนสุขวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
72
สุภาภรณ์คำเกี้ยววันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
73
อิทธิพล โลหะวิศวพานิชวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
74
นัท​ธ​พล​เพียร​ยุทธ์​วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
75
วนัสรินทร์พัชรปกรณ์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
76
นางสาวอภิญญาเพชรดีคายวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
77
ชนิการต์ เหมือนทัดวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
78
น้ำทิพย์คชรัตน์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
79
เขมินทราทองเล็กวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
80
พงษ์ภาวินจินดารัตน์วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
81
นางสาว อัจฉริยา ช่ออารีวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
82
สาธิตา สมยงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
83
สลิลทิพย์บรรณศรีวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
84
น.ส. ชนาภาภูมีทองวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
85
กณวรรธน์จงเฟื่องปริญญาวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
86
น.ส. จุฑาทองบุญเลี้ยงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
87
นางสาวอรพิณ บริวงษ์วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
88
นางสาวศศิกานต์วงค์ขันวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
89
วิสสุตาแย้มสาครวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
90
นูรุลซะห์ลี เจ๊ะและ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
91
วรัญธรสิงห์พรมมาวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
92
นางสาวสุทธิชา เอียงสรรค์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
93
รัตติยา จุใจวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
94
กัญญาณัฐ พันธ์ุวิริยะเวชวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
95
กัลยารัตน์ ทับทิมเขียววันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
96
ฮิจญเร๊าะหลับจันทร์วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
97
พรรณวษาบุญเปลี่ยนวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00
98
พัชราวลัยศรีตะปัญญะวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00
99
รุ่งโรจน์จรเณรวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30
100
พิชญาเรือนแก้ววันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00